Neerbeek

Plaats
Dorp
Beek
Westelijke Mijnstreek
Limburg

neerbeek_plaatsnaambord_hf.jpg

Neerbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beek.

Neerbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beek.

neerbeek_rommelmarkt.jpg

Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel', voor de instrumenten en uniformen van het korps.

Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel', voor de instrumenten en uniformen van het korps.

neerbeek_repair_cafe.jpg

Sinds 2017 is er in Neerbeek maandelijks het Repair Café. Je kunt er gratis o.a. je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien.

Sinds 2017 is er in Neerbeek maandelijks het Repair Café. Je kunt er gratis o.a. je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien.

neerbeek_kindervakantiewerk_kopie.jpg

Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

neerbeek_brede_school_de_bron.jpg

Brede School De Bron in Neerbeek is een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO onder een dak. Dat is wel zo handig.

Brede School De Bron in Neerbeek is een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO onder een dak. Dat is wel zo handig.

Neerbeek

Terug naar boven

Status

- Neerbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streken Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beek.

- Het dorp Neerbeek heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Beek. Dat geldt overigens voor alle kernen in de oorspronkelijke gemeente Beek (behalve hoofdplaats Beek zelf).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Nirbik.

Oudere vermeldingen
De oudst bekende vermelding is uit 1225 als Arnold van Born zes hoeven noemt die deel uitmaken van het landgoed 'Nederbeke'. In de kroniek van Beekenaar Peter Treckpoel wordt vermeld dat in 1505 de Gelderse troepen naar 'Neyederbeick' trekken en de buurtschap nagenoeg platbranden. In 1526 telde Neerbeek weer 39 huizen.

Naamsverklaring
Betekent het neder ´lager´ (= stroomafwaarts) gelegen Beek.(1) Met de beek in kwestie wordt gedoeld op de Keutelbeek, die ontspringt in het Kelmonderbos.

Terug naar boven

Ligging

Neerbeek ligt NO van het dorp Beek en Z van de stad Geleen en grenst in het N aan de A76. Tegenwoordig loopt de grens tussen de gemeenten Beek en Sittard-Geleen hier N langs het dorp. Oorspronkelijk, t/m 1981, had de gemeente Beek hier nog een smalle noordelijke uitloper, waarin het Beekse mijnwerkersdorpje Kerensheide lag. Het dorp ligt verder W van het dorp Sweikhuizen, NW van het dorp Spaubeek, N van het dorp Genhout, W van de A2 en het dorp Elsloo en ZO van Knooppunt Kerensheide en het dorp Stein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp 103 huizen met 516 inwoners, waarvan 75/380 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Beek en 28/136 onder de gemeente Geleen (dit gedeelte werd Spaans Neerbeek genoemd. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
De gemeente heeft in verband met de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Oude Pastorie in 2003 opgravingen laten verrichten. Bij de aanleg van een bedrijventerrein aan de andere kant van Beek in 2000, zijn overigens al ondekkingen gedaan uit de tijd van de Bandkeramiekers. Omdat er vermoedens waren dat ook in Neerbeek een opmerkelijke vondst zou kunnen worden gedaan, is een archeoloog ingeschakeld. De vondsten zijn van een verrassend goede kwaliteit. Kalkrijke lössgronden tasten namelijk archeologische resten aan, maar rivierbeddingen in beekdalen, zoals hier het geval is, brengen een beschermend laagje aan. Zo zijn bijvoorbeeld varkenspoten, paardenbotten en - voor het eerst - een gewei van een edelhert goed geconserveerd gebleven. Een ander opvallend object is een minuscuul stukje blauw glas. Volgens de archeologen gaat het om een onderdeel van een glazen armband. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft vastgesteld dat het om waardevolle vondsten gaat. De gemeente Beek had destijds plannen om de vondsten permanent tentoon te stellen. (3020 5-2-2003) (is hier inmiddels al meer over bekend?, red.)

"In de akkers tussen Beek en Neerbeek, tussen de Spaubeekerstraat en de Oude Pastorie, zijn de afgelopen decennia verschillende vondsten uit de IJzertijd gedaan. De meeste vondsten zijn aangetroffen in een fossiele bedding van de Keutelbeek. De vondsten waren onder andere een afvalkuil, mantelspelden, glazen ‘La Tène’-armbanden, fragmenten van aardewerk, natuurstenen, waaronder een maalsteen, spinklosjes (waarmee indirect is aangetoond dat de IJzertijd-boeren schapen hielden), botfragmenten van mensen en dieren: runderen, schapen/geiten, paarden, varkens, honden, edelherten en een haas.

Dat deze botfragmenten zo goed zijn bewaard is redelijk uniek voor deze regio, waar skeletten normaliter helemaal vergaan in de lössgrond. In dit geval zijn ze bewaard gebleven omdat ze in de beekbedding snel zijn afgedekt door een laag slib. De vondsten geven ons een mooi inkijkje in het boerenleven in de IJzertijd: runderen, varkens, schapen en geiten werden gehouden voor vlees, melk, wol en huiden. De relatief lage hoeveelheid vondsten van wild laat zien dat men (nog maar) weinig op wild jaagde. Hoewel een nederzetting op deze plek nog niet is ontdekt, is de kans groot dat deze wel op deze plek heeft gelegen." (© Beeks Verleden)

Hollands en Spaans
De oude dorpskern is ontstaan rond een middeleeuwse hoeve, de Neerbeekerhof. Deze lag tussen de tegenwoordige Keulsteeg, Neerbekerstraat en Hofstraat. De kern groeide in noordelijke richting en overschreed daarbij de gemeentegrens met Geleen. Toen na de verovering van een gedeelte van Zuid-Limburg door Frederik Hendrik in 1632, het Land van Valkenburg in 1661 werd verdeeld middels het zogeheten Partagetraktaat, kwam Beek onder Hollands bestuur, terwijl Geleen onder Spaans bewind bleef staan. Daardoor ontstond er een dorp Hollands Neerbeek onder Beek en een buurtschap Spaans Neerbeek onder Geleen. Het voorvoegsel 'Hollands' is in de loop der tijd verdwenen. Het voorvoegsel 'Spaans' is wél lang gehandhaafd, ook nadat Geleen begin 18e eeuw onder het gezag van Oostenrijk was gekomen.

Kerkelijk. De buurtschap lag in een uithoek van de gemeente en behoorde eeuwenlang tot de parochie Oud-Geleen. Het nieuwe mijnspoor van Staatsmijn Maurits naar het NS-emplacement in Nuth scheidde in 1931 de beide Neerbeeken, die nu alleen via een spoorwegovergang met elkaar verbonden waren. Bij de stichting van de Callistusparochie werd Spaans Neerbeek in 1933 logischerwijs bij deze nieuwe parochie gevoegd omdat het samen met het grotere 'Hollands Neerbeek' een grote kern vormde. Door de ingebruikname van één rijbaan van de autoweg Geleen - Nuth in 1953 kwam de spoorwegovergang te vervallen en werden beide kernen volledig van elkaar gescheiden. Er kwam een viaduct over de autoweg en het voormalige mijnspoor aan de huidige Europalaan. In 1963 werd Spaans Neerbeek bij de nieuwe Pastoor van Ars-parochie gevoegd.

Na 1965 is deze buurtschap opgeslokt door de stadsuitbreidingen van Geleen. Daarmee is deze plaatsnaam met de bijbehorende plaatsnaambordjes ook verdwenen. Er is sprake geweest van een voorstel om de Dorpsstraat in het dorp te hernoemen in Hollands Neerbeek (zoals de dorpsstraat aan de Geleense kant wel is hernoemd in Spaans Neerbeek), maar na protesten is dit de Neerbeekerstraat geworden.

In de uitbreidingsplannen van de gemeente Geleen was geen plaats meer voor de eeuwenoude kern van Spaans Neerbeek. Het stratenplan van de nieuwe wijk werd volledig over de Dorpsstraat en de Kummekerweg van de buurtschap geprojecteerd. In 1965 wordt met de afbraak begonnen om deze nieuwe wijk in Geleen-Zuid te kunnen realiseren. Wat gebleven is, is een klein stukje Dorpsstraat ter hoogte van het Verdiveld, met Café Oud-Spaans, de nieuwbouw van Huize Wolf, Sunny Home en een aantal jaren '50 woningen aan de overzijde. Ook de 2 monumentale bomen op het Verdiveld hebben de kaalslag overleefd. Zij stonden ooit aan weerskanten van een open veldkapel, met een veldkruis in een houten achterwand. Dit veldkruis werd in 1933 vervangen door een bakstenen kapel. Deze is in 1965 weer afgebroken. Op deze plek is in 1973 opnieuw een veldkruis geplaatst. Van de toenmalige Kummekerweg zijn alleen het oude huis aan de Bachstraat/Weberstraat en de eerste huizen langs de ventweg aan de Jos Klijnenlaan nabij Rijksweg-Zuid gespaard gebleven.

In 1989 is het boek 'Spaans Neerbeek, een oud en voormalig gehucht onder Geleen' verschenen. Omdat dat boek inmiddels is uitverkocht, heeft men het gedigitaliseerd; via de link is dit boek, met vele uitvoerige verhalen over de opkomst en ondergang van deze buurtschap, in tekst en beeld, ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Neerbeek heeft 2 rijksmonumenten: de Sint Callistuskerk met pastorie, en de hoeve uit 1863 aan de Spaubeekerstraat 8.

Kerk
De Sint Callistuskerk, in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect Alexander Kropholler uit Wassenaar, torent hoog boven de woningbouw van het dorp uit. Architectuur en lichtgebruik zijn zo geraffineerd op elkaar afgestemd dat een sfeervolle kerkruimte is ontstaan. De keuze van Sint Callistus als patroon van deze kerk is niet toevallig. Volgens een legende zou hij slaaf in de mijnen zijn geweest en daar het mijnwerkersvak hebben geleerd. Het is dan ook voor de hand liggend dat hij als patroon voor Neerbeek werd gekozen, alwaar destijds zovele mijnwerkers riante huisvesting vonden.

De kerk is gebouwd in een onder invloed van de Delftse School staande sobere traditionele bouwtrant, die een nieuwe interpretatie van de traditionele normen en waarden uit het verleden nastreefde als reactie op de moderne architectuur van het Nieuwe Bouwen. Ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht trad op als constructeur. De beoogde noordelijke kruisarm van de kerk is niet gerealiseerd. In 1982 is de zuidelijke kruisarm ingericht als dagkapel, waarbij de spitsboogvormige scheiboog tussen koor en kruisarm met geel schoon metselwerk is gedicht.

De Callistuskerk is van grote architectonische waarde vanwege de door de Delftse School beïnvloede traditionele bouwstijl. De Callistuskerk is ook van belang voor het oeuvre van de landelijk bekende architect Kropholler, die geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Delftse School. Verder worden de architectonische waarden bepaald door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het bijzondere materiaalgebruik. De kerk is vanwege de situering ten zeerste verbonden met de ontwikkeling van het dorp Neerbeek en van belang voor het aanzien van streek en dorp. De kerk beschikt - afgezien van de niet gerealiseerde noordelijke kruisarm - over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang voor de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de Callistuskerk in regionaal opzicht over een hoge mate van architectuurhistorische zeldzaamheid: het betreft hier het gaafst bewaard gebleven kerkgebouw van de twee, die Kropholler gedurende het Interbellum in Limburg heeft gebouwd.

Kapel
Kapel op de hoek Spaubeekerstraat-Fattenbergstraat.

Beeld
Beeld in hardsteen ‘Staats en Spaans Neerbeek’* (Gène Eggen, 1991) in het plantsoen op de hoek Spaubeekerstraat / Krijgershoek.
* Zie bij Geschiedenis voor een toelichting op deze begrippen.

Oorlogsmonument
Het oorlogsmonument bij de Callistuskerk dateert uit 1946 en is ontworpen door de Maastrichtse kunstenaar Jean Weerts.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Hoeskamer
"De Hoeskamer / open inloop in Neerbeek is met wekelijks meer dan 500 bezoekers een groot succes. De Hoeskamer is een ontmoetingsplek waar (eenzame) mensen elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en elkaar helpen. Het college van de gemeente Beek heeft daarom besloten om een eerder genomen besluit, om de subsidie aan het project te verlagen, terug te draaien. De Hoeskamer behoudt haar jaarlijkse subsidie van circa 70.000 euro per jaar. Het college hoeft niet terug naar de raad om daarvoor extra geld te vragen. De aangekondigde bezuinigingen in het sociale domein blijven overeind. De college is van mening dat de open inloop de gemeente meer oplevert dan het haar kost en dat andere duurdere voorzieningen niet nodig zijn omdat de Hoeskamer daarin voorziet.

De Hoeskamer in Neerbeek wordt sinds januari 2017 georganiseerd door Centrum WenG. Dat de open inloop / hoeskamer een succes is, bewijzen de bezoekersaantallen. In 2018 trok de hoeskamer wekelijks minimaal 522 bezoekers. In 2017 waren er dat nog 234. Deze bezoekersaantallen zijn exclusief de mensen die in de avonduren naar het gemeenschapshuis komen omdat ze lid zijn van de vele verenigingen en clubjes. Sinds de start is de open inloop / hoeskamer sterk gegroeid. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende ‘clubs’ opgericht, zoals de film-, kaart-, rummikub- en puzzelclub. Voorbeelden van andere activiteiten zijn: Tai Chi, Spaanse les, een zanggroep, de workshop ‘koken met ouderen’, een klusdienst, de Wensbus en een glas ophaalservice. Het opzetten van een open inloop / huiskamerproject in de Beekse kernen was een van de speerpunten van de transformatie in het sociaal domein. Dat met name deze voorziening zo succesvol is, heeft vooral te maken met het laagdrempelige karakter van het gemeenschapshuis." (bron: gemeente Beek, juni 2019)

Carnaval
- Carnavalsvereniging CV De Doorzètters is opgericht in 1964. Aan het begin van ieder jaar maken ze het tijdschrift De Bookesjtok, waarin men de actiiteiten voor het komende jaar kan vinden. Op carnavalszondag hijst de carnavalsvereniging om 11.11 uur de vlag in de mast voor de Sint-Callistuskerk, waarna om 13.30 uur de traditionele dialectmis plaatsvindt. Op de site van de vereniging vonden wij een mooi verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging, dat wij hier graag citeren: "Inmiddels ruim 55 jaar geleden, om precies te zijn in 1964, kwam een illuster gezelschap uit Neerbeek tijdens het leggen van een kaartje in het toenmalige gemeenschapshuis Oos Heim met de beheerders Sjeng en Ida (Sieben) aan de praat. Het onderwerp van dit gesprek was het ontberen van enig vermaak voor de jeugd tijdens de carnavalsdagen. Het probleem werd voorzichtig op de tap gelegd en van alle kanten uitgebreid bekeken, gewikt, gewogen en beoordeeld. Vrij snel kwamen de aanwezige wijze mannen tot de slotsom dat het probleem eigenlijk niet zo groot en complex was en naar verwachting wel opgelost kon worden.

Het gezelschap, waaronder Jacques America (van de voormalige slagerij America), Jan Janssen van Dora van de voormalige kledingwinkel, Hay van den Boorn, Leo Mannens, Jo Scheepers en Jo Sieben ging samen met vele anderen aan de slag om voor de jeugd een jeugdbal te organiseren tijdens de carnaval. Het werd een groot succes dat al snel bekend werd binnen en buiten het dorp. Met als resultaat dat bij volgende edities van heinde en verre jongeren afkwamen op deze jeugdbals. Nieuwe ideeën zoals het auwt-wieverbal werden opgepakt en sloegen in als een bom. Jarenlang kwamen de auwt-wiever uit de wijde omtrek naar dit gezellige bal in Neerbeek.

Op carnavalsdinsdag (de enige vrije plek in de Groot-Beekse agenda) trok zelfs een kleine optocht door de straten. Met, zeer toepasselijk, als blikvanger een enorm papier-maché carillon “loeiende klokken” luidden de Doorzètters de carnaval in het dorp in. Een carnavalsvereniging was geboren... De vereniging groeide en bloeide en in seizoen 1969-1970 werd de eerste jeugdraad geïnstalleerd en werd jeugdprins Tonnie I (Smeets) uitgeroepen door Jacques America. De weg naar het eerste 11-jarige jubileum werd met succes afgelegd en zo beet Guus I (Janssen) in 1975 het spits af als de eerste grote Prins van Neerbeek, met aan zijn zijde Jack I (Pustjens) als Jeugdprins. In de loop der jaren volgde een hele rij hooglustigheden. Wilt u hen zien? In de eregalerij in Café De Keulsteeg en op de site van de carnavalsvereniging zijn zij nog steeds te bewonderen. Uiteraard ging de vereniging met de tijd mee, emancipeerde en veranderde van een mannenbolwerk in een moderne vereniging waar ook vrouwen tot (jeugd)prinses werden uitgeroepen.

Is dat het dan? Uitroepen van een Prins, een biertje drinken en een beetje hossen? Natuurlijk doet een carnavalsvereniging meer dan het uitroepen van een prins. In de loop der tijd heeft de jaarlijkse drukbezochte carnavalszitting een hoop vertier gebracht met optredens van artiesten, buuttereedners en podiumplekken voor Neerbekenaren met talent; zijn de carnavalsoptochten die door de straten trokken bewonderd door jong en oud en heeft menig carnavalsliefhebber de diverse bals bezocht. De ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld de “auwt wieverbals” herinneren bij Johan op de rijksweg waar nu de chinees is gehuisvest. De zieken en ouderen in Neerbeek werden (en worden nog steeds) door de vereniging verrast met een bezoek en attentie, de bewoners van Watersley en de Dagbeeker kunnen al jaren rekenen op een bezoek en tijdens de jaarlijkse processie in het dorp droegen leden van de raad met prins de hemel. Ook vermeldenswaard is dat bijna traditioneel het carnaval geopend wordt op carnavalszondag met een dialectmis waar alle Neerbeekse muzikale verenigingen hun steentje aan bijdragen. En dat na afloop van het carnaval op Aswoensdag de prins met leden van de raad en jeugdraad en hun gevolg heel trouw het askruisje komen halen. Te veel om te onthouden? Elk jaar wordt er een huis-aan-huis blad 'De Bookesjtok' gemaakt waarin over het wel en wee van de vereniging te lezen is."

Notenkrakerstocht
Op een zondag in april (in 2021 was het door de coronamaatregelen in september) organiseert het wandelcomité van Muziekkorps St. Callistus in Neerbeek de jaarlijkse Notenkrakerstocht. Je kunt kiezen uit de afstanden 6, 12, 18 en 23 km. De wandeltochten voeren allemaal door een afwisselend landschap met hellingbossen en open vlaktes, met prachtige vergezichten. Ook kom je langs de Geleenbeek, die recentelijk is verlegd en weer meanderend is gemaakt. Vertrek vanaf Café De Keulsteeg. Kosten €4,00 per persoon. Het rustpunt waar je kunt genieten van koffie, fris, vlaai, belegde broodjes en soep (met deze aankopen steun je de vereniging!), is in het gebouw van IVN Spau-Beek, waar je eventueel een rondleiding kunt krijgen en vragen kunt stellen over de natuur waar je die dag bent geweest.

Straatkermis
- Buurtvereniging 't Kepelke organiseert jaarlijks op een zondag in juni de Straatkermis. Voor de kinderen zijn er diverse gratis attracties. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Er is een drank- en eetbuffet. Er is een tombola waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Daarnaast steun je er de buurtvereniging mee, waardoor zij de attracties voor de kinderen gratis kunnen aanbieden.

Kindervakantieweek
- Kindervakantiewerk Neerbeek bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die regelmatig activiteiten organiseren, met als hoogtepunt natuurlijk ieder jaar de activiteiten tijdens de laatste vakantieweek van de kids.

Rommelmarkt
Op een zondag eind oktober is er de jaarlijkse Rommelmarkt van Muziekkorps Sint Callistus in het Gemeenschapshuis. De opbrengst is voor het 'goede doel'; voor de instrumenten en uniformen van het korps.

Sinterklaas
Het St. Nicolaascomité bestaat uit een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgt dat St. Nicolaas al meer dan 50 jaar het dorp bezoekt en de kinderen van Neerbeek een onvergetelijke middag bezorgt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Neerbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film van Neerbeek anno 1957 deel 1. - Deel 2. - Anno 1967. Al deze 3 films duren ca. 45 minuten.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Neerbeek op Facebook.

- Dorpshuis: - In Gemeenschapshuis Neerbeek is uiteraard regelmatig van alles te doen van uiteenlopende aard. Voor actualiteiten zie de link. Sinds 2017 is er ook maandelijks, op de 1e zaterdag van de maand van 10.30-14.30 uur, het Repair Café Beek. Je kunt er gratis je kleine elektrische apparaten en kleding laten repareren die je zonde vindt om weg te doen. De bedoeling ervan is dat we langer met onze spullen doen en minder weggooien. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. In het gemeenschapshuis exploiteert Ramon Wewengkang al sinds 1986 een karateschool en heeft er daarnaast een dagbesteding voor mensen met een beperking. In de loop der jaren is dat uitgebreid met De Hoeskamer, een sociale trefplaats voor onder andere eenzame ouderen. Hier kan een hapje gegeten worden, is ruimte voor een praatje en sport en spel. De Hoeskamer hebben wij hierboven beschreven onder het kopje Evenementen en activiteiten. De karateschool hebben wij hieronder beschreven onder het kopje Sport. De dagbesteding hebben wij hieronder beschreven onder het kopje Zorg.

"Sinds 1998 is familie Wewengkang beheerder van Gemeenschapshuis Neerbeek. In de loop der jaren is gebleken dat er een enorme terugval was van activiteiten. Ondanks verwoede pogingen om allerlei activiteiten te organiseren bleek het toch een moeilijke dobber. Zeker in periode 2008 van de crisis werd er vrijwel niets meer ondernomen door externe partijen. Wij als beheerders vonden dit zo jammer zeker gezien het feit dat er voor vele tonnen was geïnvesteerd in die mooie grote zaal. Op dat moment waren er slechts de verenigingen die gebruik maakten van de zalen en dat was voornamelijk alleen in de avonduren. Ramon Wewengkang heeft samen met Centrum Weng in 2010-2011 een programma geschreven waarvan hij dacht dat het zeker zou slagen met wat ondersteuning en interesse van de gemeente Beek en eventuele andere partijen. Dit was namelijk geënt op de aankomende veranderingen binnen de zorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het plan was in ieder geval om het gemeenschapshuis terug in haar oude rol te kunnen zetten. Het moest weer gaan bruisen én dat doet het nu ook!

Sinds 1 juli 2014 zijn er weer tal van nieuwe activiteiten, gemeenschappelijk georganiseerd onder begeleiding van Centrum Weng, het Wijkteam, De Hoeskamer en Stichting Gemeenschapshuis Neerbeek. Buurtbewoners, burgers, maar ook andere organisaties doen hier aan mee. Er is op deze dagen vrije inloop, voor een praatje, een kop koffie of een spel. Verder zijn er kookactiviteiten, creatief atelier, beweegactiviteiten (sport) en werk in de moestuin. Ook is er een boekuitleen/ruilservice en is de wijkverpleegkundige in de ochtend aanwezig. Ook buurtbewoners die geen lid zijn van een vereniging zijn welkom om andere mensen te ontmoeten, een gezellig gesprek te voeren, vragen te stellen of mee te doen aan de vele activiteiten." (© Centrum Weng)

- Onderwijs en kinderopvang: - Brede School De Bron omvat naast de basisschool ook een kinderdagverblijf, een peuteropvang en BSO De Bron. Basisschool De Bron biedt eigentijds modern onderwijs aan waarbij de talenten van kinderen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden. Waar een ieder, ongeacht achtergrond of afkomst , welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en autonomie. Basisschool De Bron verzorgt onderwijs dat altijd dienstbaar is aan het ontwikkelingsproces van kinderen, daagt kinderen uit nieuwsgierig te zijn, houdt rekening met individuele mogelijkheden en zorgt voor onderwijskwaliteit die hoger is dan de landelijke inspectie normen. - Het bestuur van Oudervereniging Neerbeek (OVN) bestaat uit enthousiaste ouders die, in samenwerking met de teamleden van de basisschool, door het jaar heen diverse activiteiten op en voor de school organiseren.

- Muziek: - Muziekkorps Sint Callistus is opgericht in 1938. "Het muziekkorps is in een paar woorden te omschrijven: 'het muzikale hart van Neerbeek'. Het hoofdonderdeel van de muziekvereniging is het korps, dat elke vrijdagavond repeteert en o.a. een kerstconcert, de carnavalsmis, de prinsenreceptie, de carnavalsoptocht, de communiemis, de processie (openluchtmis) en Boete Blaoze uitvoert. Deze optredens vinden elk jaar gratis plaats zodat het hele dorp van muziek kan genieten. Maar het muziekkorps is nog veel meer dan het korps alleen. Daarnaast verzorgt onze vereniging ook het oud papier ophalen in het dorp, een rommelmarkt én een grootse wandeltocht! We zijn het hele jaar druk met muziek maken en alle nevenactiviteiten.

Kijk eens rustig rond op onze site om meer te weten te komen over het bestuur, onze dirigent, onze historie, de opleiding, onze agenda en voor foto’s en video’s. Veel informatie over de vereniging is in het voorjaar van 2021 ook onder de aandacht gebracht in een vrolijke campagne. - Dit boekje is bedoeld voor alle potentiële muzikanten, vrijwilligers, donateurs en (bestuurs)leden. In zo min mogelijk woorden zullen we zo veel mogelijk van onze vereniging uitleggen zodat je snel een goed beeld van ons kunt krijgen. Veel leesplezier!"

- "Gemengd Koor Neerbeek vindt zijn ontstaan in september 1955. In dat jaar waren enkele Neerbekenaren met het idee gekomen om met kerst van datzelfde jaar een Kerstoratorium uit te voeren. Op een oproep gaven zich spontaan een aantal zangers en zangeressen op. Twee weken later werd er gestart met de repetities. Het kerstoratorium is na deze keer nog twee maal uitgevoerd en van het een kwam het ander, waaronder ook optredens buiten het dorp. In 1956 was het koor onder de naam Oratoriumvereniging een feit. Omdat de naam Oratoriumvereniging de indruk wekte dat het koor alleen oratoria ten gehore bracht, heeft men in 1961 de naam veranderd in Gemengd Koor. Dit om misverstanden te voorkomen. Het koor wilde namelijk ook andere genres ten gehore brengen om een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk programma te kunnen opbouwen. Het ledenaantal groeide gestaag en in 1965 was het ledenaantal al haast verdubbeld. Op het moment van het 10-jarig bestaan in 1966 stond het ledenaantal op zestig leden. In de loop der jaren groeide het “koortje“ uit naar een koor dat in de jaren zeventig tot de hoogst gekwalificeerde behoorde van de Federatie van Nederlandse Zangersbonden.

Na jaren gerepeteerd te hebben in het kleine bovenzaaltje van het gemeenschapshuis, werd in 1974 verhuisd naar de grote zaal beneden, dit in verband met het nog steeds groeiende ledenaantal. Het koor telde inmiddels al zo'n 85 leden. Tot op heden wordt er nog altijd gerepeteerd op dinsdagavond in de grote zaal van Gemeenschapshuis Oos Heim. Het koor staat sinds jaar en dag bekend om zijn afwisselende repertoire en dankt zijn populariteit dan ook aan de steeds vernieuwende muziekkeuze. Onder deskundige en inspirerende leiding van George Bakx, maar ook door het enthousiasme van de zangers en zangeressen, groeit het koor nog steeds. Naast George is pianiste Annemie Sluijsmans-Meens de tweede belangrijke pijler onder de uitvoering van het Gemengd Koor. 'Meer dan zingen alleen!' is het motto van het koor uit Neerbeek. De gezelligheid en de gezamenlijke passie voor muziek, heeft geresulteerd in hechte vriendschap en weinig verloop van leden. Ben je op zoek naar een gezellig koor of zoek je een koor om deel te nemen aan een concert? Dan ben je bij ons koor aan het juiste adres!"

- Sport: - De huidige voetbalvereniging VV Neerbeek is opgericht in 1978, en in 1983 komt ook nog zaalvoetbalvereniging ZVV erbij. Overigens is dit in de geschiedenis van het dorp de 3e voetbalvereniging; de eerste was er sinds begin jaren twintig van de 20e eeuw, de tweede was er sinds 1948. - Hier kun je lezen over de geschiedenis van de eerste twee verengingen.

"VV Neerbeek is een bijzondere vereniging gelegen tussen twee grootmachten. Standvastig. Trots. Klein, maar dapper. Een club waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Waar een teamgenoot meer is dan iemand die je op de training ziet en je je wedstrijd mee speelt. Een club waar ‘samen’ belangrijker is dan ‘alleen’ en clubmensen en vrijwilligers gewaardeerd worden door de leden. Winnen is uiteraard erg belangrijk. Maar wij zijn ook een club waar een paar uur na een nederlaag dezelfde sfeer hangt als na een glansrijke overwinning. Een club waar de kantine van even grote waarde is als de groene mat. Waar de sfeer hangt van thuis. Een ontmoetingsplek in goede en in slechtere tijden. Een luisterend oor is nooit ver weg, net als een arm of schouder om samen feest te vieren. En dat al meer dan 40 jaar.

VV Neerbeek is een club van vaste, trouwe leden. Een club waar nieuwelingen worden opgenomen in de vereniging. Iedereen is er welkom en vóelt zich er welkom. Oud-leden die door omstandigheden vertrekken, vinden op gezette tijden de weg terug naar de kantine om herinneringen op te halen en wedstrijden en feesten her te beleven. Onze VV is de club van prachtige overwinningen. De club van een pils op de bar en een broodje kroket als bodem voor de zondag. De club voor jong en oud. De bijzondere club waar het nimmer saai is. Een buitenbeentje wellicht. Maar wel een prachtig buitenbeentje. Kijkend naar onze prachtige kantine en accommodatie, naar de bedrijvigheid en spelplezier van de jeugd op de zaterdagochtend, naar de gezelligheid op de zaterdagmiddag, naar de wil om te winnen op de groene mat, naar de feesten na een overwinning, naar de blije en trotse gezichten bij het behalen van een prijs. Het vervult ons met trots, met blijdschap en sterkt ons in de gedachte dat we een fantastische club zijn. Want wij, wij zijn Neerbeek!"

- Al sinds 1974 is de grote kracht van Centrum Weng het overbrengen van de karatecultuur op kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking. Karate is een verdedigingssport met een verhaal, een geschiedenis. Een allesomvattende sport. Wil je deze levenswijze en lichaamscultuur zelf ervaren? Stap dan eens binnen voor een kennismaking. "JKA Karate do Weng is in 1974 opgericht door Peter Wewengkang en is inmiddels een begrip in Nederland en ver daarbuiten, zeker als het gaat om de traditionele verdedigingssport karate. Het gaat er niet alleen om de technieken goed uit te kunnen voeren, maar ook om het naleven van normen en waarden en het leren van levenslessen. JKA Karate is geen willekeurige verdedigingssport, het is een opvoedkundig systeem, een cultuur en levenswijze, waarmee Peter veel mensen heeft weten te bereiken.

De karateschool in Neerbeek floreerde en iedereen kreeg een kans om deel uit te maken van zijn unieke JKA familie. In 2009 bedachten Peter en zoon Ramon de nieuwe en allesomvattende naam; Centrum Weng. Zo werd JKA Karate do Weng onderdeel van het huidige centrum. Na vele jaren de drijvende kracht van JKA Karate do Weng te zijn geweest, overleed Peter plotseling op 7 april 2012. Gelukkig heeft hij de liefde voor deze levenswijze doorgegeven aan zijn twee kinderen Ramon en Tamara en zetten zij zijn gedachtegoed voort met nieuwe generaties deelnemers. De grote kracht van Centrum WenG is het overbrengen van JKA Karate (levenswijze) op kinderen, jongeren en volwassenen mét en zonder beperking."

- Handboogschutterij HBS Oranje is opgericht in 1904. Ze trainen op woensdagavond in Café De Keulsteeg. Lijkt het je leuk om eens te komen kijken of zelf te proberen; kom gerust langs.

- Volksdans en folklore: - Volksdans- en Folkloregroep De Foekepot is een demonstratiegroep van Nederlandse dansen. De groep is in 1987 ontstaan. De naam van de groep is voortgekomen uit de opmerking "we zijn een allegaartje / rommeltje bij elkaar". Dit slaat op de dansers die uit heel Limburg komen. Zo ontstond het idee de dansgroep de naam Foekepot te geven, wat een andere naam is voor 'rommelpot'. De dansleiding is vanaf het begin in handen van Anneke Smeets uit Neerbeek.

- Zorg: - Gezondheidscentrum Neerbeek is een samenwerkingsverband van vele verschillende vakgebieden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Door intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines en regelmatig overleg kan men waar nodig snel en gericht naar elkaar doorverwijzen. Je kunt er terecht voor de volgende disciplines: Huisarts, Apotheek, Tandarts, Fysiotherapie, Beweegcoach, Sportmassage, Psychotherapeut, Verloskundige, Diëtist, Maatschappelijk werk, Pedicure, Podotherapie, Ergotherapie, Gewichtsconsulent.

- "Centrum Weng in Neerbeek biedt een toegankelijke plek voor al haar deelnemers. Een ontmoetingsplek voor speciale aandacht. Het streven is erop gericht dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij en bij Centrum Weng de vaardigheden opdoet, om zich in de maatschappij staande te kunnen houden. Het uitdragen van het gevoel van saamhorigheid en een familiegevoel is iets dat Centrum Weng in haar benadering naar de mens toe van belang acht. Het betreft hier een verfrissende aanpak van activiteiten, dagbesteding, weekendbegeleiding en kort verblijf. Door de manier van inrichting en soort van activiteitenaanbod kan er voor kwetsbare doelgroepen een gevarieerd aanbod van activiteiten worden geboden, afgestemd op de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van deze deelnemers. Tevens beschikt Centrum Weng over een eigen bus waarmee de deelnemers vervoerd kunnen worden. Centrum WenG is door haar eenvoud heel bijzonder te noemen. Zij is namelijk het enige dagbestedingscentrum dat JKA Karate als sportvorm integreert binnen haar activiteitenaanbod."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neerbeek, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(4)

Neerbeek had vroeger ook al een voetbalclub: S.V.N. Neerbeek en werd in 1953 kampioen in de 2de klas afd. Limburg.
Een foto van dit elftal met namen van spelers heb ik in bezit.
Zelf speelde ik toen in het jeugd-elftal;
Clublokaal was café Paumen, (nu chinees restaurant) en het voetbalveld lag eerst naast het café en later er tegen over.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het hierboven verwerkt.

Volgens mij RKSVN. Dit stond op een bord boven de toegang tot het voetbalveld.

Ik heb bij de beschrijving van de VV nu een link opgenomen naar een pagina over de voorgeschiedenis van de huidige vereniging, d.w.z. de twee verenigingen die er hiervoor waren, zijnde een sinds begin jaren twintig en een sinds 1948 (degene die u bedoelt). Daar kan men alle details over die beide verenigingen vinden.
En ik heb de pagina gelijk verder aangevuld, want wat er stond was nog maar een beginnetje. Hij is nu ongeveer verdubbeld qua tekst. En gelijk evenementen en verenigingen die niet meer bleken te bestaan, verwijderd en inmiddels 'dode links' verwijderd dan wel 'gerepareerd'.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen