Nieuw-Namen

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

nieuw namen groeten uit hulsterloostraat reinaertbank de groeve de grens [640x480].jpg

Nieuw-Namen Groeten uit Hulsterloostraat Reinaertbank De Groeve De Grens

Nieuw-Namen Groeten uit Hulsterloostraat Reinaertbank De Groeve De Grens

RVB 20110629-2024 Verdronken land van Saeftinge - Hedwige polder.jpg

Verdronken Land van Saeftinge links en Hedwigepolder rechts, nu nog gescheiden door de dijk

Verdronken Land van Saeftinge links en Hedwigepolder rechts, nu nog gescheiden door de dijk

Nieuw-Namen

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Namen is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Clinge.

- Onder het dorp Nieuw-Namen vallen ook de buurtschappen Emmadorp en Prosperdorp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de naam met koppelteken, in de gemeentelijke basisregistraties (BAG) staat de naam zonder koppelteken. O.i. is dat een vergissing, dus wij houden de naam met koppelteken aan.

Oudere vermeldingen
Hulsterloo, Kauter, Hollandsche Kauter, Zeeuwsche Kauter, 1840 Hollandsche Cauter, 1897 Nieuw-Namen.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Namen ligt NO van Hulst en grenst in het O aan België. Nieuw-Namen is aaneengegroeid met het Belgische dorp Kieldrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuw-Namen 163 huizen met 701 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met een kleine 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nieuw-Namen wordt als Hulsterloo reeds genoemd in een schenkingsakte uit 1136. Hulsterloo heeft vooral blijvende bekendheid gekregen door het dierenepos ‘Van den Vos Reinaarde’ (Reinaard de Vos), dat zich in de streek van Hulsterloo zou hebben afgespeeld: ‘Int oestende van Vlaenderen staet een bosch, ende hiet Hulsterloo’.

In de 19e eeuw werd Nieuw-Namen ‘Hollandsche Kauter’ genoemd, als tegenhanger van het aan de Belgische kant van de grens gelegen Konings-Kauter of Vlaamsche Kauter. In 1840 lag het "op eene onvruchtbare hoogte" (2). De inwoners vonden in die tijd in meerderheid hun bestaan in de visserij (ansjovis en schelpen) en in ‘het vletten van schoraarde’. De vloot besloeg maar liefst 65 vaartuigen (de vaartuigen lagen aan de dijk van de Saeftinger schorren). Twee marktschuiten voeren naar Rotterdam met voortbrengselen van de landbouw, en keerden terug met benodigdheden voor de winkeliers in de gemeenten Clinge en Sint Jansteen. Tot 19xx(?) was hier een veer op Zuid-Beveland.

Blijkbaar gaf de ligging aan de grens aanleiding tot smokkelen: "Ook houden zich aldaar, even als in het Belgische geh. Konings-Kauter, vele deserteurs, smokkelaars en dergelijk volkje op, gaande ieder aan die zijde wonen, waar hij zich het veiligst voor vervolging acht. De bewoners van de omstreken onder de beide rijken lijden veel last van dit volk, dat met troepen op eene brutale wijs loopt bedelen, en het is te vreezen, dat, zoo de beide rijken, ten aanzien van dat oord, geene afdoende maatregelen nemen, De Kauter door zijne ligging nog gevaarlijker zal worden dan het Heiken, tusschen Etten en Sprundel."(2)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kauterse Feesten (1e Pinksterdag).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De voormalige prehistorische groeve Meester van der Heijdengroeve is een geologisch monument en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In Nieuw-Namen zijn diverse prehistorische vuurstenen voorwerpen gevonden. Buiten dit dorp worden die slechts sporadisch gevonden in de provincie Zeeland.

- De Hedwigepolder heet formeel Hertogin Hedwigepolder, maar wordt doorgaans kortweg Hedwigepolder genoemd. De naam verwijst naar Hedwige de Ligne (1877-1938), hertogin van Arenberg, echtgenote van Engelbert IX Hertog van Arenberg (1872-1949), een kleinzoon van Prosper Lodewijk van Arenberg. De straten in de polder dragen de namen van de hertog en hertogin en hun drie kinderen (Engelbert, Erik en Lydia). De polder, een ingepolderd deel van het aangrenzende natuurgebied Verdronken Land van Saeftinghe, ligt voor het grootste deel op Nederlands grondgebied (295 ha), in het uiterste noordoosten van Zeeuws-Vlaanderen, en voor een klein deel op Belgisch grondgebied. De Hedwigepolder grenst aan het Sieperdaschor en de Prosperpolder, die voor de helft op Nederlands en voor de andere helft op Belgisch grondgebied ligt.

Het gebied was al voor de Tachtigjarige Oorlog bedijkt. Tijdens deze oorlog staken Nederlandse soldaten in 1584 om strategische redenen (inundatie) de laatste intact gebleven dijken door en verdween het Land van Saeftinghe onder water. In de 17e eeuw werd opnieuw begonnen met het bedijken, en in 1907 was de Hertogin Hedwigepolder het laatste op de zee heroverde gebied in de oosthoek van Zeeuws-Vlaanderen. De Hedwigepolder heeft de functie van agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Door haar cultuurhistorische waarde is de dijk landinwaarts (gedeeltelijk) beschermd.

In een verdrag tussen Nederland en België over de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven, werd vastgelegd dat de Hedwigepolder weer bij het Verdronken Land van Saeftinghe aangesloten zou worden (door het doorsteken van de dijken) bij wijze van natuurcompensatie (het unieke Schelde-estuarium gaat achteruit, terwijl de Westerschelde onderdeel uitmaakt van het (Europese) Natura 2000-netwerk). Vanwege dezelfde reden zou in België een deel van de aangrenzende Prosperpolder ook worden heraangesloten bij het Verdronken Land.

Het uit te voeren natuurherstel (middels de veelbesproken ontpolderingen) op grond van artikel 6, eerste en tweede lid van de Habitatrichtlijn is overigens, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht en geschreven, geen compensatie voor de recent uitgevoerde derde vaargeulverruiming van de Westerschelde, maar komt voort uit de verplichting van Nederland om te zorgen voor een goede staat van instandhouding van de Westerschelde. De noodzaak tot natuurcompensatie houdt verband met eerdere ingrepen in de Westerschelde in het verleden. In Zeeland rees echter verzet tegen het idee een op de zee veroverd stuk land weer terug te geven aan de 'getijdennatuur'.

Daarom werd een onafhankelijke Commissie Natuurherstel Westerschelde ingesteld, onder leiding van oud-minister Ed Nijpels, om onderzoek te doen naar eventuele alternatieven. Zij concludeerde echter in haar rapport 'Wennen aan de Westerschelde' (oktober 2008) dat geen enkel alternatief beter is dan het ontpolderen van (het Nederlandse deel van) de Hertogin Hedwigepolder. Uit de vele aangedragen alternatieven heeft de commissie er uiteindelijk 5 uitgewerkt, waaronder 3 ontpolderingen van andere gebieden langs de Westerschelde. Deze 5 hebben allemaal zo hun voor- en nadelen, maar ze zijn te realiseren. Voorzitter Nijpels: "Als je deze 5 alternatieven echter vergelijkt met ontpoldering van de Hedwigepolder, kiezen wij voor de laatste. De alternatieven steken op een aantal punten negatief af bij die ontpoldering."

Nijpels somde de voordelen van ontpoldering van de Hedwigepolder ten opzichte van de onderzochte alternatieven op: ontpoldering is verreweg het beste voor het herstel van de natuur; kan relatief snel gerealiseerd worden; de begrote circa 80 miljoen euro die ontpoldering kost, komt ten laste van de Belgische belastingbetaler; het verdrag met Vlaanderen hoeft niet te worden opengebroken; ontpoldering van de Hedwigepolder kost het minste landbouwgrond; er is slechts één eigenaar in de polder. Overigens: het uitdiepen van de Westerschelde betekent verlies aan slikken en schorren. Daarvoor wordt compensatie geboden door weer een slikken- en schorrengebied zoals het tot een eeuw geleden ook nog was, toe te voegen. In discussies wordt weleens gesproken over ´onder water zetten´. Dat is dus niet correct. Alleen bij erg hoge vloed zal het gebied onder water komen. Op het gebied van veiligheid is extra berging bij hoge vloeden veiliger.

Na aanvankelijk toch alternatieven te hebben voorgesteld, en de Grontmij die in oktober 2009 na onderzoek opnieuw bevestigt dat er geen reëel alternatief is voor ontpolderen van de Hedwigepolder, hakt het kabinet op 9 oktober 2009 de knoop door: de Hedwigepolder wordt ontpolderd. Brief van de minister d.d. 9-10-2009, waarin zij meedeelt dat en waarom de ontpoldering van de Hedwigepolder doorgaat. Maar... in juni 2011 laat het (inmiddels ander) kabinet weten dat zij voorstander zijn van alternatieve ontpoldering van enkele polders bij Ritthem (zie verder aldaar). Maar Vlaanderen is het daar niet mee eens en vindt dat Nederland zich aan het verdrag moet houden, waarin Nederland heeft afgesproken om de Hedwigepolder te ontpolderen. Enfin eind 2012 besluit het (inmiddels weer andere) kabinet definitief om de Hedwigepolder toch te ontpolderen. Het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder is in februari 2014 definitief vastgesteld. De herinrichting wordt - zo is althans de intentie - in 2019 uitgevoerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Namen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Nieuw-Namen.

- Onderwijs: - St. Jozefschool.

Reacties

(1)

Ik ben op zoek naar de situering van een woning in Nieuw-Namen. Volgens de geboorte akte van mijn opa is hij in 1888 geboren in Clinge, wijk C, nummer 53. In een ander document vind ik dat hij in Nieuw Namen geboren is. Dat laatste wordt ook in de familie verteld. Nu was Nieuw Namen vroeger een onderdeel van de gemeente Clinge. dus dat zou kunnen. Kunt u mij aangeven of betreffend pand in uw gemeente ligt of heeft gelegen?
Mijn dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groet W.Verstraeten.
Mijn opa zijn naam was: Prosperus Judocus Verstraeten. Zijn vader was Petrus Franciscus Verstraeten (geb. te Kieldrecht), zijn moeder Maria Anna Arnold (geb. te Graauw).

Red.:
Wellicht dat een van de lezers van deze pagina het weet. Anders kan wellicht de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (werkgebied: Oostelijk Zeeuws Vlaanderen) u vertellen waar u dit gegeven kunt vinden. Hun gegevens vindt u hier: http://www.devierambachten.nl/

Reactie toevoegen