Heikant

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

heikant_plaatsnaambord_kopie.jpg

Heikant is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

Heikant is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

heikant_fanfare.jpg

Muziekvereniging Heikant is opgericht in 1934. Hoe dat er toen zo van gekomen is, is een prachtig verhaal, dat je kunt lezen onder het kopje Links.

Muziekvereniging Heikant is opgericht in 1934. Hoe dat er toen zo van gekomen is, is een prachtig verhaal, dat je kunt lezen onder het kopje Links.

Heikant

Terug naar boven

Status

- Heikant is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen. Van 1-4-1970 t/m 2002 zou het ook nog deels onder de gemeente Axel hebben gevallen.

- Onder het dorp Heikant vallen ook een klein deel van de buurtschap Absdale en het grootste deel de buurtschap Drie Hoefijzers.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
't Heike.

Oudere vermeldingen
1840(1) Eikant. Vermoedelijk is dat een drukfout, want in andere bronnen uit die tijd, zoals (2), wordt de naam wél gewoon als Heikant geschreven. Weliswaar spreekt men het lokaal zo uit, en is dat dan ook de lokale spelling, maar in een Volkstelling hoort toch de officiële en niet de 'volksmond-spelling' terecht te komen...

Naamsverklaring
De naam stamt van begin 18e eeuw, toen het in de volksmond in de heijde of dheije heette. De naam verwijst naar de uitgestrekte heidevelden (met name dophei) die zich oorspronkelijk in het gebied bevonden.

Meest voorkomende plaatsnaam in Nederland
Er is maar één dorp Heikant in Nederland, deze dus, maar daarnaast waren er nog maar liefst 31 buurtschappen met deze plaatsnaam, voor het overgrote deel gelegen in de provincie Noord-Brabant. Daarom is dit de meest voorkomende plaatsnaam in Nederland (hoewel het genoemde aantal inmiddels wel is afgenomen, omdat een deel van de buurtschappen in kwestie in de loop der tijd door dorpsuitbreidingen in het bijbehorende dorp is opgegaan).

Terug naar boven

Ligging

Heikant ligt ZW van Hulst en Sint Jansteen en grenst in het Z aan België. Opmerkelijk is dat de Ellestraat hier aan de Belgische kant over gaat in de Hellestraat. Wellicht doet zich hier een zelfde fenomeen voor als hierboven onder Naam > Oudere vermeldingen (d.w.z. dat de volksmondnaam, in dit geval de straatnaam zonder h, geformaliseerd wordt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Als D.W.C. Hattinga in 1764 een kaart van Hulsterambacht maakt, tekent hij in het gebied tussen de Hellestraat en Drie Hoefijzers 19 huizen. In 1832 is het aantal huizen aldaar opgelopen tot 59. Ten oosten van de Ellestraat in het gebied ter weerszijde van de Rijkestraat (nu Vlasstraat) staan op dat moment 19 huizen. In 1840 heeft Heikant 77 huizen met 422 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ruim 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Bestuurlijk
Als in 1664 de grens tussen Nederland en België wordt vastgesteld, wordt de grens van de Wildelandenpolder niet nauwkeurig beschreven. Dat heeft tot gevolg dat tot 1722 het gezag over die polder wordt betwist door de bestuurders van Hulster Ambacht, St. Jansteen en Stekene. In laatstgenoemd jaar worden deze bestuurders het eens en wordt de zuidelijke grens definitief vastgesteld. De Wildelandenpolder komt dan onder het gezag van Hulsterambacht. De Hellestraat of Sleutelstraat vormde de grens tussen dat Hulster Ambacht en de onafhankelijke heerlijkheid St. Jansteen. In 1815 worden nieuwe gemeentegrenzen getrokken. De heerlijkheid St. Jansteen wordt met de polders Wildelanden, Ferdinandus, Absdale en Riet- en Wulfsdijk opgenomen in de gemeente St. Jansteen.

In den beginne
Waar nu het dorp Heikant ligt, is tot in de 19e eeuw nog sprake van verspreide bebouwing. De eerste huizen in dit gebied komen in de Wildelandenpolder, langs de Hellestraat of Sleutelstraat (nu Ellestraat) en de dijk van de Ferdinanduspolder (nu Julianastraat). De Wildelandenpolder is tot stand gekomen op de uitgestrekte heidegronden die de overgang vormden van de zandige gronden van het Land van Waas naar de lager gelegen veen- en kleigronden rond de stad Hulst.

Landbouw en vlas
De bewoners van het huidige Heikant en omgeving vinden lange tijd een bestaan in de landbouw en vanaf de 19e eeuw ook in de vlasnijverheid. Deze nijverheid wordt na 1900 steeds belangrijker onder invloed van het dauwrootproces. Een hoogtepunt wordt bereikt tijdens de Eerste Wereldoorlog, als de Belgische vlasnijverheid door de oorlogsperikelen is uitgeschakeld. Maar al in de jaren twintig blijken de kleine vlasbedrijven nauwelijks levensvatbaar te zijn en ontstaat er werkeloosheid onder de bevolking. De crisis halverwege de jaren zestig betekent het definitieve einde van de kleine vlasbedrijven. In die tijd vinden we vooral in buurtschap 't Hoekske nog zwingelstallen en worden de open terreinen tussen de bossen gebruikt voor het dauwroten van vlas.

Straatnamen
Diverse oude straatnamen bestaan in Heikant nog altijd: (H)ellestraat, Kemelstraat en Magdalenastraat, maar er zijn er ook verdwenen: Sleutelstraat, Polderstraat, Moerstraat, Rijkestraat, Barbogaart, de Maate, het Gedelfte, de Puttingen en het Witte Zand. De Drie Hoefijzers werd in 1722 aangeduid als 'het heijmoleke', een gebied waar toen nog een berg lag waarop eens de heimolen te zien was.

Bebouwing
Heikant wordt nog altijd in hoofdzaak gekarakteriseerd door zijn lintbebouwing, met aan de zuidzijde aantrekkelijke bospercelen en aan de noordzijde een fraai polderlandschap; het dorp ligt op de overgang van klei- naar zandgronden. De kern wordt voornamelijk gevormd door de bebouwing rond de kerk, waar zich tevens de school, het gemeenschapscentrum en het sportveld bevinden.

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig wordt enige nieuwbouw gepleegd in de kern, maar vooral ook in de straten buiten de kern, waar de 'gaten' in de lintbebouwing worden volgebouwd, wat leidt tot een relatief sterke toename van de bevolking. Doordat midden jaren negentig de lintbebouwing en de bestemmingsplannen bijna geheel zijn volgebouwd, stagneert de huizenbouw. Rond 2000 komt er weer enige nieuwbouw met plan De Vlasbloem (22 woningen), en in 2010 met plan Heiakker (13 woningen). En recentelijk is er sprake van het plan De Weverij." (bron: dorpssite)

Bedevaarten
"De Heikant bestond in de jaren twintig uit wat verspreid liggende huizen en huizengroepjes, gelegen aan de Belgische grens tussen St. Jansteen en Koewacht. De behoefte ontstond zich los te maken van de parochie van St. Jansteen. Als bouwpastoor werd de Hulster kapelaan Eduardus Josephus Doens aangesteld, die de zaak voortvarend aanpakte. Hij preekte in het hele bisdom geld bijeen. De inwoners, die door de crisis weinig werk hadden, bouwden eigenhandig hun kerk. Pastoor Doens koos als patrones de H. Theresia van Lisieux, die kort tevoren, in 1925, was heiligverklaard. Haar levensdoel, door kleine offers genade te verwerven voor de zielen van anderen, sprak velen aan; haar verering nam een grote vlucht. De pastoor richtte de broederschap van de H. Theresia van het Kindje Jezus op. Zelatrices wierven leden en haalden de contributie van 0,25 per jaar op in naburige parochies in het land van Hulst, in de omgeving van Cadzand en in Noord-Brabant. De pastoor reisde eveneens naar verafgelegen streken, waar zijn parochianen tijdelijk werkzaam waren, zoals in de Noordhollandse bollenteelt. Ook daar werden leden voor de broederschap geworven, die in 1940 maar liefst 3250 leden telde en tot in de jaren zeventig heeft bestaan.

De pastoor liet broederschapsprentjes, een bedevaartboekje en foto's van kerk en kapel drukken. Ook waren er medailles verkrijgbaar. Reliekzakjes, gemaakt uit stof die aan de H. Theresia geraakt had, werden vervaardigd door de zusters carmelietessen uit Gent voor een frank per stuk. Deze scapuliers, alsmede noveenblaadjes, werden op aanvraag gratis toegezonden. In 1934 werd de beêweg ingezegend. Pater A. Rottier had voor deze dag een klein boekje samengesteld. De paters carmelieten uit Gent was gevraagd te preken met het triduum. De Theresiaverering in Heikant werd een succes. Regelmatig bezochten bussen vol bedevaartgangers het dorp. De eerste jaren werd iedere donderdag - de H. Theresia stierf op die dag - een Theresialof gehouden, met zegening en relikwieverering; vaak waren er op die dag ook missen uit dankbaarheid of ter verkrijging van een gunst. De kinderen die hun eerste communie deden vierden ook een speciaal lof in de Theresiakapel. De feestdag zelf werd voorafgegaan door een 'grote noveen': negen achtereenvolgende donderdagen mis en lof. Ook werd een 'kleine noveen' gehouden, ingaande op 24 september. De feestdag zelf, 3 oktober, werd gevierd met octaaf. Gedurende het octaaf werden diverse missen en loven gevierd en meermalen werd aansluitend de beêweg gelopen. In de loop van de jaren zestig was dit uitgebreide programma teruggebracht tot een triduum, dat besloten werd op 3 oktober. Nadien is de belangstelling nog meer teruggelopen, zonder ooit helemaal te verdwijnen.

In 1994 namen emerituspastoor van de Leemput en mevr. T. Maes van de Katholieke Bond voor Ouderen het initiatief om de verering nieuw leven in te blazen. De feestdag van de H.Theresia was intussen verplaatst op de kerkelijke kalender. Men begint nu op 23 september de noveen, die afgesloten wordt op 1 oktober, 's ochtends om 9 uur. 's Middags om 14.30 uur is er lof met beêweg in de tuin van de kerk. Bij elk van de zeven staties houdt men halt, de pastoor spreekt een gebed uit, gevolgd door een gezamenlijk Onze Vader en Wees Gegroet. Dan begeeft men zich naar de volgende statie onder het zingen van een couplet van het Teresialied. Terug in de kerk wordt nogmaals het gehele lied gezongen, waarna het tijd is voor koffie in 't Heike aan de overkant. Op 1 oktober 1996 waren er inclusief het koor ongeveer 60 bezoekers, afkomstig uit de eigen KBO-regio waar aankondigingen naartoe gaan: Heikant, St. Jansteen, Clinge, Nieuw-Namen, Graauw en Hulst. In 2002 nam mevrouw Theresia Stallaert, die van jongsafaan een band met haar patrones had, het initiatief om de bedevaart te stimuleren. Rond de feestdag van Theresia komen gemiddeld zo'n 50 personen uit de regio. Zij maken onder meer een ommegang langs de zeven kapelletjes, gelegen tussen de kerk en het kerkhof, waarop de cruciale momenten uit het leven van de heilige zijn te zien." (bron: Bedevaartsite van het Meertens Instituut)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting Julianastraat
"Na een lange periode van afsluiting was het op vrijdag 24 juli 2020 zover: de Julianastraat* kon weer worden opengesteld voor het verkeer. Het riool- en herinrichtingswerk was afgerond en Heikant was verlost van verkeershinder. Hoe mooi het is geworden, kunt u zien in dit filmpje. U zult zien: het resultaat is écht fraai!" (bron: gemeente Hulst)
* Dit is de hoofdstraat van het dorp, die elders vaak Dorpsstraat heet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Heikant heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de RK kerk H. Theresia van het Kindje Jezus uit 1930 met naastgelegen pastorie (op huisnr. 18) en de processiegang voor St. Theresia.

RK kerk / pastorie / processiepark
Gezien de grote werkloosheid onder de arbeiders in de jaren dertig, verleent het gemeentebestuur van Sint Jansteen in 1930 subsidie voor de bouw van de RK kerk H. Theresia van het Kindje Jezus in Heikant (Julianastraat 16), onder de voorwaarde dat er werklozen worden ingeschakeld bij de ophoging van het terrein waarop de kerk met pastorie wordt gebouwd. Het betreft een bakstenen kruiskerk met vierzijdig gesloten apsis en voorzien van expressionistische en art-deco-elementen, zoals het paraboolvormig westraam in de voorgevel en versieringen van de toren. Deze toren is aangebouwd ter rechterzijde van de voorgevel en wordt gedekt door een vierzijdig tentdak. Ook is er een vieringtorentje. De kerk is ontworpen door architect Franciscus Sturm. Bijzonder in deze kerk zijn de geheel gemetselde paraboolgewelven in gele baksteen. De gewelfribben zijn in zwarte baksteen uitgevoerd. In 2016 is de kerk in rang verlaagd tot kapel. In 2017 is het westraam gerestaureerd. - Nieuws over de Heikantse kerk op Facebook.

Naast de kerk bevindt zich de pastorie (Julianastraat 18) uit dezelfde tijd. De pastorie is van belang als harmoniërend onderdeel van het complex, tevens van waarde als geheel gaaf en vrij rijk voorbeeld van Interbellum-architectuur met bijzondere interieurafwerkingen. Verder is er een processiepark uit 1934, gewijd aan de Heilige Theresia en bestaande uit een zevental kapelletjes.

Grenspaal
Z van de dorpskern van Heikant, aan de Lekestraat bij de kruising met de waterloop Zandbergsche Klaamsche, staat een 'Oostenrijkse grenspaal' uit 1722, die de grens aangaf tussen de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek. Aan de Staatse (Nederlandse) zijde vindt men het opschrift 'Staeten Bodem'. Aan de Oostenrijkse (Belgische) zijde meldt het opschrift 'S’Keysers, S’Conincks Bodem'. Oorspronkelijk stonden er vier van dergelijke grenspalen in deze omgeving. Dit exemplaar is in 1993 herplaatst in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Hulst en Stekene. - Nadere informatie over 'Oostenrijkse grenspalen in de Nederlanden', door Peter Dirven.

Oorlogsmonument
Op 16 september 2019 is in Heikant een monument onthuld ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers en ter herdenking van de bevrijding. Het monument is onthuld door Pim, Rins en Britt, leerlingen van Basisschool Heidepoort. Na de onthulling zijn door de andere kinderen bloemen gelegd. Het monument heeft een plaats gekregen aan het begin van het kerkhofpad naast de kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stuikersfeesten (Pinksterweekend), met Stuikersquiz*, Rommelmarkt, Boekenmarkt (ook worden de befaamde verse wafels van basisschool Heidepoort weer verkocht), Garagesale, Braderie en Feestavond.
* "Ook dit jaar kun je je weer inschrijven voor de Stuikersquiz! Weet jij wat de bijnaam van de auto van de Amerikaanse president is? Of hoe de onvermoeibare druïde uit Astrix en Obelix heet? Schrijf je dan snel samen met je teamgenoten (maximaal 6 personen per team) in om jullie kennis te laten zien en wie weet gaan jullie naar huis als winnaar van de Stuikersquiz! Uiteraard zorgen we dat het u aan niks ontbreekt, bij onze bediening kunt u diverse drankjes en hapjes bestellen. Daarnaast maakt u niet alleen kans om de Stuikersquiz te winnen, maar kunt u ook diverse prijzen winnen tijdens onze loterij."

- Op Heikant vind je vele ateliers en kunstenaars, waardoor dit dorp zeker een kunstenaarsdorp mag worden genoemd. De lokale Kunstkring staat garant voor een aantal evenementen door het jaar heen, zoals het Kunstrondje en Kunst bij Kaarslicht. Tijdens het KunstRondje (weekend eind juni) houdt een 10-tal kunstenaars uit het dorp Open Huis. "De kunstenaars zetten hun atelier open van 10.00-17.00 uur. Ieder atelier is te herkennen aan de kleurrijke vlag “Kunstroute”. Van harte welkom! Entree is gratis. De nummers voor de namen corresponderen en zijn terug te vinden op de plattegrond van het Kunstrondje. De plattegrond is te downloaden en zelf uit te printen. Zo kun je zelf je route bepalen, te voet, per auto of op de fiets. Meer informatie over de deelnemers en gast-exposant(en) is te vinden bij te desbetreffende kunstenaar door te klikken op 'bekijk meer'."

- De kunstenaars van het dorp zijn ook altijd van de partij bij het jaarlijkse grensoverschrijdende Ambachtelijk Weekend, waarbij ook kunstenaars van buiten Heikant worden uitgenodigd.

- Kunst bij Kaarslicht (december) is een bijzondere avond in de Heikantse kerk, met kunst van de kunstenaars van de Heikant, muziek van de fanfare, een kerstkoor en een kerstcaravaan met de kinderen van de basisschool. De opbrengst is voor een goed doel: Sinterklaascadeautjes voor kinderen van de Voedselbank.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fietscrossbaan
"Op 14 september 2019 was het zo ver! De vernieuwde fietscrossbaan in Heikant is heropend. Wethouder Adri Totté nam de heropening voor zijn rekening. Dankzij de Dorpsraad en een aantal vrijwilligers én een financiële bijdrage van de gemeente is de fietscrossbaan weer als nieuw. Alle kinderen veel crossplezier gewenst én complimenten aan iedereen die hielp om de klus te klaren!" (bron: dorpssite)

Natuurgebied de Wilde Landen
In natuurgebied de Wilde Landen bij Heikant is in 2015, door een deel van de bovengrond af te plaggen en een waterpartij met zeer flauwe oevers te graven, een biotoop aangelegd dat geschikt is voor de rugstreeppad. Het water kan hier snel opwarmen en dat is gunstig voor de ontwikkeling van de larven. De rugstreeppad komt in Oost Zeeuws-Vlaanderen alleen voor in en nabij het waterwingebied. Het is dus belangrijk dat de omstandigheden hier gunstig blijven.

Wielen
In het poldergebied tussen Heikant en St. Jansteen bevinden zich langs de Oude Drijdijck nog enkele welen, die zijn ontstaan door dijkbraken in 1715, toen de aangrenzende polder van Absdale nog niet was ingedijkt en de Drijdijck nog Zeedijk heette.

Nieuw landgoed
In 2017 is aan de Ellestraat een nieuw landgoed gerealiseerd met daarop twee landgoedwoningen, met daarbij de nodige natuurontwikkeling. Dit plan vormt een schakel tussen natuurgebied De Schommeling te Sint Jansteen en natuurgebied De Wildelanden te Heikant. Het zorgt voor een verbetering van de natuurlijke, recreatieve, landschappelijke en ecologische verbinding ter plaatse. Voor de omwonenden ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden om een natuurlijk ommetje te maken via de Ellendijk, het nieuwe landgoed en De Wildelanden. Ook is ter plaatse een kleine parking aangelegd en een zitgelegenheid om de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de gebieden te vergroten.

Voor het ontwerp van het nieuwe landgoed is aansluiting gezocht met het omliggende landschap. Na inrichting zal het gebied bestaan uit glooiend bloem- en kruidenrijk grasland met poelen, struweelhagen, rijen knotwilgen, en een eikenbosje. Over het landgoed komt een Y-vormig wandelpad te lopen. Dit pad sluit recht aan op de toegang tot De Wildelanden en leidt richting Heikant en richting De Schommeling. Een deel van het nieuwe landgoed heeft een privaat gedeelte, waar twee landgoedwoningen zijn gebouwd. Het plan past binnen de in 2014 vastgestelde landgoederenvisie van de gemeente Hulst.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Heikant.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Heikant beoogt in algemene zin de leefbaarheid van het dorp te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten zijn volgens de Dorpsraad: - In stand houden en eventueel uitbreiden van basisvoorzieningen; - Veilige woonomgeving (verkeersproblematiek); - Verder aankleden, gezelliger maken van dorp (zoals groenvoorziening); - Sociale contacten binnen de gemeenschap. Rol Dorpsraad in Heikantse gemeenschap: - Spreekbuis, informeren gemeenschap; - Namens het dorp toezien op politieke besluitvorming en fungeren als klankbord naar de gemeente; - Aanspreekpunt voor bevolking voor het identificeren van structurele knelpunten en zonodig in samenwerking met de bevolking en overheidsinstanties coördineren, opstarten van mogelijke acties. Incidentele, persoonlijke knelpunten zoals een defecte lantaarnpaal etc. dienen rechtstreeks bij de bevoegde instanties te worden gemeld.

Verkeer en wonen. Dorpsraad Heikant heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd in het verbeteren van de woonomgeving: - Prioriteit aan verkeersveiligheid; - Sfeervolle woonomgeving met mogelijkheden tot ontspanning; - Integrale pragmatische benadering bij de aanpak van knelpunten: d.w.z. zaken bekijken vanuit het totaal, niet alleen vanuit één aspect zoals verkeersveiligheid; - Enerzijds afweging van snelle kortetermijnoplossingen versus structurele verbeteringen. Vanuit bovenstaande opvatting zijn de verschillende straten, wijken in het dorp geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot het Dorpsplan (2014)."

- Dorpshuis: - 't Heike is het enige dorpshuis in de gemeente Hulst dat geen eigendom is van de gemeente maar van een stichting. Aan het sanitair en de inrichting was vanaf de jaren tachtig nauwelijks wat gedaan. En toen er eindelijk genoeg in de spaarpot zat - met wat steun van de gemeente - brak corona uit. Met hulp van vrijwilligers vanuit de verschillende verenigingen in 't Heike en enkele professionals is in 2020 het hele interieur onder handen genomen. Interieurontwerper AnneMarie Vermeersen van Twiist zorgde voor de inrichting. Zij liet zich inspireren door het feit dat Heikant een vlassersdorp is. (bron en voor nadere informatie zie PZC, 30-11-2020)

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Heidepoort in Heikant is in 1983 ontstaan door het samengaan van de toenmalige kleuter- en lagere school. Voorheen was op de plaats waar nu de school staat, de kleuterschool gevestigd. De lagere school stond aan de overkant van de Polenlaan. Het huidige gebouw is een uitbreiding - met 4 schoollokalen en nog diverse andere ruimtes - van de toenmalige kleuterschool. In schooljaar 2016-2017 waren er 38 leerlingen. Voor de komende jaren moest, gezien de bevolkingssamenstelling van het dorp en de verwachte in- en uitstroom, rekening worden gehouden met een dalend leerlingaantal. De scholenkoepel waar de school onder valt, Perspecto, had plannen om de school in 2016 of 2017 te sluiten, omdat het leerlingenaantal de komende jaren naar ca. 30 zou dreigen te zakken, en de koepel voortzetting dan niet meer verantwoord vindt.

Na protesten van ouders en gemeente blijft de school voorlopig open. In schooljaar 2016-2017 is de school uitgebreid met Peuterspeelzaal Heidepoort. Hopelijk geeft dit ook een stimulans aan de levensvatbaarheid op termijn van de basisschool. Middels onder meer de Facebookpagina Hou basisschool Heidepoort in leven heeft men zich de afgelopen jaren ingezet voor behoud van de school. Eind 2018 lijkt de school de dreigende neerwaartse spiraal gelukkig te hebben kunnen omzetten naar een opwaartse trend of in ieder geval een nieuwe spirit, getuige deze reportage in BN/De Stem d.d. 27-12-2018. Enkele kenmerken hieruit m.b.t. dit succes: Kinderen van zes zingen samen met beginnende pubers op een kerstoptreden. Samenwerking tussen leerlingen uit verschillende 'jaargangen' wordt gestimuleerd, omdat de leraren niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen groep, maar voor de hele onder- of bovenbouw. De kleine school wordt door veel ouders juist een voordeel gevonden. Sommigen hadden hun kind op een school in het Belgische buurdorp Stekene, maar vonden die veel te groot. Hun kind bloeit op de school in Heikant helemaal op.

- "Sinds september 2016 is er op Basisschool Heidepoort (weer) een peuterspeelzaal. De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week. De ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)! Medewerkers van Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen hebben er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te kunnen ontwikkelen. Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten e.d." (bron: dorpssite)

- Muziek: - Op de site van Muziekvereniging Heikant (een fanfare) vinden we een prachtig verhaal over het ontstaan de vereniging, wat wij hier kort samenvatten: "Eén ding is er volop in de jaren dertig van de 20e eeuw: armoede. Men leeft dan midden in de crisisjaren. Ons dorp is zelfs zó arm, dat het niet eens een muziekgezelschap bezit. Let wel: geen gezélschap. Ze hebben echter wel muzikanten, maar die spelen bij gebrek aan een eigen gezelschap elders, in hoofdzaak op Sint Jansteen. Wel is er op ons dorp toneelvereniging Nooit Gedacht. Minstens een keer per jaar geeft deze vereniging een uitvoering. In de pauzes tussen de bedrijven valt er telkens een leegte, omdat de decors moeten worden verwisseld, en dat duurt eigenlijk te lang voor de mensen in de zaal.

Voorzitter en onderwijzer Jo Eggermont komt dan op het idee om die pauzes op te vullen met muziek, om de toeschouwers zo aangenaam bezig te houden. Hij trommelt 9 muzikanten uit het dorp op, die voor het eerst optreden tijdens de pauzes van de toneeluitvoering van 1934. Publiek en muzikanten vinden het een succes en toneelvoorzitter Jo Eggermont, die als dirigent optreedt, stelt voor om het groepje bij elkaar te houden, want "dit is toch te leutig om op te doeken". En zo is de fanfare ontstaan. De muzikanten blijven wél tevens lid op Sint Jansteen, anders hebben ze immers geen instrumenten om op te spelen... De auteur van het artikel stelt nog dat muzikaliteit, althans in dit dorp, erfelijk lijkt te zijn: "We zien op ons dorp bepaalde 'familiestruiken', waar aan elke nieuwe loot ook steeds een instrumentje hangt. Vreemd, maar dat zal wel de speling van de natuur zijn."

- Kunst: - "Om een en ander goed te organiseren en nauwer samen te werken, gaan de Heikantse kunstenaars verder onder de naam Kunstkring Heikant. Al jaren zetten kunstenaars uit ons dorp hun ateliers open tijdens het Ambachtelijk Weekend en het Kunstrondje. Ook zijn ze aanwezig op de tentoonstelling in de kerk tijdens de jaarlijkse Stuikerfeesten op eerste Pinksterdag. Door middel van onze website hopen wij een breder publiek te bereiken en u beter te informeren over onze activiteiten."

- Sport: - TC (Trim Club) Heikant is een fietsclub met ongeveer 70 leden, zowel mannen als vrouwen. De leeftijd van de fietsers varieert van 15 tot 75 jaar. Tijdens het seizoen vertrekken ze iedere zondag om 9 uur vanaf 't Heike, tegenover de kerk. Ze rijden iedere week een van de zes clubritten. De afstand is ongeveer 70 km en de ritten duren daarmee iets meer dan twee uur. Na iedere rit drinken ze nog iets in cafe du Commerce. Ben je geen lid, maar wil je toch eens meerijden? Dat kan, meldt je dan op zondagochtend om 9 uur tegenover de kerk in het dorp.

- Senioren: - KBO Heikant.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Sint Jansteen - Heikant - Kapellebrug.

Reacties

(2)

Ik kom begin maart wonen in Heikant, maar ik hoop dat ik iemand kan vinden die me wegwijs kan gaan maken in het dorp. Zelf heb ik jaren in Kloosterzande gewoond. 11 jaar weg geweest uit Zeeland, maar kreeg te veel heimwee en samen met mijn lat-relatie afgesproken dat ik terug ga naar Zeeland. Mijn naam is Gerarda van Meelen-Herman. gerardavm@hotmail.com

Ik heb de pagina nog wat verder uitgebreid, want ik maak mijn pagina's voor toeristen en recreanten maar ook voor inwoners van een dorp én mensen die er nog niet zo lang wonen én mensen die er binnenkort heen verhuizen en om die reden meer willen weten over wat er allemaal te zien en te doen is, wat de voorzieningen zijn en dergelijke, zodat je een beetje weet waar je terecht komt.

Maar ik adviseer u uw oproepje te plaatsen op de Facebookpagina van de Dorpsraad: https://www.facebook.com/Dorpsraad-Heikant-1423019034580883/. De kans dat iemand het daar leest die u wel wegwijs wil maken in het dorp is wellicht groter dan op deze pagina. Maar als hier iemand reageert, laat ik het u weten. Veel woonplezier gewenst t.z.t. in dit mooie dorp!
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen