Perkpolder

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

perkpolder_veerboot_prins_willem-alexander.jpg

Het piepkleine buurtschapje Perkpolder is landelijk bekend, natuurlijk vanwege het veer Kruiningen-Perkpolder, dat in 2003 werd opgeheven vanwege het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. Op de foto de dubbeldeksveerboot Prins Willem-Alexander.

Het piepkleine buurtschapje Perkpolder is landelijk bekend, natuurlijk vanwege het veer Kruiningen-Perkpolder, dat in 2003 werd opgeheven vanwege het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. Op de foto de dubbeldeksveerboot Prins Willem-Alexander.

Perkpolder

Terug naar boven

Status

- Perkpolder is een polder en buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap Perkpolder valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Walsoorden.

- Perkpolder heeft geen plaatsnaamborden en staat in de atlassen zoals (1) ook niet (meer) vermeld als buurtschap, maar de plaatsnaam is nog altijd in gebruik dus valt toch nog wel als zodanig te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder. Waar de polder naar genoemd is, is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Ligging

Perkpolder ligt N van Kloosterzande en Walsoorden en grenst in het N en O aan de Westerschelde. Het grondgebied van veel buurtschappen is niet hard afgebakend (omdat ze doorgaans geen eigen postcode hebben), zo ook Perkpolder. Onder de buurtschap vallen in ieder geval de 2 boerderijen aan de Perkstraat, plus de handvol panden W hiervan aan de Zeedijk (met o.a. camping Perkpolder) en een handvol panden Z dáárvan aan de Kalverdijk (met o.a. pension Perkpolder), wat volgens de atlas de buurtschap Kreverhille betreft, maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes Kreverhille - net zoals in de omgeving ook geen plaatsnaambordjes Perkpolder staan - dus beide zijn wellicht even 'waar'.

Terug naar boven

Geschiedenis

Veerdienst
Sinds 1828 is in deze omgeving sprake van de veerdienst 'Hansweert-Walsoorden'. In de jaren dertig van de 20e eeuw wordt besloten de dienst te verplaatsen naar respectievelijk Kruiningen en Perkpolder, omdat daar, gezien het toenemende vervoersaanbod, meer ruimte is voor uitbreidingen. In 1940 komt de veerhaven in Perkpolder gereed en wordt het traject 'Hansweert-Perkpolder'. Na het gereedkomen van de haven in Kruiningen in 1943 wordt het vanaf dat jaar 'Kruiningen-Perkpolder'. Met de tram kan men vanuit Perkpolder verder naar Kloosterzande en Hulst. Haven en schepen zijn diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd. Vanaf 1968 wordt er gevaren met grote dubbeldeksschepen. Na 60 jaar in functie te zijn geweest, is de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003 opgeheven in verband met het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. Nadere informatie over de geschiedenis van het veer Kruiningen-Perkpolder.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Gebiedsontwikkeling Perkpolder of Plan Perkpolder beoogt een sociaal-economische impuls geven aan het gebied, als compensatie voor het verdwijnen van de veerverbinding Kruiningen-Perkpolder in 2003. In het gebied worden een jachthaven, een golfbaan, een buitendijks natuurgebied en 250 woningen gerealiseerd. Nadere informatie vind je op de site van Projectbureau Perkpolder. - Gebiedsontwikkeling Perkpolder op Facebook.

- Van 2013 t/m 2015 is de eerste stap gezet in de concrete uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder: Rijkswaterstaat heeft een nieuw, buitendijks natuurgebied aangelegd. De werkzaamheden zijn gecombineerd met het ophogen en bouwrijp maken van het Veerplein. De werkzaamheden omvatten het indijken van het Veerplein, de aanleg van nieuwe en het aanpassen van bestaande waterkeringen en een eerste aanzet tot de inrichting van het natuurgebied. Het oude Veerplein is opgehoogd tot dijkhoogte. Het resultaat is een ecologisch waardevol natuurgebied en een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreëren. Het oude Veerplein komt als een bastion in het landschap te liggen. Hierop worden in een latere fase 250 woningen en een hotel met wellnesscentrum gerealiseerd. Zie ook Natuurcompensatieproject Perkpolder.

- Perkpolder is een van de 10 pilotprojecten voor beheer en inrichting van de kustzones in West-Europa. Het doel is dat het kustgebied veiliger en aantrekkelijker wordt om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Nadere informatie over dit zogeheten ComCoast Project Perkpolder.

- Bestemmingsplan Perkpolder 1e herziening.

- Omwonenden staan niet te juichen bij de plannen, omdat ze er niet vooraf bij betrokken zijn, onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de landbouw, ze de plannen te grootschalig vinden, te ingrijpend voor het landschap en twijfels hebben over de baten voor de regio. Zie verder het interview met akkerbouwer Marnix Verbrugge in BN/De Stem d.d. 4-9-2008. Studenten van de HAS Den Bosch hebben daarom in 2008 een alternatief Plan Perkpolder opgesteld, dat wel rekening houdt met de belangen van de omwonenden. Helaas is het oorspronkelijke plan hier niet op aangepast.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Perkpop (2-jaarlijks, in de oneven jaren, op een zaterdag in september) is een benefietfestival ten bate van culturele doelen in de regio van de voormalige gemeente Hontenisse. Uit de opbrengst ondersteunt men lokale initiatieven. Alle deelnemende artiesten en uiteraard de vrijwilligers verlenen belangeloze medewerking. Jouw aandeel als bezoeker kan bestaan uit een vrijwillige bijdrage bij entree, de aanschaf van een Perkpop T-shirt, de consumpties die je gebruikt en natuurlijk je enthousiaste applaus voor de optredende artiesten. - Perkpop op Facebook.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2005 is er in de maanden juli en augustus weer een vaarverbinding met Zuid-Beveland, middels het toeristische voet- en fietsveer de Atol (Hansweert-Perkpolder). In 2011 waren er problemen omdat de haven van Perkpolder geleidelijk aan het dichtslibben was, maar Rijkswaterstaat heeft in 2012 gebaggerd waardoor de haven er weer even tegen kan.

- Rijkswaterstaat heeft als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder, en als natuurcompensatie voor de verdiepingen van de Westerschelde, in 2015 75 hectare van de Perkpolder teruggegeven aan de Westerschelde. Hierdoor is een nieuwe buitendijks getijdengebied gevormd met slikken en schorren die droogvallen tijdens eb en weer onderlopen bij vloed, middels een aangelegde bres van 400 meter in de zeedijk tussen Perkpolder en Walsoorden. Dit nieuwe ecologisch waardevolle natuurgebied draagt ook bij aan een mooi en aantrekkelijk landschap om te wonen en te recreëren. Het zoute water komt hierdoor wél veel dichter naar het akkerbouwgebied, wat tot ongewenste verzilting zou leiden. Samen met onderzoeksinstituut Deltares is gezocht naar een oplossing en die is gevonden in een ingenieus nieuw type kwelscherm (een wereldprimeur), dat het zoute water opvangt dat onder de dijk van de Westerschelde door sijpelt. Het scherm bestaat uit 60 kwelbuizen van elk 15 meter lang die verticaal in de bodem zijn geslagen. Door de eb- en vloedwerking van de zee drukt een zoutwaterkolom van 5 meter op de Westerscheldebodem. Daardoor schuift zout water diep onder de dijk door. De kwelbuizen vangen die stroom van zout water op en beschermen zo de zoetwaterbel onder de akkers van akkerbouwer Marnix Verbrugge, die hier op 90 ha kleigrond aardappelen, peen, tarwe, suikerbieten, uien en bonen teelt. Met de zoetwaterbel onder de grond kan hij in de zomer zijn land beregenen. Ook drinkwaterwinning blijft hierdoor mogelijk. Zie ook het artikel in de Volkskrant over het Perkpolderse kwelscherm.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Perkpolder (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Reportage over Perkpolder en de dorpen in de omgeving door journalist Ronald van den Boogaard.

Reactie toevoegen