Lochem

Plaats
Stad en gemeente
Lochem
Achterhoek
Gelderland

lochem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lochem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

Lochem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

gemeente_lochem_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Lochem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Lochem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Lochem

Terug naar boven

Status

- Lochem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente is per 1-8-1971 vergroot met de gemeente Laren en in 2005 met de gemeente Gorssel.

- De gemeente Lochem omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, Harfsen, Joppe en Laren, en de buurtschappen Ampsen, Armhoede, Bekmansbroek / 't Veller, Bosheurne, De Schoolt, De Wippert, Exel-Tol, Groot Dochteren, Klein Dochteren, Kring van Dorth, Langen, Larense Broek, Nettelhorst, Oolde, Quatre Bras, Scheggertdijk en Zwiep. Dit zijn in totaal 1 stad, 9 dorpen en 17 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Lochem.

- Onder de stad valt ook de buurtschap Klein Dochteren. De buurtschappen Langen, Nettelhorst en Zwiep vallen voor de postadressen ook onder de stad, maar zijn in de praktijk meer op het dorp Barchem gericht. De buurtschappen Ampsen en Armhoede vallen voor de postadressen ook onder de stad, maar zijn in de praktijk meer op het dorp Exel gericht. De buurtschap Exel-Tol, in de praktijk vallend onder laatstgenoemd dorp, valt voor de postadressen eveneens onder de stad, zij het deels.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1059 vervalst ca. 1180-1190 decimam Lochemensem, 1188 ingevoegd eind 13e eeuw Lochem, 1502 Lochhem.

Naamsverklaring
Men vermoedt een samenstelling van heem 'woonplaats, woning' en look 'ui-achtige plant (Allium)'. Ook heeft men gedacht aan de Engelse plaatsnaam Lakenham, waarin de persoonsnaam Lôca, maar de oude vormen ondersteunen dat niet. Een andere verklaring gaat uit van het Oudnederlandse loc 'opening, gat' en heem, wat beter aansluit bij de korte vocaal.(1)

Terug naar boven

Ligging

Lochem ligt O van Zutphen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Lochem 390 huizen met 2.046 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 309/1.587 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Klein-Dochteren 52/314 (deels) en Armhoede 29/145. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 14.000 huizen met ca. 33.500 inwoners, waarvan ca. 5.500 huizen en een kleine 14.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hooiplukkers
In 1590 raakten de Spaanse troepen de belangrijke stad Breda kwijt, dankzij een beroemde list van de Nederlandse opstandelingen. Deze list met het turfschip is een van de bekendste voorvallen uit de Tachtigjarige Oorlog. Veel minder bekend is dat de Spanjaarden in hetzelfde jaar de Gelderse stad Lochem met een list probeerden in te nemen. Dankzij deze gebeurtenis staan de inwoners van deze stad vandaag de dag nog altijd bekend als ‘hooiplukkers’.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historisch Genootschap Lochem - Laren - Barchem bestudeert de geschiedenis van (de kernen van) het grondgebied van de gemeente van voor de herindeling van 2005 (oftewel de huidige gemeente minus het grondgebied van de voormalige gemeente Gorssel). Tot de activiteiten van het Genootschap behoren: het uitgeven van het blad Land van Lochem (3x per jaar) met artikelen over monumenten, historische personen, oude gebruiken en veel meer; het houden van lezingen over onderwerpen uit de lokale geschiedenis; het beheren van bibliotheek en archief, (grotendeels gedigitaliseerd) beeldarchief en historisch kaartmateriaal en het ontsluiten daarvan voor publiek in gebouw De Veldmaat; het voorbereiden van de jaarlijkse Monumentendag; het adviseren van de gemeente over monumenten, straatnamen en andere zaken van historische betekenis; het onderhouden van de Oude Begraafplaats en het beheren en onderhouden van de Kruidentuin rondom het Bleekhuisje; het bestuderen van oude handschriften in een Paleografische leeskring.

Het Historisch Genootschap beschikt over een eigen gebouw, De Veldmaat, waar het grootste deel van de collectie van het Genootschap wordt bewaard. Tijdens de openingsuren kun je binnenlopen voor algemene informatie of voor advies met betrekking tot het werkveld van het Genootschap. Ook kunnen hier met hulp van aanwezige vrijwilligers documentatie en objecten van het Genootschap worden bezichtigd of geraadpleegd.

- Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken (betreffende de kernen van de voormalige gemeente Gorssel).

- Regionaal Archief Zutphen beheert ook het archief van de gemeente Lochem.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is het Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Lochem vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Lochem heeft 66 rijksmonumenten.

- Lochem heeft 151 gemeentelijke monumenten.

- Sinds 2018 heeft de gemeente Lochem een Monumentencoach, die eigenaren van (rijks- en gemeentelijke) monumenten adviseert en ondersteunt m.b.t. bijv. restauratie en verbouwing.

- "Een cultuurhistorische waardenkaart brengt de cultuurhistorische waarden integraal in beeld. Het sluit aan bij de steeds meer ruimtelijke benadering van de zorg voor ons erfgoed, waarbij behalve naar objecten vooral ook naar de samenhang en de (historisch) ruimtelijke structuur wordt gekeken. Naast de vorming van het erfgoed- en ruimtelijke beleid, kan een cultuurhistorische waardenkaart ook gebruikt worden voor toeristisch- recreatieve-, groene- en andere beleidsdoelen. In de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem is vooral aandacht besteed aan het zichtbare, landschappelijke en gebouwde erfgoed. De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een tweetal kenmerkenkaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), twee waarderingskaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), zes themakaarten en een integrale ensemblekaart waarop de cultuurhistorische ‘toppers’ van de gemeente zijn weergegeven. In de rapportage worden alle kaarten uitgebreid toegelicht. Samen geven al deze documenten een overzicht op gemeentelijk schaalniveau van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed. De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een rapport en bijbehorende kaartbijlagen."

- "Bijna 500 deelnemers aan inwonerspanel 'Lochem Spreekt' hebben in mei 2020 hun mening gegeven over de beleving van het erfgoed. De gemeente neemt de waardevolle uitkomsten van het onderzoek mee in de nieuwe Erfgoedvisie 2020-2030. Respondenten waarderen en koesteren het kleinschalige coulisselandschap. Van hen maakt 67% zich zorgen om wat de overschakeling naar duurzame energiebronnen gaat betekenen voor dat waardevolle cultuurlandschap. Kenmerkende elementen zijn bijvoorbeeld de landgoederen, het biodiverse coulisselandschap en de slingerende Berkel. Veel respondenten kennen ook het immateriële erfgoed met zijn tradities (67%) en verhalen (60%). Erfgoed is niet alleen van grote waarde voor de leefomgeving van de inwoners, het maakt de gemeente volgens de respondenten (50%) ook aantrekkelijk voor toeristen. Een grote meerderheid (87%) vindt het belangrijk dat wat er al is, via nieuw erfgoedbeleid wordt beschermd en behouden voor toekomstige generaties. De meest aansprekende ideeën voor een betere beleving van erfgoed zijn: meer wandel- en fietsroutes (69%) en betere informatievoorziening. Op de locaties zelf (56%) en online (41%). Voor veel inwoners is het erfgoed dus van grote waarde en bepalend voor het karakter van de streek en de identiteit van de gemeente." (bron: gemeente, juli 2020)

- Wie geïnteresseerd is in het erfgoed in de gemeente Lochem, kan zich abonneren op de nieuwsbrief 'Erfgoednieuws' (onder de link vind je ook de tot heden verschenen nieuwsbrieven).

- Op de plek waar de huidige Hervormde (PKN) Grote Kerk of Gudulakerk (Markt 4) staat, staat al sinds 950 een kerk. Het houten kerkje is rond het jaar 1000 vervangen door een stenen eenbeukige kerk. Een eeuw later is deze kerk vervangen door een driebeukige kerk opgebouwd van tufsteen. Rond 1300 volgt een verbouwing tot kruiskerk met een gotisch priesterkoor. In 1478 is aan de kerk een toren toegevoegd. Rond 1500 is het schip verlengd en krijgt de kerk de vorm van een hallenkerk. De kerktoren bestaat uit vijf geledingen waarbij boven de ingang een spitsboogvenster is geplaatst. De toren wordt bekroond met een ingesnoerde naaldspits, die in 1903 is toegevoegd. Na de reformatie is een deklaag in de kerk aangebracht over de schilderingen. Diverse schilderingen zijn in de loop der tijd weer zichtbaar gemaakt. In de kerk is zowel een hoofdorgel uit 1758 gemaakt door Gilman als een koororgel uit 1807 van Quellhorst aanwezig. In de kerk worden sinds 2010 naast kerkdiensten ook orgelconcerten georganiseerd en activiteiten op het gebied van dans en theater. De Grote Kerk is sinds april 2019 eigendom van Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

- "De Molen van Reudink - voorheen Molen De Hoop - uit 1832, gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel (direct NO van de oude binnenstad, bij Graaf Ottoweg 32), heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Lochem. De molen is in 1924 onttakeld waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met electriciteitsmotor plaatsvond. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo. De roodbruine silo met het 8-kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context." Aldus de landelijke erfgoedinstelling Heemschut.

De commissie Gelderland van Heemschut heeft in november 2018 bij het college van B en W van de gemeente Lochem de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de molenromp. De markante romp werd namelijk met sloop bedreigd. En dat zou - gezien de hierboven beschreven aspecten - erg zonde zijn, zo meent Heemschut. Het college heeft het verzoek in februari 2019 afgewezen, waarbij zij de volgende feiten heeft meegewogen: De eigenaar van de gebouwen op het perceel Graaf Ottoweg 32 heeft in juli 2017 een sloopmelding gedaan voor alle op het perceel aanwezige bebouwing. Deze sloopmelding is in september 2017 door de gemeente geaccepteerd. Het is de eigenaar daarmee onherroepelijk toegestaan alle bebouwing op het perceel te slopen. Verder heeft de gemeente in 2008 een lijst opgesteld met potentiële monumenten. De molen van Reudink staat daar niet op, omdat het Gelders Genootschap het perceel destijds niet heeft voorgedragen.

Van voormalig egenaar Jan Reudink mag de molenromp wel plat. Volgens hem is er weinig monumentaals aan de oude bedrijfsgebouwen. De echte molenremp is niet eens meer zichtbaar, stelt hij: "Die romp is ooit opgemetseld om er een silo van te maken. Door het enorme gewicht van de opbouw begonnen de muren al snel te scheuren. Ze moesten met stalen banden op de plaats worden gehouden.” Een verbouwing tot woningen is volgens hem dan ook een slecht idee, zo niet onmogelijk. Op verzoek van onder meer de Welstandscommissie is er een gesprek geweest met de eigenaar die nieuwe woningen wil bouwen op de locatie. In juni 2019 heeft de gemeente Lochem het ontwerp-bestemmingsplan voor woningen op die locatie ter inzage gelegd. Daarin wordt de molenromp nu behouden. Een succes, aldus Heemschut. Heemschut heeft nu op dat bestemmingsplan weer een zienswijze ingediend waarin wordt aangedrongen om toch een officiële bescherming toe te voegen aan de molenromp. Want opname in het bestemmingsplan biedt nog steeds geen officiële garantie op behoud. De gemeente gaat de zienswijzen verwerken en dan zal duidelijk worden of het voorstel van Heemschut wordt overgenomen. (bron: Heemschut)

- In het voormalige postkantoor (Markt 7-8) is sinds 2016 een huisartsenpraktijk gevestigd.

- Gevelstenen in Lochem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De vrijwilligers van de Stichting Openluchttheater Lochem (STOL) maken het mogelijk dat er jaarlijks vele evenementen in de unieke setting van het openluchttheater kunnen plaatsvinden. Zoals Winterwonderland, Windstrekenfestival, Openluchtspel, Zomertafelconcert, Kindervoorstelling, en Lochem Actief.

- Keidagen (gedurende 5 dagen in mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vrijwilligers van Stichting Mooi Lochem hebben zich in het voorjaar van 2020 flink ingezet om de wandelroute 'Poort van Lochem' te verbeteren. De bewegwijzering langs de route is waar nodig vernieuwd en overwoekerende begroeiing is verwijderd. De folder met routebeschrijving en wetenswaardigheden is bijgewerkt en herdrukt. De wandelroute is 11 km lang en voert door het Berkeldal ten oosten van de stad en terug langs de Lochemse Berg. De route volgt eerst de Berkel om daarna af te zwaaien over de landgoederen Nettelhorst(Twickel) en De Heest. Vervolgens loopt men dan via ’t Overlaar en de Lochemse Enk weer naar de stad om uit te komen in de historische kern. De wandeling is tot stand gekomen op initiatief van genoemd stichting, in het kader van het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) van de gemeente. Het LOP beoogt lokale initiatieven voor landschapsbeheer en beleving te steunen en praktisch uitvoerbaar te maken. Zo ook dit initiatief. Het pad is niet verhard, maar goed loopbaar. Omdat enkele delen langs de Berkel drassig kunnen zijn, wordt het dragen van waterdichte wandelschoen of laarzen aanbevolen. De te volgen route is met bordjes aangegeven.

- Rond Lochem is een mountainbikeroute uitgezet van ca. 90 km. De route is in 4 lussen verdeeld, zodat je zelf kunt kiezen of je 1 of meer lussen wilt doen.

- Na een succesvolle pilot in zomer 2018, verschijnen onder de noemer Zoem Mee ook in zomer 2019 weer zonnebloemranden rond maïsvelden in de gemeente Lochem. Dat is niet alleen goed nieuws voor de bijen. Ook vogels en vlinders voelen zich thuis in het bloemenlint. Natuurlijk kunnen ook bewoners en toeristen genieten van de bloemenpracht in het landschap. Wie meedoet krijgt een vergoeding van vijftig cent per strekkende meter. Deelnemers kunnen bovendien rekenen op de ondersteuning van projectpartners als For Farmers, de Innovatie Coöperatie* en de eigen loonwerker van de boeren. De zonnebloemen kunnen tegelijk met de mais gezaaid en geoogst worden. ForFarmers stelt het zonnebloemzaad ter beschikking.
*In de Innovatie Coöperatie werken boeren samen aan duurzame vernieuwingen voor landbouw en landschap.

De gemeente Lochem heeft in 2019 een recordaantal aanmeldingen ontvangen voor deelname aan het programma 'Zonnebloemen voor Boer, Bij en Burger'. In 2018 namen 10 boeren deel aan de eerste proef. In 2019 doen er 45 boeren en 11 loonwerkers mee. Dank zij hun inzet verschijnt er 25 kilometer aan zonnebloemenlinten langs maïspercelen. Het aantal aanmeldingen om deel te nemen lag nog hoger, maar de gemeente had niet meer ruimte in het budget om die ook toe te laten. In 2019 coördineert Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt het project.

Het project is bij boeren en loonwerkers in de gemeente Lochem ontstaan. Het heeft daardoor een praktische insteek gekregen. Het idee is om door middel van zonnebloemranden langs maïspercelen bij te dragen aan een aantrekkelijk landschap voor zowel bijen en andere insecten, vogels als burgers en boeren. De zonnebloemranden kunnen samen met de maïs geoogst, bewaard en aan de koeien gevoerd worden. In 2019 wordt ook geëxperimenteerd met ondergewas onder de zonnebloemen. Het idee is dat dit werkt als onkruidbeheersing, en het maakt de zonnebloemenrand ook weer aantrekkelijker voor insecten. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de Vogelbescherming en de Vlinderstichting houden bij wat het effect van de bloemenranden is op bijen, vlinders en vogels. (bron: gemeente, mei 2019)

- Naar aanleiding van het zonnebloemenproject licht wethouder Van Zeijts toe dat hij zich er hard voor maakt om het thema biodiversiteit hoger op de politieke agenda te krijgen. Momenteel gaat het slecht met veel ecosystemen en de insectenstand. Zonder insecten gaat de natuur, maar ook de kwaliteit van ons leven als inwoners achteruit. “Het gaat om de verscheidenheid van dieren en planten, en hun verschillende leefgebieden. Biodiversiteit is daarnaast ook nuttig. Bijen en hommels zorgen voor bestuiving en daarmee voor ons voedsel”, legt Van Zeijts uit, die aangeeft dat biodiversiteit past bij het groene karakter van Lochem.

“We doen in onze gemeente nu al heel veel om de natuur in balans te houden”, geeft de wethouder aan. “Zo maaien we de bermen in het buitengebied maar één keer per jaar. Bloemen blijven daardoor langer staan en dat trekt insecten aan. Wij houden verder landjepik in de gaten. Veel landeigenaren maaien lange stroken van gemeentebermen mee die eigenlijk niet tot hun eigendom behoren. Dit mag niet. Deze bermen zijn juist bedoeld voor planten en dieren. Verder is het bomenbeheer aangepast. Zo mogen de bomen tegenwoordig ouder worden. Wel zorgen we voor risicokap. Dit houdt in dat zieke bomen gekapt worden, zodat de veiligheid van onze inwoners niet in het geding komt.” De wethouder geeft aan dat de provincie en gemeente subsidies verstrekken, onder meer om houtwallen en waterpoelen aan te leggen. Dit trekt dieren aan en past uitstekend in ons agrarisch landschap. En het hierboven beschreven zonnebloemenlint is ook een mooi voorbeeld.

Maar er moet nog meer gebeuren. De gemeente is daarom van plan om een aantal gazons (zoals de wadi’s) minder te maaien, zodat de natuur hier haar gang kan gaan. In Eefde is een proef met beheer met schapen gestart. “Verder willen we hier en daar kruidenmengsels in bermen zaaien. Dit levert weer verschillende planten waarop insecten leven die natuurlijke bestrijders zijn van de eikenprocessierups”, vertelt Van Zeijts. “Veel mensen houden van ‘glad werk’: tegels, gemillimeterd gazon, geen onkruid. Maar qua biodiversiteit is daar niks te beleven. Hoe ‘rommeliger’, hoe beter! In onze eigen achtertuin en op boerenerven is veel te halen. Hoe meer tuinen, bermen en landschappen er in bloei staan, hoe aantrekkelijker onze gemeente wordt”, aldus Van Zeijts. “Verder zou ik wel meer vrijliggende wandelpaden willen zien. Ik zie veel mensen noodgedwongen wandelen op een geasfalteerde weg, terwijl we ook voor struinpaden zouden kunnen zorgen. Zo kunnen we het landschap beter beleven.” Aan biodiversiteit kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Zo werkt de gemeente graag samen met natuurclubs en boeren. “Ik zou het mooi vinden als we een lokale beweging voor biodiversiteit in het leven kunnen roepen”, geeft Van Zeijts enthousiast aan. “Heb je een idee, laat het ons weten. Als we samen de handschoen oppakken, dan zetten we Lochem letterlijk nog verder in bloei!” (bron: gemeente, mei 2019)

- "Om op de Berkel tussen Lochem en Borculo meer structuur en stromingsvariatie te kunnen ontwikkelen voor de ecologie wil Waterschap Rijn en IJssel de kades langs de Berkel naar buiten verleggen. Er komt zo ruimte voor een smaller zomerbed met meer structuur en stromingsvariatie en een breder winterbed voor het tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren van piekafvoeren. Daarnaast is er een wens om extra cascades aan te leggen die passeerbaar zijn voor zowel vis als kano’s en om het Berkelpeil beter af te stemmen op het oplopende maaiveld richting Borculo. Daarmee wordt ook meer water vastgehouden.

Dit alles is onderdeel van de visie die begin 2019 samen met diverse vertegenwoordigers uit het gebied is ontwikkeld voor de herinrichting van de Berkel op het traject Lochem-Borculo. In de visie is aangegeven hoe we deze thema’s meenemen in het gebiedsproces dat de komende jaren gaat lopen. De visie beperkt zich daarmee niet tot alleen de Berkel, maar belicht het gehele gebied tussen de genoemde steden. Naast waterdoelen kijken we ook naar andere wensen en opgaven in het gebied. Vanuit de landbouw zijn er bijvoorbeeld wensen om de kavelstructuur te verbeteren. Ook zijn er wensen om de Berkel aantrekkelijker en beleefbaarder te maken voor wandelaars en fietsers en willen sportvissers, zompen- en kanovaarders de mogelijkheden die ze nu hebben zoveel mogelijk behouden. Met de herinrichting van de Berkel en de zijwatergangen wordt tevens gezocht naar mogelijkheden om natuur- en landschapswaarde te versterken, de biodiversiteit te vergroten en het water in droge tijden langer vast te houden." (bron: Waterschap Rijn en IJssel, juni 2019)

- De zandweg Ossenbeltsdijk, gelegen ZW van Lochem, tussen de Zutphenseweg (N346) in het N en de Vordensebinnenweg in het Z, wordt vermoedelijk geasfalteerd. Sham Stables runt haar bedrijf aan de hobbelige weg en heeft gevraagd of het stuk vanaf de Zutphenseweg tot aan de manege kan worden verhard, omdat personeel en klanten hun auto’s en paardentrailers stuk zouden rijden op het pad vol gaten en kuilen. Dat druist tegen het beleid van de gemeente in. De gemeente heeft afgesproken dat zandwegen in het buitengebied zoveel mogelijk zandweg moeten blijven. Het college van burgemeester en wethouders wil echter graag een uitzondering maken, omdat onderhoud van het zandpad veel duurder is dan van een verharde Ossenbeltsdijk. Bewoners van recreatiewoningen op de aan deze weg gelegen vakantieparken de Witte Berken en Ressort Achterhoek willen echter dat het rustig blijft op het zandpad. Ze vrezen dat er op een asfaltweg veel harder gereden gaat worden en dat dat gevaarlijk is voor de vele wandelaars en (jonge) fietsers. Om sluipverkeer na de asfaltering tegen te gaan, wil de gemeente een knip in de weg maken. In maart 2020 is het plan door de gemeenteraad aangenomen, zij het 'kantje boord': met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Een van de bewoners van een vakantiepark langs de weg heeft een rechtszaak aangespannen om afsluiting van de weg tegen te houden. De uitkomst daarvan is ons nog niet bekend.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lochem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lochem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lochem. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Inwonerspanel: - "De ideeën, meningen en bijdragen van inwoners zijn erg belangrijk voor de gemeente. Daarom vragen wij je om (gratis) lid te worden van het online inwonerspanel 'Lochem Spreekt'. Als je lid bent, vragen wij je 4 keer per jaar om inbreng te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Daarnaast word je misschien benaderd over (actuele) onderwerpen die specifiek op jou van toepassing zijn. Als lid van het inwonerspanel heb je direct invloed op de kwaliteit van je leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Doe je mee? Daar staat natuurlijk ook iets tegenover! Je krijgt namelijk exclusief inzicht in de resultaten van de onderzoeken waar je aan meedoet en een toelichting van de gemeente op wat zij met alle inbreng doen. Schrijf je in en denk mee over de toekomst van je gemeente!"

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Tuetsloe (betreft de wijk Tusseler).

- Sport: - "Lochemse wielerclub LWC de Paaschberg is opgericht in 1980 en is aangesloten bij de KNWU en NFTU. Binnen de vereniging is een vijftal afdelingen actief, te weten de weg (wielrennen dames en heren), mtb, jeugd en vutters. Daarnaast is er nog een wielercomité, dat jaarlijks een aantal lange ritten organiseert. De Paaschberg is een vereniging voor iedereen in Lochem en omgeving die van fietsen houdt. We hebben wielren- en mountainbike trainingen en organiseren daarnaast regelmatig toertochten en wedstrijden. Iedereen, van jong tot oud, man of vrouw, van beginner tot fanatieke wielrenner of mountainbiker, is welkom!"

- Zorg: - "Het Vandermolenhuis biedt gespecialiseerde kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Gewoon, als thuis en betaalbaar voor iedereen. In het hart van Lochem ligt de voormalige basisschool Prins Hendrik. Dagelijks Leven heeft hier een locatie voor circa 20 mensen met dementie gebouwd. De bewoners kunnen hier genieten van hun vrijheid, maar vinden ook geborgenheid en veiligheid. Ons zorgteam is 24 uur per dag aanwezig om hen de helpende hand te bieden, zodat het leven van alledag, voor zover mogelijk, gewoon door kan gaan. Je voelt je thuis, waar familie en vrienden zich welkom voelen. Bij Het Vandermolenhuis staan de deuren dan ook altijd open, voor een kopje koffie, een luisterend oor of een uitgebreid bezoek. Bij ons zijn er geen verplichtingen. Een goede relatie met naasten vinden wij van groot belang. Zij zijn de belangrijkste schakel tussen de bewoners en zorgverleners. Mantelzorgers weten als geen ander wat hun partner of ouder prettig vindt, hoe hij/zij verzorgd wil worden en hoe we het leven zo gewoon mogelijk door kunnen laten gaan."

- Duurzaamheid: - De Lochemse vestiging van veevoederconcern ForFarmers (Kwinkweerd 12) heeft in 2019 een biomassacentrale in gebruik genomen. Het betreft een stoomketel die wordt gestookt op houtsnippers. Deze installatie kan nagenoeg het volledige aardgasverbruik van 1,8 miljoen kubieke meter per jaar van deze vestiging vervangen. De stoom wordt gebruikt voor het persen van de brokken. Als er stoom over is, kan er groene stroom mee worden opgewekt; naar verwachting 1 miljoen kilowattuur. De snippers komen van 5 groenbedrijven uit de Achterhoek die het snoeihout uit agrarische houtwallen en singels versnipperen. ForFarmers Lochem heeft jaarlijks circa 7.000 ton houtsnippers nodig. De groenbedrijven die als toeleverancier van de snippers optreden werken samen met Achterhoekse boeren binnen de Coöperatie Streekhout Achterhoek. Daarin participeren naast de Achterhoekse koepel van zes agrarische natuurverenigingen VALA en de groenbedrijven ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. (bron: Melkvee, 8-2-2019)

- Veiligheid: - Politie Lochem.

- Via Whatsapp in de diverse wijken beoogt Buurtpreventie Lochem de buurten zo veilig mogelijk te houden, en inbraken en criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen.

Reactie toevoegen