Larense Broek

Plaats
Buurtschap
Lochem
Achterhoek
Gelderland

larense_broek_larense_heide_kaart_begin_20e_eeuw.jpg

Sommige gebieden hebben binnen 100 jaar door de tijd heen drie verschillende namen gehad. Zo heet het huidige Larense Broek N van Laren Gelderland tot begin 20e eeuw Larense Heide, ongetwijfeld naar de ca. 19e-eeuwse vegetatie in het gebied.

Sommige gebieden hebben binnen 100 jaar door de tijd heen drie verschillende namen gehad. Zo heet het huidige Larense Broek N van Laren Gelderland tot begin 20e eeuw Larense Heide, ongetwijfeld naar de ca. 19e-eeuwse vegetatie in het gebied.

larense_broek_larense_veld_kaart_ca._1960.jpg

Begin 20e eeuw besluit men het gebied te hernoemen in Larense Veld, kennelijk omdat het inmiddels was ontgonnen tot landbouwgebied.

Begin 20e eeuw besluit men het gebied te hernoemen in Larense Veld, kennelijk omdat het inmiddels was ontgonnen tot landbouwgebied.

larense_broek_op_actuele_kaart.jpg

En in de jaren zestig besluit 'iemand', kennelijk uit nostalgische overwegingen, dat het gebied vanaf dan Larense Broek moet gaan heten. Curieus, want broek betekent 'moerassig, drassig gebied' en dat is het hier al lang niet meer... (© www.kadaster.nl)

En in de jaren zestig besluit 'iemand', kennelijk uit nostalgische overwegingen, dat het gebied vanaf dan Larense Broek moet gaan heten. Curieus, want broek betekent 'moerassig, drassig gebied' en dat is het hier al lang niet meer... (© www.kadaster.nl)

Larense Broek

Terug naar boven

Status

- Larense Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 31-7-1971 gemeente Laren.

- De buurtschap Larense Broek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Laren.

- De buurtschap Larense Broek staat ten onrechte niet als zodanig in de atlassen; wel als veldnaam, maar niet als buurtschap en dús plaats(naam) (zie het kaartje elders op deze pagina).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op kaarten staat dit gebied tot eind 19e eeuw vermeld als Larense Heide, daarna als Larense Veld, en sinds de jaren zestig van de 20e eeuw als Larense Broek. Het gebied is binnen 100 jaar dus 3x van naam gewijzigd.

Spelling
Omdat de spellingen van met name natuurgebieden en waterlopen nooit formeel zijn gemoderniseerd, staan die vaak nog met oude spellingen op kaarten, hoewel in de praktijk vaak al de moderne spellingen worden gehanteerd. Zo ook hier. Op de laatste afbeelding elders op deze pagina kun je zien dat deze buurtschap nog als Larensche Broek op de kaarten staat. Het Kadaster heeft ons laten weten dat zij de komende jaren gefaseerd de namen van o.a. alle natuurgebieden en waterlopen waar relevant gaan moderniseren naar de huidige spelling. In dit geval gaat de 'ch' er dan tussenuit en wordt het dus de thans gangbare spelling Larense Broek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Larense Broek ligt N van Laren. Wat vandaag de dag redelijkerwijs tot dit gebied valt te rekenen (buurtschappen zijn doorgaans niet formeel afgebakend, zo ook hier), is een gebied dat globaal in het Z en W grenst aan de Dortherbeek (Z daarvan ligt buurtschap Oolde), in het N aan buurtschap De Wippert en in het O aan de Provincialeweg N332 (Lochem - Raalte) (daar achter ligt de buurtschap Bekmansbroek-'t Veller).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Larense Broek heeft een oppervlakte van ca. 500 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lagere school
Buurtschap Larense Broek heeft een Openbare Lagere School gehad (adres: Schoolweg 1. Het pand ernaast op de foto onder de link is ongetwijfeld de vroegere onderwijzerswoning). - Hier vind je een foto van de school uit 1965. - En hier een foto van de school uit 1982. Zo te zien is het oude schoolgebouw in de tussentijd afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het waterrijke natuurgebied Larense Broek ligt even ten noorden van Laren, bij Lochem. Dit natuurgebied bestaat uit vochtige graslanden, moerasbosjes en jonge loofbosjes. Vanaf de openbare weg heb je schitterend zicht over het beekdal." Aldus Natuurmonumenten, die dit natuurgebied kennelijk beheert. Dat zicht beogen ze kennelijk vanaf de Stoevenbeltdijk, want daar is een uitkijkpunt, zo vermelden ze op hun pagina over dit gebied. Helaas is dit ook alles wat ze er over vermelden. Oppervlakte en ligging van het gebied worden niet beschreven, en waar dat uitkijkpunt precies is (de Stoevenbeltdijk is nogal lang, en de pointer die je te zien krijgt als je de kaart op hun pagina aanklikt lijkt ons niet nauwkeurig gepositioneerd) en wát het is (een uitkijktoren of iets anders?) staat er ook niet bij. Op de kaart kijkend in relatie tot de beschrijving vermoeden wij dat het om het bosrijke gebied gaat tussen de Holterweg in het W, de Toldijk in het N en de Provincialeweg N332 in het O. Maar het zou ook het gebied O hiervan kunnen zijn, want aan die kant van de Provincialeweg loopt de Stoevenbeltdijk parallel aan die weg, en het lijkt ons niet logisch dat je vanaf een uitkijkpunt over de Provincialeweg heen moet kijken. Maar... aan de O kant van die weg is het in principe landgoed Verwolde, lijkt ons...

- Voor de aanleg van wegen is vaak veel zand nodig. Soms wordt dat in de directe omgeving afgegraven, en dan blijft er na de aanleg een plas achter, die dan vervolgens wordt gebruikt om te zwemmen of te vissen. Zo is ook Visvijver S57 ontstaan, zoals hij in visserskringen bekend staat, naar aanleiding van de aanleg van de Provincialeweg N332 Lochem - Raalte. Deze visvijver is prachtig rustig gelegen aan de Oude Holterweg W langs de N332, aan de oostrand van buurtschap Larense Broek, en is alleen toegankelijk voor leden van HSV De Gouden Karper uit Laren en HLV De Brasem uit Lochem. Nachtvissen is in deze vijver verboden. Dag- en weekkaarten voor deze vijver zijn verkrijgbaar bij de firma van Aalst in Lochem. Voor bijzondere bepalingen zie Factsheet Visvijver S57.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting buurtbelangen Larense Broek en omstreken staat voor: het behartigen van de belangen van de bewoners van de buurtschap en buur-buurtschap Bekmansbroek-'t Veller. In het bijzonder door het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het leefmilieu van mensen, flora en fauna. De stichting is in 2005 opgericht, toen er ook al plannen waren voor het plaatsen van windmolens. Vanuit de stichting maken we ons grote zorgen over: de plannen in de regio / gemeente Lochem voor de opwekking van zonne- en windenergie; het proces wat hiervoor doorlopen wordt; hoe de gemeente binnen de regio opkomt voor haar eigen inwoners / haar eigen gebied." Ongerustheid is met name ontstaan door een kaart waarop ca. 50 windmolens in deze omgeving en ZO hiervan staan ingetekend. Tijdens een werksessie over de mogelijkheden voor het opwekken van schone energie in september 2019 is een aantal kaarten getoond, waaronder deze. Bij die bijeenkomst waren vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap aanwezig.

Wethouder Henk van Zeijts laat daarop in een reactie weten: "Ik wil nadrukkelijk melden dat er op dit moment geen windmolens of zonnevelden zijn ingetekend of vastgelegd." Tijdens de presentatie zijn er volgens hem heel veel varianten van opstellingen van windturbines getoond (zoals vraag en aanbod bij elkaar, of een clusteropstelling, of een lijnopstelling). "Er is nog geen sprake van hoeveelheden of locaties. Simpelweg omdat dát nu juist is wat we met elkaar moeten bedenken. Deze kaarten maken op deze manier ook geen deel uit van de besluitvorming." “Het is een gegeven dat heel Nederland de overstap moet maken naar schone energie. De opwek van schone energie gebeurt met windmolens en zonnevelden. Welke bijdrage kan onze gemeente met onze partners in de Cleantech Regio daar aan leveren? Om keuzes te kunnen maken hebben we een stappenplan gemaakt: de Regionale Energiestrategie (RES). De keuze voor zonne- en windenergie is niet vrijblijvend; de Regionale Energie Strategie is een verplichting die het Rijk oplegt als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord.” Beleidsadviseurs van de gemeente Lochem en van de Cleantech Regio geven in antwoord op de ontstane onrust aan, dat er op geen enkele plek in de regio sprake zal zijn van dergelijke grote groepen windmolens. (bron: gemeente Lochem, 13-12-2019)

Reactie toevoegen