Rivierenland

Streek
Rivierenland
GelderlandZuid-HollandNoord-Brabant

Rivierenland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Rivierenland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Rivierenland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rivierenland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rivierenland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rivierenland is de overkoepelende naam voor het gebied dat globaal de streken Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Land van Altena, Betuwe, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen omvat. De streek ligt voor een groot deel in Gelderland, maar omvat ook delen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In totaal 4 provincies dus. Kaart van de geografische regio Rivierenland (onderaan de pagina) op de site van Waterschap Rivierenland.

- Net als bij veel andere streken wisselt ook hier de omvang van het gebied, afhankelijk van door wiens 'bril' je kijkt. Anders geformuleerd; de instanties met het woord 'Rivierenland' in de naam dekken vaak niet het hele gebied maar slechts een deel ervan. Zo is er het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Rivierenland, dat 'slechts' de 10 gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel omvat. Het Regionaal Archief Rivierenland verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. Het Nationaal Landschap Rivierengebied heeft weer een andere afbakening. Enzovoort. De totale regio in de ruimste zin des woords, zoals omschreven in de 1e alinea, omvat 38 gemeenten.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Voor deze streek wordt ook de benaming Rivierengebied gehanteerd. Wij hebben de indruk dat al met al de benaming Rivierenland net iets gangbaarder is.

Terug naar boven

Ligging

Rivierenland is een langgerekte streek in het zuiden van Gelderland, die in het zuiden wordt begrensd door de Maas en in het noorden door de Lek en Rijn. Door de streek lopen verder de rivieren de Waal en de Linge.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Regionaal Archief Rivierenland beheert de archieven van de Bommelerwaard en van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Kwaliteit door verscheidenheid. Ontwikkelingsplan Leader westelijk rivierengebied (2007). "Het westelijke rivierengebied is een sociaal-economisch samenhangend gebied met een complexe problematiek. Grote dynamiek in het agrarische veld en de economische structuur van het gebied heeft effecten op de leefbaarheid van het platteland, met name de kleine kernen en op de duurzaamheid van de bijzondere waarden van gebied wat betreft landschap en cultuurhistorie. Daarbij voelt het overwegend agrarische gebied de druk van verstedelijking in de directe omgeving. De dynamiek is een, vooral door de markt gestuurd, gegeven voor het gebied. De kunst is om binnen die dynamiek te werken aan een sociaal-economische ontwikkeling van het gebied op een zodanige wijze dat leefbaarheid en gebiedseigen kwaliteiten daar onlosmakelijk mee verbonden blijven." Aldus een deel van de inleiding van het Ontwikkelingsplan.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Rivierenland Rally (op een zondag in oktober) is een dag vol rijplezier en sportiviteit. Deelname staat open voor oldtimers en bijzondere auto’s, cabrio’s en sportauto’s met een recenter bouwjaar. De Rivierenland Rally is een mooie toerrit door het Rivierengebied met voldoende sportieve uitdaging voor de ervaren deelnemers. Voor de starters is er uitgebreide uitleg en begeleiding. Heeft u geen geschikte auto en wilt u toch meedoen? Dan kunt u tegen vergoeding gebruik maken van een klassieker van Visscher Autobedrijven uit Culemborg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Linge is met een lengte van 108 km de langste rivier van Nederland. De Linge stroomt van Doornenburg in het oosten naar Hardinxveld in het westen, alwaar zij in de Merwede uitkomt. De rivier heeft geen bron, zoals de meeste anderre rivieren dat wel hebben. De oorsprong  van de Linge ligt bij het Pannerdens Kanaal, waar een klein deel van het Rijnwater via een inlaat in de rivier wordt gevoerd.

Van Doornenburg tot het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel is de Boven-Linge eigenlijk een gegraven afwatering. Vanaf Tiel slingert de Linge sierlijk door het Betuwse landschap. In 1818 is de Linge tot Hardinxveld verlengd met het Kanaal van Steenenhoek. Voor die tijd stroomde het Lingewater bij Gorinchem in de Merwede.

Het stroomgebied van de Linge is een goed voorbeeld van een oorspronkelijk rivierenlandschap. Het is niet alleen rijk aan cultuurhistorische elementen (dorpsgezichten, kastelen en landgoederen), maar ook aan planten en vogels. De overheid heeft een deel van de oevers van de Linge aangewezen als beschermd natuurmonument. U vindt er buitendijkse graslanden, grienden, rietstroken, wielen en kleiputten. Naast instandhouding en verbetering legt Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuurgebied, ook ecologische verbindingszones aan. Deze zones verbinden verschillende delen langs de Linge tot één groot natuurgebied. Sommige dieren hebben namelijk een groot leefgebied met een bepaalde biotoop nodig. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld een goed leefgebied voor ijsvogel, blauwborst en roerdomp.

Naast het Rijnwater bij Doornenburg wordt de Linge gevoed door regenwater en kwelwater. Voor de afwatering van het rivierengebied is de Linge van grote betekenis. Waterschap Rivierenland werkt dan ook in samenwerking met gemeenten, provincies, agrariërs, bedrijfsleven en Staatsbosbeheer aan een plan dat moet leiden tot verbetering van zowel de waterkwaliteit als de hoeveelheid water in de Linge.

Op en rond de Linge zijn legio recreatiemogelijkheden. Varen, kanoën, vissen, fietsen, wandelen. Nadere informatie kunt u uiteraard verkrijgen bij de VVV's in de regio, maar ook op de site van het Recreatieschap.

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap is in 1990 opgericht door bewoners die bezorgd waren over de ontwikkelingen die binnen het gebied plaatsvonden. Commerciële en recreatieve projecten volgden elkaar in rap tempo op zonder dat de karakteristieken van het landschap werden gerespecteerd. Het plan werd opgevat om een vereniging in het leven te roepen die niet uitsluitend met een waakzaam oog de ontwikkelingen zou gaan volgen, maar die ook met een realistische blik de onvermijdelijke groei van het gebied voor ogen zou houden. Inmiddels is de vereniging een volwassen club van vrijwilligers die participeert in tal van projecten en een dialoog aangaat met gemeentes, provincies, Waterschap en Staatsbosbeheer. Alternatieve ideeën worden geponeerd, initiatieven ontplooid en zonodig wordt de weg van ‘beroep en bezwaar' bewandeld.

- De Waal is een van onze "grote rivieren". De rivier loopt van Millingen aan de Rijn bij de Duitse grens, via Nijmegen, Zaltbommel en Tiel naar Gorinchem, waar de Waal overgaat in de Boven Merwede. Waalweelde is de naam van het overkoepelende project dat alle activiteiten rond de Waal op het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, wonen en werken coördineert.

Terug naar boven

Links

- Nieuws m.b.t. Rivierenland in dagblad De Gelderlander.

- Nieuws m.b.t. Rivierenland in het Algemeen Dagblad.

 

Reactie toevoegen