West Maas en Waal

Gemeente
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

West Maas en Waal

Terug naar boven

Status

- West Maas en Waal is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal.

- De gemeente West Maas en Waal is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Appeltern, Dreumel en Wamel.

- De gemeente West Maas en Waal omvat de dorpen Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel en de buurtschappen Berghuizen, Blauwe Sluis, De Tuut, Greffeling, Moordhuizen, Nieuwe Schans, Oude Maasdijk en Woerd. Dit zijn in totaal 8 dorpen en 8 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente West Maas en Waal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente West Maas en Waal.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de ligging in het westen van de streek Land van Maas en Waal.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente West Maas en Waal ligt in het ZW van de provincie Gelderland, is gelegen tussen de rivieren de Waal in het N en de Maas in het Z en ligt ZO van de stad Tiel, W en ZW van het dorp Druten, W van het dorp Beuningen en de stad Nijmegen, NW van het dorp Wijchen, N van de stad Oss en O en NO van de stad Zaltbommel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente West Maas en Waal omvat ca. 7.500 huizen met ca. 19.000 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer willen in de uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden natuurwaarden realiseren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, het Gelders Natuur Netwerk en de Nadere Uitwerking Rivierengebied. Voor het project is onder andere ontgronding nodig om het maaiveld te verlagen en een nevengeul aan te leggen. Voor de besluitvorming in de vorm van een provinciaal inpassingsplan of bestemmingsplannen wordt de m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) doorlopen.

Met het project wordt beoogd meerdere doelen voor natuur te bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van de visstand en het creëren van voedsel- en rustgebied voor vogels. De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport eerst de verschillende doelen en de uitgangspunten, bijvoorbeeld veilige dijken en niet teveel hinder voor de scheepvaart, op een rij te zetten. Hiervoor is al veel informatie verzameld. De volgende stap is na te gaan of er, naast het voorlopige ontwerp, andere manieren zijn om deze doelen te bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld varianten zijn met meer of minder vergravingen in de uiterwaarden of varianten met meer of minder spontane natuurontwikkeling. De commissie adviseert om in het rapport de positieve en negatieve effecten van deze varianten op de bestaande natuur, waterhuishouding, bodem, landschap en archeologie te beschrijven. Voor nadere informatie zie het 'Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Natuurontwikkeling Uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden' (april 2017).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over West Maas en Waal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente West Maas en Waal. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit West Maas en Waal van de Gelderlander.

- Sport en bewegen: - "Actief Maas en Waal is een lokaal platform. Door samenwerking en afstemming willen we er voor zorgen dat de Maas en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdragen vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid. Actief Maas en Waal initieert, ondersteunt en combineert activiteiten daar waar wenselijk en mogelijk. Deze werkzaamheden zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid. De gemeente Druten, West Maas en Waal, de onderwijsinstellingen Spom, Trivium, Pax Christi College en welzijnsorganisatie MeerVoormekaar trekken sinds 2009 als convenantpartner de kar van Actief Maas en Waal. Daarnaast zijn natuurlijk de sportverenigingen en vele andere partijen belangrijke samenwerkingspartners. In deze bestuurlijke samenwerking verwelkomden we in 2015 twee nieuwe partijen: Zmlk-school De Kom en ’s-Heeren Loo Zorggroep locatie Boldershof. Zij sloten graag aan in het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal.
Het zijn twee partijen die sterke binding hebben met de doelgroep g-sporters.

Wat willen we bereiken? (missie): “Structureel en systematisch managen van sport- en beweeggedrag van 0-18 jarigen, om zodanig te komen tot kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten voor deze leeftijdsgroep en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond leefgedrag en kwaliteit van hun leven.” Hoe zien we dat? (visie): "Bewegen, spelen, sporten is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat wil zeggen: de fysieke ontwikkeling (gezondheid); de mentale ontwikkeling (eigenwaarde); de sociale ontwikkeling (eigenwaarde in relatie met de ander, weerbaarheid); de cognitieve ontwikkeling (kennis)."

Reactie toevoegen