Vinkel

Plaats
Dorp
's-Hertogenbosch Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Vinkel bord HF [640x480].jpg

Het dorp Vinkel valt nu grotendeels onder de gemeente 's-Hertogenbosch (t/m 2014 gemeente Maasdonk), maar viel voor de herindeling van 1993 onder maar liefst vijf verschillende gemeenten!

Het dorp Vinkel valt nu grotendeels onder de gemeente 's-Hertogenbosch (t/m 2014 gemeente Maasdonk), maar viel voor de herindeling van 1993 onder maar liefst vijf verschillende gemeenten!

vinkel_plattegrond_ca._1970_kopie.jpg

Het gebied van Vinkel is vanouds verdeeld in de buurtschappen Heesch' Vinkel of Munnekens-Vinkel in het NO, Nulands Vinkel in het W (waar later Geffens Vinkel bij komt) en in het ZW buurtschap Kaathoven, vanouds deels gem. Berlicum, deels gem. Heeswijk.

Het gebied van Vinkel is vanouds verdeeld in de buurtschappen Heesch' Vinkel of Munnekens-Vinkel in het NO, Nulands Vinkel in het W (waar later Geffens Vinkel bij komt) en in het ZW buurtschap Kaathoven, vanouds deels gem. Berlicum, deels gem. Heeswijk.

Vinkel

Terug naar boven

Status

- Vinkel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, in grotendeels gemeente 's-Hertogenbosch (t/m 2014 gemeente Maasdonk) en voor een klein deel gemeente Bernheze (t/m 1993 gemeente Heesch). Dit laatste deel heeft betrekking op een O deel van de buurtschap Munnekens-Vinkel.

- Het dorp ligt in een gebied waar een aantal vroegere gemeenten bij elkaar komen. Vóór de gemeentelijke herindeling van 1993, waarbij de gemeente Maasdonk is ontstaan, viel het dorp daarom onder de gemeenten Nuland, Geffen, Heesch (deze 3 hadden betrekking op het dorp), Berlicum en Heeswijk-Dinther (deze 2 hadden betrekking op de buurtschap Kaathoven, die maatschappelijk altijd al tot het dorp werd gerekend). Maar liefst 5 verschillende gemeenten dus, waarvan het deel onder Heesch ook nog eens niet aaneengesloten was (Witkamp, 1877(1): "Een deel van Vinkel onder Heesch is door Nulandsch gebied van het overige der gem. afgescheiden").

Al met al een 'Baarle-Nassau-achtige situatie', zou je kunnen zeggen. Dat zal ongetwijfeld niet altijd even praktisch zijn geweest*. Vandaar dat de genoemde herindeling, die in principe alleen een samengaan van de gemeenten Geffen en Nuland behelsde, is aangegrepen voor een aantal grenscorrecties met de omliggende gemeenten, waardoor de dorpskern geheel in de gemeente Maasdonk is komen te liggen.
* Voor lieden die iets crimineels hadden uitgespookt, was het juist wél praktisch; die hoefden soms maar een paar meter te lopen om een gemeentegrens over te springen, waarna de gemeentelijke veldwachter letterlijk het nakijken had...

Een klein stukje van het dorpsgebied is in 1994 onder de in dat jaar opgerichte fusiegemeente Bernheze gekomen, zijnde een deel van wat vanouds bekend staat als buurtschap Munnekens-Vinkel of Heesch' Vinkel, namelijk het laatste gedeelte van het begin van de Vinkelsestraat (in het NO), voor en bij de bocht naar het westen in die straat (bij huisnrs. 50-60), en het, daar niet op aansluitende, stukje van het dorp bij Sterrenwacht Halley. Het andere, W gedeelte van de genoemde buurtschap is middels grenscorrectie onder het sinds 1993 Maasdonkse, sinds 2015 's-Hertogenbossche dorp Vinkel gebracht. Vanwege de voorheen complexe gemeentelijke situatie heeft het dorp bij de invoering van het postcodesysteem in 1978 3 postcodes gekregen, om de voorheen gemeentelijk verschillende delen te kunnen onderscheiden (5381-5383). 5381 was het deel onder de gemeente Geffen, 5382 was het deel onder de gemeente Nuland en 5383 het deel onder de gemeente Heesch.

- Onder het dorpsgebied vallen ook de buurtschappen Munnekens-Vinkel en Kaathoven. Maatschappelijk gezien viel Kaathoven altijd al onder het dorp. Bestuurlijk viel deze buurtschap echter oorspronkelijk grotendeels onder de gemeente Berlicum, deels onder de gemeente Heeswijk (v/a 1969: gemeente Heeswijk-Dinther). De herindeling van 1993 (plus een latere grenscorrectie in 1996) is aangegrepen om Kaathoven geheel onder het dorp Vinkel (en daarmee de toenmalige gemeente Maasdonk) te brengen, waar het veel dichterbij ligt dan bij Berlicum / Middelrode of Heeswijk. Voor de statistische details van de grenscorrecties zie verder bij Statistische gegevens.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1299 kopie 17e eeuw Vinckel, 1312 kopie 1350 Wolfvincle, 1460 Vinckel.

Naamsverklaring
- Mogelijk samengesteld uit lo 'bos' (zie 't Loo bij Bergeijk) en de plantnaam vinke 'maagdepalm' (via het Frans ontleend aan het Latijnse Vinca), met daarnaast wenk (Kiliaan: wenck), een oudere ontlening direct uit het Latijn.(2)

- Het artikel op de site van het BHIC (zie de alinea aan het eind van het hoofdstuk Geschiedenis) heeft een andere theorie en stelt: "De naam is veelzeggend: ‘vinke’ of ‘fangja’ is slechte, lichte turf, maar ook modder. Er groeide heide, en vochtig was het ook. Goed om je schapen te weiden en brandstof uit te winnen."

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kafland.

Terug naar boven

Ligging

Vinkel ligt ZW van Oss en Heesch, Z van Geffen, ZO van Nuland, O van 's-Hertogenbosch. In de buurt van het dorp loopt de gelijknamige beek. W van het dorp ligt het bungalowpark dat tot 2009 Vinkeloord heette, thans Dierenbos (zie verder bij Overnachten). De straatnaam is nog wel Vinkeloord. De gemeentegrens is strak W om dit park heen getrokken naar het N, richting A59. Direct W van het park ligt het Autotron, eveneens eigendom van de firma Libéma. Dat ligt dus net aan de andere kant van de gemeentegrens en daarmee 'in' Rosmalen. In de editie 1990 van de provincie-atlas was ook nog sprake van een buurtschap Vinkeloord, in het gebied dat thans het Autotron huisvest, dus net in de gemeente 's-Hertogenbosch (voorheen gemeente Rosmalen). In editie 2004 (3) is deze naam als plaatsnaam verdwenen en dus nog slechts aanwezig als straatnaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Vinkel 68 huizen met 442 inwoners onder Heesch en 27/178 onder Nuland. Het Geffense deel was in die tijd nog nauwelijks bewoond en werd daarom ook niet apart in de Volkstelling vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.450 inwoners.

Grenscorrecties:
- 1993: 13 ha met 4 huizen en 17 inwoners van gem. Berlicum naar gem. Maasdonk. Betreft een klein W deel van buurtschap Kaathoven.
- 1993: 113 ha met 6 huizen en 14 inwoners van gem. Heeswijk-Dinther naar gem. Maasdonk. Betreft het kleine O deel van buurtschap Kaathoven dat oorspronkelijk onder de gemeente Heeswijk valt (sinds 1969: gemeente Heeswijk-Dinther).
- 1996: 75 ha met 43 huizen en 78 inwoners van gem. Berlicum naar gem. Maasdonk. Betreft het grootste, W deel van buurtschap Kaathoven. Kaathoven valt hiermee sindsdien postaal geheel onder het dorp Vinkel, gem. Maasdonk, en krijgt de postcode van vanouds het Heessche deel van het dorp (5383).
- 1993: 133 ha met 15 huizen en 107 inwoners van gem. Heesch naar gem. Maasdonk. Betreft een deel van buurtschap Munnekens-Vinkel.
- 1994: 121 ha met 51 huizen en 156 inwoners idem als in de vorige regel. Samen met de vorige regel in totaal dus 254 ha met 66 huizen en 263 inwoners van gem. Heesch naar gem. Maasdonk. Een O deel van de buurtschap komt onder de gem. Bernheze. Zie verder bij Munnekens-Vinkel.

- Wijk- en buurtmonitor 2018 m.b.t. Vinkel: statistieken m.b.t. vele onderwerpen met tekstuele toelichting.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De plaatsnaam wordt voor het eerst vermeld in oorkonden uit 1298 en 1299 waarin hertog Jan II van Brabant verklaart dat hij aan de inwoners van Geffen en Nuland gemeenschappelijke gronden in gebruik geeft. Deze gronden liggen tussen het Rosmalense Maliskamp en het Heessche Zoggel, een gebied dat als 'Vinckel' werd aangeduid.

19e eeuw / ontstaan parochie
In de 19e eeuw worden de ontginningen hier steeds grootschaliger en neemt het aantal inwoners toe. Er is al een schooltje, gehuisvest in de Kaathovense kapel, maar een kerk ontbreekt nog. Vanuit Heesch' Vinkel gaat men naar de mis in Heesch, vanuit Kaathoven naar Berlicum. De meeste Vinkelnaars moeten echter naar Nuland. Dat is op zich al best een eind lopen iedere keer. En toenemende wateroverlast en vooral de overstromingen van begin 1880 maken deze voettocht vrijwel onmogelijk. Om iets aan de geestelijke nood die daarvan het gevolg is, te doen, stemt de bisschop in met de stichting van een nieuwe parochie. Vier jaar later is het zover: Vinkel wordt een zelfstandige parochie. De stichting van de parochie in 1884 is dus het gevolg van de watersnood van enkele jaren daarvoor.

De eerste kerk en ontstaan dorp
In maart 1888 wordt begonnen met de bouw van de kerk. Daar komt nog heel wat bij kijken; materialen worden van overal aangevoerd per schip in Berlicum en per trein in Geffen. Daar worden ze door de parochianen opgehaald. Zo zijn er in april ruim 3000 karrenvrachten stenen over modderige zandpaden naar het dorp-in-wording gebracht. Na een jaar werken zijn kerk en toren gereed. Op zondag 14 juli 1889 komt bisschop Godschalk hier naartoe om het gebouw te consacreren. Vanaf dan is de kerk de voornaamste bindende factor tussen de buurtschappen Nulands Vinkel, Heesch' of Munnekens-Vinkel en Kaathoven. Geffens Vinkel was in die tijd nog een vrijwel leeg gebied. Rondom de kerk ontstaat begin 20e eeuw langzamerhand een dorp, dat in 1984 trots zijn eerste eeuwfeest heeft gevierd.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers om de bevrijding van het dorp in oktober 1944, wordt een groot deel van het dorp verwoest. Ook de kerk loopt zware schade op, vooral doordat de Duitsers in de nacht van 3 op 4 oktober de toren opblazen. Vele Vinkelnaren verblijven op dat moment elders, omdat zij geëvacueerd zijn. Pastoor Claassens ligt rustig te slapen in de pastorie, als op luttele meters afstand de kerktoren in de lucht vliegt. Als de pastoor de volgende ochtend de schade opneemt, zegt hij tegen de omstanders: "Aan gapers hebben we niets; span maar in zodat ik morgen weer mis kan lezen." Een geluk bij een ongeluk was dat de gemeenschap toch al behoefte had aan een groter kerkgebouw...

De nieuwe kerk
Toch duurt het nog 'even' voor de nieuwe kerk gereed komt. In december 1946 wordt in afwachting van een nieuwe kerk een noodkerk in gebruik genomen. Voorheen zijn er diensten gehouden in het oude bondsgebouw, het 'patronaat', dat stond op de plek van de huidige kerk, die in 1954 gereed komt. Doordat het dorp tot 1994 bestuurlijk onder vijf gemeenten viel, was de parochie er een veel sterkere bindende factor dan elders. De pastoor nam er dan ook een nog belangrijker plaats in dan we van andere plaatsen gewoon zijn. Je kunt wel zeggen dat in Vinkel de pastoor een tijdlang als het ware de positie van een 'dorpsburgemeester' heeft ingenomen. (bron: o.a. BHIC)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Verhalen over de geschiedenis van Vinkel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- "Heemkunde Vinckel is opgericht in 1995. Albert v.d. Elzen gaf hiervoor de aanzet. De oprichtingsvergadering was in 't Zijl, waar we de eerste tijd ook onze bijeenkomsten hadden. We hebben in 't Zijl onze eerste fototentoonstellingen georganiseerd. De eerste over families uit Vinkel en daarna over de militairen. We hadden daar geen eigen lokaal en weinig opbergruimte. Toen de mogelijkheid er was zijn we verhuisd naar De Den, waar we op de bovenverdieping onze eigen Heemkamer kregen. Hier werd door Anne Verstegen en Annie v. Santvoort een begin gemaakt met de knipselverzameling. Vele dozen vol met kranten hebben ze doorgezocht en alles in mappen opgeborgen.

We zijn een kleine vereniging, met 23 leden. Een zestal hiervan is iedere week in De Den te vinden om het archief te ordenen en de verzameling uit te breiden. Inmiddels zijn we verhuisd naar de benedenverdieping, waar we een grotere ruimte hebben, en ook beter bereikbaar zijn voor onze oudere leden. Toen de gemeente Maasdonk werd opgeheven, hebben we uit het gemeentehuis diverse meubelstukken gekregen om onze Heemkamer mee aan te kleden. Onder meer archiefkasten, een mooie vitrinekast en een grote tafel met stoelen werden ons deel.

Het archief wordt gedigitaliseerd door Betsie Ploegmakers. Zij verricht enorm veel werk om alles zo op te slaan dat we het ook weer makkelijk terug kunnen vinden. Kasten vol met ordners staan er in de archiefruimte, die allemaal aan de beurt komen om te worden gedigitaliseerd. Mensen denken ook aan ons als er opgeruimd moet worden, door oude foto's naar ons te brengen. We zijn blij met alles wat met Vinkel en de bewoners te maken heeft. Oude verhalen over de leefwijze en de behuizing in vroegere tijden zijn altijd welkom. Steeds meer mensen weten ons te vinden met deze zaken, maar ook met vragen voor bijvoorbeeld een werkstuk.

In 2014 hebben we meegedaan met de Open Monumentendag en een fototentoonstelling opgezet met het thema Vervoer. In november 2015 hadden we een open dag om onze nieuwe Heemkamer te laten zien. We hadden ook een fototentoonstelling ingericht van oude schoolfoto's; de oudste is van 1905. Ook leerlingenlijsten en andere schooldocumenten lagen ter inzage. Deze tentoonstelling werd erg goed bezocht en leverde ook weer enkele nieuwe leden op. Zo proberen we ons in het dorp steeds weer te profileren. Als je onze Heemkamer in De Den wilt bezoeken om ons archief of bibliotheek te bekijken of iets te vragen, ben je van harte welkom op donderdag tussen 19 en 21 uur en elke 1e donderdag van de maand ook 's middags van 13.30-16.00 uur."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de noordkant van Vinkel, tussen Weerscheut en Lindenlaan, zijn tussen 2012 en 2015 ca. 70 nieuwe woningen gerealiseerd. In de tweede fase, die tot 2022 loopt, komen daar nog eens 40 woningen bij. Eventueel komt er nog een derde fase aan de Weerscheut. De naam van de nieuwe wijk is Vinkelse Slagen.

- Toekomstvisie Vinkel van de Dorpsraad (2013, met een perspectief naar 2033).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vinkel heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Vlaamse schuur uit 1775 op Brugstraat 81, en de kapel in buurtschap Kaathoven, die daarom verder aldaar wordt beschreven.

- Vinkel heeft 12 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderijen op Vinkelsestraat 64 en 94, Weerscheut 15, 27, 29 en 49a, Brugstraat 36, Coppensdijk 43, Kaathoven 3 (voorheen 4) en 14, en de RK kerk op Lindenlaan 26 met pastorie uit 1884 op huisnr. 22.

- De huidige RK kerk Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gebouwd in 1954, nadat de vorige kerk in 1944 door oorlogsgeweld was verwoest (zie daarvoor verder bij Geschiedenis). De moderne kerk is een ontwerp van architect De Reus. Het interieur is doelmatig en mooi; een feest van licht, van kleur en van eenvoud. - Site Parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

- De oorspronkelijke Molen De Zwaan in Vinkel dateerde uit 1884. De molenaar krijgt in 1889 een fikse tegenslag te verwerken toen Vinkel een nieuwe kerk kreeg. Die bouwden ze precies voor zijn molen! Het gevolg was een vervelende windbelemmering. In 1902 is de molen daarom verplaatst naar een andere locatie in het dorp, aan de Lindenlaan. Baarle-Nassau-achtige grenscomplicaties doen zich hier voor als de molen in de jaren vijftig gerestaureerd moet worden. De Zwaan was erg in verval geraakt door een granaatinslag tijdens de Tweede Wereldoorlog, achterstallig onderhoud en geldgebrek. De molen lag op de grens van de gemeenten Nuland, Geffen en Heesch, die het niet eens konden worden over welke gemeente hoeveel aan het herstel moet bijdragen. Daarop besluit de molenaar in 1964 de molen maar te verkopen aan een Amerikaan. De inwoners zijn 'in rouw' als 'hun' molen wordt afgebroken. Alle 700 onderdelen worden nauwkeurig genummerd en vervoerd naar de Verenigde Staten. De molen wordt herbouwd op Windmill Island in de plaats Holland, in de staat Michigan, USA, waar ze wél goed voor hem zorgen en waar hij jaarlijks ca. 50.000 bezoekers trekt. Zie ook deze video over Molen De Zwaan in Windmill Island Gardens.

Vele Vinkelnaren waren 'not amused' dat de molen in 1964 uit het dorp verdween. Ze hebben nog een balletje opgegooid of de Amerikanen ervoor te porren waren om de molen weer naar het dorp te laten terugkeren, maar die vonden dat geen goed plan. Daarom is in 2010 Stichting De Vinkelse Molen opgericht, die zich sindsdien met maar liefst 140 vrijwilligers heeft ingezet voor de bouw van een replica van de molen. Een van de manieren om fondsen te werven is Kringloopwinkel De Meule, waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan de (bouw van de) molen. In 2016 zijn de funderingen gelegd, en sindsdien is de molen stukje voor stukje herbouwd, mede afhankelijk van de vorderingen van de financiering. In dat kader is ook een obligatielening uitgeschreven. "Met het bijeengebracht kapitaal kunnen onze vrijwilligers vol enthousiasme verder met de realisatie van dit pracht project. Een project van en door de gemeenschap. Samen bedacht, samen bijeengebracht, samen gebouwd, samen ingericht, samen gerealiseerd. Een ultiem burgerinitiatief", aldus de site van de stichting. De herbouw van Molen De Zwaan is in september 2020 gereedgekomen. - Nieuws van Molen De Zwaan op Facebook.

In februari 2018 is de originele molensteen teruggevonden, in de tuin van de anno 2018 85-jarige Trees van Bon-van Schayk in Oss (dochter van de vroegere molenaar Willem van Schayk), die de steen een halve eeuw geleden van haar vader had gekregen als trouwcadeau. Mevr. Van Bon heeft de steen geschonken aan de molenstichting, die hem een mooi plekje geeft in de molen als middelpunt bij binnenkomst in De Vaart. Die naam hebben ze gegeven aan de plek waar vroeger de paard met wagens naar binnen reden om het graan of koren af te leveren. Dit noemden ze de invaart.

- Sterrenwacht Halley valt onder buurtschap Munnekens-Vinkel en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Dolle Avonden Vinkel (op een do/vr/za in februari) is een jaarlijks evenement voor, door en met Vinkelse mensen. Avonden die in het teken staat van humor en gezelligheid.

- Carnaval. Het kleine dorp Vinkel heeft maar liefst 8 carnavalsverenigingen. Sinds 2014 zet Stichting Kafland zich, als opvolger van carnavalsvereniging de Vijf Gehuchten, in om het carnaval in het dorp ieder jaar weer tot een feest te maken.

- Beachvolleybal (op een zondag eind juni).

- Kindervakantieweek.

- Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Eten en drinken

- "De herbouw van Molen De Zwaan in Vinkel is in september 2020 gereedgekomen. Onder de Meule is al enkele jaren klaar en wordt op zondag als ontmoetingsplek gebruikt. Vele mensen hebben inmiddels hun weg hierheen gevonden. Als vrijwilliger hebben we ontdekt dat dit wel een heel bijzondere plek is waar mensen graag samenkomen. Uit onderzoek weten we dat wij hier een mooie leer-/werkplek kunnen creëren voor mensen die ondersteuning nodig hebben. We hebben daarom een plan uitgewerkt waar de vrijwilligers betrokken blijven en we bezoekers kunnen blijven ontvangen. We zijn ervan overtuigd dat deze plek uit kan groeien tot een volwaardige leer-/werkplek waar veel mensen blij van worden.

Molen De Zwaan in Vinkel zal open zijn op dagen dat Wilskracht aanwezig is, van 10.30-16.00 uur. Binnen de openingstijden is het mogelijk om een drankje en een kleine versnapering te nuttigen. Deze unieke locatie ligt midden in de natuur, in een prachtige omgeving. Een plek die rust uitstraalt, waar je buiten kunt recreëren maar ook in de multifunctionele ruimte Onder de Meule elkaar kunt ontmoeten. Dat maakt deze locatie ook zo bijzonder; het is laagdrempelig, waar een ieder zich welkom voelt. Een sociaal-maatschappelijk project waar veel mensen bij betrokken zijn en waar een grote saamhorigheid wordt gevoeld. En daar gaat Wilskracht bij aansluiten, onder het motto: 'Handjes voor de molen, kansen voor de mensen.'

Bij Wilskracht Vinkel vinden we het belangrijk dat jij mee denkt, mee praat en mee beslist over het werk en de afspraken die we samen maken. Ben jij benieuwd of Wilskracht iets voor jou is? Dan nodigen wij je graag uit om kennis met ons te maken en kunnen we de mogelijkheden bespreken. Jouw ideeën tellen mee! We ondernemen de volgende werkzaamheden en samen kijken we wat jij leuk vindt en wat bij jouw past: het ontvangen en ontmoeten van gasten en voorzien van een drankje en kleine versnapering; het schoonmaken van ruimtes voor het ontvangen van gasten; helpen bij presentaties en rondleidingen; het bakken van appeltaarten en koekjes voor gasten; het verpakken en verkopen van streekproducten; het wassen en strijken van onze werkkleding en linnengoed; inkopen van voorraad; met de computer taken uitwerken; het maken van creaties die verkocht worden."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vinkel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Vinkel op Facebook. Mensen plaatsen er ook oproepjes wie hen kan helpen aan gegevens over objecten of personen uit het dorp in vroeger tijden.

- Actuele foto's uit Vinkel op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vinkel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - De gemeente 's-Hertogenbosch werkt volgens de principes van 'wijkgericht werken'. Daartoe is de gemeente verdeeld in 14 'wijken'. Rutger Janssens is wijkmanager voor o.a. het dorp Vinkel. Zijn taken zijn onder meer het opbouwen en onderhouden van professionalsnetwerken en het bewaken van lopende processen. Een andere belangrijke taak van de wijkmanager is het onderhouden van de contacten met bewoners(groepen). Dit varieert van regelmatig overleg met de Dorpsraad tot het beantwoorden van vragen van andere bewoners(groepen). Ook zorgt de wijkmanager er voor dat bewoners, indien nodig of gewenst, in contact komen met andere gemeentelijke afdelingen zoals Realisatie en Beheer of Stadstoezicht.

Daarnaast voert de wijkmanager de 'subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen' uit. Met deze regeling ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven. Dit kunnen sociale activiteiten zijn, maar ook initiatieven die betrekking hebben op de fysieke buitenruimte of veiligheid. Elke wijk of dorp heeft een eigen budget. Ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de Bewonersadviesgroep van het dorp. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken inwoners van Vinkel. Zij voorzien de ingediende aanvragen van een beoordelingsadvies. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Op deze manier geeft de gemeente de inwoners een mooie mogelijkheid om mee te beslissen over besteding van geld in het dorp.

- Nieuws: - De Echo is de maandelijks verschijnende dorpskrant van Vinkel. De krant is als .pdf-bestand te bekijken op de site (plus oudere edities tot enkele jaren terug), die verder veel actualiteiten bevat. - De Echo op Facebook.

- Dorpsraad: - Dorpsraad Vinkel.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Zijl is al sinds 1983 een ontmoetingsplaats voor de Vinkelse gemeenschap en ver daarbuiten. Het is een thuisplaats voor vele verenigingen, clubs en groeperingen en is een prima locatie voor eenmalige of terugkerende activiteiten (met uitzondering van feesten in het algemeen). Tegen bescheiden tarieven zijn ruimten in het dorpshuis beschikbaar voor activiteiten en vergaderingen van verenigingen en/of groeperingen.

- Onderwijs en kinderopvang: - De Mariaschool is tegenwoordig onderdeel van de Filios Scholengroep en biedt ook onderdak aan peuterspeelzaal en BSO Joepie. Sinds 2017 heeft de Mariaschool het certificaat 'Gezonde school'. Met het aanstellen van een vakleerkracht gym en het aanbieden van naschoolse sport beoogt de school de kinderen meer en beter te laten bewegen.

- Muziek: - Harmonie ODIO (Ons Doel Is Ontspanning) is opgericht in 1970 en heeft een harmonieorkest en slagwerkgroep, met in totaal ruim 100 leden.

- Sport: - EVVC (voetbal). - Tennisvereniging Vinkel.

- Welzijn: - 'Divers in de buurt' Vinkel en Nuland faciliteert o.a. een wijkwerker en jongerenwerkers. De wijkwerker stimuleert bewoners om samen leuke en serieuze activiteiten te ontwikkelen, voor henzelf en voor de buurt. De wijkwerker signaleert eventuele problemen en biedt ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij kan ook de omgeving betrokken worden zoals familie, buren en andere bewoners. Je kunt de wijkwerker ook aanspreken als: je vrijwilligerswerk wil doen of als je een leuk idee voor de buurt hebt en je wilt hulp bij de aanpak; er een probleem in je buurt is en je dit wilt bespreken; je vragen hebt over de wmo, wonen, zorg en financiën en je weet niet goed waar je moet zijn; je hulp nodig hebt bij een klusje in huis.

Het jongerenwerk is er voor tieners vanaf 12 jaar en voor jongeren tot 23 jaar. Ze zijn er ook voor ouders, de school en andere organisaties. Iedereen kan contact met hen opnemen. Je kunt bij hen terecht met vragen als: hoe organiseer je een jongerendag; een probleem dat je met niemand kunt of durft te bespreken; problemen op school of werk; een basketbal/sportveldje in de buurt: bij wie moet je daarvoor zijn.

- Milieu: - Léon Steenbergen is graszodenkweker in Vinkel. Hij doet zijn werk met passie en kiest daarbij niet voor de gemakkelijkste weg. Als trouwe deelnemer aan het project 'Schoon water voor Brabant' vermijdt hij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Reden voor de Provincie Noord-Brabant om zijn bedrijf in oktober 2014 uit te roepen tot 'Groen bedrijf van de maand'. Volgens gedeputeerde Johan Van den Hout is Steenbergen een duurzame en innoverende ondernemer met hart voor de natuur en voor de bescherming van het kostbare Brabantse grondwater. Hij deelt zijn kennis met anderen (onder meer via de website Grasdokter), gaat landbouwbeurzen af en staat voorop als er innoverende maatregelen uitgetest moeten worden.

Er zijn in Noord-Brabant maar een paar gemeenten die hun sportvelden chemie-vrij onderhouden. De gemeente Oss is er daar één van; Leon Steenbergen zorgt voor de uitvoering. Zijn kennis deelt hij in het expertteam van het 'Schoon water'-project. Steenbergen heeft ook een uitgekiend systeem bedacht om ongedierte weg te houden uit zijn graszoden. Hij wisselt de teelt van graszoden af met mais en graan, zodat hij het jaar erop minder last heeft van engerlingen en emelten. Door zich meer op de wortelgroei te concentreren en minder op de bladgroei, is er vier tot vijf keer minder beregening en bemesting nodig dan normaal. De teler uit Vinkel lijkt het wel nuttig als de overheid en andere partijen duurzame producenten zoals hij een handje helpen, door de burgers voor te lichten over nut en noodzaak van chemievrij telen en onkruid bestrijden. "Want kopers willen gewoon schone en goedkope graszoden zonder zich af te vragen of die duurzaam zijn geproduceerd. (bron: Provincie Noord-Brabant, 24-10-2014)

Steenbergen had ook last van enerzijds te nat land vooraan zijn perceel en anderzijds te droog land achteraan zijn perceel (dat een meter hoger ligt). Ook daar heeft hij (in 2017) een innovatieve oplossing voor bedacht en samen met het waterschap geïmplementeerd. Omdat die naast zijn eigen perceel ook gunstige invloed heeft op het landgoed en de landbouwgronden van buur-buurtschap Berkt, hebben wij dat aldaar beschreven.

Reactie toevoegen