Berkt (Heesch)

Plaats
Buurtschap
Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

vinkel_en_berkt_infiltratievoorziening_voor_te_natte_en_te_droge_grond_steenbergen_graszoden.jpg

Graszodenkweker Léon Steenbergen heeft in 2017 met een slimme uitvinding zijn probleem opgelost dat zijn perceel vooraan te nat was en achteraan te droog. Ook de 'buren' in buurtschap Berkt profiteren daarvan. Lees er alles over op deze pagina.

Graszodenkweker Léon Steenbergen heeft in 2017 met een slimme uitvinding zijn probleem opgelost dat zijn perceel vooraan te nat was en achteraan te droog. Ook de 'buren' in buurtschap Berkt profiteren daarvan. Lees er alles over op deze pagina.

Berkt (Heesch)

Terug naar boven

Status

- Berkt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Bernheze. T/m 1993 gemeente Heesch.

- De buurtschap Berkt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heesch.

- De buurtschap Berkt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837 Berkt.

Naamsverklaring
Gevormd met het verzamelsuffix t ontstaan uit iþi* bij de boomnaam berk en dus: 'plaats waar berken staan'. Vergelijk namen als Birkt, Biest, Bokt, Elst, Leuth, Spurkt, Speurgt.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Berkt ligt rond de wegen Berktstraat, Vinkelsestraat (rond huisnummers 61-119 en 38-48; de hogere huisnummers van deze straat vallen onder buur-buurtschap Munnekens-Vinkel, de lagere huisnummers onder buur-buurtschap Wijst), Kasteellaan, Holkampstraat (het gedeelte van deze straat bij het kruispunt met de Kasteellaan), Vosbergstraat (het gedeelte van deze straat W van het kruispunt met de Schrikkelvenstraat), Loosbroeksestraat, Grolderseweg (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Vosbergstraat), Huis Deelen, Aardenbaan, Halleyweg (het gedeelte van deze weg O van rond het kruispunt met de Bleekeseweg), Venhofstraat, Brugstraat, Singel (met uitzondering van het oostelijkste gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de Loosbroekseweg en de Jonkerstraat) en Watergat. De buurtschap ligt ZW van het dorp Heesch en de stad Oss, NO van het dorp Vinkel, ZO van het dorp Geffen, OZO van het dorp Nuland, WNW van het dorp Nistelrode en NNW en N van het dorp Loosbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Berkt omvat ca. 90 huizen met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delen van het rijksmonumentale Huis De Berkt (Kasteellaan 1) zijn 16e-eeuws. Het geheel inclusief de tuinen wordt omgeven door een gracht. Rondom het huis was een landgoed aanwezig met diverse bossen, een doolhof (Engels bos), lanenstructuur en enkele boerderijen met kleine akkers. Het landgoed heeft 111 hectare beslagen, maar is door gedeeltelijke verkoop versnipperd geraakt.

De eigenaar is in fasen doende om het landgoed zo veel mogelijk van zijn oude luister terug te geven. Schoonheid in soberheid is in belangrijke mate de uitstraling die uitgaat van het huis De Berkt. Dit is ook de leidraad in de herstelplannen voor tuin en landgoed. Als particulier eigenaar kan herstel vooral plaatsvinden door met veel aandacht, tijd en inzet, activiteiten te ontwikkelen met een historisch, hedendaags en toekomstig perspectief. Behoud en toename van de biologische rijkdom is daarbij een doelstelling. Realisatie op langere termijn zal mogelijk zijn door een integrale benadering in samenhang met de omgeving waarbij ook overheid, gemeente en waterschap een belangrijke inbreng leveren.

Door openstelling voor het publiek wordt er ook naar gestreefd om de maatschappelijke waarde van het landgoed te vergroten. Inmiddels is er een prachtige rondwandeling uitgestippeld over het landgoed. Deze route sluit aan op het officiële wandelroutenetwerk in de gemeente Bernheze en leidt bezoekers door het voormalige sterrenbos en verder langs poelen, bloemrijke bermen en bruggetjes. Er zijn 3 ingangsmogelijkheden tot een rondwandeling op het landgoed: aan de Berktstraat, aan de Kasteellaan en aan de Vinkelsestraat. Met hulp van de Groene Loper wil het landgoed ook nog een informatiepaneel en bankje plaatsen voor wandelaars.

De bosbouwfunctie was vooral in de beginperiode van het landgoed van belang. Talrijke openbare verkopingen uit die tijd wijzen daarop. Deze functie is echter geheel verdwenen ten gunste van de landbouw. Het nog aanwezige bos-areaal in afwisseling met de landbouwpercelen vormt een aantrekkelijk coulissenlandschap. Versterking van de natuurwaarde kan plaatsvinden door de ontwikkelingsmogelijkheden voor loofbomen in het bos te vergroten, en voor andere houtopstanden, waaronder de laanbeplanting langs de landelijke toegangswegen naar De Berkt, o.a. aan de Vinkelsestraat, de Berktstraat en de Holtkampstraat.. In samenwerking met het Brabants Landschap en de gemeente is een plan ontwikkeld om de groenstructuur te herstellen.

Een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van natuur- en bosonderdelen wordt geleverd door de uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelingen. Zo is middels de stuw in de Vinkelseloop aan de Schaapsteeg een hogere waterstand in het gebied gerealiseerd.

- Videoreportage met Frans de Laat, bewoner en eigenaar van Landgoed De Berkt en tevens voorzitter van IVN afd. Bernheze. - Historie landgoed en huis De Berkt op de site van de eigenaar. - De eigenaar heeft op het landgoed ook een hobby-wijngaard.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Léon Steenbergen heeft Z van buurtschap De Berkt aan de Vinkelsestraat in Vinkel een kwekerij van graszoden. Hij had het probleem dat de grond vooraan op zijn land te nat was, waardoor hij water daaruit continu moest lozen op de naastgelegen Grote Wetering, terwijl hij op het droge achterland steeds grondwater moest oppompen om te sproeien. Dat moest toch handiger kunnen. De kweker bedacht daarom een systeem om het overbodige water van het lage naar het (een meter) hogere perceel te brengen. Sinds 2017 stuwt een pomp het water uit de drainagepijpen naar een put op het hoogste punt. Van daaruit vloeit het water via enkele sloten en greppeltjes weer de grond in. Met dit nieuwe systeem is dus nu het grondwaterniveau op zowel de hoog als laag gelegen percelen geoptimaliseerd.

Steenbergen heeft zijn idee besproken met het waterschap en zo is het principe van aanvoer naar droge delen doorgetrokken naar een groter gebied. Onder andere bij landgoed De Berkt werd de slotgracht lokaal gevoed door relatief hoog waterpeil via laag gelegen landbouwgrond. Die route is nu niet meer nodig omdat het water nu via het nieuw aangelegde systeem naar achterliggend gebied wordt geleid. Het waterschap heeft een deel van de kosten (170.000 euro) gesponsord, omdat het mede hun taak is op dit soort hoge zandgronden het grondwater zo veel als mogelijk vast te houden. Ook de boeren in buurtschap Berkt zijn er blij mee. Zij denken dat hierdoor het grondwater in deze omgeving zeker een halve meter omhoog gaat komen. Dat is voor hen van groot belang omdat sinds de ruilverkaveling van 1988 veel sloten vaak droog staan, waardoor ze sindsdien hun land met grote regelmaat moesten besproeien.

Peter van Dijk, bestuurslid waterschap Aa en Maas, benadrukte tijdens de feestelijke opening op 13-4-2017 dat het waterschap enthousiast is over het resultaat van het maatwerk dat geleverd is. “We hebben goed geluisterd naar wat de omgeving wil. In dit geval heeft een ondernemer zelf initiatief genomen en geïnvesteerd. Het waterschap draagt daaraan bij vanwege het belang voor de regio. Op alle schaalniveaus is kritisch gekeken naar de duurzaamheid van het watersysteem. In het streefpeilbesluit is de mate van conservering geoptimaliseerd en is ruimte geboden om te anticiperen op droge en natte situaties. Vasthouden als het kan, maar afvoeren als het moet. Hierdoor is het watersysteem beter ingericht op veranderende weersomstandigheden.”

Reactie toevoegen