Zuidwest-Drenthe

Streek
Zuidwest Drenthe
Drenthe

Drenthe ZW kaart [640x480].jpg

Zuidwest Drenthe omvat in principe de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden. Op deze kaart van de Lionsclub ZW Drenthe hoort Hoogeveen niet bij het gebied. Die gemeente heeft kennelijk een eigen vestiging van de Lionsclub.

Zuidwest Drenthe omvat in principe de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden. Op deze kaart van de Lionsclub ZW Drenthe hoort Hoogeveen niet bij het gebied. Die gemeente heeft kennelijk een eigen vestiging van de Lionsclub.

Zuidwest-Drenthe

Terug naar boven

Status

- Zuidwest-Drenthe is een regio in de provincie Drenthe.

- De regio Zuidwest-Drenthe is, zoals veel regio's in ons land, niet ´hard´ afgebakend. Veel regionale instanties en samenwerkingsverbanden in de regio gebruiken de naam Zuidwest-Drenthe en de gebieden die zij bestrijken verschillen nogal eens. Maar er is brede consensus dat de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden tot de regio behoren. En in sommige gevallen rekent men ook de gemeente Midden-Drenthe er nog toe.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De vier gemeenten in de regio Zuidwest-Drenthe hebben in 2012 een Regionale Woonvisie opgesteld. In deze visie is de gezamenlijke woningbouwopgave bepaald, zodat er in plaats van concurrentie afstemming komt tussen de gemeenten. Door de veranderende woningmarkt is afstemming van groot belang. De verandering in de woningmarkt kenmerkt zich enerzijds door een koper die veel eisen stelt aan een woning en die daarbij over gemeentegrenzen heen kijkt. Aan de andere kant is de bouwopgave in Drenthe beperkt door een veranderende huishoudensontwikkeling. Deze kenmerkt zich nu al door bevolkingsdaling in verschillende kernen in deze regio.

- De provincie Drenthe trekt zich terug op het terrein van landschap en cultuurhistorie, natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur en sociaaleconomische vitalisering. Dit was reden voor de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen om samen in de Agenda Platteland vorm te geven aan de ontwikkeling van het platteland in de regio Zuidwest-Drenthe. De Agenda laat zien waar de kansen en behoeftes in de regio liggen. Behoud en ontwikkeling van het landschap zijn essentieel voor het benutten van het gevarieerde landschap en de rijke cultuurhistorie in de regio. De landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de sociaal-economische vitaliteit zijn de gouden eieren van de streek. De gemeenten willen dat behouden door in te zetten op landschap en cultuurhistorie, leefbare dorpen, werkgelegenheid en bedrijvigheid, toerisme en recreatie.Voor nadere informatie zie de Agenda Plattelandgemeenten Zuidwest-Drenthe. (bron: gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen, 31-1-2013) Zie ook de flyer over het programma Leader Zuidwest-Drenthe.

- De in 2015 opgerichte Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe is een van de zeven experimenten - gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid - die Platform31 begeleidt. De gebiedscoöperatie verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Met als doel: innovaties tot stand te brengen; de economie te stimuleren; dorpen en buurten leefbaar te houden en; het gebied aantrekkelijk te maken / te houden om te wonen, werken en ondernemen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Site over natuurgebieden in Zuidwest-Drenthe van Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidwest-Drenthe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) is een zorgaanbieder voor de gemeenten Westerveld en De Wolden, met woonservicecentra in de dorpen Ruinen, Havelte en Dwingeloo. Vanuit 5 steunpunten in deze regio leveren zij thuiszorg op maat. Maaltijdservice Thuis en een activiteitenprogramma completeren het service- en welzijnsaanbod.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - LTO Noord afdeling Zuidwest-Drenthe is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied in deze regio. Ze doen dit onder meer door het onderhouden van nauwe contacten en overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. Zij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van hun leden. Dat vanuit hun overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. Het bestuur van de afdeling vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen.

Reactie toevoegen