Hoogeveen

Plaats
Stad en gemeente
Hoogeveen
Drenthe

hoogeveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hoogeveen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

Hoogeveen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

gemeente_hoogeveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hoogeveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hoogeveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Hoogeveen

Terug naar boven

Status

- Hoogeveen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

- Wapen van de gemeente.

- Onder de gemeente Hoogeveen vallen naast de gelijknamige stad de dorpen (in aflopende grootte) Hollandscheveld (v), Elim (v), Noordscheschut (k), Pesse (grotendeels) (z), Nieuwlande (grotendeels) (v), Nieuweroord (grotendeels) (k), Tiendeveen (grotendeels) (k), Stuifzand (z), Nieuw Moscou (v) en Fluitenberg (z). Onder de gemeente valt ook nog een klein deel van het dorp Alteveer, dat voor het grootste deel onder buurgemeente De Wolden valt. In totaal zijn dit 1 stad en 11 dorpen.
* k = kanaaldorp, v = velddorp, z = zanddorp.

- Verder vinden we in de gemeente nog de buurtschappen Dalerend, De Haar (grotendeels), Kalenberg, 't Noorden, Nuil, Siberië en Zwartschaap. Binnen de gemeente Hoogeveen valt onder de gelijknamige stad sinds een grenscorrectie van 1998 ook de buurtschap Nijstad. Verder valt onder de stad de buurtschap Stadterij. Dit zijn 9 buurtschappen in totaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hoogeveen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
't Oveine, 't Hogeveine. Een inwoner van deze stad is een Hoogeveiner of Hoogeveinse.

Oudere vermeldingen
1634 Nie Echten, 1648 "de gemeente alhier op het Hoogeveen", ca. 1725 "van den bovenkant van de Meppelder Sluys, tot op de Peyl van 't Hooge Veen", 1773 Hoog Echten, 1792 Echtens Hogeveen, 1792 het Hogeveen.

Naamsverklaring
Hangt samen met hoogveen 'hoog, d.w.z. boven de waterspiegel gelegen veen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hoogeveen ligt in het zuiden van de provincie Drenthe, tussen Meppel in het W, Emmen in het O en Coevorden in het ZO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hoogeveen 1.321 huizen met 7.339 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 557/3.275 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Alteveer 40/220, Hollandscheveld 335/1.760, Krakeel 137/708 en Pesserveld 252/1.376. Tegenwoorig heeft de gemeente ca. 22.000 huizen met ca. 55.000 inwoners. De gelijknamige stad omvat ca. 15.500 huizen met ca. 39.000 inwoners. De gemeente stelt nog te willen doorgroeien naar 59.000 inwoners in 2030.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het ontstaan
Als je alles - of een deel - van het verre en/of recente verleden van deze kern en omgeving wilt weten, kun je het beste terecht bij streekhistoricus Albert Metselaar, die hier al decennia diepgaand onderzoek naar doet. Een van zijn grote projecten in dit kader is het volgende: "Eind 2001 startte een groot onderzoek naar het ontstaan van Hoogeveen, op verzoek van burgemeester Urlings en Rien Cardol, van de afdeling communicatie. Hoe groot, dat was toen nog niet te overzien. Er hebben diverse personen met klinkende namen en titels meegelezen. Zo kon ik altijd terecht als een soort privé leerling bij Dr. Paul Brood, afgestudeerd op 17e-eeuws recht en nu archivaris bij het Nationaal Archief in Den Haag. Wat namelijk nooit was gebeurd, en wat wel broodnodig was: analyse van alle 17e-eeuwse rechtszaken. Het gevolg was dat het beeld van het ontstaan van deze kern totaal op zijn kop kwam te staan.

Een groep meelezers werd ingelicht over de resultaten. Zo lazen zowel het toenmalige college van B&W als het bestuur van de Historische Kring Hoogeveen van begin af aan mee. Weinigen realiseerden zich hoe ingrijpend een en ander was voor onze visie op de beginperiode. De teksten werden digitaal gepubliceerd. U kunt meelezen in een serie rapporten van in totaal 977 bladzijden A4. Het werd mijn dikste onderzoek. Dik 10 jaar werk. Welke hoofdstukken kunt u onder deze link digitaal lezen?:

- Een inleiding op het hele onderzoek, een beeld van hoe ik er naar toe ben gegroeid, hoe er een concrete vraag van o.a. burgemeester Urlings naar me toe kwam, en welke vragen leidend waren bij het onderzoek en het uitwerken ervan. - Een inleidend hoofdstuk, over de belangrijkste archeologische vondsten in deze omgeving. - De oudste geschiedenis van het veengebied, zowel dat wat viel onder Zuidwolde als de venen van Meppen en de leengoederen van Ruinen. Tevens de oudste kerkgeschiedenis van de huidige gemeente. - De contracten uit de periode 1616-1630, en de uitleg daarvan bij de diverse afspraken en vermeende afspraken, op basis waarvan uiteindelijk de Compagnie van 5000 Morgen kon worden opgericht. Tevens uitleg waarom zeker is dat Hoogeveen niet is gesticht in 1625.

- De oprichting van de Compagnie van 5000 Morgen en de grote spanningen tussen de deelnemers onderling. Een flink deel ervan treedt uit, omdat men aangeeft dat Roelof van Echten een onbetrouwbare zakenpartner is. We zouden het in gewone taal omschrijven als beschuldigen van oplichten. - De oudste geschiedenis van de Ossehaar, bij Echten, ontstaan als arbeiderskolonie en ontginningsboerderijen door Roelof van Echten. - De beginjaren van de Hollandse Compagnie, haar interne functioneren en relaties met de andere participanten van de Compagnie van 5000 Morgen. Het gaat over de periode 1635-1643, waarna de compagnie zich opdeelt. - Enige genealogische aantekeningen rondom enkele vooraanstaande Hollandse participanten. - De eerste grote territoriale conflicten over het gebied van de Compagnie van 5000 Morgen en de Hollandse Compagnie. Conflicten met omliggende marken en de boeren van Overijssel.

- Organisatorische, bedrijfsmatige en landschappelijke ontwikkelingen binnen het gebied van de Hollandse Compagnie. - De ontwikkeling van het eerste dorp Hoogeveen. De oudste panden, de vorming van een leefbare kolonie, de brandweer, de groeiende omvang van de bevolking en het hoe en waarom van de plaatsnaam. - De oudste geschiedenis van kerk en school en de relatie met de participanten van de Compagnie van 5000 Morgen. Het begin van een fonds voor kerk, school en armen. - De oudste geschiedenis van de tamboer, de trommelslager, en aantekeningen over enige andere trommelslagers en omroepers in het 17e-eeuwse Drenthe. - De gouden jaren van de Hollandse Compagnieën (1643-1663).

- De veenkolonie Hoogeveen maakt haar eerste oorlogen mee. De bevolking moet onder moeilijke omstandigheden zien te overleven. Eigen troepen vernietigen de verlaten in de Hoogeveense Vaart. - We lezen enkele oorspronkelijke teksten uit de 17e eeuw aangaande de Münsterse oorlogen en de rol van de tamboer/trommelslager in de politieke literatuur uit die dagen. Het gaat hier om bijlagen. - Het graven van de Hoogeveense Vaart, de oudste geschiedenis en een overzicht van de functionarissen om de vaart te kunnen gebruiken. Een blik op de oudste gegevens die we hebben van de pramen.

- Een overzicht van de conflicten over de zuidgrens van de gemeente, tot in de 19e eeuw. De bijna-oorlog van 1790. - Het ontstaan van de Heerlijkheid Echtens-Hoogeveen, het functioneren van de Heren van Echten en de schulten in deze context. Uitleg van het recht van marken tot eigen regelgeving. - De geschiedenis van de Heerlijkheid na de Münsterse Oorlogen en de grote vraagtekens daaromtrent van de zijde van de Landschap Drenthe in de 18e eeuw." - Enkele andere bijzondere online te lezen publicaties over de geschiedenis van de stad en omgeving.

Tweede Wereldoorlog
"Op de Facebookpagina 'Duikelaars District Hoogeveen', opgezet en onderhouden door historicus Albert Metselaar, vind je alles over onderduikers, knokploegen, vliegtuigcrashes, bezetting, de Joodse bevolking, Nederlandse en geallieerde soldaten, en wat er in deze gemeente ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog nog meer de moeite waard is om verteld te worden.

Kijk ook even in de Bibliotheek van het Duikelaars District Hoogeveen. Er zijn heel wat mooie boeken en goede studies op papier verkrijgbaar. U kunt uzelf en/of een ander een plezier doen met zo’n passend cadeau. Een overzicht met prijsopgaaf vind je hier. In de catalogus kunt u zoeken en doorklikken naar digitale publicaties van Albert Metselaar en derden. Er is sprake van doorgaand onderzoek. Als u gebruik wilt maken van informatie bij publicaties en presentaties, neem dan even contact op, zodat u niet iets overneemt wat verouderd is. Verder heeft een auteur er recht op genoemd te worden."

Ontwikkeling na WOII
De ontwikkeling van Hoogeveen kwam na de Tweede Wereldoorlog in een stormachtige versnelling. Industrieën van formaat zoals Philips, Fokker en Standard Electric vestigden zich hier. Dit was mede mogelijk dankzij de faciliteiten die de regering aan de stad toekende. De industriestad noemde zich voortaan 'Dynamische kern van Drenthe'. Door de toevloed van nieuwe werkers in de industrie was het in de jaren zestig de snelst groeiende plaats van ons land, zo lezen wij ergens (maar in die tijd waren er meer groeikernen die een wellicht vergelijkbare groeispint doormaakten, zoals Emmen, Houten, Purmerend, Zoetermeer).

Onderdeel van de groei was ook de demping van de kanalen, om zo ideale verkeersverbindingen mogelijk te maken. De Hoogeveensche Vaart, lange tijd de levensader van de stad, werd gedempt. In 1971 volgde de demping van de laatste kanalen in het centrum, namelijk die van Haagje en Alteveerstraat-Schutstraat. - Wagenmaker Hendrik Boer filmde in 1971 hoe werd begonnen met de demping van de laatste kanalen in het hart van Hoogeveen.

Heemkunde
De in 1984 opgerichte Historische Kring Hoogeveen stelt zich ten doel: het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de ­geschiedenis van de stad en omgeving en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van de stad en omgeving betrokken voelen; het in stand houden en eventueel weder oprichten van historische monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor; het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek. Zij beoogt dit doel onder meer te bereiken door: het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die zich met een bepaald onderwerp van de geschiedenis van de stad en omgeving bezig houden; het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen; het (doen) uitgeven van periodiek en incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift en monografieën.

Historisch archief
"Hoogeveen kent een opmerkelijke geschiedenis en dit veenverleden leeft! Niet iedereen weet dat de gemeente een historisch archief heeft met bijzondere stukken. Dat komt omdat de ruimte waar de (amateur)onderzoekers nu zitten niet groter is dan een bezemkast. Bovendien was het archief maar twee ochtenden in de week open. Dat gaat veranderen. In november 2021 spraken we met de klankbordgroep over de inrichting van een nieuwe en grotere ruimte, ruimere openingstijden en het beter onder de aandacht van het archief bij Hoogeveners. We hopen dat het nieuwe archief voor de zomer van 2022 geopend kan worden. Wil je ook meedenken in de klankbordgroep of heb je vragen? Mail dan met onze archivaris Jeroen Tijhuis via j.tijhuis@dewoldenhoogeveen.nl."

Levende Geschiedenis groep
"Die Luyden van 't Hooge Veene is een Levende Geschiedenis groep die als historische vereniging vooral het leven in de periode 1650-1700 in de veenkolonie Hoogeveen bestudeert en naleeft. De leden van het "geselscap" houden zich bezig met allerlei aspecten van het dagelijkse leven, zoals de kleding, eten en drinken, de gebruiken, het wonen, de wetgeving en het vermaeck van deze beginperiode van de stad. Als levende geschiedenisgroep proberen we het verleden zo getrouw mogelijk tot leven te wekken. Dat betekent dat we zo nauwkeurig mogelijk onze kleding en accessoires verzorgen. Er wordt dan ook uitgebreid studie gemaakt van de kleding in de perioden. Daarnaast maken we gebruik van natuurgetrouwe (replica's van) voorwerpen. Verder is er nog een bescheiden Saksische afdeling onder de naam Runa, die zich richt op het leven rond 500 na Chr. Onder Die Luyden vallen ook de Tamboerscompagnie en het Albert ten Heuvelfonds. De trommelslagers van de tamboerscompagnie kunnen worden gevraagd voor diverse, niet-commerciële, activiteiten. Het Albert ten Heuvelfonds houdt zich vooral bezig met de geschiedenis op het culturele vlak. Zoals het aanbrengen van plaquettes op historisch belangrijke plaatsen en gebouwen. Nieuwe leden zijn van harte welkom."

Canon
Een canon is een tijdlijn waaraan onderwerpen zijn gekoppeld, die van zichzelf zicht geven op een belangrijk startpunt en/of een hele wereld daarachter. De Canon van Hoogeveen, samengesteld door Albert Metselaar en Marga Zwiggelaar, is in 2019 weer bijgewerkt, op basis van nieuwe kennis, en is in het kort weergegeven als tijdlijn achterin de nieuwe tentoonstelling van de Verhalenwerf, in de Bibliotheek aan de Willemskade. Via de link is de Canon online te lezen.

Boek over de scheepvaart-slachtoffers
- "De Hoogeveense historicus Albert Metselaar heeft al veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de geschiedenis van de kernen in de gemeente. Zijn boek 'Moest ik je zo vroeg missen?' (2021) gaat over 175 doden die vielen in het scheepvaartverleden van Hoogeveen. 'Tijdens mijn jarenlange onderzoek is er doorlopend aandacht geweest voor de historie van de schipperij. Regelmatig stuitte ik op het verdriet van de Hoogeveense scheepvaart: scheepsrampen, verdronken bemanningsleden, besmet water en cholera. Daar moest ik uiteindelijk iets mee. Maar dat het zo'n groot project zou worden, had ik toen niet kunnen vermoeden.' In zijn boek beschrijft Metselaar verhalen over de dodelijke slachtoffers tijdens de turfvaart in Drenthe zelf, en richting het westen over de gevaarlijke Zuiderzee. Van een scheepsjongen die in een van de Hoogeveense sluizen overboord valt, schipperskinderen die verdrinken, scheepsmasten die knappen, aanvaringen en ziekte." (bron en voor nadere informatie, inclusief videoreportage met de auteur, zie RTV Drenthe, 3-4-2021)

Cultuurhistorische kaarten
Met het opstellen van cultuurhistorische kaarten in 2016 wil de gemeente Hoogeveen inzichtelijk maken welke waardevolle elementen, structuren en gebieden er zijn met betrekking tot archeologie, historische geografie, stedenbouw en bouwkunst. Er wordt beschreven hoe met deze waarden moet worden omgegaan als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals projecten in de stad, het landelijk gebied en de dorpen. De gemeente zegt met respect om te willen gaan met de bestaande situatie. De cultuurhistorische beleidskaarten geven identiteit aan deze gemeente en trots aan haar inwoners. Ook kunnen de rapporten een bijdrage leveren aan het cultuurtoerisme door de achterliggende verhalen te vertellen en bezichtigingmogelijkheden te organiseren. Als voorbeelden worden het coulissenlandschap, bijzondere bodemvondsten (kano van Pesse), het maliënkolder uit Fluitenberg, de DOC-pijp en markante gebouwen en kerken genoemd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Centrum
"Hoogeveen bouwt aan het stadscentrum van de toekomst. Een stadscentrum met een sociale functie, aantrekkelijk winkelaanbod en gevarieerde horeca en ontspanning. Een centrum dat is ingericht op het gemak van bezoekers. Waar je lekker kunt shoppen, een hapje eten en cultuur snuiven. Elke keer weer. Projecten. Het vernieuwen van het centrum bestaat uit verschillende projecten en fasen: Hoofdstraat Fase 1: de spiegelvijver in de Hoofdstraat en het plein voor de kerk; Hoofdstraat Fase 2: het gedeelte rond de Cascade; Park Dwingeland: het park achter de Hoofdstraat; en Reviusplein: woningbouw in 3 deelprojecten.

Regelingen. De stad moet een compacter en kleiner stadscentrum krijgen om zo ook in de toekomst vitaal te blijven. Dat staat in de visie voor het stadscentrum. Het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft in de geactualiseerde visie bestaan en de aanloopgebieden (zoals de Schutstraat en Het Haagje) worden kleiner. De Tamboerpassage valt ook buiten het toekomstige winkelgebied. Het college voelt zich moreel verplicht om ondernemers en eigenaren uit deze gebieden in het centrum te steunen. Daarom zijn er voor ondernemers verschillende regelingen beschikbaar. Stimuleringsregeling. Ondernemers en eigenaren kunnen een verplaatsings-, transformatie- of gevelverbeteringssubsidie van de gemeente krijgen. Meer achtergrondinformatie over deze regelingen vind je op de site onder de link."

Smederijen
Het initiatief om dorpen, wijken en buurten in de gemeente meer zeggenschap én een eigen budget te geven voor het verbeteren van de leefbaarheid is een succes. Dat stellen althans de samenwerkende organisaties binnen De Smederijen. Volgens de gemeente slagen gemeente, politie, welzijnswerk en de woningbouwcorporaties er steeds beter in om meer mensen te betrekken bij het beheer van de eigen woon- en leefomgeving. Het was in 2007 de eerste gemeente in het land die het buurtwerk een nieuwe en vooral gedurfde invulling gaf, in het samenwerkingsverband De Smederijen van Hoogeveen. Bewoners krijgen niet alleen een grote stem in de verbetering van hun dorp, wijk of buurt, maar ook een budget waarmee een en ander betaald kan worden. Inmiddels zijn zo honderden projecten gerealiseerd, uiteenlopend van picknickbankjes en hondenhaltes tot AED-apparaten en voetbalveldjes.

Woningbouw
Voor de woningbouwplannen per dorp zie de site van de gemeente Hoogeveen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Hoogeveen heeft 19 rijksmonumenten.

Grote Kerk
De Hervormde (PKN) kerk of Grote Kerk (Grote Kerkstraat 40) is een rechtgesloten driebeukige hallenkerk met dakruiter. In 1652 is men met de bouw van deze kerk begonnen. De oorspronkelijke kerk is gebouwd in een classicistische stijl met het Grieks kruis als grondplan. De bouw wilde niet echt vlotten. Pas in 1664 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Het duurde nog tot 1682 voordat de gemeente een eigen predikant kreeg. In 1766 is de westelijke arm van het Griekse kruis vergroot en verbreed. In 1801 en 1804 volgen verdere verbouwingen, naar ontwerp van H.C. Dekker, waarbij de kerk zijn huidige uiterlijk als hallenkerk heeft gekregen. De dakruiter is rond 1720 aangebracht. De kerk heeft een klok van Hemony uit 1649 en een uit 1680. De kerk heeft een eikenhouten preekstoel uit 1804. Daarnaast een rouwbord uit 1757 voor Johan, baron van Echten tot Echten, achterkleinzoon van Roelof van Echten, een van de stichters van Hoogeveen. Het doopvont is uit 1970 met een geelkoperen doopbekken uit de 18e eeuw. Het orgel is in 1843 gebouwd door J.C. Scheuer en Zonen uit Zwolle. In 1861 is het door P. van Oeckelen uitgebreid. - Site van de Grote Kerk.

Bentinckskerk
De rijksmonumentale, voormalige Gereformeerde Bentinckskerk op Bentinckslaan 78 was, na de Hoofdstraatkerk, de tweede Gereformeerde kerk in Hoogeveen. Het gebouw is in 1933 ontworpen door architect D. van Dijk, in een stijl die verwant is aan de Nieuwe Haagse School. Het gebouw heeft een kruisvormige plattegrond onder een zadeldak. In de noordgevel is de toegangsdeur met een dubbele paneeldeur in een rondboogportiek. De vierzijdige toren heeft twee wijzerplaten. De kerk is gebouwd als gereformeerde kerk. Tussen 1945 en 1978 is het gebouw zowel door de gereformeerde kerk als de vrijgemaakte kerk gebruikt. Tussen 1978 en 2002 was het gebouw alleen bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt in gebruik. In 2002 is de kerk buiten gebruik gesteld; het gebouw was te klein geworden voor de vrijgemaakten, die aan de Alteveerstraat een nieuwe kerk hebben gebouwd.

De Bentinckskerk is in 2011 weer in gebruik genomen, door zorginstelling Promens Care, die de verbouwde en voor haar dienstverlening aangepaste Bentinckskerk huurt van Woonconcept. Promens Care gebruikt de Bentinckskerk voor een aantal van haar zorg- en dienstverleningsprojecten. Zo vinden de Inloop en werkprojecten/klussendienst er plaats samen met Stichting Welzijnswerk en zijn er steunpunten voor cliënten van Promens Care die ambulant wonen. Bij de Inloop kunnen mensen met een psychiatrische beperking vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie, een maaltijd en het internetcafé. Indien gewenst kan men meedoen aan allerlei activiteiten. Ook zijn er diverse activiteiten bij de werkprojecten/klussendienst waaraan men kan deelnemen met een geldige indicatie voor dagbesteding.

Molen
- Korenmolen De Zwaluw (Van Echtenstraat 47) is een rietgedekte, achtkantige houten stellingmolen op een achtkantig gemetselde romp. Reeds voor 1715 staat er in Hoogeveen al een molen. In 1716 wordt een tweede molen gebouwd. In 1787 wordt deze molen vervangen door een stenen molen. In 1833 brandt de molen af. In 1834 wordt de molen herbouwd. Dat is de huidige Molen De Zwaluw. De stenen romp dateert nog uit 1787, het houten achtkant is van 1834. In 1947 is de molen gerestaureerd. In 1956 is de molen door brand getroffen. In 1960/1961 is de schade van de brand hersteld. Sinds 1976 is de gemeente eigenaar van de molen. In 1983 krijgt de molen haar huidige naam. In 1999 is de molen wederom gerestaureerd. De molen is maalvaardig en draait op professionele basis. Op donderdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdagochtend is de molen geopend voor meelverkoop (voor exacte tijden zie de link).

Watertoren
De watertoren (Vos van Steenwijklaan) is in 1927 gebouwd in opdracht van het Gemeentelijk Waterbedrijf Hoogeveen. Het is een provinciaal monument. De watertoren is ontworpen door A. Kool en J. Wildeboer, heeft een hoogte van 38,3 meter en een waterreservoir van 300 m3. Een houten trap, langs de binnenzijde van de buitengevel, leidt naar het reservoir. Het is de enige watertoren in Drenthe die nog als zodanig in gebruik is. In 1989 nam Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) het gemeentelijk waterbedrijf over. De watertoren nam zij aanvankelijk niet over, omdat zij pompen wilde gebruiken om druk op de waterleiding te zetten.

Later kwam WMD op deze beslissing terug. De toren heeft als voordeel dat er een watervoorraad kan worden aangelegd, zodat er bij storingen minder drukschommelingen in het leidingnet ontstaan. In 1995 heeft WMD de toren alsnog van de gemeente Hoogeveen overgenomen, voor het symbolische bedrag van één gulden. In hetzelfde jaar is de toren gerenoveerd. In 2020 heeft wederom een renovatie plaatsgevonden. Onder meer het metselwerk moest deels opnieuw worden gevoegd. Daarvoor is de toren geheel 'ingepakt'. Tevens heeft de watertoren een koperen dak gekregen, want dat gaat langer mee dan het bitumendak dat er eerst op lag. De intentie is dat de watertoren er nu weer 25-30 jaar tegen kan.

Museum Michiel Reclame
Michiel Luchtenberg is op zijn 15e gestart met het verzamelen van oude reclameborden. 40 jaar later heeft hij 6.000 blikken en 600 emaille reclameborden in zijn bezit. Michiel is gefascineerd door de reclame uit de periode van 1900 tot 1960: "Oude reclame is zo gemaakt dat mensen erbij kunnen wegdromen. Er wordt op een blik of een affiche een heel verhaal verteld. Er staat meer op dan alleen het product." De collectie wordt nog regelmatig aangevuld met nieuwe 'vondsten', waar Michiel, als ze zeldzaam zijn, soms wel fors voor in de buidel moet tasten. In 2020 heeft hij zijn collectie ondergebracht in zijn museum 'Michiel Reclame' in een loods op bedrijventerrein Buitenvaart aan de zuidoostrand van Hoogeveen (Buitenvaart 1727). Het museum is op afspraak te bezoeken (tel. 06-51012446). Parkeren, entree en koffie of thee zijn gratis, maar je kunt er niet gelijk 'morgen' terecht, want wij lezen op Michiels Facebookpagina anno oktober 2020 dat hij al tot maart 2021 is volgeboekt... Voor zover ons bekend is er (nog) geen site of Facebookpagina van het museum zelf. Zie ook de videoreportage over museum Michiel Reclame door RTV Drenthe, 31-10-2020.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Hoogeveen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Weidbliktocht
Op een zaterdag in de 1e helft van maart (in 2020 voor de 8e keer) is er jaarlijks de Weidebliktocht, vanuit wijkcentrum De Weide in de gelijknamige wijk. De wandeltocht trekt ca. 500 deelnemers. Bijzonder is dat de meeste wandelaars niet uit de gemeente zelf komen. Het idee om een wandeltocht te organiseren was om meer mensen in de wijk aan het wandelen te krijgen. Hoogeveen heeft zoveel mooie plekjes. Dat is helaas niet gelukt. 95% van de wandelaars komt van buiten de gemeente. Voornamelijk uit Drenthe en omliggende provincies, maar er komen ook wandelaars uit Noord-Brabant, Noord Holland en zelfs uit Limburg. Ze zijn namelijk aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en de wandeltocht is daarom opgenomen in het jaarboek van alle wandeltochten in Nederland. De wandeltocht krijgt zeer goede beoordelingen van de rapporteurs van de KWBN. Er wordt elk jaar een nieuwe route uitgestippeld. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 10, 20, 30 en 40 km.

Pulledagen
De Pulledagen in Hoogeveen worden elk jaar in de zomer gehouden. Het is een (rommel)markt in de Hoofdstraat en de Schutstraat, er staan eetkraampjes en diverse artiesten geven een optreden. Particulieren bieden hun 'zolderspullen' te koop aan. De Pulledag wordt op een donderdag gehouden, omdat dit vroeger de dag was waarop de boeren uit de omgeving ´s morgens aan de pulle (melkbus) hun weekopbrengst in een envelop ontvingen. Tevens zaten hierin de kwaliteitsgegevens van de melk. Zo komen de Pulledagen ook aan hun naam: een pulle is een melkbus, deze werden door de pullevaarders per bok (klein houten platbodem) naar de melkfabriek vervoerd. De boerinnen gingen op donderdag naar de stad naar de markt om hier met dit geld hun voorraad aan te vullen en de boodschappen te doen. Later zijn door de gemeente 6 donderdagen tijdens de zomer uitgeroepen als Pulledagen om dit historische feit te blijven herinneren.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoogeveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Henk Jonker beheert een site over oud Hoogeveen, waarop heel veel oude foto's, ansichtkaarten en films van de kernen in de gemeente te vinden zijn, met toelichting.

- "Koopman op pad' is een wekelijkse videoreeks over overwegend culturele onderwerpen binnen de gemeente Hoogeveen en omstreken. Wekelijks op de zondag komt er een nieuwe aflevering. Roelof Koopman en Peter Aalders zijn de initiatiefnemers van deze inmiddels populaire videorubriek."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogeveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hoogeveen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Video's van de gemeente op YouTube.

De gemeente heeft zich in oktober 2018 aangesloten bij het bestuurlijke samenwerkingsverband Regio Zwolle. Het is daarmee de 21e gemeente van Regio Zwolle. Burgemeester Karel Loohuis is enthousiast over deze stap: ”Hoogeveen zet nadrukkelijk in op regionale samenwerking. Ook vanuit onze Visie Economie. We willen elkaar vooral sterker maken waar het kan. Deze samenwerking kan zowel de gemeente als de regio vooruit helpen op het gebied van bijvoorbeeld kennisuitwisseling, menselijk kapitaal en de energietransitie. Regio Zwolle kent een licht bestuurlijke samenwerking met groeiende slagkracht en een duidelijke nieuwe koers. Wij verheugen ons erop om daar een steentje aan bij te dragen.”

Henk Jan Meijer, voorzitter van Regio Zwolle: “Deze gemeente past goed in het plaatje van het zogeheten Daily Urban System. Dat systeem laat de natuurlijke verbinding zien die dorpen en steden met elkaar hebben. En samenwerken met gemeenten die tot deze verbinding horen, is meer dan logisch. Hoogeveen hoort daarbij en we kijken met genoegen uit naar de samenwerking met deze vierde Drentse gemeente in ons midden. Deze aansluiting past ook goed bij onze ambitie.” De gemeente maakt ook deel uit van de Dutch TechZone, een samenwerking met de gemeenten Emmen, Coevorden en Hardenberg, de provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze samenwerking richt zich op kennis- en netwerkontwikkeling om de economie in het gebied te versterken en te positioneren als regio van innovatieve maakindustrie, transport & logistiek, biobased economy en chemie.

- Media / nieuws: - "Radio Hoogeveen is te ontvangen op 106.8FM (ether) en 104.1FM (kabel), en ook via het internet. Blijkens de vele reacties is deze mogelijkheid een uitkomst voor luisteraars van buiten de gemeente. Voor de volledige actuele programmering en de online stream kun je terecht op de website."

- Lokale links: - Linkspagina m.b.t. de kernen in de gemeente Hoogeveen.

- Buurthuis: - Buurtvereniging Westersluis in Hoogeveen is een bruisende vereniging die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert voor jong en ouder. Het onderkomen van de buurtvereniging is buurthuis Het Oor. Bijzonder aan Het Oor is dat iedereen uit de wijk elke maand mag komen eten. Beheerder Henri Klok is al van jongs af aan betrokken bij het buurthuis, dat is genomineerd voor de titel Dorpshuis van het Jaar 2020. In de reportage onder de link in dat kader vind je diverse interviews met bij het buurthuis betrokkenen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoogeveen alg. en - idem oud.

- "De Database Hoogeveen is voortgekomen uit een project waarbij alle personen die zijn geboren, getrouwd of overleden in deze gemeente plus buurgemeenten Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en diverse andere plaatsen, in onderling verband zijn vastgelegd. De inhoud beslaat momenteel circa 48.000 gezinnen en circa 136.000 personen. Het beroep van schipper was hier veel voorkomend, met als gevolg dat kinderen vaak werden geboren in diverse plaatsen langs de IJssel. Daar werden deze kinderen vaak niet opgenomen in de normale bevolkingsregisters, doch vaak in een zogeheten schippersregister. Om het zoeken gemakkelijker te maken, heb ik een schipperslijst samengesteld waarin alle schippers zijn vermeld." Aldus John de Goede op zijn genealogische site. In dit stukje staan er geen jaartallen van-t/m bij, maar elders hebben wij eens gelezen dat de database de periode 1700-1930 zou betreffen.

Reactie toevoegen