Delfland

Streek
Delfland
Zuid-Holland

Ackerdijkse-plassen-MSD-20030905-74025.jpg

De Ackerdijkse polder is een polder en natuurgebied in Delfland Oost

De Ackerdijkse polder is een polder en natuurgebied in Delfland Oost

's-Gravezande-MSDC-20110719-242609.jpg

's-Gravenzande in Delfland West

's-Gravenzande in Delfland West

Delfland

Terug naar boven

Status

- Delfland is een streek in de provincie Zuid-Holland. De streek omvat globaal de plaatsen, gemeenten en regio's Den Haag, Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (deels), Berkel en Rodenrijs, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Voorburg.

- Kaart van het gebied Delfland (klik op Noord, Oost, West of Zuid om de deelgebieden uit te vergroten).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Delfland is genoemd naar de centraal in het gebied gelegen stad Delft.

Terug naar boven

Ligging

Delfland ligt in het ZW van Zuid-Holland en grenst in het W aan de Noordzee, in het Z aan de Nieuwe Waterweg, in het O aan Rotterdam, in het N aan Zoetermeer, Leidschendam en Wassenaar.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het boek 'De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland' (J.L. van der Gouw, uitg. Verloren, 1987) is via de link deels online te lezen. Met veel verhelderende tekeningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na een succesvolle pilot in 2016 gaat het Hoogheemraadschap van Delfland vanaf 2017 de inzet van gietwaterbassins tegen wateroverlast op grote schaal mogelijk maken. Tuinders kunnen zo een substantiële bijdrage aan droge voeten in dit gebied leveren. De maatregel houdt in dat een aantal tuinders voorafgaand aan een hevige regenbui ruimte maakt in hun bassin. Als 20 bedrijven meedoen, is de opvangcapaciteit vergelijkbaar met die van een polderwaterberging.

"De bassins gaan als het ware deel uitmaken van het watersysteem. De ruimte voor het opvangen van regenwater is in deze regio schaars. Het helpt dus echt als de maatregel snel gemeengoed wordt in de glastuinbouwsector in deze regio", aldus hoogheemraad Hans Middendorp. Bijzonder aan het opvangen van hemelwater in waterbassins is dat het een initiatief is van de sector zelf. Samen met glastuinbouwbedrijven, de gemeente Westland en LTO Glaskracht is het idee beproefd en onderzocht. De 8 deelnemers aan de pilot hebben aangetoond dat het werkt en dat het effect heeft.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemalen in Delfland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De groene gebieden in deze regio worden tegenwoordig 'op de kaart gezet' onder de gemeenschappelijke titel Hof van Delfland. Een netwerk van groene gebieden en unieke Hollandse veenweidelandschappen tussen Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. Een agrarisch landschap als 'tuin' voor de 2 miljoen bewoners van de regio, ondernemers en recreanten. Een deel van dit gebied is beschermd provinciaal landschap, dat niet zomaar mag worden volgebouwd met woningen, kassen of bedrijven. Daarom werken 16 overheidspartijen samen om het gebied open en groen te houden, de kwaliteiten ervan te vergroten en de verbindingen tussen stad en landschap te versterken. Zij vormen samen de Hof van Delfland Raad. Deze Raad heeft een gedeelde ambitie: door samen te werken, kan er meer bereikt worden. De leden van de Raad stimuleren elkaar om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren die het gebied aantrekkelijker maken voor 2 miljoen inwoners van de Zuidvleugel van de Randstad. Dit doen ze door krachten te bundelen en te werken vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk programma.

Partijen die samenwerken in de Hof van Delfland Raad zijn: de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer; Metropoolregio Rotterdam Den Haag; Provincie Zuid-Holland; Hoogheemraadschap van Delfland.

In 2010 heeft de Raad, in samenwerking met vele organisaties en partijen uit het gebied, de Ruimtelijke Visie Hof van Delfland 2025 opgesteld. Centraal staan de vragen: hoe houden we samen het gebied open en groen? Hoe verbeteren we de kwaliteit? En hoe verbinden we stad en land? De visie benoemt vier sleutelopgaven: Kwaliteit van het landschap behouden en verbeteren; Realiseren van een economisch vitaal platteland; Verbinden van stad & platteland; Versterken van het imago van Hof van Delfland.

De samenwerking heeft al geleid tot concrete resultaten. Zo is er geld op tafel gekomen voor het opruimen van verspreid glas in Midden-Delfland en wordt de 380 kV hoogspanningsleiding nu over 11 kilometer ondergronds aangelegd. De eerste Hoflandroute is geopend: een fietsroute tussen Den Haag en Rotterdam, dwars door de Hof van Delfland. Het imago van de regio wordt versterkt door de in de eerste alinea hierboven gelinkte website en door allerhande activiteiten, onder meer op streekmarkten en evenementen. Ook zijn en worden er Toeristische Overstappunten (TOP’s) in de regio gerealiseerd. Een TOP is een startpunt waar je als recreant de auto kan parkeren om van daaruit heerlijk te gaan fietsen of te wandelen.

- KNNV afdeling Delfland is opgericht in 1985, telt rond de 300 leden en heeft als doelen: het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; het aankweken van de belangstelling voor en de liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden maar ook buiten de vereniging; het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. Zij streeft deze doelstellingen: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming ('de 3 N's) in samenhang na. Zij staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden.

- Ons land staat door bezuinigingen voor de opgave om het beheer van ons buitengebied met de daarin gelegen natuur-, recreatie- en landbouwgebieden zo goed mogelijk te blijven beheren. Een goede samenwerking en verdeling tussen de beherende instanties is daarbij van groot belang. KNNV afd. Delfland heeft hier voor deze regio in haar notitie 'Toekomst van de natuur in Zuid-Holland' voorstellen voor uitgewerkt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken over Delfland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Waterbeheer: - Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt in deze regio voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten, voor stevige dijken en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het Hoogheemraadschap bezit 115 archieven, waarvan het oudste archief begint in de 14e eeuw. De archieven tot en met 1981 zijn openbaar. Deze archieven omvatten bestuurlijke, technische, polder- en enkele persoonsarchieven. Naast archieven en kaarten hebben zij ook een verzameling foto's en een bibliotheek. De fotoverzameling omvat ruim 1900 foto's.

De bibliotheek bevat 9000 titels op het gebied van waterstaat, zowel van historische als moderne aard. De catalogus van de foto's en de bibliotheek is digitaal te raadplegen in de studiezaal in Delft. Veel foto's en kaarten zijn gescand. - Het boek 'Het Hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 1289-1589' (C. Postma, Uitg. Verloren, 1989) is via de link deels online te lezen. - Nog meer informatie over de archieven van het Hoogheemraadschap, door Jan van den Noort.

Het Hoogheemraadschap beheert een kritisch gebied als het gaat om watermanagement: als het water bij wijze van spreken 10 centimeter stijgt, loopt het over de dijk de polder in. Bij hevige regenval moeten de gemalen dus snel water wegpompen en in tijden van droogte moeten de stuwen juist extra water laten instromen. Om goed voorbereid te zijn op de veranderende klimaatomstandigheden moet het beheer van het oppervlaktewater optimaal geautomatiseerd zijn. ICT Group heeft daarom een nieuw visualisatie- en besturingssysteem voor een nieuwe centrale post ontwikkeld, en een database voor de opslag van alle gegevens uit dit systeem. - Hoogheemraadschap van Delfland op YouTube. - Hoogheemraadschap op Facebook.

- Jeugd: - Scouting Regio Delfland is er ter ondersteuning van de scoutinggroepen in de gemeenten Bleiswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De regio is actief op het gebied van trainingen en activiteiten. Op hun site kun je o.a. vinden waar er in de regio Scoutinggroepen te vinden zijn.

Reactie toevoegen