Voorburg

Plaats
Dorp
Leidschendam-Voorburg
Haaglanden
Zuid-Holland

voorburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Voorburg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Leidschendam-Voorburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

Voorburg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Leidschendam-Voorburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

gemeente_voorburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Voorburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Voorburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Voorburg

Terug naar boven

Status

- Voorburg is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Leidschendam-Voorburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

* Sommigen noemen/vinden Voorburg een stad, omdat de kern in de loop van de 20e eeuw sterk is gegroeid en verstedelijkt en tegenwoordig geheel is volgebouwd. Maar wij hebben de indruk dat de kwalificatie 'dorp' hier toch het meest gangbaar is, dus conformeren wij ons daaraan. De plaats is nooit formeel tot stad benoemd geweest. In de Volksteling van 1840 betitelt de gemeente haar kern zelf ook als dorp. De kwalificatie stad of dorp heeft sinds halverwege de 19e eeuw wettelijk ook geen betekenis meer en is sindsdien dus puur een gevoelsmatige kwestie van welke kwalificatie een gemeente of de inwoners het beste bij een bepaalde kern vinden passen.

- Wapen van de voormalige gemeente Voorburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Foreburg, 1198 Vorburg, 1573 Voerburgh, 1573 Voorborch.

Naamsverklaring
Samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en de waternaam Fore of Voor, waarvoor zie Veur. De nederzetting is gelegen op de plaats van het Romeinse Forum Hadriani (ca. 365 kopie 13e eeuw foro Adriani). Sommigen opperden de mogelijkheid dat in Voorburg nog Forum voortleeft.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Voorburg ligt Z en O van de stad Den Haag, NO van het dorp Rijswijk, N van de Haagse Vinex-wijk Ypenburg, NW van het dorp Nootdorp en de Haagse Vinex-wijk Leidschenveen, ZW van het dorp Leidschendam, WZW van het dorp Stompwijk en Z van het dorp Wassenaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Voorburg 278 huizen met 2.216 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 17.000 huizen met ca. 41.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De stad Forum Hadriani
"In de ondergrond van Voorburg-West liggen de resten verborgen van Forum Hadriani, na Nijmegen (Ulpia Noviomagus) de tweede Romeinse stad van Nederland. In de bloeitijd, de tweede eeuw na Christus, leefden er zo’n duizend mensen, zowel Romeinen als Cananefaten, de lokale bevolking. Het stadje werd gesticht rond het jaar 70 na Chr., aan een in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo gegraven kanaal, dat de verbinding vormde tussen de Maas en de Oude Rijn. De naam Forum Hadriani - Marktplaats van Hadrianus - kreeg het pas toen de gelijknamige keizer rond het jaar 121 na Chr. deze streek bezocht. Hoe het daarvoor heette, is onbekend. Via het Kanaal van Corbulo konden de ‘castella’ (forten) aan de Oude Rijn worden bevoorraad. In 161 na Chr. werd de officiële naam Municipium Aelium Cananefatium (MAC), de hoofdstad van de Romeinse provincie der Cananefaten. Nadat de Romeinse soldaten zich hadden teruggetrokken uit de forten, waren ook de dagen van Forum geteld. Rond 300 na Chr. was het stadje grotendeels verlaten." (bron: Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg)

Ontwikkeling
In 1840 had de gemeente Voorburg, die alleen het gelijknamige dorp omvatte, nog slechts 278 huizen met 2.216 inwoners. "Onder druk van Haagse annexatiepogingen - het Voorburgse industrieterrein De Binckhorst is in 1907 bij Den Haag gevoegd - is sinds ca. 1900 de woningbouw in het dorp krachtig ter hand genomen. Vanaf 1899 (Westeinde) werden de gebieden rond de buitenplaatsen Vronestein en Leeuwenstein (1905), de tuin van Rusthof (1906) en Middenburg (1907) via bouw- en stratenplannen volgebouwd. In 1908 volgden de uitbreidingen tussen Vliet en Broeksloot vlak bij de oude kerk. Toen verkocht de eigenaar van boerderij Oostenburg zijn grond. Op de voormalige oprijlaan van de boerderij, die begon bij de Achterweg/Parkweg en doorliep tot de boerderij aan de Broeksloot, werd begonnen met de bouw van huizen aan wat nu de Laan van Oostenburg heet. De meeste huizen zijn gebouwd in de periode 1909-1912 en zijn daarmee de oudste serie huizen buiten de dorpskern die rond de Herenstraat is gelegen. Boerderij Oostenburg is in 1933 afgebroken. In de jaren vijftig werd een nieuw centrum ontworpen rond het Koningin Julianaplein en rond 1975 werd de laatste nieuwbouwwijk, Essesteijn, voltooid. In deze periode werden er voornamelijk galerijflats gebouwd."(2)

Heemkunde
"Het verleden boeit en intrigeert. Veel mensen zijn op zoek naar informatie over de geschiedenis van hun woonplaats, familie of gebeurtenissen van weleer. Daarover kan men lezen, maar men kan ook zelf onderzoek doen, of zich aansluiten bij een groep van gelijkgestemden. In veel plaatsen is een historische vereniging of archeologische werkgroep actief. In ons dorp is dat ook zo. In 1993 is de Historische Vereniging Voorburg (HVV) opgericht. Het doel van de HVV is het onderzoeken van de geschiedenis van het dorp, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het lokale verleden. Toegankelijkheid en samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel. Met het tijdschrift Historisch Voorburg en door het stimuleren van onderzoek beoogt de HVV de diverse aspecten van de Voorburgse geschiedenis te presenteren.

Ter viering van ons 25-jarig bestaan in 2018 hebben we besloten een bijzonder boek uit te geven. Het onderwerp zou ons aller Vliet betreffen. In nauwe samenwerking met de Voorburgse musea werd besloten tot een gezamenlijke uitgave. De redactie van "Historisch Voorburg" heeft samen met andere schrijvers (o.a. van onze zusterverenigingen in Leidschendam en Rijswijk) een indrukwekkend boek samengesteld. De Vliet heeft sinds mensenheugenis een grote rol in de ontwikkeling van het dorp gespeeld. Zowel voor het handelsverkeer over water en aan de oevers als aantrekkelijke woonplek voor welgestelden. Het boek telt liefst 352 bladzijden (onze dikste pil tot op heden telt 240 pagina's) en is rijk geïllustreerd. Een boek waarmee een jubilerende vereniging voor de dag kan komen. Het boek is getiteld: 'De Vliet langs Leidschendam en Voorburg, Van Vlietlanden tot de Hoornbrug'."

- De HVV heeft een chronologische lijst gepubliceerd met meer dan 1.000 gebeurtenissen uit de geschiedenis van Voorburg, van ca. 85 tot 2003.

- Museum Swaensteyn is het huis voor de geschiedenis, kunst en cultuur van de huidige gemeente. Het museum is gevestigd in het Notarishuis (Herenstraat 101), een van de oudste gebouwen in het Huygenskwartier. Het museum presenteert tenminste vier tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Daarnaast is er in Museum Swaensteyn aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani en het bijzondere leven van Oranje-prinses Marianne. Museum Swaensteyn stelt zich ten doel de kunst en geschiedenis van de gemeente aan de hand van haar collectie te tonen voor een breed publiek. Het museum heeft een collectie waarin de geschiedenis van de gemeente wordt weerspiegeld. Daarbinnen zijn enkele zwaartepunten. Zo heeft het museum een kleine permanente expositie over het Forum Hadriani, een Romeinse stad die zich bevond op de plek waar nu Voorburg ligt. Daarnaast is er aandacht voor de persoon van prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883), die in deze omgeving in verschillende huizen en op verschillende landgoederen heeft gewoond. Naast geschiedenis is er ook kunst. Het museum verzamelt werk van kunstenaars uit de gemeente van vroeger en nu. Kern van de collectie kunst wordt gevormd door werk van de Nieuwe Ploeg. De Nieuwe Ploeg was een lokale artistieke werkgroep uit de jaren 1951-1959.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voorburg heeft 77 rijksmonumenten.

- Voorburg heeft 142 gemeentelijke monumenten.

Oude Kerk of Martinikerk
De (PKN) Oude Kerk of Martinikerk (Herenstraat 92) is een van de twee wijkkerken van de Protestantse Gemeente Voorburg. Rond 1200 werd een kleine zaalkerk gebouwd naast de woning van ambachtsheer Dirk van Voorburgh. Mogelijk stond er voorheen een houten kerkje, maar dat is nooit bewezen. De kerk werd gewijd aan St. Martinus en in 1275 was er een 'parochie van de Heilige Martinus'. Rond 1460 is de toren gebouwd, met een spits van twintig meter. De windwijzer heeft een staande leeuw. Iedereen in Nederland was katholiek tot de reformatie van Maarten Luther in de 16e eeuw. Rond 1575 sloot de Oude Kerk zich hierbij aan. Gemeenteleden werden in de kerk of op het kerkhof begraven. In de vloer zijn nog veel mooie grafzerken te zien. Tijdens de Franse tijd zijn enkele zerken met cement en een planken vloer bedekt, waardoor deze zerken goed bewaard bleven. Bij de restauratie zijn de zerken weer gevonden en schoongegemaakt. De laatste grote restauratie was in 1965-1968. Van 2008-2010 zijn de muren opnieuw gestuct. Het Marianne-orgel is geschonken door Prinses Marianne, die van 1848 tot haar overlijden in 1883 op buitenplaats Rusthof in Voorburg woonde. Zij was de voormalige echtgenote van Albert van Pruisen. Zij financierde ook de bouw van de pastorie.

RK Sint-Martinuskerk
Dat er al vroeg een kerkje in Voorburg was, gewijd aan Sint Maarten, blijkt uit de Blaffert (een aantekenboek) van het bisdom Utrecht uit het jaar 960. In de loop van de 13e eeuw werd een nieuwe kerk, de huidige Oude of Martinikerk, gebouwd. Dit gebouw moest na de reformatie in 1575 worden afgestaan aan de protestanten. De katholieke bijeenkomsten moesten voortaan in het geheim plaatsvinden en de zielzorg werd waargenomen door de paters Jezuïeten uit Den Haag. Na de vrede van Münster in 1648 werd de tolerantie voor de katholieken beter. Katholieken konden vaste ruimten inrichten voor de eredienst. Als van buiten maar niet te zien was dat het een kerk was. In 1654 werd buitenplaats Bijvliet, op de plaats waar nu kerk en kerkhof ligt, aangekocht en als kerk ingericht. In de loop der eeuwen is deze kerk diverse malen opnieuw gebouwd, maar nog steeds als kerk onzichtbaar vanaf de weg. Na 1800 en zeker na de nieuwe grondwet van 1848 kan de zichtbaarheid van de kerk groter worden. In 1866 wordt de huidige pastorie gebouwd naast de dan bestaande kerk.

In 1890 wordt besloten de huidige kerk te gaan bouwen. De huidige RK Sint-Martinuskerk in Voorburg (Oosteinde 56) is gebouwd tussen 1891 en 1893. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Omdat Margry in 1891 overleed, is de kerk afgebouwd door zijn broer architect Albert Margry. De kerk heeft een orgel van de firma Content uit Ermelo, dat op 15 januari 2012 officieel in gebruik is genomen. Op die dag heeft de kerk zijn deuren weer geopend, na een ingrijpende verbouwing die drie jaar heeft geduurd. In 2002 zijn de drie parochies H. Martinus, O.L. Vrouw ten Hemelopneming en De Goede Herder gefuseerd. In 2008 zijn de drie parochies definitief gefuseerd tot één parochie. De Martinuskerk is na de samenvoeging van de drie parochies na een grondige verbouwing en herinrichting op 15 januari 2012 uiteindelijk de parochiekerk geworden. Parochie Sint Maarten maakt onderdeel uit van de RK federatie Vlietstreek, een samenwerkingsverband tussen deze parochie en de parochies H. Bonifatius (Rijswijk / Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier) en Trinitas (Leidschendam / Den Haag Leidschenveen).

Franse Kerk
Omstreeks 1685 ontvluchtten 200.000 protestanten, die zichzelf hugenoten noemden, Frankrijk. Bloedige vervolgingen dreven 35.000 van hen naar de Noordelijke Nederlanden. Daar vonden ze geloofsgenoten. In Voorburg vestigden zich relatief veel hugenoten, die aan hun Franse identiteit bleven vasthouden. Dat paste in de trend van verfransing in de Republiek der Nederlanden. Dit creëerde de voedingsbodem waarop in 1726 de Franse Kerk (Franse Kerkstraat 24) werd gebouwd. Ook Voorburgers die niet tot de hugenoten behoorden, voelden zich tot de kerkgemeenschap aangetrokken. Zij maakten er een gewoonte van om 'op z'n Frans' ter kerke te gaan. Zo werd de kerk een gebedshuis voor hugenoten én hun dorpsgenoten. Tot 1750 kende de kerk een grote bloei met een deftige uitstraling. De groei nam daarna in snel tempo af. In 1926, na precies 200 jaar, was het aantal leden zodanig afgenomen dat aan de Franstalige diensten een einde kwam. Het kerkje werd toen verhuurd aan de lokale Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen. In 1941 voegden de paar overgebleven leden van de oorspronkelijke Franse kerk zich bij de Waalse kerk in Den Haag. Uiteindelijk is het kerkje in 1948 verkocht aan de lokale Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

- Oude Algemene Begraafplaats.

Molen De Vlieger
- Molen De Vlieger in Voorburg (Essepad 3) is een grondzeiler. De molen is in 1621 gebouwd (als Binckhorstmolen), ten behoeve van de bemaling van de Veen- en Binkhorstpolder. De molen verving een molen uit 1461, die naar de mening van het Hoogheemraadschap van Delfland en de omwonenden op een slechte plaats stond. De nieuwbouw loste de problemen echter niet op, en in 1654 werd besloten een tweede Veenmolen te bouwen die de naam De Nieuwe Veenmolen kreeg. De Vlieger heeft tot ca. 1947 dienstgedaan als hulpgemaal en raakte daarna langzaam ingebouwd. In 1966 is het idee geopperd om de molen te verplaatsen, wat pas in 1989 is gerealiseerd. Tegenwoordig staat de molen nabij boerderij Essesteijn, waar hij op vrijwillige basis de Veen- en Binkhorstpolder bemaalt. De molen is van april t/m oktober op woensdag en zaterdag van 13:30-16:30 uur te bezoeken (of op afspraak). - Site van Molen De Vlieger.

Hofwijck
Het is 1640. Constantijn Huygens is secretaris van stadhouder Frederik Hendrik en daarmee een van de hoofdrolspelers op het toneel van de Hollandse politiek. Om het drukke Haagse hofleven te ontwijken, laat Huygens naar eigen ontwerp de buitenplaats Hofwijck aanleggen aan de Vliet in Voorburg. Hier ontvangt hij zijn gasten en brengt hij zijn vrije tijd door met muziek, kunst, wetenschap en bovenal literatuur. Constantijn Huygens (1596-1687) is een van de grootste Nederlandse dichters van de 17e eeuw. In een van zijn bekendste gedichten, Hofwijck uit 1653, beschrijft Huygens zijn buitenplaats tot in detail.

Hofwijck is een van de belangrijkste monumenten uit onze Gouden Eeuw. Huis en tuin zijn aangelegd volgens de bouwprincipes van de Italiaanse renaissance: symmetrisch, met harmonieuze maatverhoudingen en een plattegrond die de vorm heeft van een menselijk lichaam. Hiervan bleef in de loop der tijden slechts het bovenlichaam bewaard, het onderlichaam ging verloren door de aanleg van het spoor. Wat behouden bleef, werd recent gerestaureerd en biedt nu weer dezelfde aanblik als in Huygens' tijd. In de historische vertrekken van het huis is museum Huygens' Hofwijck gevestigd. Kunstwerken, boeken, meubilair en gebruiksvoorwerpen voeren je binnen in de fascinerende wereld van Constantijn Huygens en zijn kring. Ook maak je kennis met zijn beroemde zoon Christiaan Huygens, de uitvinder van het slingeruurwerk en ontdekker van de ring om Saturnus. Hij bracht de laatste jaren van zijn leven op Hofwijck door.

Vreugd en Rust / Zocherpark
Buitenplaats Vreugd en Rust (1735) in Voorburg (Oosteinde 14) kent een lange geschiedenis in de Zuid-Hollandse landgoederenzone. Het park Vreugd en Rust, met daarop de nog altijd aanwezige historische bebouwing, is sinds 1917 in bezit van de gemeente en is nu een openbaar park. Dit Zocherpark, genoemd naar de befaamde architect Zocher, kenmerkt zich door de aanleg van grillige paden en slingervormige vijvers, een hertenkamp en theekoepels. Door het handhaven van de kilometers lange, ononderbroken zichtlijn in het landschap kon je vroeger vanaf het Voorburgse Vreugd en Rust het Haagse Huis ten Bosch zien liggen. De hierbij aangelegde kilometerslange groenstrook, de Loo-zone, is nog altijd intact.

De gemeente en Stichting Mooi Voorburg hebben in 2020 het plan opgevat om het Zocherpark weer in zijn oude glorie te herstellen. Over de wetenswaardigheden rond het Zocherpark is in juni 2020 ook het boek 'Vreugd en Rust. Gastvrije buitenplaats met een park van Zocher' verschenen, dat is aangeboden aan commissaris van de koning Jaap Smit en wethouder Astrid van Eekelen. Jaap Smit: “Het is mooi om te zien dat deze parel in het snoer van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland zo mooi in ere zal worden hersteld. Dit burgerinitiatief, geïnitieerd vanuit genoemde stichting, laat zien dat deze indrukwekkende groene oase ook in de 21e eeuw nog volop kan groeien en bloeien. Mede dankzij de voortvarende inzet van de gemeente en haar vele vrijwilligers kunnen mensen er zo van blijven genieten en kunnen zij op eigentijdse wijze kennis maken met de rijke historie.”

De eerste stappen om het park te herstellen zijn door de gemeente en de stichting reeds in 2020 gezet, in samenwerking met vele vrijwilligers en marktpartijen. Mede dankzij een subsidiebijdrage van ruim €200.000 van de erfgoedlijn Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland zijn de eerste resultaten al te zien. Zo is de historische Narcissenroute in ere hersteld, is een start gemaakt met de restauratie van onder meer de hekwerken, de entreepoort en de brug, worden de slootkanten, het eiland en de paden hersteld en is een tentoonstelling in Museum Swaensteyn en de uitgave van het boek mogelijk gemaakt. In deze video (maart 2020) wordt verteld wat er allemaal gaat gebeuren.

- Gevelstenen in Voorburg.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Voorburg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje over opgravingen van een nederzetting uit de Romeinse tijd in Voorburg d.d. januari 2010.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voorburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - "De Harmonie bestaat al sinds 1896 en is daarmee het oudste onderdeel van Muziekvereniging Forum Hadriani. De 30 leden bespelen verschillende blaasinstrumenten, zoals klarinetten, trompetten en saxofoons en slagwerk, zoals drums en percussie. De muziekstukken die we spelen, variëren van klassiek tot modern uit onder andere films en musicals. Ook de populaire muziek staat op ons programma. Het hele jaar door treedt de Harmonie ongeveer 6 keer op: bij het Jaarconcert (samen met de andere onderdelen), tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het monument in Leidschendam-Voorburg en elk jaar sluiten we af met een bijzonder en sfeervol kerstconcert. Onze Show- & Marchingband heeft 35 muzikanten op slagwerk (tamboers, grote trom, bekkens), trompetten, trombones, hoorn, baritons, sousafoons, saxofoons en fluiten/piccolo's. Je komt ons tegen op Streetparades en Taptoes in binnen- en buitenland waar wij onze speciaal gearrangeerde en gecomponeerde mars- en showmuziek laten horen.

De naam van Swing Band ‘Eastend Sixteen’ is afgeleid van het oefenadres van Forum Hadriani: Oosteinde 16 in Voorburg. De band bestaat uit 16 muzikanten en 3 zangeressen. Met hun gevarieerde (dans-) repertoire maken zij van elk evenement, feestavond en receptie een muzikaal succes. De meeste bandleden spelen al langere tijd samen. Dat zie je terug in hun vriendschap en in het plezier en enthousiasme waarmee ze graag een muzikale avond laten slagen. Swing Band ‘Eastend Sixteen’ zorgt voor een onvergetelijke muzikale invulling van je receptie, feest of open huis.

Jong Forum is het jeugdorkest van Forum Hadriani voor onze jongste muzikanten tot 16 jaar. Het is een gezellige groep kinderen die samen hun passie volgen in de muziek. Veel van onze jeugdleden hebben de muzikale smaak en gezelligheid zo te pakken, dat zij na hun 16e doorstromen naar onze Harmonie of Show- & Marchingband. De jeugd noemt zichzelf Foriani. Het succesvolle Charles Dickens Orkest van Forum Hadriani treedt al sinds 1991 op en brengt elk jaar sfeer rond de feestdagen. Het orkest bestaat uit ongeveer 20 muzikanten uit de hele vereniging. In de loop van de jaren is het repertoire flink uitgebreid en brengt het orkest in Dickens-stijl gekleed traditionele kerstliedjes, Engelse Carols en moderne kerstnummers. Ons Dickens Orkest (of een deel ervan) kom je tegen op kerstmarkten, kaarsjesavonden en kerstvieringen op scholen en bedrijven."

- "St. Caecilia is een bruisende muziekvereniging uit Voorburg. Meer dan 180 leden uit maar liefst 8 verschillende afdelingen - die we hierna voorstellen - vormen tezamen deze inmiddels meer dan 100 jaar oude vereniging. Het Harmonieorkest is het oudste onderdeel van de vereniging. Ruim 35 muzikanten spelen enthousiast in dit orkest en zoeken steeds naar vernieuwing, zonder goede film- en popmuziek, swing en andere muziek uit eerdere decennia te vergeten. Waar goede arrangementen beschikbaar zijn van actuele film- en popmuziek, of speciaal voor harmonieorkesten geschreven muziek beschikbaar zijn worden deze op de speellijst opgenomen. In 2012 is Dagorkest Vlietstreek van start gegaan. Omdat er tegenwoordig veel mensen zijn die ook overdag over vrije tijd beschikken, heeft St. Caecilia deze muzikanten een gelegenheid willen bieden om hun hobby in verenigingsverband overdag te beoefenen. Het gaat in dit verband niet meer alleen om senioren, maar ook om mensen die, om welke reden dan ook, niet (meer) aan het arbeidsproces deelnemen.

Nic’s Bigband is een swingende en gezellige amateur Big Band van zo’n 20 enthousiaste musici uit Zoetermeer, Voorburg en omgeving. Ons doel is op een gezellige wijze met elkaar én voor publiek, op gevorderd niveau spelen van bigband-arrangementen met ruimte voor improvisatie. In 2008 is Combo Free Time binnen de vereniging opgericht door Charles Langeveld om het beoefenen en het plezier beleven aan het spelen van “Mainstream jazz” te stimuleren. Het combo bestaat uit zeven muzikanten die hun sporen op het gebied van improviserende Jazz hebben verdiend. De instrumenten die zij bespelen zijn piano, gitaar, contrabas, drums, saxofoon en trompet. Een zangeres maakt het combo kompleet. Iedere week komen zij bij elkaar om lekker te spelen en eventuele nieuwe nummers aan het repertoire toe te voegen. Bigband Straight Life is een enthousiaste en veelzijdige bigband. De band wordt gevormd door een hechte, gezellige groep amateurmuzikanten, waaronder een aantal bijzondere solisten. Met onderlinge leeftijdsverschillen tot ruim 50 jaar heeft de band alles in huis: ervaring, enthousiasme en vooral heel veel plezier in het samen muziek maken.

Theater- en Musical zanggroep Prestige is opgericht in 2009 en bestaat uit een 20-tal getalenteerde en ervaren zangers/spelers. Het ambitieniveau bij Prestige ligt hoog en er wordt wekelijks keihard en met veel plezier gerepeteerd. Ieder jaar rond november brengen we een avondvullende theatervoorstelling. Het repertoire is divers en gedurfd en bestaat uit solo- en ensemblestukken, veelal uit de betere musicals. Regelmatig wordt een uitstapje gemaakt naar ander repertoire zoals klassiek of pop.

Het Fly Over Jazz Collective (FOJC) is zoals de naam al zegt een jazz combo. Spelplezier is voor ons belangrijk en is voor de oudgedienden van het orkest reden om ook al jaren samen op te trekken. We hopen daar ook iets van te laten doorklinken in de manier waarop we omgaan met de jazz klassiekers of de latin stukken die we ten gehore brengen. Van een ding kunt u op aan: het klinkt iedere keer weer anders. Het FOJC is opgericht in 2013, als opvolger van een bigband. Door onze omvang en samenstelling zijn we ook in staat in een kleinere ruimte voor een ander geluid te zorgen.

In 1979 startte de blazersgroep van het Haags Instrumentaal Jeugd-ensemble het “bla-bla-blazersensemble”. Dit leidde in 1980 tot de oprichting van Windkracht 10. In 1993 is Windkracht 10 onderdeel geworden van muziekvereniging St Caecilea te Voorburg. Al jaren wordt in min of meer ongewijzigde samenstelling gemusiceerd. De basisbezetting bestaat uit 2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten, maar voor een uitgebreidere bezetting kunnen we gebruik maken van vele vaste invallers."

- Woonzorg: - "Woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg biedt zorg aan mensen met dementie of lichamelijke klachten. U woont zelfstandig in een tweekamerappartement en ontvangt de zorg die u nodig heeft. Het woonzorgcentrum biedt een groot aantal faciliteiten en activiteiten. Ook wijkbewoners, met en zonder zorgindicatie, kunnen terecht bij de dagverzorging en de diverse dagactiviteiten- en ontmoetingscentra. Kortom, De Mantel is er voor iedereen. De Mantel is van oorsprong een katholiek huis, maar staat tegenwoordig open voor iedereen. Wekelijks wordt er een katholieke eredienst gehouden en maandelijks een protestants-christelijke dienst. Op gezette tijden zijn er ook oecumenische vieringen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Voorburg RK.

Reacties

(4)

U noemt deze plaats een dorp. Volgens mij heeft u dat fout. Voorburg is een stad met stadsrechten. Lange tijd geleden verkregen. Wellicht heeft u dat gemist.

Dan heeft dé specialist op stadsrechtengebied in ons land, dr. Joost C.M. Cox, in zijn promotie-scriptie over stadsrechten (https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetensc...) kennelijk ook iets gemist, want deze plaats komt daarin niet voor, en in die publicatie staan alle plaatsen in ons land die ooit stadsrechten hebben gekregen. Dat heeft ú dan kennelijk gemist.

Daarnaast heeft de term dorp of stad al sinds halverwege de 19e eeuw wettelijk geen betekenis meer (kunnen er geen (voor)rechten meer aan worden ontleend), dus sindsdien is het nog puur een gevoelsmatige kwestie of een gemeente of de inwoners een bepaalde kern een stad of dorp vinden. En daar conformeer ik mij dan aan. Er zijn ook steden die nooit stadsrechten hebben verkregen maar gezien hun grootte, voorzieningen en regionale verzorgingsfunctie redelijkerwijs als stad zijn te beschouwen en zich daarom - terecht - zo noemen. Almere, Apeldoorn etc. Maar ik heb de indruk dat Voorburg vandaag de dag doorgaans nog een dorp wordt genoemd, dus conformeer ik mij daaraan.

En... De gemeente noemt haar kern in de Volkstelling van 1840 zelf ook een dorp. In dat jaar is het ook nog maar een bescheiden kerntje met nog geen 300 huizen!

En... Ook de wiki-site betreffende deze gemeente (http://wiki.toenleidschendam-voorburg.nl/wiki/Voorburg) heeft het over een 'dorpsbestuur' anno 1828, wat men zeker 'stadsbestuur' genoemd zou hebben als uw stelling zou kloppen.

En... In de tijdlijn van historische gebeurtenissen, opgesteld door de lokale Historische Vereniging ( https://www.historischeverenigingvoorburg.nl/images/Artikelen%20document... ) is nergens sprake van het begrip 'stad', en wordt in j1632 expliciet gesproken van "de weg door het dorp", en is in 1814/1816/1817 etc. expliciet sprake van een "dorpsbestuur".

En... ook al zóu uw stadsrechten-stelling kloppen, dan wordt een stad die ooit stadsrechten heeft verkregen, nog niet tot in de eeuwigheid als stad beschouwd, wat u met uw formulering wél lijkt te veronderstellen. Er zijn in dit kader tientallen plaatsen in ons land die ooit formeel een stad zijn geweest en gezien de huidige geografische en maatschappelijke situatie een dorp of buurtschap worden genoemd, bijv. het dorp Eemnes en de buurtschap Eembrugge. Kennelijk wilt u de buurtschap Eembrugge ( https://www.plaatsengids.nl/eembrugge ) met haar paar handenvol huizen een stad noemen omdát het ooit stadsrechten heeft verkregen? Dan bent u de enige. Dus uw manier van redeneren gaat sowieso niet (per definitie) op. Voor nadere toelichting zie ook https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/wat-een-plaats-en-welke-soorten-p.... Waarvan akte.
Met vriendelijke groet en graag gedaan, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Mooi antwoord Frank! De term 'stad' lijkt mij ook niet op zijn plaats. Toch hebben Voorburgers het er vaak over dat Den Haag geen stadsrechten zou hebben gehad en Voorburg wel. Waar komt dit dan wel vandaan denk jij? Stadsrechten lijkt me iets van de middeleeuwen, maar toen bestond Voorburg nauwelijks.
Groeten, Joris

Je stellingen in je laatste zin zijn correct. De stellingen in de derde zin zijn allebei onzin. Ach ja, in het kader van een stukje lokaal chauvinisme worden historische feiten weleens wat verdraaid dan wel selectief geciteerd. Vermoedelijk is dat ook hier het geval bij mensen die dit soort dingen roepen. Want het feit dat Voorburg in de Romeinse tijd een 'stadje' was wil niet zeggen dat dat tot in de eeuwen der eeuwen zo blijft. In dit geval niet dus; in de middeleeuwen is Voorburg opnieuw begonnen, als dorp. Qua Den Haag ja of nee en in welke opzichten dan 'stad' vind je het complete verhaal daarover onder https://www.plaatsengids.nl/den-haag#status want ook dat is natuurlijk een 'veelgestelde vraag' waar de nodige misverstanden over de ronde doen. En waar de nodige nuances in te maken zijn, d.w.z. complexer dan alleen een ja of nee. Ja natuurlijk is het vandaag de dag een stad. Nee in de middeleeuwen heeft het geen stadsrechten gekregen, maar werd door de eeuwen heen diverse malen wel als stad beschouwd/behandeld. Begin 19e eeuw heeft Den Haag wél stadrechten gekregen, alleen had het toen niet meer de betekenis die het in middeleeuwen had. Enzo van die dingen.
Gegroet, Frank

Reactie toevoegen