Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Kennemerland
Noord-Holland

gemeente_haarlemmerliede_en_spaarnwoude_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude anno ca. 1870 kaart J. Kuijper.

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude anno ca. 1870 kaart J. Kuijper.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Terug naar boven

Status

- Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland.

- De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is per 8-9-1857 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Per 22-9-1863 is de gemeente vergroot met de gemeenten 'Houtrijk en Polanen' en Zuidschalkwijk.

- De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude omvat de dorpen Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam (deels, zijnde Spaarndam-Oost) en Spaarnwoude en de buurtschappen Penningsveer (deels) en Vinkebrug. In totaal zijn dit 4 dorpen en 2 buurtschappen.

- De kleine gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zich de afgelopen jaren beraden op haar toekomst en heeft uiteindelijk geconcludeerd dat zelfstandig blijven geen optie meer is. In 2015 is besloten dat de gemeente zich gaat oriënteren op fusie met een omliggende gemeente. Na afweging van alle mogelijke fusiepartners, heeft de gemeente in 2016 besloten dat zij in 2019 gaat fuseren met de gemeente Haarlemmermeer.

Curieus dat sommige gemeenten een blinde vlek / tunnelvisie lijken te hebben als ze per se als geheel over willen naar een fusiepartner, terwijl de logica daarachter ver te zoeken is. Kijkend naar de kaart én de sociale verbanden, zou het wat ons én veel inwoners betreft namelijk inderdaad voor de hand liggen om aleen Halfweg e.o. naar gemeente Haarlemmermeer te laten overgaan, omdat dat al sinds jaar en dag een tweelingdorp vormt met het Haarlemmermeerse Zwanenburg (er zijn veel samenwerkingsverbanden zoals één Dorpsraad etc.), maar het ligt toch net zo zeer voor de hand om het dorp Spaarndam(-Oost) e.o. naar gemeente Haarlem te laten overgaan, omdat dat dorp al sinds jaar en dag een Siamese tweeling-dorp is met het Haarlemse Spaarndam-West. Dit blijkt overigens ook in 1958 al zo te zijn voorgesteld.

In het Haarlems Dagblad van 24-1-1958 wordt namelijk aangekondigd: "Verschenen is het voorontwerp van de wet, die de opheffing van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude regelt. Het ontwerp regelt de opheffing per 1 januari 1959. Het grootste deel van de gemeente zal bij Haarlemmeermeer worden gevoegd. Zuid-Schalkwijk en Spaarndam-Oost zullen bij Haarlem komen."

Een gemeente hóeft namelijk niet per se als geheel over te gaan, maar kan ook over omliggende gemeenten worden verdeeld, als dat beter blijkt voor de kernen in kwestie, zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd met bijvoorbeeld de gemeenten Boarnsterhim en Maasdonk, en in 2018 is gebeurd met de gemeente Littenseradiel. Voor actuele ontwikkelingen omtrent de herindeling, zie de speciale herindelingssite van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Wapen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt N van de Haarlemmermeerpolder, de dorpen Vijfhuizen en Zwanenburg en de stad Hoofddorp, O van de stad Haarlem, W van de stad Amsterdam en Z van het Noordzeekanaal. De A9 en de A200 doorkruisen de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatten de gemeenten Haarlemmerliede (dan: Haarlemmerlieden) 40 huizen met 249 inwoners, Spaarnwoude 44/319 (= huizen/inwoners), Spaarndam 70/443 (met daarin begrepen de delen van die gemeente die later zijn overgegaan naar de gemeenten Velsen en Haarlem), Houtrijk en Polanen 49/334 en Zuidschalkwijk 17/128.

- Grenscorrecties: 1) in 1927 heeft de gemeente een deel van haar grondgebied moeten afstaan aan de gemeente Haarlem. Het betrof het gebied tussen Buiten-Liede in het O en het Spaarne in het W (zijnde de Waarderpolder, Veerpolder en Zuiderpolder), met op dat moment 1.418 inwoners. 2) Per 1-10-1963 heeft de gemeente wederom een gebied moeten afstaan aan de gemeente Haarlem. Het betrof het gebied Schalkwijk, gelegen tussen de Ringvaart van de Haarlemmermeer in het O en Z, het Spaarne in het W en het hiervoor beschreven gebied in het N, met op dat moment 654 inwoners. 3) Ten slotte is er in 1997 nog een grenscorrectie waarbij een gebied is overgegaan naar de gemeente Amsterdam, betreffende een deel van de Houtrakpolder (het dorp Ruigoord met omgeving), met een oppervlakte van 630 hectare en 115 inwoners.

- Tegenwoordig omvat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De in 2007 opgerichte Stichting Historisch Halfweg bestudeert de geschiedenis van de kernen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plus het dorp Zwanenburg.

- In het hoofdstuk Ambachtsbesturen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op Archieven.nl vind je uitvoerige beschrijvingen m.b.t. de bestuurlijke, geografische en maatschappelijke geschiedenis van deze gemeente en de gemeenten waaruit deze gemeente is ontstaan.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haarlemmerliede en Spaarnwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Welzijn: - Stichting Spaarndamfonds is opgericht in 1993, als initiatief van de beheerders en directeur van de voormalige Rabobank Spaarndam. De stichting heeft tot doel het bijeenbrengen van gelden en eventueel andere vermogensbestanddelen door schenkingen, donaties, subsidies, erfstellingen, legaten en andere baten. Het Spaarndamfonds stelt de (rente)opbrengsten van het bijeengebrachte kapitaal ter beschikking aan projecten, personen (zowel natuurlijke als rechtspersonen), comités, kerkgenootschappen en groeperingen die zich op enigerlei wijze inzetten of verdienstelijk maken ten behoeve van de dorpsgemeenschappen te Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De stichting beoogt hiermee het algemeen welzijn binnen deze dorpen te bevorderen. Dit geldt vooral in die gevallen waarin overheden en/of andere financiers geen, in ieder geval een niet toereikende financiële bijdrage (kunnen) leveren.

- Genealogie: - Bronnen voor genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Reacties

(2)

In 1927 is het gedeelte van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, liggende ten westen van het Spaarne toegevoegd aan de gemeente Haarlem. De gemeente Spaarndam had geen grondgebied ten oosten van het Spaarne

Dank voor uw reactie! U heeft gelijk. Kennelijk hebben we dit ooit verkeerd overgenomen dan wel geïnterpreteerd. Hoe dan ook, we hebben het aangepast, en de grenscorrectie-alinea verhuisd naar waar hij thuishoort; onder Statistische gegevens.

Reactie toevoegen