Dantumadiel

Gemeente
Dantumadiel
Trynwâlden
Fryslân

Driezum_0.JPG

Driezum.

Driezum.

Roodkerk.jpg

Readtsjerk.

Readtsjerk.

De Valom.JPG

De Falom.

De Falom.

Wouterswoude.JPG

Wâlterswâld.

Wâlterswâld.

Damwoude.JPG

De kerk van voorheen Murmerwoude, thans Damwâld.

De kerk van voorheen Murmerwoude, thans Damwâld.

Dantumadeel..jpg

Het is opdat we het niet vergeten.

Het is opdat we het niet vergeten.

Rinsumageest._0.JPG

Rinsumageast.

Rinsumageast.

Sijbrandahuis..JPG

Sibrandahûs.

Sibrandahûs.

FR gemeente Dantumadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Dantumadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Dantumadiel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Dantumadiel

Terug naar boven

Status

- Dantumadiel is een gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats is Damwâld. Een kein deel van de gemeente behoort tot de streek Trynwâlden (namelijk het dorpsgebied van Readtsjerk, de rest van deze streek ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel).

- De gemeente Dantumadiel omvat de dorpen Broeksterwâld, Damwâld, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwâlden, Feanwâldsterwâl (deels), Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahûs en Wâlterswâld (11 dorpen in totaal), en de buurtschappen Eastwâld en Kûkherne (deels).

- Sinds december 2017 is Klaas Agricola burgemeester van de gemeente Dantumadiel. Voorheen was deze 'Fries om utens' - oorspronkelijk afkomstig uit Reahûs - wethouder in de gemeente Dalfsen.

- Wapen van de gemeente Dantumadiel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dantumadiel.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De naam van de gemeente is per 1-1-2009 gewijzigd van Dantumadeel in Dantumadiel. Per dezelfde datum zijn ook de namen van de dorpen, buurtschappen en straten in de gemeente officieel - en alleen nog - Friestalig geworden. - Overzicht van de Friestalige dorps-, buurtschaps- en straatnamen in deze gemeente. - Sinds 15-12-2015 zijn ook de namen van de stations in de gemeente in het Fries (Feanwâlden en De Westereen).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dantumadiel ligt in het NO van de provincie Fryslân en ligt verder Z van de stad Dokkum en de dorpen Raard, Bornwird en Holwerd, ZW van de dorpen Oostrum, Ee, Engwierum en Metslawier en het Nationale Park Lauwersmeer, W van de dorpen Westergeest, Triemen, Kollumerzwaag, Oudwoude, Kollum en Buitenpost, NW van de dorpen Twijzelerheide, Twijzel, Jistrum en Kootstertille, N van de dorpen Feanwâldsterwâl (van het Z deel), Noardburgum en Burgum, NO van de dorpen Hurdegaryp, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk en Tytsjerk en de stad Leeuwarden en ZO van de dorpen Burdaard, Jislum, Jannum, Lichtaard, Hallum, Marrum, Ferwert en Blije. De hoofdplaats Damwâld ligt centraal tot NO in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Dantumadiel (dan: Dantumadeel) 1.254 huizen met 6.725 inwoners, verdeeld in de dorpen Driesum 129/640 (=huizen/inwoners), Wouterswoude 89/438, Dantumawoude 133/558, Murmerwoude 100/322, Akkerwoude 151/926, Rinsumageest 116/706, Sijbrandahuis (Sybrandahuis) 27/189, Janum 15/97, Birdaard 62/452, Roodkerk 24/156, Veenwouden 100/621 en Zwaagwesteinde 210/1.027 en de buurtschappen De Valom 65/391, Veenwoudsterwal (het N deel) 28/180 en Kuikhorne (deels) 5/22. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 7.600 huizen met ca. 19.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de gemeente Dantumadiel, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Noordoost Friesland.

- Oudheidkamer Dantumadeel in De Westereen. - Filmpje over Oudheidkamer Dantumadeel.

- Dick Corporaal heeft een site gemaakt over elementen uit de geschiedenis van de gemeente Dantumadiel, bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in die gemeente, die daar zo te zien middels allerlei projecten mee aan de gang zijn geweest. Maar ook voor volwassenen is het zeer de moeite waard om te lezen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het veengebied in het noordoosten van Fryslân moet natter worden gehouden om bodemdaling te voorkomen. Dit advies geven 7 studenten van Wageningen Universiteit in juli 2013 aan de gemeente Dantumadiel. De studenten onderzochten gedurende 3 maanden het waterbeheer in het noordoosten van de provincie, met Feanwâlden als voorbeeldlocatie. Hun conclusie luidt dat bij de huidige wijze waarop de waterstand in het veengebied wordt beheerd, de bodem de komende jaren zal dalen. Dat kan leiden tot schade aan de fundering van panden, een grotere kans op overstromingen en een afname van de waterkwaliteit door een overdaad aan voedingsstoffen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dantumadiel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dantumadiel. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - De raadsvergaderingen van de gemeente zijn ook live via internet te beluisteren. Verder zijn de opnames en de vergaderstukken achteraf nog raadpleegbaar, zodat de vergadering ook kan worden teruggeluisterd. De uitzendingen zijn te raadplegen via de pagina Dantumadiel Raadsinformatie. Doordat de vergaderingen via internet te beluisteren zijn, is de gang naar de publieke tribune in het gemeentehuis niet meer noodzakelijk en kunnen mensen de vergaderingen thuis meemaken. Raadsgriffier Cees Vos: “Een inspreker kan de eigen bijdrage en de reactie van de gemeenteraad en het college daarop gemakkelijk opnieuw horen. Ook ambtenaren die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, kunnen op deze manier thuis vanuit de luie stoel meeluisteren. Tot slot biedt dit systeem een mogelijkheid voor raadsleden om zichzelf en anderen terug te horen.”

Reactie toevoegen