Damwâld

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

damwald_collage_kerken.jpg

Damwâld, collage van de dorpskerken van de 3 dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)

Damwâld, collage van de dorpskerken van de 3 dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)

dantumawoude_1950_kopie.jpg

Damwâld, Dantumawoude (1950)

Damwâld, Dantumawoude (1950)

akkerwoude_dorpshuis_de_mounetille_1970_kopie.jpg

Damwâld, Akkerwoude, Dorpshuis De Mounetille (1970)

Damwâld, Akkerwoude, Dorpshuis De Mounetille (1970)

damwoude murmerwoude gemeentehuis en herv kerk 1933 [640x480].jpg

Damwâld gemeentehuis en Hervormde kerk te Murmerwoude anno 1933

Damwâld gemeentehuis en Hervormde kerk te Murmerwoude anno 1933

damwald_bonifatiuskerk_in_het_voormalige_dorp_murmerwoude.jpg

Damwâld, Bonifatiuskerk in het voormalige dorp Murmerwoude.

Damwâld, Bonifatiuskerk in het voormalige dorp Murmerwoude.

damwald_kerk_de_ikker_in_het_voormalige_dorp_akkerwoude.jpg

Damwâld, kerk De Ikker in het voormalige dorp Akkerwoude.

Damwâld, kerk De Ikker in het voormalige dorp Akkerwoude.

damwald_st-benedictuskerk_in_het_voormalige_dorp_dantumawoude.jpg

Damwâld, St-Benedictuskerk in het voormalige dorp Dantumawoude

Damwâld, St-Benedictuskerk in het voormalige dorp Dantumawoude

Damwâld

Terug naar boven

Status

- Damwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel. Het is sinds 1999 de hoofdplaats van de gemeente.

- Het dorp Damwâld is in 1971 ontstaan uit samenvoeging van de dorpen Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude, aanvankelijk onder de naam Damwoude.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Damwoude. Overigens is de plaatsnaam sinds 2009 formeel Friestalig.

Naamgeving
Voor de naam van dit in 1971 ´nieuwe dorp´ heeft men de eerste 3 letters genomen van de oude dorpen, die samen dus het woord ´dam´ vormen. Bij deze keuze zal allicht ook hebben meegespeeld dat Dantumawoude ook al wel kortweg Damwoude werd genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Damwâld ligt Z van Dokkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Damwâld heeft ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Fusies van dorpen, waarbij een geheel nieuwe plaatsnaam ontstaat, zijn zeldzaam in ons land. Zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar moet een reden voor zijn. De reden voor deze fusie heeft een politieke achtergrond. Tot 1881 stond het gemeentehuis van de gemeente Dantumadeel in Rinsumageest. Vanaf 1881 zetelden de 'grietmannen' in Murmerwoude. In Zwaagwesteinde was men daar 'not amused over'. Zij stelden recht te hebben op het gemeentehuis, omdat Zwaagwesteinde (sinds 2009 overigens De Westereen geheten) destijds de grootste plaats van de gemeente was. Daarom werd uiteindelijk in 1971 besloten over te gaan tot een fusie van de bij Status genoemde 3 dorpen tot het dorp Damwoude (in 2009 officieel verfriest tot Damwâld), zodat het nieuwe dorp wel de grootste plaats van de gemeente zou zijn.

Uiteraard moesten de inwoners wennen aan de nieuwe naam en was men nog gehecht aan de oude namen. In 1971 werd dan ook gepleit om per kern onder de naam Damwoude ook de oude dorpsnaam nog aan te geven. Dat is toen ook gehonoreerd. Tegenwoordig zijn deze onderbordjes er bij ons weten niet meer, dus kennelijk vond de gemeente op enig moment dat de gewenning nu wel lang genoeg had geduurd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplannen Damwâld.

- Dorpsvisie Damwâld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Damwâld heeft 6 rijksmonumenten.

- PKN Damwâld omvat de kerken De Ontmoeting (Foarwei 48), De Ikker (Hearewei 1) en de Bonifatiuskerk (Foarwei 2).

In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de klok uit de Hervormde kerk in Akkerwoude gestolen. En wat is nu een kerk zonder klok? Er moest een nieuwe komen. Dorpsbelangen Akkerwoude besluit geld in te zamelen door middel van een collecte via intekenlijsten. Er komt ook een bijdrage van de gemeente en van de kerkvoogdij van de kerk. Op 30 december 1950 is er een officiële overdracht van de nieuwe klok. De klok weegt 620 kg en bevat de inscriptie 'geroofd 1943 - nieuwe klok geplaatst 1951'. Korter kon haast niet; en langer mocht niet, want dat kostte te veel geld.

- Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat centraal in Cultuurhistorisch Centrum De Sûkerei. De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of 'jisten') gereconstrueerd. Op het terrein zijn drie 'wâldhúskes' (woudhuisjes) opnieuw opgebouwd. De wâldhúskes zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet. De wâldhúskes op het terrein stonden oorspronkelijk in De Falom, De Westereen en Rinsumageast. Elk huisje heeft een specifiek thema. In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen. In 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel. In 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf. - Informatief filmpje over Cultuurhistorisch Centrum De Sûkerei in Damwâld.

In 2016 is bij het museum poldermolen De Mearmin herbouwd. Sinds 1892 stond hij in Readtsjerk, sinds 1968 bij de Geastmer Mar, op het land van Pier Prins bij Rinsumageast. Sinds 2009 verkeerde de molen in vervallen staat. Stichting De Sûkerei meldde zich met een plan om de molen te redden door hem op haar terrein te herbouwen. Dankzij een geslaagde fondsenwerving is dat gelukt. De waterhuishouding rondom de molen is onder handen genomen, waardoor de poldermolen het terrein kan bemalen. De molen wordt door 3 vrijwillige molenaars bediend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen en activiteiten

- Feestvereniging Mei Inoar Ien organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten ter behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van Damwâld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de leden en niet te vergeten de vrijwilligers. Het betreft met name de Vrijmarkt op Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei, de Feestweek in september, de Spokentocht in oktober en de lampionnenoptocht met Sint Maarten in november.

- Bij de Damwâldrin (hardlopen, op een zaterdag eind augustus) heb je de keuze uit de afstanden 5, 10 en 16 km.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Damwâld.

- Belangenverenigingen: - Beetje curieus, vanuit onze optiek als argeloze buitenstaander, dat er 46 jaar na de fusie van de onder Status genoemde 3 dorpen tot 1 dorp Damwoude (tegenwoordig officieel Damwâld geheten), nog altijd wel 2 verenigingen Dorpsbelangen zijn, nl. het in 1946 opgerichte Dorpsbelangen Akkerwoude en het vermoedelijk in hetzelfde jaar opgerichte Dorpsbelangen Dantumawoude (die voor zover ons bekend niet met een site op het internet aanwezig is). Kennelijk zien ze dat zelf ook in, want anno 2017 is men de mogelijkheid en wenselijkheid van een samengaan wel aan het onderzoeken. Kennelijk heeft zoiets tijd nodig... Er wordt zo te zien al enkele jaren over vergaderd; in dit artikel van een inwoner d.d. oktober 2015 staat dat de planning op dat moment is om de eenwording op 26 oktober 2016 te vieren, maar zo te zien is dat nog niet gelukt en zijn de kennelijke hobbels nog niet allemaal genomen... Overigens is er in de jaren veertig ook een Dorpsbelangen Murmerwoude geweest, maar die heeft maar kort bestaan.

- Onderwijs: - Dr. J. Botkeskoalle.

- Muziek: - Brassband Ere Zij God.

- Veiligheid: - Brandweer Damwâld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Akkerwoude kerk, - Damwâld alg., - Dantumawoude kerk en - Murmerwoude kerk.

Reactie toevoegen