Damwâld

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

damwald_plaatsnaambord_kopie.jpg

Damwâld (t/m 2008: Damwoude) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

Damwâld (t/m 2008: Damwoude) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

damwald_collage_kerken.jpg

Damwâld, collage van de dorpskerken van de drie dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)

Damwâld, collage van de dorpskerken van de drie dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)

damwald_bonifatiuskerk_in_het_voormalige_dorp_murmerwoude.jpg

Damwâld, Bonifatiuskerk in het voormalige dorp Murmerwoude

Damwâld, Bonifatiuskerk in het voormalige dorp Murmerwoude

damwald_kerk_de_ikker_in_het_voormalige_dorp_akkerwoude.jpg

Damwâld, kerk De Ikker in het voormalige dorp Akkerwoude

Damwâld, kerk De Ikker in het voormalige dorp Akkerwoude

damwald_st-benedictuskerk_in_het_voormalige_dorp_dantumawoude.jpg

Damwâld, St. Benedictuskerk in het voormalige dorp Dantumawoude

Damwâld, St. Benedictuskerk in het voormalige dorp Dantumawoude

Damwâld

Terug naar boven

Status

- Damwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

- Het dorp Damwâld is in 1971 ontstaan uit samenvoeging van de dorpen Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude, aanvankelijk onder de naam Damwoude.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Damwoude. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Dantumadiel - evenals de gemeentenaam zelf - sinds 2009 formeel - en alleen nog, bijvoorbeeld ook op de plaatsnaamborden - Friestalig.

Naamgeving
Voor de naam van dit in 1971 ´nieuwe dorp´ heeft men de eerste 3 letters genomen van de oude dorpen, die samen dus het woord ´dam´ vormen. Bij deze keuze zal wellicht ook hebben meegespeeld dat Dantumawoude ook al wel kortweg Damwoude werd genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Damwâld ligt Z van Dokkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Damwâld heeft ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Fusies van dorpen, waarbij een geheel nieuwe plaatsnaam ontstaat, zijn zeldzaam in ons land. Zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar moet een reden voor zijn. De reden voor deze fusie heeft een politieke achtergrond. Tot 1881 stond het gemeentehuis van de gemeente Dantumadeel in Rinsumageest. Vanaf 1881 zetelden de 'grietmannen' in Murmerwoude. In Zwaagwesteinde was men daar 'not amused over'. Zij stelden recht te hebben op het gemeentehuis, omdat Zwaagwesteinde (sinds 2009 overigens De Westereen geheten) destijds de grootste plaats van de gemeente was. Daarom werd uiteindelijk in 1971 besloten over te gaan tot een fusie van de bij Status genoemde 3 dorpen tot het dorp Damwoude (in 2009 officieel verfriest tot Damwâld), zodat het nieuwe dorp wel de grootste plaats van de gemeente zou zijn.

Uiteraard moesten de inwoners wennen aan de nieuwe naam en was men nog gehecht aan de oude namen. In 1971 werd dan ook gepleit om per kern onder de naam Damwoude ook de oude dorpsnaam nog aan te geven. Dat is toen ook gehonoreerd. Tegenwoordig zijn deze onderbordjes er niet meer, dus kennelijk vond de gemeente op enig moment dat de gewenning nu wel lang genoeg had geduurd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na de aanleg van de Centrale As - de provincialeweg N356 Dokkum - Nijega - rond 2015 is de Haadwei (de voormalige provinciale weg) in Damwâld in 2018 heringericht. Wat vinden omwonenden en andere belanghebbenden er, ruim een jaar later, van? Dat heeft een onafhankelijk verkeersadviesbureau onderzocht. Ook is gemeten hoeveel verkeer er gebruik maakt van de Haadwei en of er te hard wordt gereden. Ook is er geobserveerd hoe de verschillende verkeersdeelnemers zich gedragen op de kruisingen. Alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een Evaluatierapport (hier vind je een samenvatting van het Evaluatierapport). Op veel onderdelen blijkt men tevreden over de herinrichting, maar er resteren nog enkele verbeterpunten op het gebied van de verkeersveiligheid. Het college van B&W wilde graag horen wat inwoners en ondernemers van het evaluatierapport vinden. Die hebben er tot medio januari 2020 op kunnen reageren. Dit alles wordt betrokken bij de afwegingen welke verbeterpunten nog gerealiseerd gaan worden. (bron: gemeente Dantumadiel)

- Bestemmingsplan Damwâld-kom.

- Dorpsvisie Damwâld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Damwâld heeft 6 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Sint-Benedictuskerk in Damwâld (voorheen Dantumawoude) (Doniawei 76) is een oorspronkelijk romaanse kerk, eind 12e eeuw gebouwd van tufsteen. De toren is er in de 13e eeuw aan toegevoegd. In de loop der tijd zijn er diverse ingrijpende wijzigingen aangebracht, waardoor het romaanse karakter van kerk en toren deels verloren is gegaan. De toren, met zadeldak, was oorspronkelijk inpandig, maar kwam, na een verkleining van het schip, weer buiten de kerk te staan. Het koor dateert uit 1775. In de kerk bevinden zich vier geschilderde cartouches uit 1599 met citaten uit de bijbel. Deze schilderingen zijn uniek en zijn geschonken door de uit Jever afkomstige predikant Thomas Johannes Jeverensis. Deze predikant was in 1597 vanuit Oost-Friesland naar Dantumawoude gekomen en vertrok weer in 1606, naar Grootegast. Het orgel is gebouwd door Albertus Antoni Hinsz. De Sint-Benedictuskerk valt onder de Hervormde Gemeente Dantumawoude. "De in 1991 opgerichte Stichting Benedictuskerk heeft als doel om financiën te verkrijgen en met de rente van deze gelden het behoud van ons oude kerkgebouw te waarborgen én - indien nodig en mogelijk - de kerkvoogdij uit de rentegelden te helpen bij het onderhoud."

- De Hervormde (PKN) kerk De Ikker in Damwâld (voorheen Akkerwoude) (Hearewei 1) is in 1849 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De driezijdig gesloten zaalkerk is voorzien van een geveltoren met opengewerkte achtkantige bekroning. In de Tweede Wereldoorlog (1943) hebben de Duitsers de klok uit 1655 uit de Hervormde kerk van Akkerwoude gestolen. En wat is nu een kerk zonder klok? Er moest een nieuwe komen. Dorpsbelangen Akkerwoude besluit geld in te zamelen door middel van een collecte via intekenlijsten. Er komt ook een bijdrage van de gemeente en van de kerkvoogdij van de kerk. Op 30 december 1950 is er een officiële overdracht van de nieuwe klok. De klok weegt 620 kg en bevat de inscriptie 'geroofd 1943 - nieuwe klok geplaatst 1951'. Korter kon haast niet; en langer mocht niet, want dat kostte te veel geld. Het orgel uit 1819 is gebouwd door L. van Dam en Zonen. Het is afkomstig uit de Dorpskerk van 's-Gravenzande en is in 1899 door Bakker & Timmenga in de kerk van Akkerwoude geplaatst. Het orgel is een rijksmonument. In 2009 kreeg de kerk de naam De Ikker.

- De Hervormde (PKN) Sint-Bonifatiuskerk in Damwâld (voorheen Murmerwoude) (Foarwei 2) is een romaanse kerk, gebouwd omstreeks 1200. Het is een van de oudste Friese kerken die van rode baksteen is gebouwd. De bakstenen muren zijn weer tevoorschijn gekomen na de restauratie in de jaren zestig van de 20e eeuw, toen de pleisterlaag van de kerk werd verwijderd. De oorspronkelijke romaanse spaarnissen, afgewisseld met kleine rondboogvensters, zijn goed te zien onder de dakrand van de zijmuren. Oorspronkelijk had de kerk een ronde koorafsluiting, die waarschijnlijk in de 16e eeuw is verwijderd. De toren is vrijwel gelijk met de kerk gebouwd en dateert uit de 13e eeuw. Wel is het oorspronkelijke helmdak van de toren later vervangen door een zadeldak. Ook in de torenmuur zijn romaanse ornamenten te herkennen. Volgens een volksverhaal zouden in de kerktoren stenen broden van Bonifatius zijn ingemetseld. Deze broden figureren in diverse sagen rond de persoon van Bonifatius, de heilige aan wie deze kerk is gewijd. Het orgel uit 1895 is van Bakker & Timmenga.

- Na een uitgeschreven prijsvraag in 2007 onder de kerkleden was besloten de locale Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in het vervolg De Ontmoeting te noemen. Maar het kan soms heel wonderlijk lopen. Zonder dat men het van elkaar wist vroegen de kerkenraden van de Gereformeerde, nu PKN kerk, en van de GKV aan hun kerkleden om suggesties voor een naam van het gebouw. De Gereformeerden kozen ook voor De Ontmoeting. Toen dit bekend werd gemaakt bleek dat de Vrijgemaakten diezelfde naam hadden gekozen. De Vrijgemaakten besloten alsnog een andere naam te kiezen. Hun kerk heet in het vervolg De Begroeting. De Gereformeerde (PKN) kerk De Ontmoeting (Foarwei 48) dateert uit 1968. Het orgel dateert ook uit 1968 en is gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar).

- Bijna alle PKN-kerken in het dorp vallen onder PKN Damwâld, wat een samenwerkingsveband is van de twee PKN-gemeenten 'Hervormde gemeente Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude en De Valom' en 'Gereformeerde kerk Damwoude'. Alleen de Benedictuskerk is nog een eigen kerkelijke gemeente, en wel de Hervormde Gemeente Dantumawoude.

- De Doopsgezinde Vermaning in het voormalige Dantumawoude (Doniawei 34) is een recht gesloten zaalkerk, gebouwd in 1767, en verving en voorganger op ongeveer dezelfde plek. Blijkens het jaartal op de windwijzer is de kerk in 1858 voorzien van een nieuw dak. Het dak is voorzien van bijzondere ruitvormige dakpannen van de firma Van Helder uit Dokkum. De zuidelijke aanbouw dateert uit 1910. In 1974-1975 vond opnieuw een verbouwing plaats, waarbij de banken zijn vervangen door stoelen en de preekstoel is vervangen door een minder groot en zwaar exemplaar. In 2008 is het interieur gerenoveerd. De kleur blauw overheerst nu. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. De herenbank dateert uit 1770 en heeft een rococo-opzetstuk. Het geheel witgeschilderde orgel uit 1885 is gemaakt door Bakker & Timmenga. De kerk valt onder de Meniste Gemeente Damwâld.

- Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat centraal in Cultuurhistorisch Centrum De Sûkerei in Damwâld. De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of 'jisten') gereconstrueerd. Op het terrein zijn drie 'wâldhúskes' (woudhuisjes) opnieuw opgebouwd. De wâldhúskes zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.

De wâldhúskes op het terrein stonden oorspronkelijk in De Falom, De Westereen en Rinsumageast. Elk huisje heeft een specifiek thema. In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen. In 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel. In 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf. - Informatief filmpje over Cultuurhistorisch Centrum De Sûkerei in Damwâld.

In 2016 is bij het museum poldermolen De Mearmin herbouwd. Sinds 1892 stond hij in Readtsjerk, sinds 1968 bij de Geastmer Mar, op het land van Pier Prins bij Rinsumageast. Sinds 2009 verkeerde de molen in vervallen staat. Stichting De Sûkerei meldde zich met een plan om de molen te redden door hem op haar terrein in Damwâld te herbouwen. Dankzij een geslaagde fondsenwerving is dat gelukt. De waterhuishouding rondom de molen is onder handen genomen, waardoor de poldermolen het terrein kan bemalen. De molen wordt door 3 vrijwillige molenaars bediend.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Feestvereniging Mei Inoar Ien organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten ter behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van Damwâld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de leden en niet te vergeten de vrijwilligers. Het betreft met name de Vrijmarkt op Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei, de Feestweek in september, de Spokentocht in oktober en de lampionnenoptocht met Sint Maarten in november.

- Avondvierdaagse (juni).

- De Paardendagen Driezum - Wâlterswâld - Damwâld (weekend eind juli) trekken elk jaar duizenden bezoekers. Op vrijdag komen 150 aanspanningen plus honderden pony’s en paarden uit het hele land hier naartoe om deel te nemen aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon. Een unieke menwedstrijd waar 11 fraai aangeklede hindernissen in deze 3 dorpen, gelegen in de mooie Friese Wouden, de basis vormen voor het Kampioenschap. Op zaterdag is traditiegetrouw de Boerendag te Wâlterswâld. Het programma van de Boerendag is zeer gevarieerd met vele attracties voor jong en ouder; Open Frysk Kampioenschap Friese Stabij en Wetterhoun, Boerenmarkt, Kinderplein, oude ambachten, oldtimers, theater, muziek, demo’s en een diversiteit van Paardenkrachten op het terrein en tijdens de Paardenkrachtenshow. Hier worden ook de jaarlijkse Rundveekeuring van Noord-Friesland en de provinciale Geitenkeuring van Fryslân gehouden.

- Aan de Garageverkoop Damwâld (op een zaterdag in juli of augustus), waarbij mensen vanuit hun garage of tuin hun overtollige spullen aan de man brengen, deden in 2019 maar liefst 154 huishoudens mee.

- Bij de Damwâldrin (hardlopen, op een zaterdag eind augustus) heb je de keuze uit de afstanden 5, 10 en 16 km.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Akkerwoude.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Nieuws van het winkelcentrum in Damwâld - dat in haar naam en op haar recent gerenoveerde gevel nog altijd de oude naam Damwoude hanteert, dus kennelijk is daar de plaatsnaamwijziging van 2009 nog niet doorgedrongen - op Facebook.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Damwâld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Damwâld.

- Belangenorganisatie: - Het heeft 'even' geduurd, maar medio 2018, 47 jaar na de fusie van de onder Status genoemde 3 dorpen tot 1 dorp Damwoude, zijn de 2 verenigingen Dorpsbelangen die er nog altijd waren, nl. het in 1946 opgerichte Dorpsbelangen Akkerwoude en het vermoedelijk in hetzelfde jaar opgerichte Dorpsbelangen Dantumawoude, gefuseerd tot Doarpsbelangen Damwâld. Overigens is er in de jaren veertig ook een Dorpsbelangen Murmerwoude geweest, maar die heeft maar kort bestaan. "Doarpsbelangen stelt zich ten doel de belangen van het dorp, zijn bewoners en verenigingen te behartigen naar met name gemeente en politiek. Omdat de huidige politiek bij belangrijke beslissingen op zoek is naar draagvlak, komt men bij onze vereniging om te peilen wat er in het dorp leeft. Om een antwoord te geven op deze vragen horen wij dan ook graag wat er onder de leden leeft. Bovendien vertegenwoordigen wij graag een afspiegeling van de bevolking, van jong tot oud. Indien je wilt meepraten over belangrijke zaken in ons dorp, wordt dan snel lid. Neem een kijkje op onze website en maak kennis met onze activiteiten. Word lid van Doarpsbelangen en geef jezelf en je omgeving een stem die telt. De contributie, inclusief dorpskrant De Damwâldster, is € 10,- per jaar."

- Dorpshuis: - Het dorp heeft het vele jaren zonder moeten doen, maar sinds 2015 hebben ze in Damwâld weer een eigen dorpshuis: Dorpshuis De Krúswei. De naam is de voortzetting van de oude naam van het voorheen zeer bekende etablissement De Kruisweg aan de Haadwei van familie Van der Weg. Menig huwelijksfeest is hier gevierd en ook vele jubilea en feestelijke bijeenkomsten van diverse verenigingen hebben er in de loop der jaren plaatsgevonden. Stichting De Krúswei is er trots op dat een dergelijk historisch pand met zo’n rijke geschiedenis nu het dorpshuis is. Dat bovendien centraal gelegen is in het dorp. Op “de hoeke” waar de drukste dorpsstraten elkaar kruisen. Deze schitterende locatie is sinds 2015 het warm kloppend hart van Damwâld. De locatie voor die sociale of culturele activiteiten die in een dorpshuis thuishoren. De plek waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten. Iedereen, natuurlijk persoon, vereniging of instelling kan met de exploitant van De Kruisweg in overleg treden om zijn of haar activiteit daar te organiseren. Daarmee is deze locatie de plek geworden waar regelmatig iets te beleven valt. De plek waar je graag naar toe gaat.

- Onderwijs en kinderopvang: - Dr. J. Botkeskoalle. - Basisschool De Bron. - Basisschool De Fontein.

Bouwgroep DijkstraDraisma heeft in april 2018 de opdracht gekregen voor de bouw van Campus Damwâld, die medio 2020 klaar moet zijn. In augustus 2019 is de bouw van start gegaan. Het gaat om een investering van 9 miljoen euro. Door de campus komen de 3 basisscholen, de kinderopvang en de sporthal onder één dak. Het gaat om een opdracht met duurzaamheid als belangrijkste basis. Dat betekent circulair bouwen, geen aansluiting op het gasnetwerk en een alternatieve energievoorziening. Het gebied rond de campus krijgt een groene uitstraling met veel ruimte om te bewegen. Met een innovatieve aanbestedingsvorm - gebaseerd op het zogeheten BVP-principe (Best Value Procurement) - dienden de bouwers aan te geven hoe ze op duurzame wijze het project willen invullen, aan de hand van een serie voorwaarden die door de opdrachtgever zijn opgesteld. "De marktpartijen kunnen hun expertise maximaal inzetten en met eigen systemen en materialen aan de slag", aldus wethouder Gerben Wiersma over de toegevoegde waarde van de nieuwe inkooptechniek. "De specialist laat je in zijn kracht. Deze heeft de kennis en kunde."

De duurzame campus moet in meerdere opzichten een paradepaardje voor de omgeving worden, stelt wethouder Wiersma. "We willen trendsetter worden." Het project is gestoeld op een viertal thema’s: sûn (gezond), grien (groen), skjin (schoon) en tûk (slim). Dantumadiel wil een toekomstbestendige accommodatie die flexibel kan reageren op veranderend gebruik (adaptieve bouw). Ook neemt de circulaire paragraaf een prominente plek in bij het project. Wiersma: "Wij willen volop gebruik maken van de kansen die er liggen." Het voormalige badhuis blijft bestaan en wordt geïntegreerd in de campus. Afbraak is onder andere om cultuurhistorische redenen niet aan de orde. In Damwâld staat het laatste ‘badhús’ van Dantumadiel. Bovendien is er vrij recent nog geïnvesteerd in de accommodatie. Twee van de hoofdgebruikers van de Campus worden de plaatselijke basisscholen Dr. J. Botkeskoalle, De Bron en De Fontein. De twee laatstgenoemde, christelijke scholen gaan in verband met de nieuwe Campus namelijk fuseren tot één school. De beide scholen gaan zoveel mogelijk samenwerken. Diverse ruimtes worden multifunctioneel. De brede school geet efficiënt gebruikt worden. Ook zullen alle circa 450 kinderen spelen op hetzelfde plein. (bron: Dr. J. Botkeskoalle)

- "SO De Wingerd in Damwâld is de christelijke school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio Noord-Fryslân. We zijn er voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand. We benaderen iedere leerling vanuit eigen mogelijkheden. We moedigen hen aan om zichzelf te ontwikkelen. In een veilige en stimulerende omgeving kunnen zo talenten tot bloei komen. We verwachten ook echt iets van ze. Namelijk dat ze zo zelfstandig mogelijk worden. Alle leerlingen werken dan ook volgens een ‘ontwikkelingsperspectief’ met daarin de doelen die we samen willen bereiken. Zo nemen we ze stap voor stap mee op pad naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Vandaar ook ons motto: “Jouw weg, jouw toekomst”. Speciaal onderwijs vraagt om een bijzondere samenwerking. Bijvoorbeeld tussen leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Daarnaast werkt onze school samen met allerlei (zorg)organisaties en bedrijven. Met z’n allen maken we het speciaal onderwijs mogelijk. En samen geven we kleur en sfeer aan onze school." - VSO De Wingerd is er voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

- "Mavo De Saad bestaat al meer dan 100 jaar. In 1919 wordt de vereniging voor Christelijk MULO in de gemeente Dantumadiel opgericht en in 1921 wordt de (M)ULO-school geopend. De school bevindt zich dan aan de Hoofdweg van Murmerwoude (tegenwoordig de Haadwei in Damwâld). In 1963 wordt de Mammoetwet aangenomen. Ambachtsschool, ULO en HBS verdwijnen en daarvoor in de plaats komen het lbo (lager beroeps onderwijs), de mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), de havo en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De (M)ULO (inmiddels gevestigd op de huidige locatie) gaat verder onder de naam mavo. De locatie waar de huidige school is gevestigd is in de loop van de jaren meerdere keren verbouwd en vernieuwd. In 1985 wordt de school zelfs helemaal afgebroken en op dezelfde plaats wordt het huidige moderne schoolgebouw neergezet. Dit nieuwe schoolgebouw wordt in 1986 feestelijk geopend. Bij die gelegenheid wordt de nieuwe naam van de school onthuld: Christelijke Mavo De Saad. Het woord ‘saad’ komt uit het Fries en betekent bron of wel.

Het diploma waar we onze leerlingen voor opleiden is het TL diploma. Dit einddoel ligt voor iedereen vast. De weg daar heen is echter maatwerk. De weg kan korter zijn of soms al deels samenvallen met een route in het mbo. Eigen accenten op het eigen interessegebied willen we graag honoreren. Naast een individuele leerroute: “het sprinten” zijn er in de onderbouw vakken die aansluiten bij de interesse van leerlingen en in de bovenbouw keuzevakken die aansluiten bij het vervolgonderwijs in het mbo of havo. Leerlingen staan op De Saad centraal. Wij willen de leerlingen de beste kansen bieden op een persoonlijke ontwikkeling en doorstroming naar de juiste vervolgopleiding. Ons onderwijs is daar geheel op gericht. Daarbij vinden wij het belangrijk om voor elke situatie passende begeleiding te bieden."

- Jeugd en jongeren: - "Al een tijdje zijn de deuren van Foarwei 25 gesloten, maar binnenkort komt hier verandering in! Op korte termijn blazen wij weer nieuw leven in het voormalige café, in de vorm van Jeugdsoos Damwâld voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar. Hiervoor is Stichting de Wâldpyk opgericht." Aldus een bericht op de Facebookpagina anno januari 2019.

- Muziek: - Brassband Ere Zij God.

- Sport: - Korfbalvereniging WIK '34.

- "Sportvereniging Damwâld (SVD) is de vereniging voor gymnastiek, turnen, acrogym, steps en BOM voor ouderen. Wanneer je belangstelling hebt en meer wilt weten over de lessen, dan is er de mogelijkheid tweemaal vrijblijvend mee te draaien. Na die twee lessen kun je dan besluiten al dan niet lid te worden van onze vereniging."

- Voetbalverenigingen v.v. De Wâlden en de Broekster Boys in Damwâld hebben sinds 2006 een gezamenlijke jeugdvereniging: SJO Broekster Wâlden.

- Menclub Achter it Hynder (paardensport) is een gezellige menvereniging met menlessen, jaarlijks een marathon, en diverse andere activiteiten.

- TC Damwâld is een actieve, bloeiende maar bovenal gezellige vereniging met ongeveer 130 leden, waarvan ruim 20 jeugdleden. Ze hebben 4 verlichte tennisbanen waarbij ze spelen op Porous Kushion Kourt. Dit is te beschrijven als een snelle hardcourt baan. Groot voordeel van deze ondergrond is dat er het gehele jaar op kan worden gespeeld. Tevens is het ook beter voor de gewrichten doordat er dempingslagen zijn aangebracht. Ook heeft de accommodatie een oefenmuur met minibaan waar iedereen zijn of haar balletje mag slaan (vooral de kinderen vinden dit leuk). Daarnaast hebben ze een gezellige en knusse kantine met overdekt terras. Geniet hier van een hapje en een drankje, kijkend naar de sporters op de banen. Het hele jaar door zijn er mogelijkheden om trainingen te volgen en mee te doen met allerlei tennisactiviteiten die voor jong en ouder worden georganiseerd. Denk hierbij aan het Voorjaarstoernooi, Clubkampioenschappen en de Wintercompetitie. Daarnaast doen ze mee aan diverse competities van de KNLTB. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan verder op de website voor meer informatie of beter nog, kom eens langs op hun tennispark op Halewei 64.

- KWIEK (Kunnen Willen Is Een Kunst) is de volleybalvereniging van Damwâld en heeft ca. 80 leden. Met heren-, dames- en jeugdteams in de competitie doen zij in de regio redelijk goed mee. De vereniging streeft ernaar om in de NEVOBO-competities per klasse, en in alle leeftijdsgroepen, zowel bij de meisjes als bij de jongens, te zijn vertegenwoordigd. Dit maakt het mogelijk om door middel van goede en gerichte training en opleiding voor een goede doorstroming te zorgen, zowel binnen de jeugd als van de jeugd naar de senioren. De vereniging heeft ook een recreantenafdeling, voor degenen die het leuk vinden om buiten competitieverband wekelijks een partijtje te spelen.

- Zorg en welzijn: - Het monumentale, karakteristieke pand Plantenhove op Doniawei 73 is een bejaardenhuis en conferentieoord geweest. In 2006 is het pand getransformeerd en herbestemd tot Thomashuis Damwâld. In 2018 hebben Gerton en Tineke Rauw het Thomashuis overgenomen. "Ons Thomashuis biedt negen bewoners met een verstandelijke beperking een warm en gezellig thuis. In ons huis zijn wij een grote familie, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Doordat wij een kleinschalige woonvorm zijn, geven wij bewoners zorg op maat en kijken wij naar de persoonlijke wensen en interesses van bewoners. Samen met een enthousiast team en de bewoners ondernemen we graag activiteiten. Geluk zit hem in de kleine dingen: samen een broodje kroket eten op de vrijdagavond, een kopje koffie drinken op het terras of een spelletje spelen. Daarnaast gaan we graag op pad met onze bus." Bij de Dagbesteding van het Thomashuis kun je voor schappelijke prijzen handgemaakte (cadeau-)artikelen kopen die op de dagbesteding zijn gemaakt.

- Veiligheid: - Brandweer Damwâld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Akkerwoude kerk, - Damwâld alg., - Dantumawoude kerk en - Murmerwoude kerk.

Reactie toevoegen