Sibrandabuorren

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

sibrandabuorren_100_jaar_dorpsbelang_2019.jpg

Het dorp Sibrandabuorren heeft in 2019 het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang gevierd

Het dorp Sibrandabuorren heeft in 2019 het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang gevierd

sibrandabuorren_jubileumboek_100_jaar.jpg

In 2019 is t.g.v. het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang het boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën' verschenen.

In 2019 is t.g.v. het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang het boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën' verschenen.

Sibrandabuorren.JPG

Daar is Sibrandabuorren

Daar is Sibrandabuorren

Sibrandabuorren (3).JPG

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Sibrandabuorren (2).JPG

De wijde wereld bij Sibrandabuorren

De wijde wereld bij Sibrandabuorren

Sibrandabuorren

Terug naar boven

Status

- Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Sibrandabuorren valt ook het grootste deel van de buurtschap Spears.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Sijbrandaburen. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig, en staat ook alleen de Friestalige variant nog op de plaatsnaamborden.

Oudere vermeldingen
1333 Zibrandus curatus in Zibrandaburghe, 1335 Zibrandadorp, 1481 Sybranda bwrem, 1573 Zybrandabueren, 1579 Sibrantburen, 1718 Sibrandabuiren.

Naamsverklaring
Betekent buren 'nederzetting, buurt', van (die van) de persoon Sibrand.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sibrandabuorren ligt ZO van Boazum, Z van Dearsum, ZW van Tersoal en Poppenwier, WZW van Jirnsum, NW van Terherne en het Snitser Mar, NO van Gauw en Sneek, en ONO van Scharnegoutum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sibrandabuorren 23 huizen met 155 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 145 huizen met ca. 365 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- T.g.v. het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang in 2019 verschijnt tijdens het jubileumfeestweekend (10/11 mei 2019) het boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën', met o.a. een zo volledig mogelijk beeld van alle huizen en hun inwoners, het ontstaan van de omgeving, het verenigingsleven, en andere wetenswaardige zaken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In oktober 2017 heeft Dorpsbelang Sibrandabuorren een herinrichtingsschets voor het dorp overhandigd aan wethouder Stella van Gent. Dorpsbelang vindt dat er in het dorp te hard wordt gereden en dat het dorp er netter en dorpser kan uitzien. Daarom heeft zij studenten van de NHL benaderd om een herinrichtingsschets voor het dorp te maken. De studenten Sander Stadegaard en Jakob de Vries, die de minor Stedenbouwkunde doen, hebben deze schets gemaakt, met als input de ideeën van de inwoners. De schets dient als inspiratie voor een mogelijke herinrichting van het dorp. De wethouder verwacht van de in 2019 op te leveren nieuwe basisschool in het dorp al een goede impuls voor de hele Lege Geaën en een positief effect op de leefbaarheid van het dorp, en zal naar aanleiding van de herinrichtingsschets zeker nog nader in overleg treden met omwonenden en dorpsbelang, om te kijken wat er verder nog kan worden verbeterd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sibrandabuorren heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de houten ophaalbrug uit 1865 bij Aesgewei 2, en de Hervormde kerk.

- De Hervormde (PKN) kerk dateert uit 1872. De driezijdig gesloten zaalkerk met eclectische elementen staat op een verhoogd kerkhof. In de houten geveltoren met ingesnoerde spits hangt een klok uit 1540 van klokkengieters Geert van Wou II en Johan ter Steghe. Het orgel dateert uit 1903 en is gemaakt door Bakker & Timmenga.

- Trafohuisje uit 1925 in de stijl van de Amsterdamse School, t.b.v. de toenmalige naastgelegen melkfabriek.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitencommissie Sibrandabuorren organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Jaarlijks op de zaterdag voor de langste dag (in juni dus) is er in Sibrandabuorren Le Diner en Blanc (in 2019 voor de 3e keer). In 2017 was het voor het eerst, en het was een groot succes, dus is het een jaarlijks evenement geworden. De bedoeling is dat iedereen zijn eigen eten (en stoel) meeneemt en ze dit gezamenlijk in de buitenlucht op een mooie locatie in het dorp nuttigen. Jaarlijks is er een andere dresscode, en de locatie wordt een uur van tevoren bekendgemaakt. Voor degenen die ter plekke iets willen bereiden zijn kooktoestellen en een BBQ aanwezig. Opgave vooraf is niet nodig.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sibrandabuorren.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Sibrandabuorren is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd.

- Dorpshuis: - De Sint Maartenskerk heeft in 2018 een nieuwe bestemming gekregen als dorpscultuurhuis. Jaarlijks zullen er nog vijf erediensten worden gehouden, verder zijn er dorpse activiteiten als concerten, exposities, films, jeu-de-bouleswedstrijden, muzieklessen, eetfestijnen en samen voetbal kijken. "It moaie oan Sibrandabuorren is dat wy allegear meiinoar hjir wenje. Jong en âld, ryk en earm, oan it wurk of út it wurk. It moaie is dat wy as mienskip inoar hjir moetsje kinne”, aldus gedeputeerde en inwoner van het dorp Johannes Kramer bij de feestelijke opening in juli 2018.

In 2012 besloot de Federatieve Gemeente De Lege Geaën vier van de zes kerkgebouwen af te stoten. Dit was er een van. In een enquête gaf het dorp aan de voorkeur te geven aan een dorpscultuurhuis in de kerk. Met vier vrijwilligers slaagde de stichting er in ca. 170.000 euro aan subsidies voor de verbouwing bijeen te halen. De kerk is voor een cent overgedragen aan Stichting Sint Maartenskerk. De inwoners dragen jaarlijks zelf 7.000 euro bij voor de energiekosten. 56 cursisten van de anno 2018 89-jarige kleurrijke inwoonster Nelly Kerbert hebben evenveel kussens met schapenwol geweven voor op de stoeltjes.

- Onderwijs: - De basisscholen De Twatine in Gauw, De Lege Geaën in Sibrandabuorren en De Reinboge in Tersoal hadden alle drie te maken met een dalend aantal leerlingen. Daardoor werden de groepen klein en misten de kinderen leeftijdsgenootjes. Ook waren de kosten voor drie zeer kleine scholen (met 35, 35 en 55 leerlingen) hoog. Gezamenlijk zijn de mogelijkheden onderzocht van de vorming van een ontmoetingsschool. Een school die staat voor echte ontmoeting en aandacht. Een school met een specifieke eigen identiteit, die breed van opzet is. Een school die voor alle ouders een goede plek voor hun kind biedt. Een nieuwe school die een duidelijke verbinding heeft met deze unieke streek: De Lege Geaën. Mogelijke complicatie is dat er sprake is van verschillende denominaties (openbaar Dalton en protestants-christelijk) én drie verschillende scholenkoepels (Pcbo Leeuwarden, Palludara en Odyssee). Meestal fuseren scholen alleen binnen de eigen koepel of de eigen denominatie, wat niet altijd in het belang is van de dorpen. Hier is men er gelukkig wel in geslaagd om in goede harmonie tot één school te komen.

De nieuwe school, die in seizoen 2018-2019 van start is gegaan, heeft de naam Mienskipsskoalle De Legeaën gekregen. De onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgt vooralsnog les op de locatie Gauw, de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgt les op de locatie Sibrandabuorren. Er komt een nieuw schoolgebouw in laatstgenoemd dorp, op het terrein bij sporthal It Mingeltsje. Dat beoogt eind 2019 te worden opgeleverd.

- Sport: - Bij Badmintonclup DLG Sibrandabuorren is er elke woensdagavond vanaf half 8 vrije inloop in de sporthal. Iedereen is welkom op deze gezellige clup. Vrij spelen op elk niveau. - Sporthal 't Mingeltsje.

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Jansen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sibrandabuorren kerk.

Reactie toevoegen