Sibrandabuorren

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Sibrandabuorren.JPG

Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

sibrandabuorren_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Sibrandabuorren, gelegen NO van Sneek, omvat een bescheiden lintbebouwing met daarbij een al even bescheiden komvorming, plus een, nauwelijks bebouwde, langgerekte ZO 'slurf' buitengebied die uitkomt bij de Snitser Mar. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Sibrandabuorren, gelegen NO van Sneek, omvat een bescheiden lintbebouwing met daarbij een al even bescheiden komvorming, plus een, nauwelijks bebouwde, langgerekte ZO 'slurf' buitengebied die uitkomt bij de Snitser Mar. (© www.openstreetmap.org)

sibrandabuorren_100_jaar_dorpsbelang_2019.jpg

Het dorp Sibrandabuorren heeft in 2019 het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang gevierd

Het dorp Sibrandabuorren heeft in 2019 het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang gevierd

sibrandabuorren_jubileumboek_100_jaar.jpg

In 2019 is t.g.v. het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang het boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën' verschenen.

In 2019 is t.g.v. het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang het boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën' verschenen.

Sibrandabuorren (3).JPG

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Sibrandabuorren (2).JPG

De wijde wereld bij Sibrandabuorren

De wijde wereld bij Sibrandabuorren

Sibrandabuorren

Terug naar boven

Status

- Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Sibrandabuorren valt ook het grootste deel van de buurtschap Spears.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Sijbrandaburen. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig, en staat ook alleen de Friestalige variant Sibrandabuorren nog op de plaatsnaamborden.

Oudere vermeldingen
1333 Zibrandus curatus in Zibrandaburghe, 1335 Zibrandadorp, 1481 Sybranda bwrem, 1573 Zybrandabueren, 1579 Sibrantburen, 1718 Sibrandabuiren.

Naamsverklaring
Betekent buren 'nederzetting, buurt', van (die van) de persoon Sibrand.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sibrandabuorren ligt ZW van Tersoal, NW van Terherne en de Snitser Mar, NO van Gauw en Sneek, en ONO van Scharnegoutum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sibrandabuorren 23 huizen met 155 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 360 inwoners. Dankzij de toenmalige zuivelfabriek telt het kleine dorp relatief veel huurhuizen (ca. 60), destijds gebouwd voor de fabrieksarbeiders, en nu onder meer dankbaar gebruikt door de jongeren die graag in hun dorp willen blijven wonen.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1994 is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Doarpsbelang een boekje over verschenen over de geschiedenis van Sibrandabuorren, geschreven door inwoners Andries Bosma, Wieke Dotinga-van der Veer en Jabik de Jong.

- T.g.v. het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang in 2019 is in dat jaar, na 3 jaar onderzoek en redactiewerk van de boekcommissie, het 308 pagina's dikke boek 'Sibrandabuorren. Doarp yn it hert fan de Lege Geaën' (link werkt medio 2020 tijdelijk niet i.v.m. onderhoud aan de dorpssite) verschenen, met o.a. een zo volledig mogelijk beeld van alle 160 huizen en hun huidige en vroegere inwoners (bij alle Sibrandabuorsters die daar voor open stonden is een interview afgenomen), het ontstaan van de omgeving, het verenigingsleven - waaronder de legendarische korfballers die het nietige dorp in 2002 op de kaart zetten door te promoveren naar de hoofdklasse, het hoogste niveau - en vele andere wetenswaardige zaken. Zo is een mooi boek ontstaan, geïnspireerd op het werk van wijlen Rintje Winia, die de historie van het Z gelegen buurdorp Offingawier heeft vastgelegd. Het boek is nog verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Als je een mailtje stuurt naar Doarpsbelang (dbsibrandabuorren@gmail.com) melden zij je hoe je het boek kunt bekomen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is de Dorpsvisie Sibrandabuorren (met een planperiode 2015-2020) verschenen. De dorpsvisie is tot stand gekomen aan de hand van informatie uit gesprekken met inwoners, Stichting Doarpswurk en de gemeente. Vooruitlopend op de definitieve dorpsvisie is er de voorafgaande jaren al het een en ander gerealiseerd. Zo is Kerberts Brêge gerenoveerd, heeft de sporthal een nieuw jasje gekregen, zijn er hondentoiletten geplaatst en wordt het dorp schoner gehouden. Voor de komende jaren zet Doarpsbelang zich onder meer in voor een opwaardering van openbaar groen, nette bebording en openbare verlichting*. Ook de herinrichting van de doorgaande weg met de aanleg van een veilig voetpad en de herinrichting van het kerkplein staan hoog op de agenda. Daarnaast waren de bereikbaarheid van het dorp en het behoud van een basisschool binnen een straal van 2 km belangrijke speerpunten. In dat laatste punt is inmiddels voorzien, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Onderwijs.
* De jubileumcommissie t.g.v. het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang in 2019 heeft koning Willem Alexander uitgenodigd voor de jubileumviering, met mede in het achterhoofd dat het dorpsaanzien daarvoor dan wel opgeknapt zou móeten worden, maar helaas kwam er een afzegging...

- In oktober 2017 heeft Doarpsbelang Sibrandabuorren een herinrichtingsschets voor het dorp overhandigd aan wethouder Stella van Gent. Doarpsbelang vindt dat er in het dorp te hard wordt gereden en dat het dorp er netter en dorpser kan uitzien. Daarom heeft zij studenten van de NHL benaderd om een herinrichtingsschets voor het dorp te maken. De studenten Sander Stadegaard en Jakob de Vries, die de minor Stedenbouwkunde doen, hebben deze schets gemaakt, met als input de ideeën van de inwoners. De schets dient als inspiratie voor een mogelijke herinrichting van het dorp. De wethouder verwacht van de in 2020 op te leveren nieuwe basisschool in het dorp al een goede impuls voor de hele Lege Geaën en een positief effect op de leefbaarheid van het dorp, en zal naar aanleiding van de herinrichtingsschets zeker nog nader in overleg treden met omwonenden en dorpsbelang, om te kijken wat er verder nog kan worden verbeterd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sibrandabuorren heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de houten ophaalbrug en de Hervormde kerk.

- De Hervormde (PKN) kerk van Sibrandabuorren (It Lange Ein 44) dateert uit 1872. De driezijdig gesloten zaalkerk met eclectische elementen staat op een verhoogd kerkhof. In de houten geveltoren met ingesnoerde spits hangt een klok uit 1540 van klokkengieters Geert van Wou II en Johan ter Steghe. Het orgel dateert uit 1903 en is gemaakt door Bakker & Timmenga. In 2010 is het prachtige orgel geheel gerestaureerd. - Foto's van het interieur en exterieur van de kerk. In 2018 is de kerk herbestemd tot dorpscultuurhuis (zie daarvoor verder het hoofdstuk Links). Door het jaar heen worden er ook nog een aantal kerkdiensten gehouden.

"Op het uurwerk van de kerk staat de inscriptie 1672. Op de wijzerplaat was aanvankelijk maar één wijzer, die het uur aanwees. Naast de bouwkosten voor de huidige kerk was ook een post opgenomen voor “uurwerk enz.” Dit duidt er waarschijnlijk op dat toen de tweede wijzerplaat met twee wijzers op de toren is gekomen. Het uurwerk heeft in 1979 een revisie gehad en is sindsdien volledig geautomatiseerd. Men hoeft nu niet meer naar boven om de klok op te winden. En zo kan nu ook het luiden van de klok overdag ingesteld worden. De klok wordt ’s ochtends om 8.00 uur en ’s avonds om 18.00 uur geluid. De restauratie van het uurwerk van de kerk is een cadeau van Dorpsbelang aan de inwoners van Sibrandabuorren, i.v.m. hun 60-jarig bestaan in 1979. Voorafgaand zijn er verschillende acties geweest, onder het motto “Hingje it oan de greate klok”. Er was een rommelmarkt en er zijn verscheidene verlotingen gehouden. Het geheel kostte 34.800 gulden. Aan het einde van de rit was er nog een tekort van 1800 gulden. Bij de overhandiging van de geautomatiseerde klok gaf Melle Dotinga van het expeditiebedrijf in het dorp aan dat hij garant zou staan voor de laatste ontbrekende guldens. Het korps Excelsior uit Scharnegoutum begeleidde de feestelijke opening." (dit is een citaat uit een uitvoerige geschiedenis van de kerk op de site van Stichting Kerkgebouw)

- Het was de gewoonte om bij een begrafenis drie keer rondom de kerk te gaan voor er werd begraven. Omdat er geen pad is op de begraafplaats wordt er ook daadwerkelijk buitenom de heg en begraafplaats gelopen. Inmiddels is deze traditie gewijzigd in een eenmalige rondgang. Op de begraafplaats van Sibrandabuorren bevinden zich oorlogsgraven, waaronder dat van meester G.C.Tinkelenberg, destijds hoofd van de school. Hij is vlak voor de bevrijding in 1945 door de Duitsers gefusilleerd in Dongjum. Het graf wordt nog altijd verzorgd door de kinderen van de basisschool in het dorp. Ook is er nog een oorlogsgraf van Jitze Pieter van Dijk die op 15 april 1945 bij Franeker is gesneuveld. Dit graf wordt onderhouden door Stichting 1940-1945. Omdat de oude kerk in 1872 is afgebroken en in een andere opstelling weer is herbouwd, liggen er nog vele funderingen van de oude kerk in de grond waar daarom geen graven kunnen worden uitgegeven. De begraafplaats wordt door vrijwilligers uit het dorp onderhouden.

- Naast de kerk is ook de in 1891 gestichte voormalige zuivelfabriek een beeldbepalend element in het dorp. Deze fabriek, genaamd ‘De Lege Geaën’, bood aan vele mensen werk. In 1975 is de fabriek gesloten. Hierna heeft Transportbedrijf Dotinga de fabriek overgenomen en sinds 2004 is de fabriek in handen van TBS (een bedrijf dat zich specialiseert in roestvast staal).

- De rijksmonumentale, karakteristieke houten ophaalbrug over de Sibrandabuorster Feart, midden in de dorpskern van Sibrandabuorren (bij Aesgewei 2), dateert uit 1865 en heet Kerberts Brêge, als eerbetoon aan de toenmalige dokter Coenraad Kerbert, die zich met succes verzette tegen plannen om de brug af te breken.

- Transformatorhuisje uit 1925, bij de brug over de Sibrandabuorster Feart, in de stijl van de Amsterdamse School, t.b.v. de toenmalige naastgelegen melkfabriek.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitencommissie Sibrandabuorren organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor jong en ouder.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De dorpskern van Sibrandabuorren ligt aan beide kanten van de Sibrandabuorster Feart (voor 2007: Sijbrandabuurstervaart), die de Snitser Aldfeart (voor 2007: Sneeker Oudvaart) in het NW verbindt met de Snitser Mar (voor 2007: het Sneekermeer) in het ZO. Dankzij deze verbinding is kleine recreatievaart mogelijk. Er zijn ook kanoroutes uitgestippeld die door het dorp leiden, waar een kanosteiger aanwezig is. Dorpsbelang zet zich anno 2019 in voor het realiseren van een haventje voor kleine bootjes.

- Door de ruilverkaveling in de jaren zeventig is het landschap rond de dorpskern van Sibrandabuorren flink veranderd, wat de bedrijfsvoering voor de agrariërs ten goede kwam, maar wel een verarming betekende voor het landschap. De eeuwenoude landerijen vol slootjes, vaarten en oude slenken zijn rechtgetrokken en kregen diepte-ontwatering. Bruggen verdwenen. Oude waterlopen uit de tijd van de Middelzee zijn gedempt, de waterverbinding tussen de Snitser Aldfeart aan de noordkant en de Snitser Mar aan de zuidkant werd verbroken door dammen en duikers, en ook padverbindingn naar de Snitser Mar werden verbroken. Er waren zelfs plannen om de oude ophaalbrug midden in het dorp af te breken, maar dat kon gelukkig nog worden voorkomen (waarvoor zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden).

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Zelfoogsttuin Ús Hof in Sibrandabuorren is het weiland van Bregje en Michel dat zich heeft ontwikkeld tot een klein paradijs vol groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. Een vorm van landbouw die de relatie tussen producent en consument weer herstelt. Zonder bestrijdingsmiddelen, puur natuur. Kraakvers en lekker. Kijk hier even voor een rondvlucht over de tuin. Ús Hôf werkt op basis van de Permacultuur en is georganiseerd als CSA. We werken daarom met een abonnement. Je betaalt aan het begin van het seizoen of per kwartaal. Je oogst zelf wekelijks de groenten, wanneer het jou uitkomt. Als je geen tijd hebt om zelf te oogsten kan je ook een groentetas-abonnement nemen, dan zetten we die op dinsdag- , donderdag- of zaterdagochtend voor je klaar in het dorp of in Sneek. Ook restaurants en instellingen kunnen verse, onbespoten groenten bij ons bestellen."

- De afgelopen jaren zijn in Fryslân verschillende energiecoöperaties opgericht. "Dat moet toch ook met eten kunnen", bedacht Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren, en zo ontstond daar in 2019 voedselcoöperatie Ús Iten, de eerste voedselcoöperatie van Fryslân (en als het aan hen ligt, zeker niet de laatste!). Een voedselcoöperatie is een coöperatieve vereniging van consumenten met het doel om op duurzame wijze eten te kopen. "Mensen kunnen bij Ús Iten producten uit de directe omgeving halen. Zoals brood uit Witmarsum, vis uit Heeg en lamsvlees uit Scharnegoutum. Wat we lokaal niet hebben, komt uit de regio en wat we niet uit de regio kunnen halen, komt van de groothandel. De biologische natuurlijk. We doen het met elkaar. Het eten komt bij ons binnen en moet dan verdeeld worden. Daar helpt iedereen die bij de coöperatie is aangesloten aan mee. Daardoor kunnen we de kosten laag houden en zijn de prijzen bij ons lager dan bij de biologische winkel. Elk lid kan de producten online bestellen en later bij ons ophalen. Bijkomend doel en voordeel is dat het kleine dorp door middel van de coöperatie weer een eigen winkel krijgt", aldus Bregje (bron en voor nadere informatie, waaronder ook een video- en audioreportage, zie Omrop Fryslân, 26-3-2019)

"Voedselcoöperatie Ús Iten in Sibrandabuorren heeft als doel om op duurzame wijze voedsel te kopen. Wij letten op de keurmerken die wij belangrijk vinden. Daarnaast leggen wij contacten met boeren en voedselproducenten uit onze streek om bij hen duurzame producten te kopen. Ook vinden we het als vereniging belangrijk om een duurzame en gezonde levensstijl na te streven. Een prima reden om samen inspirerende, leuke en lekkere bijeenkomsten te organiseren, zoals (kook)workshops, excursies naar lokale boeren en etentjes in de tuin, en elkaar te inspireren door recepten en tips uit te wisselen. En zetten we ons in voor het starten van vergelijkbare voedselcoöperaties elders.

Om de coöperatie te laten draaien betaal je eenmalig een lidmaatschapsbijdrage van € 30,=. Op de (groothandels)prijs van de producten wordt ook een opslag berekend, waarmee de coöperatie de verenigingskosten betaalt. Denk hierbij aan de huur van ‘het clubhuis’ bij Ús Hôf, kosten voor promotiemiddelen, de website en de webshop, bankkosten etc. De hoogte van de opslag wordt jaarlijks bepaald door de ledenvergadering. Daarnaast ben je als lid , indien je op de zaterdagochtend beschikbaar bent, als een van de ‘marktmeesters’ actief op ons vaste afhaalmoment op zaterdagochtend. Je helpt dan bij het klaarzetten van de producten en het begeleiden van het afhaalproces. Ook kun je een bijdrage leveren aan een werkgroep of het bestuur van de coöperatie, maar dit is niet verplicht. Doordat de leden zelf de taken uitvoeren, de individuele bestellingen via de webshop worden gebundeld en wekelijks ineens door de leverancier op één punt worden geleverd, blijven de producten betaalbaar."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sibrandabuorren. De site is medio 2020 tijdelijk 'uit de lucht' omdat men bezig is met onderhoud aan de site.

- Nieuws: - Men heeft de intentie om dorpsblad De Brêge op de dorpssite ook digitaal raadpleegbaar te maken.

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Sibrandabuorren is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. De vereniging is opgericht door Pieter Lemstra, de pake (opa) van de voorzitter anno 2019 Nanne Wiersma.

- Dorpshuis: - In 2012 besloot de Federatieve Gemeente De Lege Geaën vier van de zes kerkgebouwen af te stoten. De Sint Maartenskerk was er daar een van. In een enquête gaf het dorp aan de voorkeur te geven aan een dorpscultuurhuis in de kerk. En zo geschiedde. De kerk is in 2017 voor een cent overgedragen aan de in 2016 opgerichte Stichting Kerkgebouw Sibrandabuorren. Met vier vrijwilligers slaagde de stichting er in ca. 170.000 euro aan subsidies voor de verbouwing bijeen te halen. De inwoners dragen jaarlijks zelf 7.000 euro bij voor de energiekosten. 56 cursisten van de anno 2018 89-jarige kleurrijke inwoonster Nelly Kerbert hebben evenveel kussens met schapenwol geweven voor op de stoeltjes.

"It moaie oan Sibrandabuorren is dat wy allegear meiinoar hjir wenje. Jong en âld, ryk en earm, oan it wurk of út it wurk. It moaie is dat wy as mienskip inoar hjir moetsje kinne”, aldus gedeputeerde en inwoner van het dorp Johannes Kramer bij de feestelijke opening in juli 2018. Door het jaar heen zullen er nog ca. 5 erediensten worden gehouden van Protestantse Gemeente De Lege Geaën (net als in buurdorp Offingawier), verder zijn er dorpse activiteiten als concerten, exposities, films, jeu-de-bouleswedstrijden, muzieklessen, eetfestijnen en samen voetbal kijken. In de Activiteitenagenda kun je zien wat er de komende tijd te doen is.

- Onderwijs: - De basisscholen CBS De Twatine in Gauw, openbare Dalton basisschool De Lege Geaën in Sibrandabuorren en kristlik nasjonale skoalle De Reinbôge in Tersoal hadden alle drie te maken met een dalend aantal leerlingen. Daardoor werden de groepen klein en misten de kinderen leeftijdsgenootjes. Ook waren de kosten voor drie zeer kleine scholen (met ca. 35, 35 en 55 leerlingen) relatief hoog. Door deze 'bedreigingen' waar al deze scholen mee te maken hadden, zijn gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht van de vorming van een ontmoetingsschool. Een school die staat voor echte ontmoeting en aandacht. Een school met een specifieke eigen identiteit, die breed van opzet is. Een school die voor alle ouders een goede plek voor hun kind biedt. Een nieuwe school die een duidelijke verbinding heeft met deze unieke streek: De Lege Geaën.

‘Het mooie van deze fusie is dat de drie scholen hiervoor zelf het initiatief namen’, aldus wethouder Stella van Gent. Ook burgemeester Janne-Wietske de Vries van Súdwest Fryslân vindt deze samenwerking een prachtig initiatief. ‘Met dit project zijn de mensen echt uit hun comfortzone gestapt omdat de scholen te klein zijn. In plaats van barricades op te bouwen om elk hun eigen school voor elke plaats te behouden, hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om één goede gemeenschappelijke onderwijsvoorziening te creëren. Ze moeten heel wat voor het grotere geheel en de gemeenschap voor lief nemen. Dit moet worden geprezen en is tevens een prachtig voorbeeld van hoe het óók kan werken.’

Mogelijke complicatie was dat er sprake is van verschillende denominaties (openbaar Dalton en protestants-christelijk) én drie verschillende scholenkoepels (Pcbo Leeuwarden, Palludara en Odyssee). Meestal fuseren scholen alleen binnen de eigen koepel of de eigen denominatie, zonder over hun eigen 'schutting' heen te kijken wat er nog meer mogelijk is, wat niet altijd in het belang is van de dorpen. Hier is men er gelukkig wél in geslaagd om in goede harmonie tot één school te komen. De nieuwe school, die in seizoen 2018-2019 van start is gegaan, onder bestuur van Stichting Palludara, heeft de naam Mienskipsskoalle De Legeaën gekregen. Daar wordt een prachtig nieuw schoolgebouw voor gerealiseerd, in Sibrandabuorren, op het terrein bij sporthal It Mingeltsje, dat medio 2020 wordt opgeleverd.

"Wijbenga Tromp architecten en adviseurs is met haar schetsontwerp - onder de link vind je daar een mooie video-animatie van - door middel van een architectenselectie als winnaar voor het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw uitgekozen. Met dit schetsontwerp en de visie ‘openheid richting de Mienskip’ zal Wijbenga Tromp het ontwerp verder vormgeven. Gelegen in de Legeaën, de meren en de lage wouden, zijn we goed bekend met de omgeving, haar specifieke kenmerken en het dorpse karakter. Vanuit deze betrokkenheid volgden wij al enige tijd de ontwikkelingen in Sibrandabuorren en de plannen voor de Mienskipsskoalle nabij sportzaal ’t Mingeltsje. Flexibiliteit, openheid, transparantie, uitnodigen tot ontmoeten, rust- en concentratieplekken en anders leren zijn allemaal begrippen die ons goed bekend zijn. In 2017, na inleving in de wensen vanuit Dorpsbelang, hebben wij reeds voorbereidende verkennende studies gemaakt voor de locatie." (bron: Wijbenga Tromp architecten adviseurs, Sneek)

- Sport: - Sporthal 't Mingeltsje wordt ook veel gebruikt door sporters uit omliggende dorpen en Sneek. - Badmintonclup DLG Sibrandabuorren is kennelijk inmiddels opgeheven (althans hun Facebookpagina lijkt in ieder geval te zijn opgeheven). - Verder was er nog een omnisportvereniging Kubus in het dorp (of die althans gebruikmaakte van de sporthal in het dorp), maar die bestaat ook niet meer. - Op de site van de sporthal staat niets over welke instellingen er nog gebruik van maken. Zo te zien is er in ieder geval nog wel een volleybalclub. - De nieuwe basisschool wordt gebouwd op het sportveld, dat daardoor kleiner wordt. Er blijft genoeg ruimte voor het kaatsen en overige activiteiten, maar voetballen zit er dan alleen nog in voor de 'kleintjes'.

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Jansen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sibrandabuorren kerk.

Reacties

(5)

Leeuwarden, 14 mei 2020

Geacht bestuur,

Is het mogelijk om nog een jubileumboek te bestellen?

Afleveradres:
Wibrandastate 1
8926 MA Leeuwarden

Ik zie een reactie met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groeten,

D.S. Drijver.

Beste heer Drijver,
U hebt uw reactie geplaatst op de site www.plaatsengids.nl, waarop ik informatieve pagina's maak van alle plaatsen in ons land, dus ook van Sibandrabuorren. Als u onderaan zo'n pagina reageert, zoals u nu heeft gedaan, komt die reactie dus bij mij terecht en niet bij Doarpsbelang van dit dorp. Ik zie dat hun site/de dorpssite eruit ligt (daarom werkt de link naar het door u bedoelde boek in het hoofdstuk Geschiedenis ook niet meer), wellicht opgeheven of (hopelijk) alleen tijdelijk eruit wegens onderhoud. Gelukkig blijken ze ook nog een Facebookpagina te hebben. Daar heb ik zojuist de vraag neergelegd of het boek nog verkrijgbaar is (en zo ja: hoe), en of hun site is opgeheven of er alleen tijdelijk uit ligt. Zodra ik een reactie heb, laat ik het u weten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik heb een reactie gekregen van Doarpsbelang: de dorpssite ligt er tijdelijk uit wegens onderhoud. Het boek is nog verkrijgbaar. Als u een mailtje stuurt naar Doarpsbelang (dbsibrandabuorren@gmail.com) zal men u melden hoe u het boek kunt bekomen.

Frank,

Ik kan op de pagina van Sibrandabuorren niet vinden hoe ik het boek kan bestellen. Ik verzoek u mij een exemplaar met factuur te sturen. Kan ook via Ideal vooruit betalen.

Vriendelijke groeten,

Douwe.

Douwe,
Kennelijk was mijn uitleg niet duidelijk genoeg. Korter en bondiger dan:
Ik heb het voor u nagevraagd. Het boek is nog verkrijgbaar. Als u een mailtje stuurt naar Doarpsbelang (dbsibrandabuorren@gmail.com) zal men u melden hoe u het boek kunt bekomen.
Ik kan daar zelf niets in betekenen, want ik ben 'alleen maar' redacteur van deze site (die alle plaatsen in ons land beschrijft). Daarom heb ik het voor u nagevraagd.
Met vriendelijke groet,
Frank

Reactie toevoegen