Meerstad

Plaats
Dorp
Groningen Slochteren
Duurswold
Groningen

meerstad_grenscorrectie.jpg

Het gele gebied is het totale Meerstadgebied. De kernen van Harkstede en Lageland (O van de rode lijn) blijven gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen. Het gebied W van de rode lijn is in 2017 naar de gem. Groningen gegaan. (© gem. Groningen)

Het gele gebied is het totale Meerstadgebied. De kernen van Harkstede en Lageland (O van de rode lijn) blijven gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen. Het gebied W van de rode lijn is in 2017 naar de gem. Groningen gegaan. (© gem. Groningen)

meerstad_harkstede_grenscorrectie_naar_gem._groningen_2017.jpg

Het grijze gebied is plaatsnaam en 'dorp' Meerstad. Het roze geaccentueerde gebied is plaatsnaam Harkstede. Het buitengebied hiervan (dus alles excl. de dorpskern rechtsonderin) is in 2017 evenals de kern Meerstad naar de gem. Groningen gegaan. (© Google)

Het grijze gebied is plaatsnaam en 'dorp' Meerstad. Het roze geaccentueerde gebied is plaatsnaam Harkstede. Het buitengebied hiervan (dus alles excl. de dorpskern rechtsonderin) is in 2017 evenals de kern Meerstad naar de gem. Groningen gegaan. (© Google)

meerstad_lageland_grenscorrectie_naar_gem._groningen_2017.jpg

Het roze geaccentueerde gebied is het dorpsgebied van Lageland. Alles behalve de bebouwde kom (= de lintbebouwing in het O), het deel O daarvan, en de N punt, is in 2017 middels grenscorrectie naar de gem. Groningen gegaan. (© Google)

Het roze geaccentueerde gebied is het dorpsgebied van Lageland. Alles behalve de bebouwde kom (= de lintbebouwing in het O), het deel O daarvan, en de N punt, is in 2017 middels grenscorrectie naar de gem. Groningen gegaan. (© Google)

meerstad_deelgebieden.jpg

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)

Meerstad

Terug naar boven

Status

- Meerstad is 1) een dorp en 2) een woon- en recreatiegebied in bredere zin (dat door de gemeente Groningen ook wel, maar niet eenduidig, het Meerstadgebied wordt genoemd) in wording in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Groningen. D.w.z. het dorp is sinds 2017 gemeente Groningen, het Meerstadgebied is sinds 2017 grotendeels gemeente Groningen; alleen de dorpskernen van Harkstede en Lageland zijn buiten deze grenscorrectie gebleven en vallen daarom t/m 2017 onder de gemeente Slochteren, v/a 2018 gemeente Midden-Groningen. Voor nadere toelichting m.b.t. deze grenscorrecties zie 3 alinea's hierna.

- Het Meerstadgebied is verdeeld in de gebieden -Noord (N van het Slochterdiep = het dorpsgebied van Lageland), -Midden (tussen Slochterdiep en Hoofdweg = het dorpsgebied van Harkstede plus de nieuwe, in dit gebied gecreëerde plaatsnaam / dorp Meerstad) en -Zuid (tussen Hoofdweg en A7, met daarin de dorpen Engelbert en Middelbert).

- Het gebied waar in de komende jaren de meeste nieuwbouw gaat plaatsvinden, heeft een eigen postcode (9613) met plaatsnaam Meerstad toegekend gekregen en is daarmee een nieuwe formele woonplaats en dorp. Dit is het grijze gebied op de 2e kaart op deze pagina, en was voorheen dorpsgebied van Harkstede.

- Een deel van het Meerstadgebied lag in de gemeente Slochteren, een deel in de gemeente Groningen. Omdat het gebied als uitbreiding van de stad Groningen te beschouwen is, was het ook wenselijk het gebied bestuurlijk ook zo veel mogelijk in die gemeente onder te brengen. Daarom is een groot deel van het Slochterense deel van het Meerstadgebied in 2017 middels grenscorrectie naar de gemeente Groningen overgegaan. Middels de kaarten 1, 2 en 3 op deze pagina beschrijven wij en laten wij zien welke delen het betreft. Het gaat met name om de W buitengebieden van de dorpen Harkstede en Lageland, en het nieuw gecreëerde dorp Meerstad. De dorpskernen van Harkstede en Lageland, die ook onder het Meerstadgebied vallen, wilden nadrukkelijk wél onder de gemeente Slochteren blijven vallen, en gaan derhalve in 2018 met de rest van die gemeente op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De buitengebieden van die dorpen, die in 2017 naar de gemeente Groningen zijn gegaan, houden overigens wel hun plaatsnaam (en krijgen dus niet Groningen of Meerstad als plaatsnaam).

Hoewel de bestuurlijke situatie door het hierboven beschrevene sinds 2017 weliswaar beduidend is vereenvoudigd, blijft het topografisch gezien een ingewikkeld gebied. Hieronder zetten wij daarom, na het nodige puzzelwerk, op een rijtje hoe het totale Meerstadgebied sinds 2017 is ingedeeld:
- in het NO, N van het Slochterdiep: bebouwde kom van het dorp Lageland, postale plaatsnaam Lageland, postcode 9623, gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen;
- in het NW, N van het Slochterdiep: buitengebied van het dorp Lageland, postale plaatsnaam Lageland GN, postcode 9622, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het O en ZO, Z van het Slochterdiep: bebouwde kom van het dorp Harkstede en het gebied N en O daarvan, postale plaatsnaam Harkstede, postcode 9617, gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen;
- in het midden en W, Z van het Slochterdiep: buitengebied van het dorp Harkstede, postale plaatsnaam Harkstede GN, postcode 9614, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het W als 'enclave' in het in de vorige zin beschreven gebied: het dorp Meerstad, postale plaatsnaam Meerstad, postcode 9613, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het Z, tussen Hoofdweg en A7: Meerstad-Zuid, met daarin de dorpen Engelbert en Middelbert, postale plaatsnaam Groningen, gem. Groningen.

Voor nadere details, motivaties en zienswijzen zie het Raadsvoorstel grenscorrectie Meerstad van B&W van de gemeente Groningen d.d. 22-3-2016.

- Eén pand dat voor het postadres onder het dorp Meerstad valt - de Hoofdweg 211 -, ligt praktisch en geografisch gezien in de buurtschap Klein Harkstede, onder het dorp Harkstede.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van het in ontwikkeling zijnde meer alhier, en van het begrip MEER-dorpen, de verzamelnaam voor een aantal kernen die onderdeel uitmaken van het gebied. Zie daarvoor verder bij Middelbert.

Terug naar boven

Ligging

Meerstad ligt tussen Groningen en Harkstede (W van de Hamweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het totale Meerstadgebied beslaat een oppervlakte van ca. 2.300 hectare. In het gebied beogen in totaal ca. 6.000 nieuwe woningen te komen (gefaseerd te bouwen tot 2035, waarbij het aantal niet meer vaststaat maar afhangt van de marktvraag in de komende jaren), die 1/3 van de oppervlakte in beslag nemen. De rest van het gebied krijgt de functies natuur en recreatie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Door de sinds 2008 minder gunstige economische ontwikkelingen, zijn veel grootschalige bouwplannen in het land op een lager pitje gezet wat de aantallen woningen betreft. Zo ook hier. Het heeft er hier met name toe geleid dat het gebied Meerstad-Noord, d.w.z. N van het Slochterdiep, vooralsnog niet wordt bebouwd, wat aanvankelijk wel de intentie was. De ambities op het gebied van de kwaliteit van wonen, landschap, natuur en recreatie blijven echter onverminderd hoog, alleen is er geen hard vaststaand eindbeeld meer, en wordt er telkens in 'modules' gebouwd, afhankelijk van de marktvraag. De actuele ambities voor het gebied worden verwoord in het document Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen.

- In 2008 is de 'eerste schop' de grond ingegaan en een begin gemaakt met het graven van het Woldmeer. Een meer dat uiteindelijk maar liefst 600 ha groot zal worden. Het eerste deel van het meer (ca. 70 ha) ligt in Meeroevers - het eerste deelplan in Meerstad - en is tegelijkertijd met de oplevering van de eerste woningen aldaar medio 2011 gereed gekomen. In totaal zijn daar circa 1.300 woningen gerealiseerd. Het gebied ligt tussen Klein Harkstede en het Grunopark, ten noorden van de Hoofdweg.

- In Meerstad komen verschillende soorten woningen en wijken. Dit zal variëren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in Meerstad-Centrum, iets ruimer wonen in het bos of bij het water, tot zeer landelijk wonen in de rustiger gebieden.

- De ruim 100 miljoen euro aan aanlegkosten en 80 miljoen aan overige regionale kosten van al het extra groen en water in Meerstad worden ruimschoots gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe Groningse stadsdeel. Daarnaast zorgt het 560 hectare grote nieuwe meer nog voor 41 miljoen aan vermeden kosten voor anders noodzakelijke zandwinning en waterberging. In totaal levert het extra groen en blauw in Meerstad een verwachte regionale netto welvaartstoename op van ruim 97 miljoen. Dit is althans de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg in april 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de financiële haalbaarheid, maar om een onderzoek naar de maatschappelijke wenselijkheid van Meerstad.

Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in Meerstad 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk in Groningen. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van drie kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent zal stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde voor bewoners en omwonenden van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar. Daar komen nog de baten voor recreatieondernemers en de naar schatting uiteindelijk 1,7 miljoen recreanten bij. De totale regionale recreatiebaten worden in de scriptie geschat op 33 miljoen.

Ten slotte bespreekt Klokkenburg in zijn scriptie nog een serie kleinere meestal positieve effecten die nog niet in geld konden worden uitgedrukt. Zo is wel rekening gehouden met het verlies aan toekomstige landbouwproductie van ruim 8 miljoen, maar kon de hiermee samenhangende verminderde milieubelasting niet in geld worden uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de positieve effecten op de volksgezondheid en het eventuele grotere gevoel van veiligheid door de wateropvangcapaciteit van het nieuwe meer. Nadere informatie is evt. te verkrijgen bij Leendert Klokkenburg MSc (auteur scriptie), tel. 06-42758380. Een exemplaar van de scriptie is verkrijgbaar bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Karen Hooft, 050-317 8500. (bron: Rijksuniversiteit Groningen, 9-4-2009)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag begin januari 2018 was er de eerste Woldmeerduik, een zogeheten nieuwjaarsduik. Deelname kostte 2,50 euro, wat geheel ten goede kwam aan Stichting Spieren voor Spieren. Hopelijk is hiermee een nieuwe traditie geboren.

- De MEER-run (op een vrijdag in mei) is een recreatieve hardloopwedstrijd van ca. 4 mijl (6,4 km), die je enerzijds dwars door karakteristieke dorpskernen als Middelbert en Engelbert leidt en je anderzijds ook het hedendaagse woon- en leefgebied Meerstad laat zien. De route gaat over zowel verharde als onverharde paden. Voetbalvereniging Engelbert organiseert in hetzelfde weekend haar jaarlijkse Sport&Spel Weekend op Sportpark Engelbert. Op vrijdagavond wordt er afgetrapt met een 5x5 voetbaltoernooi voor dames- en herenteams. Deelnemers van de MEER-run kunnen gebruik maken van de horecavoorzieningen op het feestplein bij MFC Engelbert. Vanaf 20.00 uur is er live muziek. Ze nodigen je van harte uit hier nog even na te genieten van de loop.

- Vanaf medio juli is er het Maisdoolhof Meerstad. Nieuw is het kleine doolhof voor de beginners en een groter doolhof voor wie wel van een beetje uitdaging houdt. Om het zoeken en (ver)dwalen nog leuker te maken kunnen er sinds 2017 in en naast het doolhof ook puzzels en opdrachten worden gemaakt.

- De Ballon Fiësta Meerstad (weekend begin september) is inmiddels uitgegroeid tot een van de mooiste en grootste ballonevenementen in Noord-Nederland. Tientallen ronde heteluchtballonnen en special shapes (= ballonnen in bijzondere vormen en figuren) kiezen het luchtruim gekozen. Wist je dat de gemiddelde ballon tijdens de Ballon Fiësta in Meerstad wel 4000 m3 groot is? Dat is de inhoud van ca. 10 woonhuizen! Je kunt er zelf ook inlopen, tijdens het aantrekkelijke en afwisselende randprogramma van dit evenement. Je kunt ook de brander bedienen, een kijkje nemen op het veld bij de verschillende modelballonnen en op de foto in een ballon. Ook zijn er paramoteurs aanwezig en is er aan het eind van de avond de nightglow. Een fantastisch schouwspel waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen het terrein op de maat van de muziek verlichten. Je kunt tijdens het evenement ook meevaren in een van de ballonnen (dat kost €149 p.p.). Een unieke ervaring voor jezelf of om cadeau te doen. Het evenement is gratis toegankelijk. Ook het parkeren is gratis. In verband met de verwachte verkeersdrukte is voor publiek uit de buurt de fiets een aanrader. Voor een fietsenstalling is gezorgd. En ook die is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ommetjes zijn korte wandelroutes, die door Landschapsbeheer Groningen en bewoners zijn uitgezet in en rond hun dorp in de provincie Groningen. Vaak lopen ze over historische paden. Ommetjes maken het landschap toegankelijk en beleefbaar. Voor bewoners zijn het heerlijke zondagmiddag- en zomeravondwandelingen, voor bezoekers een ontspannen en leuke manier om de provincie te ontdekken. Het Ommetje Meerstad, Middelbert en Engelbert is een wandelroute van 7,8 kilometer door zowel het nieuwe woon- en recreatiegebied Meerstad, als door de dorpen en omgeving van Middelbert en Engelbert. Hiermee krijg je een goed beeld van de prachtige natuur in het gebied, de historie en de actuele ontwikkelingen.

- Sinds 2011 is er de fietsroute Dichterbij Meerstad, een mooie culturele fietsroute van 25 km door dit gebied. Langs de route tref je zogenaamde gedichtenbankjes aan waarop je kunt genieten van het uitzicht en tegelijkertijd kunt luisteren naar de gedichten over het gebied van een aantal bekende Groningse dichters en tekstschrijvers als Jean Pierre Rawie, Jan Mulder, Anneke Claus, Henk Scholte, Sieger Geertsma e.a. Fietskaarten zijn verkrijgbaar bij het Infocentrum Meerstad (zie bij Links).

- Naar verwachting eind 2018 komt Park Meerstad gereed. Met een formaat van ca. 10 ha is het park het grootste openbare landkunst-project dat tot nu toe in Nederland is ontworpen. Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft in samenwerking met MD Landschapsarchitectuur het ontwerp voor zijn rekening genomen. Met het Park heeft hij een natuurlijke tegenhanger willen ontwikkelen voor de groene en waterrijke omgeving die Meerstad is. Het heuvelachtige park met dwars daar doorheen een kaarsrecht betonnen fietspad is de basis. Hierbinnen worden met natuurlijke elementen diverse bijzondere plekken gecreëerd, zoals stapstenen en een uit hout opgetrokken kabelbaan. Het uitdagende, heuvelachtige en groenrijke gebied wordt vanwege het Woldmeer, het strand en de fiets- en wandelpaden een levendige ontmoetingsplek aan de rand van Groningen. Daarnaast krijgen sport, spel, cultuur en (buurt)festivals er ook de ruimte en komt er op termijn een horecavoorziening.

- Vanaf juli 2017 kun je voor het eerst genieten van een fijn zandstrand in Meeroevers. Ontspannen in het zonnetje, even uitrusten na een heerlijke wandeling of fietstocht door het gebied of bijkomen van het avontuur in het nabijgelegen Maisdoolhof. Het tijdelijke strand wordt aangelegd tussen Projectbureau Meerstad en de uitkijktoren. De omvang van het strand bedraagt ca. 150 bij 20 meter, waarmee het ook groot genoeg is om te kunnen beachvolleyballen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een aantal aanvullende, kleinschalige voorzieningen op deze locatie onderzocht.

Terug naar boven

Beeld

- Promotiefilmpje over wonen, leven en recreëren in Meerstad.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van Meerstad met actueel nieuws over de ontwikkelingen in dit gebied. In het Infocentrum Meerstad kun je je laten voorlichten over de woonmogelijkheden in dit gebied.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Meerstad op Facebook.

- Onderwijs: - In 2012 is in Meerstad Samenwerkingsschool Meeroevers van start gegaan. Een school die klein is begonnen en de komende jaren zal doorgroeien naar een grote school. Een school die een centrale plaats in de wijk inneemt, die werkt volgens een onderscheidend concept en die de ambitie heeft om een school te zijn waar alle kinderen uit de wijk welkom zijn. Een samenwerkingsschool waar kinderen van de christelijke en de openbare identiteit in één klas zitten. De school en de grote buitenspeelplaats bevinden zich in de ruimtelijkheid van de natuur en de vrijheid van de omgeving. Vanwege het in hoog tempo toenemende aantal leerlingen is de school - die anno 2017 ca. 175 leerlingen heeft - in 2017 met 5 lokalen uitgebreid. Inmiddels is bekend dat er een tweede school komt in Meerstad.

- Gezondheid: - Meerstad heeft sinds 2016 zijn eigen Gezondheidscentrum. Hier kunnen de bewoners van zowel Meerstad als de omliggende dorpen met zeer diverse hulpvragen nu dichtbij huis terecht. Naast de huisartsen, apotheek uitdeelpost, verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen is er ook een kindercoach, een psychosocial counseler en een diëtist.

Reactie toevoegen