Meerstad

Plaats
Dorp
Groningen Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

meerstad_meerstadhoeve_2_kopie.jpg

Deze hoeve op Hoofdweg 147 in Harkstede heet nu Meerstad "Hoeve". Maar de eigenaar was het eigenlijk niet eens met de plannen voor Meerstad. Kijk maar op https://groninganus.wordpress.com/2018/06/30/als-je-er-niet-meer-tegen-kunt-omarm-het

Deze hoeve op Hoofdweg 147 in Harkstede heet nu Meerstad "Hoeve". Maar de eigenaar was het eigenlijk niet eens met de plannen voor Meerstad. Kijk maar op https://groninganus.wordpress.com/2018/06/30/als-je-er-niet-meer-tegen-k...

meerstad_grenscorrectie.jpg

Het gele gebied is het totale Meerstadgebied. De kernen van Harkstede en Lageland (O van de rode lijn) blijven gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen. Het gebied W van de rode lijn is in 2017 naar de gem. Groningen gegaan. (© gem. Groningen)

Het gele gebied is het totale Meerstadgebied. De kernen van Harkstede en Lageland (O van de rode lijn) blijven gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen. Het gebied W van de rode lijn is in 2017 naar de gem. Groningen gegaan. (© gem. Groningen)

meerstad_deelgebieden.jpg

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)

Meerstad

Terug naar boven

Status

- Meerstad is 1) een dorp en 2) een woon- en recreatiegebied in bredere zin (dat door de gemeente Groningen ook wel, maar niet eenduidig, het Meerstadgebied wordt genoemd) in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Groningen. D.w.z. het dorp is sinds 2017 gemeente Groningen, het Meerstadgebied is sinds 2017 grotendeels gemeente Groningen; alleen de dorpskernen van Harkstede en Lageland zijn buiten deze grenscorrectie gebleven en vallen daarom t/m 2017 onder de gemeente Slochteren, v/a 2018 gemeente Midden-Groningen. Voor nadere toelichting m.b.t. deze grenscorrecties zie 3 alinea's hierna.

- Het Meerstadgebied is verdeeld in de gebieden -Noord (N van het Slochterdiep = het dorpsgebied van Lageland), -Midden (tussen Slochterdiep en Hoofdweg = het dorpsgebied van Harkstede plus de nieuwe, in dit gebied gecreëerde plaatsnaam / dorp Meerstad) en -Zuid (tussen Hoofdweg en A7, met daarin de dorpen Engelbert en Middelbert).

- Het gebied waar in de komende jaren de meeste nieuwbouw gaat plaatsvinden, heeft een eigen postcode (9613) met plaatsnaam Meerstad toegekend gekregen en is daarmee een nieuwe formele woonplaats en dorp. Dit is het grijze gebied op de 2e kaart op deze pagina, en was voorheen dorpsgebied van Harkstede.

- Een deel van het Meerstadgebied lag in de gemeente Slochteren, een deel in de gemeente Groningen. Omdat het gebied als uitbreiding van de stad Groningen te beschouwen is, was het ook wenselijk het gebied bestuurlijk ook zo veel mogelijk in die gemeente onder te brengen. Daarom is een groot deel van het Slochterense deel van het Meerstadgebied in 2017 door een grenscorrectie naar de gemeente Groningen overgegaan. Op de kaarten op deze pagina kun je zien welke delen het betreft. Het gaat met name om de W buitengebieden van de dorpen Harkstede en Lageland, en het nieuw gecreëerde dorp Meerstad. De dorpskernen van Harkstede en Lageland, die ook onder het Meerstadgebied vallen, wilden nadrukkelijk wél onder de gemeente Slochteren blijven vallen, en zijn derhalve in 2018 met de rest van die gemeente opgegaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De buitengebieden van die dorpen, die in 2017 naar de gemeente Groningen zijn gegaan, houden overigens wel hun plaatsnaam (en krijgen dus niet Groningen of Meerstad als plaatsnaam).

Hoewel de bestuurlijke situatie door het hierboven beschrevene sinds 2017 weliswaar beduidend is vereenvoudigd, blijft het topografisch gezien een ingewikkeld gebied. Hieronder zetten wij daarom, na het nodige puzzelwerk, op een rijtje hoe het totale Meerstadgebied sinds 2017 is ingedeeld:
- in het NO, N van het Slochterdiep: bebouwde kom van het dorp Lageland, postale plaatsnaam Lageland, postcode 9623, gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen;
- in het NW, N van het Slochterdiep: buitengebied van het dorp Lageland, postale plaatsnaam Lageland GN, postcode 9622, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het O en ZO, Z van het Slochterdiep: bebouwde kom van het dorp Harkstede en het gebied N en O daarvan, postale plaatsnaam Harkstede, postcode 9617, gem. Slochteren, v/a 2018 gem. Midden-Groningen;
- in het midden en W, Z van het Slochterdiep: buitengebied van het dorp Harkstede, postale plaatsnaam Harkstede GN, postcode 9614, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het W als 'enclave' in het in de vorige zin beschreven gebied: het dorp Meerstad, met gelijknamige postale plaatsnaam, postcode 9613, gem. Groningen, t/m 2016 gem. Slochteren;
- in het Z, tussen Hoofdweg en A7: Meerstad-Zuid, met daarin de dorpen Engelbert en Middelbert, postale plaatsnaam Groningen, gem. Groningen.

Voor nadere details, motivaties en zienswijzen zie het Raadsvoorstel grenscorrectie Meerstad van B&W van de gemeente Groningen d.d. 22-3-2016.

- Eén pand dat voor het postadres onder het dorp Meerstad valt - de Hoofdweg 211 -, ligt praktisch en geografisch gezien in de buurtschap Klein Harkstede, onder het dorp Harkstede.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam verwijst naar het inmiddels gerealiseerde meer alhier, en naar het begrip MEER-dorpen, de verzamelnaam voor een aantal kernen die deels onderdeel uitmaken van het gebied. Zie daarvoor verder bij Middelbert.

Terug naar boven

Ligging

Meerstad ligt tussen Groningen en Harkstede (W van de Hamweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het totale Meerstadgebied beslaat een oppervlakte van ca. 2.300 hectare. In het gebied beogen in totaal ca. 6.000 nieuwe woningen te komen (gefaseerd te bouwen tot 2035, waarbij het aantal niet meer vaststaat maar afhangt van de marktvraag in de komende jaren), die 1/3 van de oppervlakte in beslag nemen. De rest van het gebied krijgt de functies natuur en recreatie.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op Gebiedsontwikkeling.nu vinden we een goed artikel over ontstaan en ontwikkeling van Meerstad, vanaf de eerste voorbereidingen in 2005 en de eerste bewoner in 2011 tot de situatie anno medio 2021.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Toekomst Break Out Grunopark
"De gemeente Groningen heeft het terrein van Break Out Grunopark aangekocht. Dit biedt de kans op deze plek aan het groeiende Woldmeer een nieuw woon- en recreatiegebied te maken. Het idee is dat er op het terrein van het Grunopark en het naastgelegen gebied De Wierden een levendig ‘waterstadje’ ontstaat met een haven en allerlei voorzieningen. Bureau Meerstad werkt de plannen hiervoor in samenspraak met de omgeving uit. Een van de speerpunten voor dit gebied is betaalbaar en natuurlijk wonen aan het water.

Het Grunopark is rond 1970 ontstaan door de zandwinning. Met het zand is de Noordelijke ringweg uiteindelijk aangelegd. In die tijd is het gebied aangelegd als camping met 800 plaatsen. Toen heette het nog recreatiecentrum Grunostrand. In 1983 werd de heer Swieter eigenaar van de camping. Hij legde in de jaren ‘80 de waterskibaan aan en gaandeweg kwamen er steeds meer recreatieve functies bij. Nu heeft hij er dus voor gekozen het terrein aan de gemeente te verkopen. De heer Swieter: ‘We zagen de stad dichterbij komen en Meerstad zich steeds meer ontwikkelen. Ons gebied ligt in het centrum van die ontwikkeling. Dat zagen wij ook. De verkoop geeft ons de kans om iets anders te gaan exploiteren en te ondernemen op een manier die bij ons past. Tot in elk geval 2024 blijft Break Out Grunopark in bedrijf.’

Grunopark-De Wierden: 'waterstadje' voor iedereen. Bureau Meerstad is anno 2022 met de omgeving in gesprek over de toekomst van het totale plangebied van dit nieuwe stadsdeel. In 2005 is het Masterplan voor dit gebied gemaakt. Dat plan wordt anno 2022 in een open planproces herzien omdat het verouderd is. Onderdeel van dat masterplan zijn toekomstscenario’s met mogelijke invullingen voor Grunopark en De Wierden, het nog onbebouwde gebied ten westen van het Grunopark. Er is nog geen definitief plan, maar het gebied leent zich voor een wat dichter bebouwd waterstadje. “We hebben een mooie kans om een woongebied te ontwikkelen dat dichtbij de stad ligt en volop mogelijkheden biedt voor wonen, werken en recreëren. Een van de speerpunten in het gebied is betaalbaar en natuurlijk wonen nabij het water. Hier kunnen we sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen bouwen op een van de mooiste plekken in dit gebied. Meerstad is bedoeld voor iedereen’, aldus wethouder Roeland van der Schaaf." (bron: gemeente Groningen, februari 2022)

- "We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute van en naar Meerstad. In het najaar van 2020 beginnen de werkzaamheden. De nieuwe ontsluitingsroute is nodig omdat dit stadsdeel steeds meer inwoners krijgt. De Driebondsweg kan het verkeer niet meer goed aan. De route is zo ontworpen en wordt zo aangelegd dat deze mee kan groeien met het gebruik en de omgeving. We beginnen met de aanleg van de rotonde Hoofdweg – Vossenburglaan. In het voorjaar van 2021 starten de werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middelberterweg. Vervolgens wordt het laatste deel tot aan de P+R aangelegd. De nieuwe route is in de zomer van 2022 gereed voor auto, fiets en openbaar vervoer.

In totaal planten we zo’n 300 bomen rond de weg. Er komen drie soorten bermen: gemaaid gras, wild bloemenmengsel en onderbeplanting bos. Zo’n 1,5 kilometer wordt ingezaaid met wild bloemenmengsel. De weg loopt onder de Middelberterweg door, zodat dat lint intact blijft. Het wordt een slanke brug met een strak ontwerp. Tijdens de aanleg zorgen we ervoor dat de dieren geen schade ondervinden. Rondom de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn heikikkers aangetroffen. Er is een aantal nieuwe poeltjes gegraven om de kikkers daar naartoe te lokken. Ook is er een kikkerscherm in het veld geplaatst: dit is een laag scherm om kikkers tegen te houden. Op die manier leiden we ze naar een nieuwe, veilige plek. Ook voor de vleermuizen moeten we maatregelen treffen om hun vliegroute wat te verleggen. Voordat we aan de slag gaan met de nieuwe rotonde worden er speciale palen met gaas geplaatst die vleermuizen geleiden. De genoemde planning is indicatief. Het weer of andere zaken die we onderweg tegenkomen kunnen de planning beïnvloeden." (bron: Bureau Meerstad, maart 2020)

- Door de sinds 2008 minder gunstige economische ontwikkelingen, zijn veel grootschalige bouwplannen in het land op een lager pitje gezet wat de aantallen woningen betreft. Zo ook hier. Het heeft er hier met name toe geleid dat het gebied Meerstad-Noord, d.w.z. N van het Slochterdiep, vooralsnog niet wordt bebouwd, wat aanvankelijk wel de intentie was. De ambities op het gebied van de kwaliteit van wonen, landschap, natuur en recreatie blijven echter onverminderd hoog, alleen is er geen hard vaststaand eindbeeld meer, en wordt er telkens in 'modules' gebouwd, afhankelijk van de marktvraag. De actuele ambities voor het gebied worden verwoord in het document Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen (dec. 2011).

Enkele citaten hieruit, die de kern van het plan weergeven: "Voor u ligt de ontwikkelstrategie van Meerstad. Met deze strategie geven wij antwoord op de vraag hoe wij de komende jaren en decennia onze ambities willen gaan verwezenlijken. Deze ambities zijn aan het begin van deze eeuw geformuleerd en ze zijn nog steeds ongewijzigd. Maar de context waarbinnen deze ambities gerealiseerd moeten worden is sinds 2008, het begin van de economische recessie, drastisch veranderd. Daarom was het nodig om nieuwe benaderingswijzen te ontwikkelen en nieuwe strategieën te formuleren om de belofte van dit plan waar te kunnen blijven maken: wonen, recreëren en leven aan de rand van de stad in een natuurlijke omgeving met veel ruimte en vrijheid om je heen.

In de ontwikkelstrategie combinern wij de volgende ambities: voorzien in de vraag naar wonen in groen en aan water in de directe nabijheid van de stad; verminderen van het steeds maar stijgend autogebruik in de regio; een alternatief bieden voor bouwen in kwetsbare, waardevolle landschappen; bijdragen aan de waterbergingsopgave voor de regio; ontwikkelen van nieuwe natuur en schakels tussen natuurgebieden; bieden van nieuwe recreatiemogelijkheden voor stad en regio. In nauw overleg met overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn deze ambities uiteindelijk vertaald in het Masterplan Meerstad. Voor de eerste fasen zijn ze vervolgens opgenomen in het Bestemmingsplan Meerstad Midden. Op basis hiervan is het gebied nu in ontwikkeling genomen, is de infrastructuur in het eerste deelplan Meeroevers gerealiseerd en zijn de eerste woningen gebouwd. Inmiddels hebben ook de eerste ‘Meerstadjers’ hun intrek in Meeroevers genomen.

De ambities staan dus nog recht overeind. Maar, als eerder gesteld, de context voor de ontwikkeling van Meerstad is inmiddels wel een geheel andere dan die van 10 jaar geleden. Sinds eind 2008 wordt gewerkt aan een aangepaste strategie. In 2009 zijn de verwachtingen ten aanzien van de woningmarkt voor het eerst bijgesteld. Dit leidde toen tot de eerste aanpassingen van het plan, van de fasering en van de financiën. In 2010 is een volgende, grotere stap gemaakt toen de structurele effecten van de recessie echt duidelijk werden. Daarbij is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het deelgebied Noord grondig aangepast. Maar ook is een nieuwe denkwijze ten aanzien van de algehele ontwikkeling van ht gebied geïntroduceerd. Nu, in 2011, is weer een stap gezet: om aan de verslechterende marktsituatie het hoofd te bieden, is een nieuw financieel en organisatorisch raamwerk ontwikkeld én is de nieuwe ontwikkelstrategie verder uitgewerkt.

Uitgangspunt van de herijkte ontwikkelstrategie is om elke kleine en grotere stap in de ontwikkeling van Meerstad zo uit te voeren, dat die stap op zichzelf al de moeite waard is. We denken dus niet meer in eindbeelden van waaruit we terug redeneren om te bepalen wat we vandaag of morgen moeten doen. Neen, we denken vanuit het nu en grijpen de kansen die zich morgen voordoen aan om het gebied door te ontwikkelen. Als een organisch proces. Dit betekent niet dat er geen plan en geen richting meer is. Integendeel, voor het succes van dit plan is het van groot belang dat er substantieel wordt geïnvesteerd in een planstructuur die voorziet in de aansluiting op vaarroutes, in een goede en aantrekkelijke verbinding met de stad en in de verwezenlijking van een van de unieke elementen van dit gebied: leven in het groen en in de natuur. Meerstad was en blijft dus een bijzonder plan. Met hoge ambities en met grote ontwikkelingsmogelijkheden. De nieuwe ontwikkelstrategie in combinatie met een nieuw financieel en organisatorisch fundament maakt het mogelijk om die bijzonderheid ook daadwerkelijk vorm te geven."

- In 2008 is de 'eerste schop' de grond ingegaan en een begin gemaakt met het graven van het Woldmeer. Een meer dat uiteindelijk maar liefst 600 ha groot zal worden. Het eerste deel van het meer (ca. 70 ha) ligt in Meeroevers - het eerste deelplan in Meerstad - en is tegelijkertijd met de oplevering van de eerste woningen aldaar medio 2011 gereed gekomen. In totaal zijn daar circa 1.300 woningen gerealiseerd. Het gebied ligt tussen Klein Harkstede en het Grunopark, ten noorden van de Hoofdweg.

- In Meerstad komen verschillende soorten woningen en wijken. Dit zal variëren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in het centrale deel, iets ruimer wonen in het bos of bij het water, tot zeer landelijk wonen in de rustiger gebieden.

- De ruim 100 miljoen euro aan aanlegkosten en 80 miljoen aan overige regionale kosten van al het extra groen en water in dit gebied worden ruimschoots gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe Groningse stadsdeel. Daarnaast zorgt het 560 hectare grote nieuwe meer nog voor 41 miljoen aan vermeden kosten voor anders noodzakelijke zandwinning en waterberging. In totaal levert het extra groen en blauw in het gebied een verwachte regionale netto welvaartstoename op van ruim 97 miljoen. Dit is althans de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg in april 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de financiële haalbaarheid, maar om een onderzoek naar de maatschappelijke wenselijkheid van Meerstad.

Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in dit gebied 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk in Groningen. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van drie kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent zal stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde voor bewoners en omwonenden van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar. Daar komen nog de baten voor recreatieondernemers en de naar schatting uiteindelijk 1,7 miljoen recreanten bij. De totale regionale recreatiebaten worden in de scriptie geschat op 33 miljoen.

Ten slotte bespreekt Klokkenburg in zijn scriptie nog een serie kleinere meestal positieve effecten die nog niet in geld konden worden uitgedrukt. Zo is wel rekening gehouden met het verlies aan toekomstige landbouwproductie van ruim 8 miljoen, maar kon de hiermee samenhangende verminderde milieubelasting niet in geld worden uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de positieve effecten op de volksgezondheid en het eventuele grotere gevoel van veiligheid door de wateropvangcapaciteit van het nieuwe meer. Nadere informatie is evt. te verkrijgen bij Leendert Klokkenburg MSc (auteur scriptie), tel. 06-42758380. Een exemplaar van de scriptie is verkrijgbaar bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Karen Hooft, 050-317 8500. (bron: Rijksuniversiteit Groningen, 9-4-2009)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op een zaterdag begin januari 2018 was er de eerste Woldmeerduik, een zogeheten nieuwjaarsduik. Deelname kostte 2,50 euro, wat geheel ten goede kwam aan Stichting Spieren voor Spieren. Voor zover ons bekend was er geen editie 2019. Hopelijk is het in 2020 weer wel.

- De MEER-run (op een vrijdag in mei, in 2020 voor de 5e keer) is een recreatieve hardloopwedstrijd, met tijdregistratie, dwars door het leefgebied en de natuur van Meerstad en de historische dorpskernen van Middelbert en Engelbert.
De MEER-run biedt iedereen een leuke uitdaging. Kies voor de route van 7 km of loop de langste route van 14 km. Voor de kleinsten houden we het wat korter. Voor hen hebben we routes van 500 1.000 meter. De routes voeren je over verharde en onverharde wegen, dwars door het gebied. De één rent zo snel mogelijk naar de finishlijn, de ander loopt recreatief. Hoe dan ook, iedereen geniet onderweg volop van de adembenemende uitzichten langs de route. Ervaar de rust, de natuur en de historie van dit gebied. De MEER-run is er om zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan de (hard)loopsport en te laten genieten van de veelzijdigheid en bijzonderheid die dit stadsdeel te bieden heeft. De kosten voor deelname aan de MEER-run bedragen € 7,50, voor de Kidsrun is het € 2,50.

Voetbalvereniging Engelbert organiseert in hetzelfde weekend haar jaarlijkse Sport&Spel Weekend op Sportpark Engelbert. Op vrijdagavond wordt er afgetrapt met een 5x5 voetbaltoernooi voor dames- en herenteams. Deelnemers van de MEER-run kunnen gebruik maken van de horecavoorzieningen op het feestplein bij MFC Engelbert. Vanaf 20.00 uur is er live muziek. Ze nodigen je van harte uit hier nog even na te genieten van de loop.

- Van eind juli tot eind september is er het Maisdoolhof Meerstad. Het doolhof is bijna 3 voetbalvelden groot en telt maar liefst 4 km aan paden. Genoeg ruimte voor speurneuzen om lekker rond te dwalen. Nieuw is het kleine doolhof voor de beginners en een groter doolhof voor wie wel van een beetje uitdaging houdt. Om het zoeken en (ver)dwalen nog leuker te maken kunnen er in en naast het doolhof ook puzzels en opdrachten worden gemaakt. Het gratis toegankelijke Maisdoolhoof is inmiddels een populaire attractie; in 2019 trok het 6.000 bezoekers.

Eind september is er als afsluiting van het maisdoohofseizoen de Lantaarntocht. Wegdromen bij het toch wel een beetje spannende sprookje, een pompoen uithollen, je laten schminken en dan met je lantaarntje door het doolhof om de dieren te zoeken terwijl het al donker wordt. In totaal deden er bijna 200 kinderen mee aan de Lantaarntocht. Het Maisdoolhof kan modderig en nat zijn. Houd er dus rekening mee dat je kleding (flink) vies kan worden. En modderlaarzen of niet, je kunt natuurlijk na je speurtocht altijd een verfrissende duik nemen in het naastgelegen Woldmeer. Bij regen is het doolhof gesloten. Betreden van het doolhof is geheel op eigen risico. Het doolhof is niet toegankelijk voor honden. De paden kunnen oneffen zijn en zijn niet begaanbaar met kinderwagens en rolstoelen. Onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.

- In juli organiseert Bureau Meerstad samen met Timmerdorp Groningen de het driedaagse Vlottendorp Meerstad (in 2020 voor de 2e keer), voor kinderen van de basisschoolgroepen 3 t/m 8. De locatie is Strand Meeroevers. Het strand is tijdens het Vlottendorp voor andere bezoekers gesloten.

- Ballon Fiësta Meerstad (weekend eind augustus/begin september, in 2019 voor de 10e keer) is inmiddels uitgegroeid tot een van de mooiste en grootste ballonevenementen in Noord-Nederland. Het evenement trekt jaarlijks ca. 15.000 bezoekers. Tientallen ronde heteluchtballonnen en special shapes (= ballonnen in bijzondere vormen en figuren) kiezen het luchtruim. Wist je dat de gemiddelde ballon tijdens de Ballon Fiësta wel 4000 m3 groot is? Dat is de inhoud van ca. 10 woonhuizen! Er is ook een aantrekkelijk en afwisselend randprogramma voor jong en ouder. Zo konden bezoekers tijdens editie 2018 genieten van de Flyboard show op het Woldmeer, rondlopen in een ballon, een kijkje nemen bij modelballonnen, de brander bedienen, op de foto in een ballon, en met waterballen over het Woldmeer lopen. Ook kleurde de lucht met paramoteurs en reusachtige vliegers.

Beide avonden worden op feestelijke wijze afgesloten met de spectaculaire Night Glow Meerstad, waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving verlichten op de maat van de muziek en een schitterende weerspiegeling in het Woldmeer creëren. Je kunt tijdens het evenement ook meevaren in een van de ballonnen (dat kost €149 p.p.). Een unieke ervaring voor jezelf of om cadeau te doen. Het evenement is gratis toegankelijk. Ook het parkeren is gratis. In verband met de verwachte verkeersdrukte is voor publiek uit de buurt de fiets een aanrader. Voor een fietsenstalling is gezorgd. En ook die is gratis. Voor een indruk van dit evenement zie de video van Ballon Fiësta editie 2018.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert de in 2017 opgerichte IJsvereniging Meerstad diverse schaatsmogelijkheden, onder meer op het Woldmeer, en organiseert zij diverse schaatsevenementen voor jong en ouder. De ijsvereniging heeft de beschikking over een zogeheten Stamfibie*: een hippe sneeuwschuiver met bijbehorende quad, waarmee ze in een vroeg stadium veilig de sneeuw van het ijs kunnen verwijderen, en waarmee ze, mocht het zich onverhoopt voordoen, veilig door het ijs kunnen zakken. * De Stamfibie is een uitvinding van schaatsliefhebber Edward Stam uit Zwartsluis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ommetjes zijn korte wandelroutes, die door Landschapsbeheer Groningen en bewoners zijn uitgezet in en rond hun dorp in de provincie Groningen. Vaak lopen ze over historische paden. Ommetjes maken het landschap toegankelijk en beleefbaar. Voor bewoners zijn het heerlijke zondagmiddag- en zomeravondwandelingen, voor bezoekers een ontspannen en leuke manier om de provincie te ontdekken. Het in 2016 gerealiseerde Ommetje Meerstad, Middelbert en Engelbert is een wandelroute van 7,8 kilometer door zowel het nieuwe woon- en recreatiegebied als door de in de titel van de wandeling genoemde oude dorpen in het gebied. Hiermee krijg je een goed beeld van de prachtige natuur in het gebied, de historie en de actuele ontwikkelingen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “Meerstad is veel meer dan alleen een woonwijk. Het is een gebied met enorm veel maatschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten, waar mensen van kunnen en mogen genieten. Daarom zijn we heel blij dat dit ommetje is gerealiseerd en letterlijk een verbinding maakt tussen de nieuwe en de bestaande omgeving.“ Het is het 27e ommetje in provincie Groningen. Onder de link vind je de brochure van het ommetje, die naast de route ook een aantal bezienswaardigheden en historische weetjes beschrijft. De brochure is ook te verkrijgen in het Informatiecentrum.

- Sinds 2011 is er de fietsroute Dichterbij Meerstad, een mooie culturele fietsroute van 25 km door dit gebied. Langs de route tref je zogenaamde gedichtenbankjes aan waarop je kunt genieten van het uitzicht en tegelijkertijd kunt luisteren naar de gedichten over het gebied van een aantal bekende Groningse dichters en tekstschrijvers als Jean Pierre Rawie, Jan Mulder, Anneke Claus, Henk Scholte, Sieger Geertsma e.a. Fietskaarten zijn verkrijgbaar bij het Infocentrum (zie bij Links).

- "Bij de uitkijktoren aan het Woldmeer in Meerstad ligt Strand Meeroevers. Hier kun je naast zwemmen en zonnen ook supboarden en kajakken, kiten, windsurfen en beachvolleyballen. Het strand bestaat volledig uit zand, loopt natuurlijk af richting het water en gaat over in de zandbodem van het meer. Aan de achterzijde loopt een groenstrook met jonge bomen waar je op een zelf meegebracht kleedje heerlijk kunt uitkijken over het water. Met behulp van een boeienlijn in het water geven we aan welk deel is gereserveerd voor de wateractiviteiten en welk deel voor het zwemmen. Voor de kiters en windsurfers is er bij de uitkijktoren een plek gereserveerd om te water te gaan. Zo kan iedereen veilig genieten van het Woldmeer. De waterkwaliteit van het Woldmeer wordt regelmatig gecontroleerd en is goed.

Terwijl je de parkeerplaats van het strand op rijdt, zie je gedurende de zomermaanden aan je rechterhand het Maisdoolhof Meerstad. Het strandtentje verwelkomt de doolhofbezoekers en is direct zichtbaar als je het strand oploopt. Hier huur je ook het materiaal voor suppen en kajakken. Bij het strandtentje, met beschut terras en picknicktafels, kun je terecht voor een snack en een drankje. In de vakantieperiode is het strandtentje dagelijks van 10:00-17:30 uur geopend. Buiten de schoolvakanties op woensdag en vrijdag van 13.00-17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00-17.30 uur. Bij regenachtige dagen is het strandtentje gesloten.

De Robiniahouten uitkijktoren bij Strand Meeroevers in Meerstad is niet alleen een fraaie en duurzame landmark, het biedt bewoners en bezoekers ook de mogelijkheid om de ontwikkelingen in het gebied vanaf 8 meter hoogte te volgen. Op het 16 m2 grote hoogste uitkijkplateau staat een tweetal informatiepanelen, die meer informatie geven over de vaarverbinding en woningbouwplannen. Het beklimmen van de toren geeft je de mogelijkheid om het landschap te zien veranderen in een aantrekkelijk woon-, leef- en recreatiegebied. De toren is voor iedereen toegankelijk en is per fiets en te voet bereikbaar."

- "Met een formaat van 10 hectare is Park Meerstad het grootste openbare landkunstproject van Nederland. Het unieke ontwerp voor het park komt uit handen van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en LAOS Landschapsarchitectuur. De ontwikkeling van het park is een samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen), gemeente Groningen en Bureau Meerstad, en ook de bewoners hadden een stem in het geheel. In het park komen kunst en natuur samen. In november 2019 plantte wethouder Chakor de eerste boom in het park, samen met leerlingen van de Meeroeversschool. “Meerstad is een aanwinst voor de gemeente Groningen. Dit college vindt het erg belangrijk dat er veel groen komt en een park maakt een locatie ontzettend aantrekkelijk”, benadrukte wethouder Chakor in haar toespraak. In totaal zijn er 90 bomen van 9 verschillende soorten geplant in het park. De 9 soorten bomen hebben elk hun eigen kleur en bloeiperiode, daardoor ziet het park er van het voorjaar tot aan de herfst telkens anders uit. De glooiende heuvels en het kaarsrechte betonnen fietspad zorgen voor een unieke beleving.

De ontmoetingsplek van Meerstad. In het park kun je niet alleen genieten van prachtige vergezichten over het Woldmeer, je vindt tussen de grasheuvels door ook talrijke soorten bomen, struiken en bloemen, en een waterpartij die het park halverwege doorsnijdt. Sommige fiets- en wandelpaden bewegen mee met de plooien in het landschap, andere paden snijden er juist scherp doorheen, waardoor je de niveauverschillen nog meer ervaart. Het natuurlijke speelterrein aan de zuidkant van het park, grenzend aan het water, biedt talrijke mogelijkheden voor natuurlijk spelen. Met bijvoorbeeld stapstenen in het water, klimbomen, een trekvlot, een uit hout opgetrokken kabelbaan en ruimte voor het bouwen van hutten. Sport, spel en festivals. Naast sport en spel krijgen ook cultuur en (buurt)festivals er de ruimte en komt er in 2021 een strand met horecavoorziening, waar het het gehele jaar goed toeven zal zijn. Kortom, een park om te beleven, in te ontspannen en in te spelen, voor alle leeftijden en voor iedereen!" (bron: Meerstad.eu) Voor nadere informatie zie ook de flyer van het park.

- "In maart 2020 hebben de gemeente Groningen, Bureau Meerstad en een groep mountainbikers een intentieverklaring ondertekend voor het ontwikkelen van een mountainbike skills park. Het initiatief is bedoeld om inwoners van de gemeente Groningen uit te dagen om meer buiten te bewegen. Het mountainbike skills park moet een uitdagend parcours worden met onder andere hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels. Gerben de Knegt, bondscoach offroad van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie: “Om jonge sporters op een laagdrempelige en leuke manier te laten kennismaken met de mountainbike skills, is ieder skillspark op een makkelijke bereikbare plek een grote aanwinst.” Na de ondertekening is door de initiatiefnemers met behulp van enkele obstakels een korte demonstratie gegeven. Het park is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied tussen Driebond en Meerstad. Dit wordt op termijn een nieuw woon-, werk- en leefgebied. Vooruitlopend op de definitieve invulling biedt het Bureau passende, tijdelijke initiatieven de ruimte. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst begint een periode tot de zomer van 2020 waarin de haalbaarheid van het mountainbike skills park zal worden onderzocht. Indien de onderzoeken uitwijzen dat het park haalbaar is, wordt ernaar gestreefd om het in de loop van 2021 te realiseren." (bron: gemeente Groningen)

Terug naar boven

Beeld

- Promotiefilmpje over wonen, leven en recreëren in Meerstad.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van Meerstad met actueel nieuws over de ontwikkelingen in dit gebied. - In Infocentrum Meerstad kun je je laten voorlichten over de woonmogelijkheden in dit gebied.

- Nieuws: - Nieuws uit Meerstad op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2012 is in Meerstad Samenwerkingsschool Meeroevers van start gegaan. Een school die klein is begonnen en de komende jaren zal doorgroeien naar een grote school. Een school die een centrale plaats in de wijk inneemt, die werkt volgens een onderscheidend concept en die de ambitie heeft om een school te zijn waar alle kinderen uit de wijk welkom zijn. Een samenwerkingsschool waar kinderen van de christelijke en de openbare identiteit in één klas zitten. De school en de grote buitenspeelplaats bevinden zich in de ruimtelijkheid van de natuur en de vrijheid van de omgeving. Vanwege het in hoog tempo toenemende aantal leerlingen is de school - die anno 2017 ca. 175 leerlingen heeft - in 2017 met 5 lokalen uitgebreid.

- SKSG Krullevaar biedt kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO). "Een kind dat houdt van natuur voelt zich helemaal thuis bij SKSG Krullevaar. Deze locatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar staat namelijk midden in de groene omgeving van Meerstad. Het ruime en lichte gebouw is omringd door natuur en natuurlijke speelplekken waar we volop gebruik van maken. Dat betekent lekker vogels spotten, spelen in de klei en verstoppertje spelen in het riet! De samenwerking met school Meeroevers biedt veel mogelijkheden. Niet alleen doordat de overgang voor het jonge kind naar de basisschool hierdoor natuurlijk verloopt, maar ook doordat we gebruikmaken van elkaars talenten en elkaars ruimtes. SKSG Krullevaar biedt kinderen een veilige en bekende plek dichtbij huis, waar school en kinderopvang nauw samenwerken. Wij werken vanuit het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Startblokken. De thema’s die we hierbij kiezen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de BSO kinderen vullen we dit aan met Meervoudige Intelligentie. Daardoor kan ieder kind zijn/haar eigen talenten ontwikkelen."

- "In augustus 2020 heeft Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei haar deuren geopend in Meerstad, het groenste stadsdeel van Groningen. IKC Groenewei is een samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en Openbaar Onderwijs Groningen. IKC Groenewei biedt opvang en onderwijs in een naadloos concept met één directeur en één gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het kind (0-13 jaar). De medewerkers van de kinderopvang en de school vormen één team. De naam Groenewei past bij de wijk waarin de school staat én het groene karakter van het onderwijs en de kinderopvang. Tijdelijke locatie. IKC Groenewei is gestart in een tijdelijke locatie op Texelaar 33 in de wijk Groenewei. Het tijdelijke onderkomen van het IKC heeft vanaf het begin af aan al een speciale indeling, passend bij de visie. Er zijn grote gezamenlijke leerpleinen gecreëerd en plekken voor spelen en buiten-onderwijs. Op deze manier komt de integrale visie op leren en ontwikkelen tot leven en is er veel ruimte voor verandering en vernieuwing. Peuters en kleuters kunnen samen spelen om de overgang van kinderopvang naar school soepel te laten verlopen. IKC Groenewei maakt het mogelijk dat kinderen 12 jaar lang met elkaar de verschillende fasen doorlopen, van kinderopvang tot het voortgezet onderwijs.

De visie van IKC Groenewei. Het plezier van kinderen bij het spelen en leren staat voorop. Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en uitdaging zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Creativiteit, digitale vaardigheden, samenwerken en kritisch denken zijn daarnaast belangrijke pijlers. Het onderwijs is gericht op duurzaamheid, vitaliteit en bewegen. Het leren speelt zich grotendeels af op instructieplekken, leerpleinen en in de omgeving van Groenewei. Actief onderwijs. Leerlingen werken met hun leerkracht in hun eigen stamgroep, op een vaste plek rond het leerplein. Naast rekenen en taal is er veel aandacht voor wereldoriënterende en culturele vakken en ontwikkelen leerlingen vaardigheden in samenwerken, zelfstandigheid, eigenaarschap, planmatig werken en reflectie. Ook bewegend leren krijgt bij ons veel aandacht. Iedere leerkracht heeft een eigen vakspecialisme, waardoor er een breed lesaanbod van hoge kwaliteit wordt geleverd.

Opvang brengt onderwijs in de praktijk. Omdat de medewerkers van de opvang en het onderwijs nauw samenwerken, bieden de activiteiten van de buitenschoolse opvang een aanvulling op de thema’s die ook in de klas worden behandeld. Kinderen die les gehad hebben over de natuur, gaan naar buiten om natuurlijk knutselmateriaal te vinden. Gaat het over sport in de les? Dan kunnen kinderen bij de opvang lekker bewegen. Er is een breed aanbod aan activiteiten, sport en cultuur. Nieuwbouw. Naar verwachting wordt medio 2022 de nieuwbouw van IKC Groenewei in gebruik genomen. IKC Groenewei is daarmee de eerste permanente school van Meerstad en een van de eerste IKC’s van Groningen. Zowel de bestaande Meeroeversschool (VCOG) als IKC Groenewei bieden dan elk plek aan 450 leerlingen. De gezamenlijke capaciteit van 900 leerlingen past bij de prognose voor Meerstad anno 2040." (bron: Openbaar Onderwijs Groningen) Voor nadere informatie zie de brochure van IKC Groenewei.

"In Kindcentrum Groenewei in de gelijknamige wijk in Meerstad komen een school voor 450 leerlingen, kinderopvang en een sportzaal. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in februari 2021 voor aan de gemeenteraad. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw in de zomer van 2021 en kan het gebouw in het najaar van 2022 in gebruik worden genomen. Tot die tijd gaan de kinderen naar het tijdelijke onderkomen aan de Swifter, dat sinds de zomer van 2020 in gebruik is.

Dat er een permanente school zou komen in Groenewei, was al bekend. In nauwe samenwerking met Openbaar Onderwijs Groningen, SKSG, Sport050, Bureau Meerstad en de gemeente is het plan voor de school en kinderopvang verder uitgewerkt en aangevuld met ruimte voor een sportzaal. Wethouder Carine Bloemhoff is blij met het plan “Van dit complete gebouw plukt heel Meerstad en omgeving de vruchten. Kinderen en leerkrachten krijgen een prachtig school/kinderopvang gebouw en daarnaast kan er ook gesport worden. Een win-win situatie!”

Sportzaal. In de eerdere plannen zou er een gymzaal bij Groenewei komen. Vanuit de sportsector bleek behoefte te zijn aan een sportzaal met een groter volume. De sportzaal is buiten de gebruikstijden voor het bewegingsonderwijs beschikbaar voor binnensport en biedt daarmee ook kansen voor de wijk op het gebied van sport, spelen, bewegen en ontmoeten.

Eén ontwerp voor voorzieningencluster en openbare ruimte. Het Kindcentrum komt bij de andere voorzieningen in Groenewei, waaronder de buurtsupermarkt. Voor het cluster van voorzieningen is één ontwerp gemaakt. Dat zorgt ervoor dat de buitenruimte van het Kindcentrum en de openbare ruimte er omheen naadloos op elkaar aansluiten. Ook in gebruik lopen de buitenruimtes in elkaar over en kunnen kinderen gebruik maken van het naastgelegen park, voor bijvoorbeeld gymlessen of buitenspelletjes van de kinderopvang. Parkeren en Kiss + Ride gebeurt in het openbaar gebied van het cluster van voorzieningen dat in deze omgeving wordt aangelegd. De totale kosten voor de bouw bedragen zo’n 15 miljoen euro." (bron: Bureau Meerstad, februari 2021)

- Gezondheid: - Meerstad heeft sinds 2016 zijn eigen Gezondheidscentrum. Hier kunnen de bewoners van zowel het dorp als de omliggende dorpen met zeer diverse hulpvragen nu dichtbij huis terecht. Naast de huisartsen, apotheek uitdeelpost, verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen is er ook een kindercoach, een psychosocial counseler en een diëtist.

Reactie toevoegen