Liemers

Streek
Liemers
Gelderland

Liemers

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Liemers.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Liemers.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Liemers.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Liemers (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

De Liemers is een streek in het oosten van de provincie Gelderland, gelegen ten zuidoosten van Arnhem en omvat de gemeenten en voormalige gemeenten Angerlo, Bergh (ged.), Didam, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Ook Doesburg wordt vaak tot de Liemers gerekend.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Liemers heette vroeger ook Lijmers. Als middeleeuwse "gouw" heette het Leomerike.

Terug naar boven

Ligging

De Liemers wordt in het W begrensd door de IJssel, in het N door de Oude IJssel, in het O door het Monterland en in het Z door de Rijn. Het gebied ten O van de heuvel Montferland behoort tot de Achterhoek. Op de site van Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg vindt u een plattegrond van het gebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Geografie
De Liemers heeft begin 19e eeuw afwisselend aan Gelderland en aan Duitsland (Kleef) behoord. In 1808 werd zij met Gelderland herenigd, in 1814 aan Pruisen teruggegeven en in 1816 weer bij Nederland gevoegd.

Schutterijen
De Liemers is een van de streken waar het schutterijgebeuren nog steeds erg leeft. Het schutterswezen is in de middeleeuwen ontstaan met als belangrijkste taak het beschutten (beschermen) van familie en eigendommen. Bewoners van een buurtschap of streek verenigden zich om zo van de nodige bescherming verzekerd te zijn. Daarnaast regelde men ook onderlinge bijstand in alle levensomstandigheden in de dorpsgemeenschap met als organisatievorm het schuttersgilde of de schutterij. Ook bij het organiseren van hulpverlening en bij feestelijkheden heeft het schuttersgilde of de schutterij steeds een belangrijke plaats ingenomen.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de Liemers, kunt u terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Het Liemers Museum - gevestigd in Huis Mathena, een van oorsprong 16e-eeuwse havezate - toont in verschillende kamers diverse thema's die betrekking hebben op de geschiedenis van de streek: de kerkelijke geschiedenis waarbij voorwerpen van katholieke, protestantse en joodse oorsprong de hoofdrol spelen; de archeologie met  bodemvondsten uit prehistorie, Romeinse Tijd en middeleeuwen en overblijfselen van historische gebouwen; de natuurhistorie met fossielen van dieren uit de oertijd en opgezette dieren uit het recente verleden; de schutterijen en het verenigingsleven verbeeld in uniformen, vaandels en bijbehorende attributen;  ambachten en industrie met aandacht voor de steenindustrie, tabaksindustrie (Turmac-Historische Collectie) en inktfabricage (Gimborn); Tweede Wereldoorlog met verzameling wapens, uniformen en allerhande voorwerpen die een beeld geven van de oorlogsjaren in de Liemers; Topografische atlas met waterkaartencollectie die de ontwikkeling van de diverse waterbouwkundige werken aan de nabijgelegen rivieren door de eeuwen heen laat zien, zoals de aanleg van het Pannerdens Kanaal; oude foto's en ansichtkaarten van de Liemerse gemeenten.

Om de geschiedenis van de streek te kunnen bestuderen beschikt het museum verder over een fotocollectie van ca. 12.000 stuks, een collectie bidprentjes, een knipselarchief en een handbibliotheek. Deze collecties zijn voor een groot deel geautomatiseerd toegankelijk.

- Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in 2011 ontstaan uit een fusie van het Achterhoeks Archief met het Staring Instituut.

- In veel literatuur over de Liemers wordt de streek geportretteerd als een ouderwetse, achtergebleven samenleving waar de economische modernisering maar langzaam doordrong. Dat dit beeld niet klopt, blijkt uit het proefschrift van historicus Jan B. Smit (1956-2011): Sporen van moderniteit. De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) (542 pag., 2010). Om de mate van moderniteit vast te stellen, heeft Smit de volgende indicatoren onderzocht: de demografische ontwikkeling, de geografische situering, de beroepsstructuur, de armenzorg en de inkomensverdeling. Op basis hiervan beschrijft hij de feitelijke economische ontwikkeling op regionaal en gemeentelijk niveau. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de traditionele katholieke elite geen remmende factor geweest in het moderniseringsproces. Zie ook de website van de familie Smit over het boek van dr. Jan B. Smit.

- Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel.

- Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten en voormalige gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar.

- De Graafschap (waaronder een deel van de Liemers) in de Middeleeuwen.

- Site Liemers Verleden van de Historische en Archeologische Stichting (HAS).

- De heren Zondervan en Van Petersen (resp. voormalig streekarchivaris en streekarchivaris) hebben diverse naslagwerken over de geschiedenis van de Liemers gepubliceerd.

- De Historische Vereniging Achterhoek en Liemers is in 2013 opgeheven, maar heeft tijdens haar 88-jarige bestaan natuurlijk wel de nodige publicaties over de geschiedenis van deze streken het licht doen zien. Het Jaarboek Achterhoek en Liemers, dat voorheen door de historische vereniging werd gepubliceerd, blijft wel bestaan en wordt voortaan verzorgd door de mr. H.J. Steenbergen Stichting.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Doortrekken A15
De provincie Gelderland, het Rijk en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben in 2011 een akkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar Zevenaar. Met de doortrekking van de snelweg, die nu nog bij Bemmel eindigt, verdwijnt in Oost-Nederland een groot verkeersknelpunt en neemt de verkeersoverlast voor inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen sterk af. Ook krijgt Nederland een goede internationale corridor voor het wegtransport tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. De door te trekken A15 gaat met een brug over het Pannerdensch Kanaal en krijgt tussen Duiven en Zevenaar een half verdiepte ligging. Daarnaast voorzien de plannen in een goede inpassing onder meer bij Groessen en Boerenhoek. In november 2015 is het definitieve tracé bekend geworden. Het project kost ruim 800 miljoen euro, en wordt gefinancierd middels tijdelijker tolheffing (die wordt gestopt zodra de kosten gedekt zijn). De nieuwe verbinding beoogt tussen 2021 en 2023 gereed te zijn. Nadere informatie over het project vindt u op de site van Projectbureau ViA15 en op de site van het Bewonersoverleg Groessen A15.

Krimp en ruimtelijke ordening
- Demografische prognoses laten zien dat de Liemers nog tot ongeveer 2030 kan rekenen op een bescheiden groei. Daarna krimpt ook hier het aantal huishoudens. De 5 woningcorporaties in de Liemers hebben daarom de handen ineengeslagen en in 2013 een gezamenlijk rapport opgesteld: Marktvisie de Liemers, Handreiking aan onze partners, waarbij regiobreed wordt gekeken waarmee de woonbelangen van met name starters, gezinnen en ouderen op termijn het beste gediend zijn. Enkele kernpunten uit het rapport: woningbouwprogramma's zijn fors teruggeschroefd om geen overschotten te krijgen. Nieuwbouw vindt nog slechts bij uitzondering plaats. Starters kunnen voor redelijke prijzen bestaande huurwoningen kopen. En huurwoningen worden geschikter gemaakt voor ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Terug naar boven

 

 

Reactie toevoegen