Rijnwaarden

Gemeente
Rijnwaarden
Liemers
Gelderland

rijnwaarden_rijnwaardense_uiterwaarden.jpg

Rijnwaarden, de Rijnwaardense Uiterwaarden, een landelijk en waterrijk gebied tussen Lobith in het ZO en Loo in het NW, wordt de komende jaren heringericht in het kader van hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. (© www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl)

Rijnwaarden, de Rijnwaardense Uiterwaarden, een landelijk en waterrijk gebied tussen Lobith in het ZO en Loo in het NW, wordt de komende jaren heringericht in het kader van hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. (© www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl)

Rijnwaarden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Rijnwaarden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rijnwaarden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijnwaarden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rijnwaarden is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Liemers.

- De gemeente Rijnwaarden is in 1985 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Pannerden en Herwen en Aerdt.

- De gemeente Rijnwaarden omvat de dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer en de buurtschappen Aerdenburg, Geitenwaard, Kijfwaard en Ossenwaard. In totaal zijn dit 6 dorpen en 4 buurtschappen.

- De gemeente Rijnwaarden gaat per 1-1-2018 fuseren met de gemeente Zevenaar.

- Wapen van de gemeente Rijnwaarden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rijnwaarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Rijnwaarden omvat ca. 5.000 huizen met ca. 11.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Rijnwaarden, kunt u terecht bij Heemkundekring Rijnwaarden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het buitengebied van Rijnwaarden heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2013 gestarte project `t Gelders Eiland verhaalt omvat een netwerk van 5 wandelroutes door en om alle 6 dorpen van `t Gelders Eiland - zoals het grondgebied van de gemeente Rijnwaarden ook wel wordt genoemd - waar de geschiedenis, van stuwwal tot schutterij, digitaal met interessante korte films tot leven wordt gebracht (middels QR-codes en de smartphone). Ook op de site van 't Gelders Eiland is veel over de geschiedeni van de 6 dorpen te vinden.

- In een aantal uiterwaarden, bijvoorbeeld langs Maas, Rijn en Waal, tref je zogeheten meestromende nevengeulen aan, ook wel strangen genaamd. Soms zijn dit restanten van oude rivierlopen, soms zijn ze recent aangelegd. De nevengeulen vergroten bij hoogwater de waterbergingscapaciteit. Om deze reden worden sommige (gedeeltelijk) dichtgeslibde oude rivierlopen weer uitgegraven. Staatsbosbeheer wil bijvoorbeeld op termijn in het Rijnstrangengebied tussen Lobith en de Loowaard Z van het dorp Loo, waar veel oude stroombeddingen van de Rijn liggen, de oude strangen weer mee laten stromen. Het Rijnstrangengebied is onderdeel van Nationaal Landschap De Gelderse Poort en een belangrijk vogelgebied.

De laatste jaren worden er bewust steeds meer nieuwe nevengeulen aangelegd, niet alleen in verband met de toegenomen behoefte aan waterafvoer, als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering en oprukkende verstedelijking, maar ook om meer ruimte te geven aan de natuurlijke dynamiek van rivieren. Bovendien vergroten nevengeulen de biodiversiteit in en om de rivieren.

De Rijnstrangen liggen in de Gelderse Poort, waar de Rijn in de Waal en het Pannerdens Kanaal splitst. Lange tijd waren de strangen een hoogdynamisch onderdeel van de rivier. Ze speelden een rol in de waterverdeling naar de verschillende Rijntakken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld. Het strangengebied ademt sindsdien nog wel rivier, maar is haar ziel verloren met die uitbanning van rivierdynamiek. De strangen hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een laagdynamisch binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, gevoed door kwelwater uit het Montferland.

- De herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden, een gebied van 1.000 hectare NW van Lobith, is weer opgepakt. Aan de hand van nieuwe inzichten en nieuw beleid werken vijf verschillende uitvoerders van overheid en bedrijfsleven onderling samen aan de verdere uitwerking van het plan van Rijkswaterstaat uit 2001. Het plan van Rijkswaterstaat Oost-Nederland voor de Rijnwaardense Uiterwaarden is gericht op veiligheid bij hoog water en de ontwikkeling van natuur. Hierbij blijft ruimte voor recreatie en voor bestaand gebruik, onder andere door steenfabrieken. De hoofddoelen zijn: in 2015 een waterstandsdaling van 11 centimeter bij hoog water, en in 2018 500 hectare nieuwe riviergebonden natuur. Het project omvat de deelprojecten Groene Rivier Pannerden, Geitenwaard, Oevergeul Boven-Rijn langs het Bijlandsch Kanaal, Lobberdense Waard, Bijlandse Waard en recreatieplas De Bijland. Voor nadere informatie zie de site Rijnwaardense Uiterwaarden.

- Het oude, van de Rijn afgesneden deel dat Oude Rijn heet en in het N door de gemeente loopt, is tegenwoordig een natuurgebied onder de naam Rijnstrangen. De provincie Gelderland heeft in 2016 3 bedrijven met 139 hectare landbouwgrond aangekocht in het gebied Rijnstrangen. De aankoop van deze gronden vormt een belangrijke stap om de verkaveling in het gebied te verbeteren. Door percelen te ruilen ontstaan er voor boeren beter aaneengesloten kavels op plaatsen die economische kansen bieden. Bovendien kan zo ook ruimte ontstaan voor de nodige natuurontwikkeling in dit gebied. De helft van de aangekochte grond wordt ingezet voor natuurverbetering, de andere helft voor verbetering van de landbouwstructuur. In het gebied de Rijnstrangen staat de komende jaren veel te gebeuren. Er liggen plannen voor natuur, water, landbouw, wegen en een overnachtingshaven. De provincie werkt daarin samen met waterschap Rijn en IJssel, gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Rijnwaarden.

Reactie toevoegen