Doesburg

Plaats
Stad en gemeente
Doesburg
Liemers Achterhoek
Gelderland

doesburg_gemeentekaart_kuijper_ca._1870.jpg

gemeente Doesburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Doesburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Doesburg

Terug naar boven

Status

- Doesburg is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, gelegen op de grens van de streken Liemers en Achterhoek.

- De gemeente Doesburg is middels een grenscorrectie in 1957 in het noorden vergroot met een deel van de gemeente Rheden (= de Fraterwaard, die door afsnijding van een bocht in de IJssel meer aan de Doesburgse kant kwam te liggen) en in het zuiden met een deel van de gemeente Angerlo (= de voormalige buurtschap thans wijk Beinum).

- Bij de gemeentelijke herindelingen in deze regio in 2005 is de gemeente Doesburg vooralsnog buiten schot gebleven. Voorlopig blijft zij zelfstandig.

- Wapen van de gemeente Doesburg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Doesburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1025 kopie 18e eeuw Dusburg, 1234 in Dosburg, 1277 Doesborg, 1867 Doesborgh, 1883 Doesburg.

Naamsverklaring
Misschien Oudnedelands burg 'burcht' met dust 'kreupelhout' of dôse 'mosveen'. De betekenis van de Duitse plaatsnaam Duisburg (890 Diusburg) is evenmin duidelijk. Gysseling denkt aan de Indo-Europese wortel dheus- 'uitbuigend, schitterend?' Volgens aan fantasie ontsproten overlevering werd de stad gesticht door de Romeinse veldheer Drusus (Drusiburgum). (1)

Terug naar boven

Ligging

Doesburg ligt NO van Arnhem, NNO van Zevenaar, NW van Doetinchem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de stad en gemeente Doesburg 556 huizen met 3.525 inwoners. Tegenwoordig heeft zij ca. 5.000 huizen met ca. 11.500 inwoners (waarbij de wijk Beinum ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners heeft).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Doesburg, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg.

- Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh. De vereniging richt zich op de geschiedenis van de huidige gemeente Doesburg en de voormalige gemeenten 'Hummelo en Keppel' en Angerlo, plus het dorp Olburgen, oftewel het oude 'richterambt' Doesburg.

- Ook Streekmuseum De Roode Tooren richt zich op de geschiedenis van het oude Richterambt Doesburg. Er zijn afdelingen afdelingen archeologie, geologie, volkskunde, handel en nijverheid en kerkelijke kunst.

- Artikelen over Doesburg m.b.t. geschiedenis en bezienswaardigheden, door Egbert van de Haar uit Tiel (even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het gaat goed met de bedrijven Koninklijke Rotra, een logistieke dienstverlener, en Ubbink, een producent van rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en producten voor lucht- en waterdicht bouwen. Rotra en Ubbink zijn twee echt Doesburgse bedrijven die al meer dan honderd jaar in deze gemeente zijn gevestigd. Samen bieden ze werk aan ca. 1.000 personen. Ze zijn dan ook belangrijke pijlers van de lokale en regionale economie, die men graag in Doesburg en de regio wil behouden. Om de groei van de bedrijven te faciliteren moet het bedrijventerrein direct N van de stad met tussen de 10 en 20 ha worden uitgebreid. Dit levert enkele honderden banen extra op.

Wethouder Ellen Mulder: “De uitbreiding van deze bedrijven is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de hele regio, dus niet alleen in Doesburg. Uiteindelijk is deze ontwikkeling goed voor heel veel aspecten, want er komen meer mensen werken die ook graag in de regio wonen en hier hun boodschappen gaan doen. Dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. En transport over water ontlast de overvolle wegen in de regio. Het is bovendien een project waarin vijf overheden en twee bedrijven samen optrekken, en dat mag je op deze schaal in dit deel van Gelderland best uniek noemen."

De firma Sweco verzorgt de integrale planontwikkeling voor de beoogde uitbreiding van het vaarwatergebonden bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg. Het gaat o.a. om een laad- en loskade voor containers. Het wordt nog wel een hele uitdaging om een voorkeursalternatief te vinden dat zo veel mogelijk aan alle belangen tegemoet komt. Dagblad de Gelderlander noemt het zelfs "een hels karwei", omdat er zo veel (deels conflicterende) belangen mee zijn gemoeid; de uitbreiding van deze bedrijven aan de Verhuellweg gaat de natuur en het landschap aan, het woon- en leefklimaat van inwoners, de verkeersdruk op de wegen, de cultuurhistorie van Doesburg, stikstof- en geluidsbelasting, waterkering, waterhuishouding en waterveiligheid, fijn- en grofstof en waaivuil.

Eigenaar van de bijna 400 ha grote Fraterwaard, Stichting Twickel, benadrukt dat dat gebied een op Europees niveau beschermd natuurgebied is dat bij voorkeur niet moet worden aangetast, maar het is lastig een alternatief te vinden dat dit gebied ongemoeid laat. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Doesburg in zomer 2018 een voorkeurslocatie vaststelt, nadat de reeds genoemde firma Sweco alle mogelijke alternatieven op een rijtje heeft gezet en heeft doorgerekend op alle consequenties.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doesburg heeft 158 rijksmonumenten.

- Doesburg heeft 69 gemeentelijke monumenten.

- Grote Kerk of Martinikerk. Onder de link vind je o.a. een beschrijving van de geschiedenis van de kerk, de 3 orgels en de concerten die er geregeld plaatsvinden.

- RK Martinuskerk (Juliana van Stolberglaan 3) uit 1965. Het bestuur van de regionale RK parochie Levend Water heeft in 2011 aangekondigd dat in de twee jaren daarna 5 van de 8 kerken moeten sluiten. Het betreft de kapel van Angerlo en de kerken in De Steeg, Rheden, Drempt en Brummen. De kerk van Giesbeek wordt een kapel voor doordeweekse vieringen. Aan beide kanten van de IJssel blijft dan nog één kerk open, namelijk in Dieren en Doesburg. Oorzaak van de sluitingen is dat de parochie door het sterk dalende ledental de hoge onderhoudskosten van de kerken niet meer kan betalen. De parochie heeft ca. 10.000 ingeschreven parochianen, maar in een weekend bezoeken gemiddeld in totaal slects ca. 450 mensen een dienst in de kerkgebouwen. Overigens is de parochie Levend Water per 1-7-2016 opgeheven en onder de 3 omliggende parochies verdeeld. Voor de redenen zie het decreet van aartbisschop Eijk onder de link.

- In 2011 is het rapport Scenario's voor de toekomst van de Hoge en Lage Linie van Doesburg verschenen.

- Arsenaal.

- Gevelstenen in Doesburg.

- Monumentenvereniging 15 april 1945 te Doesburg.

- Doesburgsch Mosterd- en Azijnmuseum.

- Museum De Maurits 1940-1945 is een particulier museum over de Tweede Wereldoorlog. Alle voorwerpen zijn verkregen door ruil of schenking. Als stille getuigen van die oorlogsjaren zijn er gevechtsvoorwerpen, communicatiemiddelen, tijdschriften, propagandamateriaal, persoonsbewijzen, illegale nieuwsblaadjes enz. te zien. Geopend op afspraak: tel. 0313-479006. Toegangsprijs: € 1,00.

- Glaskunstmuseum René Lalique.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Het Doesburgs Hanzefeest (op een zaterdag in juni) is een jaarlijks evenement waarbij het historische centrum van deze Hanzestad voor één dag terug gaat naar de middeleeuwse tijden. Het evenement is vrij toegankelijk.

- Doesburg Binnenste Buiten (2e volle week van juli) is naar eigen zeggen het grootste gratis evenement van Oost-Nederland, voor jong en ouder, met straattheater, muziek, dans, dweilorkesten en tal van andere activiteiten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Gasthuiskerk is het culturele hart van Doesburg. De verbouwde en gerenoveerde kerk, die in de middeleeuwen is gebouwd als hospitaal, organiseert in het theaterseizoen gevarieerde culturele evenementen als concerten, opera’s, exposities, poëziefestivals, open podia, lezingen, culturele excursies en cabaretvoorstellingen.

- Filmhuis in Het Arsenaal.

- In Museumtuin 't Olde Ras kun je ruim 1.500 verschillende fruitrassen bekijken.

- Tegelijk met de ontwikkeling van een Container Terminal bij haar vestiging direct N van de stad Doesburg heeft de firma Rotra in 2015 werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de natuurwaarden in de omgeving. Rotra heeft in de Fraterwaard N van de stad ruim 2 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied ten gunste van weide- en watervogels, en stimuleert daarmee de ontwikkeling van flora en fauna. Dit is Rotra overeengekomen met de eigenaar/beheerder van dit gebied, Stichting Twickel. De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van slib en het verflauwen van taluds in een restant van een voormalige rivierloop van de IJssel, vergroten van een bestaande poel en het verwijderen van slib in een watergang.

Deze zijn gericht op het verbeteren van het leefgebied van onder andere amfibieën, kleine zoogdieren en weide- en watervogels. Zowel in het broedseizoen als in het voor- en najaar en in de winter zullen vele vogelsoorten gebruik kunnen maken van het gebied. Steltlopers, zoals de groenpootruiter en het witgatje, kunnen tijdens hun trek naar het noorden of het zuiden hier hun reis onderbreken om de reserves weer aan te vullen. Watervogels, waaronder diverse eendensoorten, kunnen hier in rust de winter doorbrengen. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden draagt Rotra bij aan de ecologische diversiteit en uitbreiding van natuurlijke habitats in de omgeving. (bron: Rotra) Zie ook bij Recente ontwikkelingen.

- Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de gemeente Doesburg, aannemer Dubbink, Watersportvereniging De Oude IJssel en Royal HaskoningDHV hebben samen het ontwerp gemaakt voor de grootste vispassage van Nederland. Met de vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel kan een hoogteverschil oplopend tot 5 meter worden overbrugd. De vistrap wordt gerealiseerd bij het stuwcomplex in Doesburg. Met de komst van de vispassage kunnen vissen straks onbelemmerd van de IJssel naar de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen.

Waterschap Rijn en IJssel streeft naar verbetering van de biodiversiteit in de Oude IJssel. Migratie is cruciaal voor de instandhouding van vissoorten. Rijkswaterstaat Oost-Nederland en het waterschap werken daarom samen aan de verbetering van vismigratie, in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen. Deze verbetering van de vismigratie wordt uitgevoerd volgens de Kaderrichtlijn Water. Naast een verbetering van de biodiversiteit is er met het project ook oog voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en rondom het complex. De locatie krijgt zoveel mogelijk een eigen karakter en wordt geschikt gemaakt voor het uitdragen van de essentiële taken die op deze plek samenkomen, zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit, vaarweg- en peilbeheer en stedelijk water. Ook is de stuw door het waterschap aangewezen als mogelijke locatie voor een waterkrachtcentrale. De oplevering van de vispassage staat gepland in het voorjaar van 2019. (bron: Royal HaskoningDHV, 18-4-2018)

Terug naar boven

Beeld

- Facebookpagina met oude foto's van Doesburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Doesburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Doesburg. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - Doesburg TV is een onafhankelijk internet televisiekanaal. - Nieuws uit Doesburg van de Gelderlander. - Nieuws van Doesburg Direct. - Lokaal nieuws op Facebook.

- Lokale links: - Doesburg linkspagina.

- Jongeren: - Jongerencentrum 0313.

- Muziek: - Het huidige Muziekcorps der Voormalige Schutterij is formeel opgericht in 1892 en heeft dus in 2017 het 125-jarig bestaan gevierd, maar haar tradities gaan terug tot een voorganger uit 1832. De vereniging omvat een harmoniekorps, een malletband en een opleidingsorkest.

- Sport: - Sportclub Doesburg (voetbal) is opgericht in 1914. - Badmintonvereniging. - Bij zwemvereniging DWV kunnen alle soorten zwemmers terecht, want er zijn afdelingen voor recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo.

- Veiligheid: - Politie Doesburg. - Brandweer Doesburg. - Uitrukfoto's van de brandweer.

Reacties

(1)

Ga je wandelen in Doesburg neem dan niet de Menno van Coehoornwandeling. Dat is je reinste debacle. Met een goede plattegrond vind je zelf ook wel de groene plekken van de stad (wallen en grachten) en de IJsselkade.

Reactie toevoegen