Grave

Plaats
Stad
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

grave_plaatsnaambord_kopie.jpg

Grave is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2021.

Grave is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2021.

gemeente_grave_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Grave anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Grave anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Grave

Terug naar boven

Status

- Grave is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2021.

- Al in 1850 dringt de gemeente aan op uitbreiding van haar grondgebied, omdat de plannen voor een spoorlijn van Nijmegen naar 's-Hertogenbosch via Grave de gemeente grondgebied kost en de gemeente bovendien in de winter voor 80 procent onder water staat, en ze ook daardoor weinig bouwmogelijkheden heeft. De spoorlijn gaat niet door (in 1872 start de aanleg van de spoorlijn alsnog, maar nu via Oss). Begin 20e eeuw komt de gemeente daadwerkelijk bouwgrond tekort en zij vraagt in 1919, 1923 en 1933 om te worden vergroot met omliggende gemeenten. Pas in 1942 komt het daar dus daadwerkelijk van. Zie verder het hoofdstuk voorgeschiedenis herindelingen in de lokale Canon.

De gemeente is per 1-7-1942 vergroot met de gemeente Velp (met daarin het gelijknamige dorp) en een deel van de gemeente Escharen (zijnde het dorp Escharen. Het dorp Langenboom gaat naar de gemeente Mill en Sint Hubert), en in 1994 met een deel van de gemeente Beers (zijnde het dorp Gassel. Het dorp Beers gaat naar de gemeente Cuijk). Velp, Escharen en Gassel waren de enige dorpen in de gemeente.

- De gemeente Grave omvatte ook nog de buurtschappen De Bolt, Heihoek en Nieuw-Gassel.

- In totaal omvatte de gemeente dus 1 stad, 3 dorpen en 3 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente Grave.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Graaf, 1294-1295 en 1312 kopie 1350 Grave, 1304 en 1308 Gravia.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse grave, bij graaf 'gegraven waterloop' (een afleiding van graven).(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de stad Pothuusburg.

Terug naar boven

Ligging

Grave ligt O van Oss, Z van Wijchen, ZO van Ravenstein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Grave 398 huizen met 2.490 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 396/2.478 (= huizen/inwoners) en de polder Mars en Wijth 2/12. Vlak voor haar opheffing per 1-1-2022 heeft de gemeente ca. 5.000 huizen met ca. 12.500 inwoners, de gelijknamige stad heeft tegenwoordig ca. 3.500 huizen met ca. 8.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Canon
- Canon van Grave (= de geschiedenis van de stad in 51 chronologische 'vensters', belangrijkste onderwerpen).

Museum
In Stadsmuseum Grave vind je archeologische vondsten, gravures, tekeningen, foto's, maquettes en nog vele andere zaken, die samen het verhaal vertellen van de stad, de kerkdorpen Gassel, Escharen en Velp en hun inwoners vanaf de vroegste tijden tot heden. "Het Stadsmuseum wil het Graafs cultureel erfgoed belichten voor een breed publiek en een belangrijk knooppunt zijn voor toeristen die de stad komen bezoeken. We vertellen op een eigentijdse manier het verhaal over de indrukwekkende geschiedenis die achter ons ligt. Een manier die de bezoeker van nu aanspreekt en met name de bezoeker van buiten de stad. In de jaren die volgden na de uitbouw van 2011 hebben wij opnieuw veel geleerd: over wie onze bezoekers zijn, wat ze willen en nodig hebben. Wij willen graag in hun behoeften voorzien en zodoende de historische stad en haar omgeving nog meer en beter op de kaart zetten. Om deze redenen is het museum in 2018/2019 heringericht.

De eerste stap is gezet met nieuwe verlichting die de gewelven van het uit 1688 stammende deel prachtig laat uitkomen. Het verhaal van de stad wordt in twee delen verteld. In de oudbouw wordt o.a. de ontwikkeling van de vesting en het verhaal van de vele belegeringen - die de stad het predikaat 'meest belegerde stad van Nederland' opleverde - verteld. In de nieuwe vleugel duiken we in de geschiedenis van de stad en haar bewoners aan de hand van bijzondere prenten, opgegraven aardewerk, gereedschappen, wapens en andere gebruiksartikelen, foto's en nog veel meer. Onze verhalen sluiten aan bij de Canon van Grave. Dat houdt in dat er niet een strikt chronologische volgorde gehanteerd is bij de presentatie van de voorwerpen, maar dat er negen ‘clusters’ zijn die ieder een specifiek onderwerp behandelen."

Site
"Welkom op de website van Peter van Bommel. Als beginnend internetter moest ik in 1997 een onderwerp kiezen voor mijn eerste website. De keuze was gauw gemaakt: “Vestingstad Grave”. In mijn jeugd was de stad met zijn vele steegjes, oude gebouwen en vooral de in verval geraakte vestingwerken één grote ‘speeltuin’ en onherroepelijk ga je je dan vroeg of laat afvragen: “Hoe oud zouden die gebouwen zijn, waarom staan er kanonnen aan de Maas, wat doet die grote berg (de kat) midden in de stad, wie zouden hier allemaal zijn geweest enz. enz.”. Het resultaat van die gedachte is deze website, die onlangs, net als veel oude Graafse gebouwen, een grondige restauratie heeft ondergaan. Hopelijk vind je er iets van je gading.

Wat je hier zoal kunt vinden? Om te beginnen een pagina met de geschiedenis (in vogelvlucht) van de meest belegerde stad van Nederland. Verder vind je een zeer leuke historische wandeling door het oude Grave, aan de hand van ansichtkaarten uit de periode 1880 t/m 1930. Beslist de moeite waard. Ook zul je de nodige foto’s en pentekeningen tegenkomen, van recente datum, maar ook uit een reeds lang vervlogen tijd en ook voor het laatste Graafse nieuws zit je hier goed. Kijk op je gemak eens rond in de virtuele binnenstad en heb je vragen en/of opmerkingen, stuur mij gerust een bericht. Ook aanvullingen in de vorm van pentekeningen, oude foto’s enz. maar ook eventuele correcties op in mijn enthousiasme gemaakte fouten zijn van harte welkom!"

Verhalen
- Verhalen over de geschiedenis van Grave op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Grave heeft 130 rijksmonumenten.

Beschermd stadsgezicht
- De oude stadskern is sinds 1991 een beschermd stadsgezicht. De vestingwerken zijn in 1876 afgebroken. De oorspronkelijke vorm van de stad als vesting in de stervorm is deels nog te herkennen, in het ZW, ook aan de loop van de Graafse Raam aldaar.

RK kerk
Op de plaats van de huidige Sint Elisabethkerk (Hoofdwagt 1) is vermoedelijk omstreeks 1240 een romaanse kerk gesticht onder het bewind van Hendrik III van Cuijk. Deze was gewijd aan de heilige Elisabeth van Hongarije (1207-1231) die enige jaren voordien, in 1235, door paus Gregorius IX was heilig verklaard. Aan deze kerk is lang gebouwd, en in 1308 werd ze tot kapittelkerk verheven. Tijdens de stadsbrand van 1415 werd de kerk verwoest. Toen de huidige kerk van 1979-1989 werd gerestaureerd, zijn ook de fundamenten van de oorspronkelijke kerk aangetroffen. Na de brand werd de kerk eerst provisorisch gerepareerd, maar onder Arnold van Egmont, van 1423 tot 1474 hertog van Gelre, werd de kerk herbouwd en van 1506-1516 werd zij vergroot en in 1535 uitgebreid met hoge kruisarmen. Zo werd ze de grootste kruiskerk van het huidige Nederland. Achter de kruisarmen waren er vijf lage dwarspanden en ook waren er zeventien altaren.

Omdat Grave een vestingstad was, werd ze echter regelmatig belegerd, waarbij ook de kerk grote schade opliep. In 1577, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd de stad veroverd op de Spanjaarden. De kerk wordt dan protestants. Na herovering van de stad door Spanje is de kerk van 1586 tot 1602 wederom katholiek. Ten slotte werd de stad in 1602 opnieuw door de protestanten onder Prins Maurits veroverd, waarop de kerk voor bijna twee eeuwen in Hervormde handen kwam. In 1798 werd ze aan de katholieken teruggegeven. In 1674 werd tijdens het beleg dat een einde maakte aan de Franse bezetting, de torenspits en een deel van het middenschip verwoest, en ook het beleg van 1794 richtte veel schade aan. Bisschop Joannes van Velde tot Melroy en Sart-Bomal, sinds 1802 in Grave gevestigd, bewerkstelligde dat de kerk enigszins werd hersteld en het interieur werd aangevuld met in Vlaanderen aangekochte kerkmeubelen.

In 1874 sloeg de bliksem in de toren en deze stortte in. Er werd voor de restauratie geen geld uitgetrokken en sloop volgde. De kerk, hoewel nog altijd indrukwekkend van afmetingen, mist daardoor het westelijke deel, zodat ze voornamelijk nog uit koor en dwarspand bestaat. In 1971 werd de kerk vanwege haar slechte staat gesloten en in 1974 begon men met de restauratie. In 1981 werd de kerk weer in gebruik genomen. In 2002 werd de tweede kerk van Grave, de Hemelvaartkerk, gesloten en de Hemelvaartparochie bij die van de Elisabethparochie gevoegd. De klok van de Hemelvaartkerk werd in een klokkenstoel geplaatst op de plaats waar eens de toren van de Sint Elisabethkerk had gestaan. De kerk valt onder de St. Elisabethparochie.

Bagijnenkerk
"De Bagijnenkerk in vestingstad Grave (Bagijnenstraat 1) is een eeuwenoud gebouw. Diverse oorlogen, belegeringen en natuurrampen hebben de nodige littekens op het gebouw achtergelaten. De kerk, verborgen tussen de stadsuitbreidingen in het centrum, is een 15e-eeuws bakstenen, laatgotisch bouwwerk, bestaande uit een schip met een 3-zijdige koorsluiting. Karakteristiek is de veelhoekig uitgemetselde traptoren aan de noordzijde. De geschiedenis van de kerk in vogelvlucht. 1474: De Graafse Bagijnen mogen een eigen kerk laten bouwen, "de Kercke van den nieuwen Bagijnhof, genoemd St. MarienGraf", de huidige Bagijnenkerk. 1526: De kerk of kapel wordt officieel in gebruik genomen. 1672-1674: De kerk wordt beschadigd tijdens de Franse bezetting en wordt daarna als paardenstal gebruikt. 1686-1731: De kerk wordt gebruikt door de Waalse of Fransche gemeente (Hugenoten) en daarna door de Lutherse gemeente. 1795-1803: Door de Franse bezetting en een zware storm in 1800 raakt de kerk zwaar beschadigd. 1802: De Nederduits Gereformeerde gemeente (na 1816 Nederlands Hervormd genoemd) komt, onder druk van de Franse overheersers, in de Bagijnenkerk terecht. Tot die tijd maakte de protestantse gemeente gebruik van de Elisabethkerk, de huidige katholieke kerk van de stad.

1820-1840: De kerk wordt grondig gerestaureerd, waarbij de houten laatgotische ramen worden vervangen door de bestaande ijzeren raamwerken. De consistorie wordt onder het orgel gebouwd. 1960: Bij een restauratie wordt zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht en de consistorie geplaatst in de zijzaal. 1995: De huidige zijzaal wordt aangebouwd na grondaankoop van de gemeente. De oude toegang aan de noordzijde vervalt en de hoofdingang wordt verlegd naar de Bagijnenstraat. Tevens wordt de tot 1993 gebruikte kosterswoning, die naast de kerk ligt, op de eerste etage omgevormd tot extra zaalruimte. 2013: Het gebouw wordt grondig gerestaureerd, met name het voegwerk aan de buitenkant, dat in slechte staat is, wordt hersteld. Verder wordt het gebouw multifunctioneel gemaakt. De middenbanken verdwijnen om plaats te maken voor stoelen. Hierdoor kan de kerk voor meerdere doeleinden gebruikt worden." * (bron: website Bagijnenkerk) De kerk valt onder de Protestantse (PKN) Gemeente Grave.

* "Tot de mogelijkheden behoren o.a.: Recepties en feesten. De kerkruimte leent zich uitstekend voor een receptie of feest voor maximaal 150 personen. Concerten. De zeldzaam goede akoestiek maakt ieder concert tot een unieke belevenis. Er is een piano en het Titsorgel, het enige nog werkende orgel van orgelbouwer Tits. Trouwlocatie. De kerk is aangewezen als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk. De sobere, maar serene sfeer in de kerk maakt dit gebouw daar ideaal voor. Repetities en vergaderingen. In alle rust vergaderen, dat kan in de zijzaal van de kerk, de Bagijnhof. Deze ruimte is ook uitstekend geschikt voor repetities van koren of kleine muziekgezelschappen."

- Mariakapel.

- Het oude Stadhuis aan de Markt dateert uit 1615 en is gerestaureerd naar de situatie van 1730.

- Natuurstenen pomp op de Markt, uit 1798, in Lodewijk XVI-stijl. Hierbij 3 zogeheten visstenen, waarop in vroeger jaren de vis werd schoongemaakt.

Brug, stuw en sluizen
De John S. Thompsonbrug over de Maas is in 1929 gereed gekomen, als onderdeel van de rijksweg Nijmegen - 's-Hertogenbosch (tegenwoordig is dat in deze omgeving de N324). Vóór 2004 heette de brug gewoon Maasbrug, of Graafsebrug, of brug bij Grave. De huidige naam verwijst naar de pelotonscommandant wiens peloton - de 82e Amerikaanse Airborne Divisie - op 17 september 1944 de Maasbrug heeft veroverd en de stad heeft bevrijd. Het Airborne-monument bij de brug verwijst hiernaar.

Uniek in Nederland is de combinatie met een stuw- en sluizencomplex. D.w.z. de combinatie op zich komt wel vaker voor, maar alleen bij Grave vormen stuw en brug één geheel. De aanleg van de stuw paste in een groter plan om de Maas beter beheersbaar en bevaarbaar te maken, door haar in de jaren twintig te kanaliseren en te normaliseren. Omdat de Maas een regenrivier is, die voor zijn waterstand sterk afhankelijk is van de neerslag, zijn er stuwen in de rivier gebouwd om in droge tijden de minimale vaardiepte van 3 meter te handhaven. Die stuwen liggen bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld (allemaal in Limburg), Sambeek, Grave en Lith. De aanleg van de stuw maakte ook de aanleg van een sluis voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk. Beide zijn in 1929 in gebruik genomen. De 2e, grotere sluis dateert van 1974. De oude sluis is in 1987 buiten gebruik gesteld. Het geheel van brug en stuw- en sluizencomplex is een rijksmonument. Onder de link vind je daar nadere details over.

Op zich gebruikelijk is dat gemeente- en provinciegrenzen door het midden van een waterloop lopen. Zo ook hier. Wat hier wel de consequentie van is, is dat het Z deel van het stuw- en sluizencomplex, zijnde het stuw-deel, onder de provincie Noord-Brabant, gemeente en kern Grave valt, en dat het N deel, het sluizen-deel, onder de provincie Gelderland, gemeente Heumen, kern Nederasselt valt.

Op 29 december 2016 ramt een binnenvaartschip in zeer dichte mist de stuw onder de brug. Dit is in ons land nog nooit eerder voorgekomen. Het breekt door de jukken en duikt door het ontstane gat ca. 3 meter omlaag. Het schip raakt beschadigd maar de lading, ca. 2000 ton benzeen, blijft gelukkig heel en lekt niet weg. Het gevolg is wél dat het 'pand' van de Maas tussen Sambeek en Grave evenals het aangrenzende Maas-Waalkanaal grotendeels zijn 'leeggelopen', waardoor scheepvaartverkeer voorlopig onmogelijk is. Door de aanleg van een nooddam bij de stuw en de inzet van noodpompen is het waterpeil weer naar het gangbare peil gebracht. Vanaf 23 januari 2017 was vrachtvaart weer mogelijk. Herstel van de stuw is op 4 juli gereed gekomen. Het herstel heeft ca. 20 miljoen euro gekost. Omdat de communicatie en acties in de eerste uren van dit unieke ongeval onder moeilijke omstandigheden (dichte mist) niet optimaal waren, heeft een commissie geëvalueerd wat er bij een eventuele volgende keer beter zou kunnen/moeten.

- Het Gemaal van Sasse bij de brug dateert eveneens uit 1929 en was het eerste elektrische gemaal in de regio.

- In 2011 is in de beide brugkazematten bij de John S. Thompsonbrug het Graafs Kazemattenmuseum geopend. "Het museum is een initiatief van Stichting Graeft Voort en een onderdeel van het Stadsmuseum Grave. In het Graafs KazemattenMuseum wordt een beeld gegeven van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving. Het Graafs KazemattenMuseum beheert, naast de geschiedenis van beide brugkazematten, ook die van de Peel - Raamstelling, gedeelte Gagel tot Maas. Openingtijden: De kazematten zijn open wanneer de vlaggen uithangen. Komt u van ver neem dan eerst contact op met het museum om zeker te weten dat we open zijn. Vanwege een klein vrijwilligersbestand kunnen wij opening niet altijd garanderen."

- Gevelstenen in Grave.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsvereniging Pothuusburg.

Historisch Spektakel
"Tijdens het Historisch Spektakel (weekend in april) word je meegenomen naar 1674, het jaar van het Beleg van Grave door de Franse koning Lodewijk XIV en de bevrijding van de stad door stadhouder Willem III, prins van Oranje. We leren de Franse generaal De Chamilly kennen en de bevelhebber van de Nederlandse troepen Van Rabenhaupt. In de binnenstad is van alles te beleven. Twee dagen lang zijn de mooie Graafse monumenten en straatjes het decor van waargebeurde scènes, kleurrijke kostuums en spelen voor jong en ouder. Struin door de straten en geniet van muziek, spel, kampementen, riddergevechten, ambachtslieden en nog veel meer. Je kan sfeer proeven door het gehele historisch centrum van het oude stadje. Op het Visioterrein achter de Hampoort is een kampement ingericht met veel demonstraties en gezelligheid. En ook in het Graafs Museum en de Gildekamer zijn uitbeeldingen uit 1674 te zien. De Gildekamer aan de Elisabethstraat in het monument de Hampoort wordt omgetoverd tot de historische herberg 'Tanneke' genoemd naar het koosnaampje van Anna van Buuren. Er is tijdens deze dagen zo ontzettend veel te zien en te beleven. We hebben de tijden en de activiteiten samengevat in een draaiboek. Deze is via de site te downloaden. Tijdens het spektakel worden programmaboekjes uitgedeeld met een kaartje wat waar te doen is."

Pinksterfeesten
"De Pinksterfeesten in Grave betekent: de feesttent op de Lunette, omgeven door de kermis en een groep trouwe vrijwilligers die ieder jaar weer zorgen voor een weekend vermaak voor jong en oud. Vrijdag: Bingo. Traditiegetrouw starten de Graafse Pinksterfeesten op vrijdagavond met een bingo in de feesttent. Daar speel je voor schitterende prijzen, bijna allemaal beschikbaar gesteld door de plaatselijke ondernemers. Zelfs de hapjes die rondgaan tussen de bingorondes door worden aangeboden door lokale winkeliers. De hoofdprijs van € 250,00 wordt beschikbaar gesteld door de organisatie. Zaterdag: Graafse Open Darts. Sinds 2016 vindt het Graafse Open Darts single 501 toernooi plaats tijdens de Pinksterfeesten. Naast de wisseltrofee voor de winnaar zijn er mooie geldprijzen te winnen, maar het is vooral een ontzettend gezellig toernooi waar dartliefhebbers van alle leeftijden en niveaus naar hartelust hun pijlen kunnen werpen.

Zondag 1e Pinksterdag; een vol programma. Op zondag eerste Pinksterdag start om 11.00 uur de bekende braderie in het centrum. Met van alles te koop, veel lekkers te happen en vele winkeliers hebben tijdens de Pinkstermarkt ook hun winkels geopend. Tussen 12.00 en 14.00 uur barst de feesttent op De Lunette weer van het muzikale talent tijdens het Koffieconcert door Harmonie Stad Grave. Het concert is gratis te bezoeken. Dit is echter niet het enige live optreden op 1e Pinksterdag, want op zondagavond begint om 21.00 uur ook nog het optreden van een coverband. Maandag: 2e Pinksterdag Zeskamp. Tweede Pinksterdag genieten publiek en deelnemers van de Graafse Pinkster Zeskamp. De binnenstad wordt omgebouwd tot spellenparcours waar een twintigtal teams fanatiek strijden om de titel ‘Winnaar Zeskamp’ met de felbegeerde bijbehorende t-shirts. De zeskamp start om 11.00 uur als de teams zich hebben verzameld in de feesttent waar ook de finish plaatsvindt met aansluitend een feestje voor de winnaars."

Smartlappenfestival
Na een voorzichtig begin in 1999 met een gezellige meezingmiddag voor ouderen op de loswal in Grave werd, door het grote succes, binnen Smartlappenkoor Bekaf het plan opgevat om in het vervolg ieder jaar een Smartlappenfestival (1e zondag van juli) te organiseren, en dit in de loop der jaren uit te bouwen tot ca. 32 koren. In 2011 is dit doel met ca. 1400 deelnemers bereikt. Er zijn ca. 16 zanglocaties waar ieder half uur een ander koor optreedt, en waar zich in totaal ca. 10.000 toeschouwers verzamelen die meedeinend en meezingend de koren aanhoren. De organisatie beoogt elk jaar de helft van de deelnemende koren uit nieuwe koren te laten bestaan, om zodoende zo veel mogelijk koren de kans te geven in Grave op te treden. De eindmanifestatie die om 17.00 uur begint is altijd één groot feest. De optredende artiesten en koren maken er ieder jaar weer een onvergetelijke gebeurtenis van.

Klapstoelconcert
Harmonie Stad Grave organiseert jaarlijks op de laatste donderdag voor de schoolvakanties het Klapstoelconcert op de Markt.

Vierdaagse
Op de vrijdag van de Vierdaagse Nijmegen komen de lopers o.a. door Grave.

Speciaalbierfestival
Het Speciaalbierfestival (1e zondag van september) is er sinds 2015. De Loswal in Grave is deze zondagmiddag een walhalla voor de bierliefhebber. Het is dan altijd een drukte van belang bij de stands van de diverse bierbrouwers. Onder hen natuurlijk ook de plaatselijke trots Graafsch Genot van Ed Linnenbank. "Voor de echte liefhebber van bijzonder bier. Degusteren = bewust proeven! Meer dan 20 verschillende brouwerijen uit deze streek en andere delen van het land en uit België zijn uitgenodigd en presenteren samen meer dan 150 verschillende speciaalbieren. Moutig, donker en zoet, bitter, licht, vol van aroma, blond, dubbel, bock, tripel en nog veel meer. De brouwerijen laten je proeven en beleven en zij vertellen over de samenstelling en oorsprong van hun bieren."

Hippisch Festijn
"Tijdens een weekend in september is de stad het centrum voor het Brabantse buitenleven met het grootste outdoor paardenevenement in Noordoost-Brabant: het Hippisch Festijn Grave. De outdoorliefhebber kan zijn hart ophalen op het sfeervolle terrein waar horeca, stands en demonstraties de entourage vormen van een sportieve strijd in spring- en dressuurringen. Drie dagen lang kan er rondgesnuffeld worden bij standhouders in het strodorp, trakteren wij op een prachtig uitzicht vanaf ons terras en kan er genoten worden van prachtige sport." Gratis entree en parkeren.

Sinterklaas
- Sinterklaasintocht (op een zondag in november).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Historische wandeling door Grave aan de hand van oude ansichtkaarten.

Zwemmen
"Laco sportcentrum Grave is gelegen in de gelijknamige vestingstad. Onze ervaren en enthousiaste instructeurs verzorgen in het recreatiebad zwemles en groepslessen voor jong en oud. Samen met je baby of peuter kun je bij ons komen babyzwemmen, ook wel Knuffelzwemmen genoemd. Hiermee zet je al spelend de eerste stappen naar het watervrij maken van je kindje. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen zwemles volgen via het unieke 10-stappenplan van het Laco Zwem ABC. Wij bieden voor ieder wat wils: je bent hier aan het juiste adres om in je eentje baantjes te trekken, gezellig recreatief te zwemmen met je hele gezin of om deel te nemen aan de groepslessen AquaJoggen en AquaRobics. Daarna kun je in ons horecagedeelte bijkomen onder het genot van een hapje en een drankje."

IVN
"IVN Grave is een afdeling van het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en stelt zich ten doel het natuur- en milieubesef in haar omgeving te bevorderen door het organiseren en stimuleren van educatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord. Wij bieden onder meer publiekswandelingen, lezingen en cursussen. Kijk voor de actuele agenda bij Activiteiten. - Kijk hier voor de complete agenda voor 2022. Daarnaast kun je bij ons terecht voor wandelingen op aanvraag, natuur op school, het JeugdIVN, en het nieuwe Belevingsbos. Verder hebben wij diverse werkgroepen op het gebied van onder andere vogels, amfibieën, landschap en ruimtelijke ordening.

IVN Grave volgt kritisch de ontwikkelingen inzake de ecologische hoofdstructuur, het bestemmingsplan buitengebied en de ruimtelijke ordening in het algemeen. Heb je interesse en/of wil je graag meewerken, neem dan gerust contact met ons op. We hebben een accommodatie in het Buitenhuis bij Kinderboerderij Buiten-"Gewoon", Beukenlaan 8 in Velp, bereikbaar via de hoofdingang van landgoed Mariëndaal aan de Tolschestraat. Activiteiten als thema-avonden en JeugdIVN-ochtenden worden hier gehouden. Behalve met de Kinderboerderij werken wij veel samen met Brabants Landschap, die eigenaar is van het Landgoed achter de Kinderboerderij en van diverse andere natuurgebieden in de regio."

Wereldwinkel
De lokale Wereldwinkel verkoopt de mooiste wereldcadeaus. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een reëel inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wél bestreden kan worden.

Herinrichting Graafse Raam
"De Graafse Raam* biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaat het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag om deze kansen verder uit te denken en te realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven. De Graafse Raam ligt om het historische stadsdeel heen. We gaan de Graafse Raam herinrichten tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse direct NW van de stad, nabij de Maas.
* Ook bekend als Graafsche Raam. Er is echter een trend om bij waterlopen en natuurgebieden de verouderde -sch- spelling aan te passen naar de huidige spelling, dus dat hebben wij hier vast gedaan.

Wat gaan we doen? We gaan langs de Graafse Raam een ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig; We gaan in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout; We versterken de recreatieve beleving van natuur en cultuurhistorie langs de Graafse Raam. De herinrichting van de Graafse Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. Samen met de gebiedspartners en inwoners langs de Graafse Raam zijn we eind 2019 en begin 2020 in gesprek gegaan om de kansen die zij voor het gebied zien om te zetten in schetsen. Dit heeft geresulteerd in een concept schets. Deze is verder ontwikkeld tot een voorlopig ontwerp. Ook kinderen van de lokale IVN afdeling hebben meegedacht over hoe de natuurlijke strook langs de beek er uit kan komen te zien." De uitvoering van het project staat gepland voor medio 2023. (bron: Waterschap Aa en Maas)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Grave, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Grave.

- Recente foto's van de stad op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Politiek: - "Grave Politiek volgde de Graafse politiek met kritische beschouwingen en prikkelende columns. Het bedrijven van integere politiek, openheid en transparantie en het naar behoren informeren en betrekken van burgers zijn onze leidende thema’s. De redactieleden volgden de plaatselijke politiek op de voet en waren daar bij betrokken. Zij wilden voorzien in een kritische en niet kleurloze kijk op de plaatselijke politiek. De site wilde de Gravenaren uitnodigen om bewust de politiek te volgen en daarbij hun eigen afwegingen en keuzes te maken." De site is na 2021 gestopt met nieuwe berichten posten, omdat er sinds de herindeling van 2022 immers geen sprake meer is van Graafse politiek, maar vooralsnog laten wij deze link toch staan vanwege de naslagwaarde.

- Algemeen: - "Grave is onderweg van de meest belegerde stad naar de toeristische Top 5 van Nederlandse vestingsteden. Met het concept Graafse Moed willen Raad van Inspiratie en inwoners laten zien dat een beetje lef het aangename verschil kan maken. Het zit in ons dna. Moed bewoog hier een blinde jongen (Jules de Corte) om het beroep van bezemmaker de rug toe te keren. Hij groeide uit tot Edison-winnende muzikant. Een hier geboren hofarts (dr. Wier) riep Europa tijdens de Renaissance op een einde te maken aan de heksenjachten. Deze mensenrechtenvoorvechter kreeg twee eeuwen later een even strijdlustige opvolger: een journalist in het stadje (Le Sage ten Broek) kwam op voor persvrijheid en emancipatie van de kerk. De kleine jongen (Jac. P. Thijsse) die zo genoot van bloemen en landschap rond de vesting gaf later de aanzet tot natuurbescherming in binnen- en buitenland. Van de moedige piloot (Jan Hondong) die als eerste rechtstreeks over de Atlantische Oceaan naar Paramaribo en Curaçao wist te vliegen, is in zijn geboorteplaats de beeltenis te zien."

- Wijkraden: - "Wijkraad Estersveld/De Stoof en gemeente zitten regelmatig met elkaar om tafel om alle zaken te bespreken die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk. Die besprekingen vinden plaats aan de hand van een IDOP, een Intregraal Dorps Ontwikkelings Plan. Zo’n IDOP is eigenlijk een lijstje waarop wensen en opmerkingen van wijkraad en bewoners zijn opgenomen. Door met zo’n lijstje te werken kan snel worden nagegaan welke actiepunten zijn afgehandeld en welke nog nadere aandacht behoeven. Een ander beleidsinstrument is de wijkschouw. Een- of tweemaal per jaar trekken ambtenaren en de betrokken wethouders met de Wijkraad en een paar bewoners door de wijk om knelpunten te bekijken en zo mogelijk tot een snelle oplossing te komen."

- "Wijkraad Binnenstad Grave is er voor alle inwoners van de binnenstad. We zetten ons (vrijwillig) in voor een nóg betere leefomgeving en zijn een schakel tussen de bewoners en de gemeente. Hierbij hebben we jouw hulp en steun hard nodig! Hoe? Door af en toe eens mee te denken en te praten tijdens bijeenkomsten, of door mee te werken aan verschillende activiteiten als actief lid van de wijkraad. Iedereen is welkom! Wat mag je wel en niet verwachten van uw wijkraad? Wat is de wijkraad wel?: een onafhankelijke groep bewoners van de binnenstad; een platform voor alle bewoners; een informatiecentrum; een adviesorgaan voor het college van B&W; een verbinding met gemeente en andere dorpen en wijken in de gemeente. Wat is de wijkraad niet?: een bestuursorgaan dat beslissingen neemt voor de hele binnenstad; een klachtenbureau; een vertegenwoordiger van bewoners in formele procedures.

Wat doet de wijkraad wel?: organiseren van wijkbijeenkomsten; onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven; meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen; gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de binnenstad aangaan; volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen; ondersteunen van bewoners bij indienen van zienswijzen en bezwaren. Wat doet de wijkraad niet?: organiseren van evenementen; namens de hele binnenstad optreden in formele procedures."

- Onderwijs: - Bij Merletcollege Grave, naar eigen zeggen de leukste school van Oost-Brabant, kunnen leerlingen terecht voor VMBO-Basis, VMBO-Kader, MAVO, MAVO-XL, HAVO en VWO (onderbouw).

- Basisschool Hartenaas. - Basisschool De Sprankel. - Basisschool De Wegwijzer.

- Muziek: - Harmonie Stad Grave is opgericht in 1845. In 1965 komt de Slagwerkgroep erbij. Verder is er het Studie-ensemble, met leerlingen die het A-diploma of een gelijkwaardig niveau hebben. Leerlingen verzorgen samen met gevorderde muzikanten een eigen repetoire. Uit de vereniging is ook het ‘Graafs Muziek Kapelleke’ ontstaan, een orkest dat optreedt bij het inluiden van het nieuwe jaar en tijdens de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Dan zijn er ook nog de Mertbloazers en seniorenorkest de Havenmuzikanten.

- Sport: - Voetbalvereniging GVV '57.

- Veiligheid: - Nieuws van de Politie m.b.t. de sinds 2022 voormalige gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Grave.

Reacties

(2)

Dank voor het signaleren van het concept Graafse Moed.

Graag gedaan. We liepen er toevallig 'via via' door Facebook 'scrollend' tegenaan. Dit soort goede initiatieven om een plaats nog beter 'op de kaart' te zetten ondersteunen wij graag door er de aandacht op te vestigen. Ik hoop dat het een groot succes wordt!
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen