Sinselbeek

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

sinselbeek_op_kaart_jaren_1930.jpg

Op deze kaart uit de jaren dertig van de 20e eeuw ligt buurtschap Sinselbeek, gelegen aan de gelijknamige beek en aan beide zijden van Rijksweg N278, nog duidelijk los van het dorp Partij. (© www.kadaster.nl)

Op deze kaart uit de jaren dertig van de 20e eeuw ligt buurtschap Sinselbeek, gelegen aan de gelijknamige beek en aan beide zijden van Rijksweg N278, nog duidelijk los van het dorp Partij. (© www.kadaster.nl)

sinselbeek_op_kaart_openstreetmap.jpg

Door de groei van het dorp Partij in de afgelopen decennia, is het onderscheid tussen dorp Partij en buurtschap Sinselbeek tegenwoordig minder duidelijk te zien, zowel op de kaarten als ter plekke. (© www.openstreetmap.org)

Door de groei van het dorp Partij in de afgelopen decennia, is het onderscheid tussen dorp Partij en buurtschap Sinselbeek tegenwoordig minder duidelijk te zien, zowel op de kaarten als ter plekke. (© www.openstreetmap.org)

Sinselbeek

Terug naar boven

Status

- Sinselbeek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- De buurtschap Sinselbeek valt onder het dorp Partij maar valt voor de postadressen - want net als Partij - onder het dorp Wittem.

- De buurtschap Sinselbeek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sinselbaach.

Oudere vermeldingen
Zinselbeek, 1899 Sinselbach.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan de beek, die in diverse bronnen afwisselend Selzerbeek en Sinselbeek wordt genoemd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sinselbeek ligt ZO van het dorp Wittem, direct N van het dorp Partij, aan beide zijden van de Rijksweg N278 (Maastricht-Vaals). De buurtschap ligt verder O van het dorp Gulpen, ZO van het dorp Wijlre, ZW van het dorp Eys en W van de dorpen Wahlwiller en Nijswiller.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Sinselbeek omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Halte tramlijn
Van 1922 tot 1938 was er in buurtschap Sinselbeek een halte van de tramlijn Maastricht-Vaals.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Sinselbeek, Selzerbeek of Senserbeek (Duits: Senserbach) is een beek in Nederlands Limburg die ongeveer een kilometer over de grens in Duitsland ontspringt. Een groot deel van haar loop vormt de landsgrens Nederland-Duitsland tussen Mamelis en Vaals. Ze loopt vanaf haar bron in Duitsland, ten zuidoosten van Vaals door Vaalserquartier, Vaals, Lemiers (Oud-Lemiers), Mamelis, Nijswiller, Wahlwiller en Partij om even ten westen van Partij uit te monden in de rivier de Geul. Onderweg wordt de beek door verschillende zijrivieren gevoed. Deze liggen hoofdzakelijk aan de linkerzijde (ten zuiden) van de beek en komen voort uit het bronnengebied tussen Vijlen en Vaals.

- De Wittemermolen in Wittem, eigendom van Stichting Limburgs Landschap, wordt gevoed met water afkomstig uit de Afslagtak van de Sinselbeek. Bovenstrooms Partij wordt door middel van een verdeelwerk in de beek water in de Afslagtak ingelaten. Door de aanwezigheid van een kunstmatige drempel was geen visoptrek mogelijk. Ook was tijdens het stuwen van water, ten behoeve van het inlaten van water naar de Wittemermolen, geen visoptrek mogelijk. De beek heeft de status ‘natuurbeek’ en een natuurbeek dient voor de vissen vrij optrekbaar te zijn.

Waterschap Limburg heeft daarom in 2019 een vispassage aangelegd in de Sinselbeek in de gelijknamige buurtschap, direct N van de dorpskern Partij. De vispassage is aangelegd nabij het verdeelwerk, dat voorheen een vismigratieknelpunt vormde. De nieuwe vispassage zorgt ervoor dat beekdelen met elkaar worden verbonden en migrerende vissen het verdeelwerk kunnen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen. Waterschap Limburg streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De situatie ter plaatse van de waterverdeelwerken voldeed niet aan de eisen voor een duurzaam watersysteem, omdat de drempel in de beek een barrière was voor vismigratie.

Arnold Jansen, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Wij vinden het belangrijk om invulling te geven aan de natuurfunctie van de Sinselbeek en letten daarbij altijd op innovaties en/of koppelkansen die we kunnen toepassen. Door de aanleg van deze nieuwe vispassage lossen we enerzijds het vismigratieknelpunt op en anderzijds verkleinen we door de nieuwe en grotere kunstwerken de kans op wateroverlast benedenstrooms in Wittem. Een mooie koppeling.” Door het aanleggen van een vispassage wordt nu voldaan aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Behalve de vistrap zijn ook drie volledig geautomatiseerde stuwen/kleppen aangelegd, die de watertoevoer naar de Wittemermolen regelen en mogelijk wateroverlast benedenstrooms in Wittem tot een minimum beperken. (bron: Waterschap Limburg, augustus 2019)

"Grontmij Nederland heeft in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas in november 2012 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de - in de alinea's hierboven beschreven, red. - aanleg van een vispassage in de Sinselbeek bij Partij/Wittem. Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Doel van het IVO is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde verwachting, dat gebaseerd is op het bureauonderzoek om te komen tot een gespecificeerde verwachting.

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat zich in het plangebied geen bekende archeologische vindplaatsen bevinden. Volgens de bodemkaart bevinden zich in het plangebied poldervaaggronden met grondwatertrap V. Uit bestudering van de historische gegevens blijkt dat het plangebied in het verleden voor zover bekend in gebruik is geweest als hooiland. De bodem in het plangebied lijkt niet te zijn verstoord, met uitzondering van een klein deel in het zuiden van het plangebied. Hier is de bodem verstoord als gevolg van de aanleg van leidingen en kabels en de aanleg en sloop van een stortplaats.

Op grond van de verzamelde gegevens is een lage verwachting opgesteld voor het aantreffen van vindplaatsen van jagers/verzamelaars en een lage verwachting voor het aantreffen van landbouwgerelateerde vindplaatsen. Wel dient hierbij de kanttekening worden geplaatst dat in het plangebied mogelijke afvaldepots kunnen worden aangetroffen van in de nabijheid van het plangebied voorkomende vindplaatsen die met name ten noorden van de Sinselbeek worden verwacht. Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt aanbevolen de in het plangebied uit te voeren graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren in de vorm van een 'Archeologische begeleiding protocol opgraven'." Aldus de samenvatting in het 'Archeologisch onderzoek plangebied vispassage Wittemermolen te Partij' (2012).

Reactie toevoegen