Schipluiden

Plaats
Dorp
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

ZH gemeente Schipluiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schipluiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schipluiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schipluiden

Terug naar boven

Status

- Schipluiden is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Midden-Delfland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2003.

- Wapen van de voormalige gemeente Schipluiden.

- De gemeente Schipluiden is per 1-9-1855 vergroot met de gemeenten Hodenpijl en Sint Maartensregt, in 1921 met een deel van de gemeente Hof van Delft en per 1-8-1941 met een deel van de gemeente Vlaardinger-Ambacht (dat betrof de buurtschappen Zouteveen en Negenhuizen).

- De gemeente omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Den Hoorn en 't Woudt (beide sinds 1921). Beide zijn geografisch gezien bijzondere dorpen, omdat Den Hoorn geen apart gelegen dorp meer is maar vastgegroeid is aan Delft, en 't Woudt doorgaans als buurtschap van Schipluiden wordt beschouwd gezien haar geringe huizen- en inwonertal. 't Woudt heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt daarom ook voor de postadressen 'in' genoemd dorp. Kerkelijk gezien daarentegen is de kerk van 't Woudt deel van de Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn.

- Onder het dorp Schipluiden vallen ook de buurtschappen Abtswoude (deels), De Kapel, (De) Zweth (deels), Gaag (deels), Hodenpijl, Negenhuizen en Zouteveen (dit zijn 7 buurtschappen in totaal), en voor de postadressen ook het dorp 't Woudt en een deel van de bijbehorende buurtschap Lierhand.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
12e eeuw kopie 15e eeuw Scipliede, 1182-1206 kopie 15e eeuw Scipliede, 1281-1284 Sciplede.

Naamsverklaring
Genoemd naar het water Schiplede, samengesteld uit het Oudnederlandse schip 'schip' en lede 'gegraven of vergraven waterloop'. Een schiplede was de technische term voor een veenafwatering en een toevoerkanaal naar een grotere waterweg. Lede ontwikkelde zich tot liede, wat later geduid werd als 'lieden, mensen' en vervolgens verdeftigd tot luiden. De oorspronkelijke betekenis kan worden omschreven als: bevaren waterloop, vaart.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schipluiden ligt direct ZW van Delft en grenst in het O aan de (deels nog door te trekken) A4.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schipluiden 104 huizen met 512 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 81/397 (= huizen/inwoners) en buurtschap Oostgaag 23/115. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de bij Status genoemde buurtschappen, ca. 1.800 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Pagina over de geschiedenis van Schipluiden.

- Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

- Museum Het Tramstation is gevestigd in het voormalige haltegebouw - en woonhuis voor het gezin van de stationschef - uit 1912 aan de tramlijn Maasland-Delft. Het in 1988 gerestaureerde gebouw is in 1989 als museum in gebruik genomen en is op zichzelf al een museumstuk. De vaste collectie bestaat voornamelijk uit bodemvondsten, verzameld tijdens diverse opgravingen op het terrein van het voormalige nabijgelegen kasteel Keenenburg (gesloopt in 1798). U vindt hier onder andere glas, aardewerk en kleine gebruiksvoorwerpen en een maquette van de hoofdburcht. Ook de geschiedenis van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij wordt in beeld gebracht door middel van foto's, voorwerpen en archiefstukken. Verder zijn er door het jaar heen wisselende tentoonstellingen over lokale of regionale historische onderwerpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schipluiden heeft 31 rijksmonumenten.

- Gemeentelijke monumenten in Schipluiden.

- Hervormde kerk.

- Molen De Korpershoek.

- Groeneveldse Molen.

- Molen t Kleyn Vermoogen.

- De Trambrug over de Vlaardingervaart dateert uit 1912. Aanvankelijk diende de brug voor de stoomtrams die groenten vanuit het westland vervoerden naar Delft. Sinds 1974 is het een fietsbrug.

Terug naar boven

Evenementen

- De Drekrees (op een zaterdag in augustus) is een jaarlijkse hardloopwedstrijd door de weilanden bij Schipluiden. Gezien de titel raadt u het vast al; de deelnemers passeren op de route talloze slootjes en sloten waar ze doorheen moeten, wat natuurlijk voor de toeschouwers hilarische taferelen oplevert. In 1998 begonen met 15 deelnemers, is in 2008 met 300 het maximale aantal deelnemers bereikt. Voor het evenement is speciaal het swingende Drekrees Lied gecomponeerd.

- Zomerfeest Schipluiden is in 1972 opgericht. Disco Freestone en muziekvereniging Sint Caecillia sloegen de handen ineen om geld bijeen te brengen. Van de recordpogingen die door de eerste pioniers in vier dagen werden uitgevoerd, is het feest uitgegroeid tot een negendaagse feestweek. Menig Schipluidenaar stemt zijn vakantie af op de data waarop het feest wordt gegeven. Het algemene doel van de stichting is om een zo gevarieerd mogelijke feestweek te organiseren, die voor jong en ouder aantrekkelijk is. Kreten als toegankelijk, gezellig, vernieuwend en verrassend staan hoog in het vaandel. Dit om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak in de dorpskern te creëren. Alle evenementen worden zo georganiseerd, dat zij gezamenlijk en met behulp van sponsoring kostendekkend zijn. Op subsidies wordt geen beroep gedaan, terwijl eventuele ‘winsten’ vloeien terug in de samenleving door sponsoring van lokale gemeenschappelijke projecten. Reeds in januari beginnen specialisten op het gebied van organisatie, techniek, bar, media & muziek, catering, bouw en logistiek met de voorbereidinge. Hun expertise levert de kwaliteit op die het Zomerfeest nastreeft. In de week zelf zijn er dan nog eens 200 medewerkers die zorgen dat alles wat op voorhand bedacht is ook werkelijkheid wordt.

- Trekkertrek (weekend begin september).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsclub Vlietland dat er geschaatst kan worden op de ijsbaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Vlaardingervaart loopt van Vlaardingen naar Schipluiden. Vroeger was het een trekvaart, tegenwoordig heeft de vaart vooral een functie voor recreatievaartuigen.

- De Zeven Gaten is een veenweidelandschap van 15 hectare, waarvan 4,5 hectare sinds 2009 in bezit is van Het Zuid-Hollands Landschap, die het gebied in beheer heeft genomen. Het gebied dankt haar naam aan de zeven geulen die hier zijn gegraven (naar wij aannemen voor turfwinning), haaks op de rivier de Zweth. De Zeven Gaten ligt in het uiterste westen van de voormalige gemeente Schipluiden, 3 km NW van Schipluiden, 2 km WZW van 't Woudt, 1 km NO van De Lier, in de oksel van de wegen Noordlierweg en Groeneveld, in het noorden begrensd door de rivier de Zweth.

Uiteenlopende bloemen zoals de ratelaar, de koekoeksbloem en vergeet-me-nietjes komen hier veelvuldig voor. Daarnaast is het landschap sinds de kaart van Kruikius uit 1712 niet meer veranderd. Daarmee is een stukje agrarische cultuurhistorie tastbaar in de openlucht bewaard gebleven. De Zeven Gaten is een van de laatste, zoniet allerlaatste bloemrijke graslanden in het Westland. Het gebied is bijzonder afwisselend en waterrijk. Het heeft een uniek karakter ten opzichte van de rest van het Westland. Zuid-Hollands Landschap noemt het gebied "het pareltje van de Zwethzone".

Het is een oud agrarisch natuurlandschap. Veenweide met smalle kavels waar brede percelen omheen staan die ooit fungeerden als houtakkers. Er groeiden wilgen en elsen. Die staan er nog, maar in mindere mate dan in vervlogen dagen. Zuid-Hollands Landschap zorgt er voor dat de bomen die er nog staan, niet omvallen. Als dat gebeurt, trekken ze namelijk hele delen van de kades van dat oude landschap weg. In het gebied is een poel aangelegd en er zijn informatiepanelen geplaatst die de voorbijganger ervan bewust maken wat het bijzondere is van dit landschap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schipluiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool St. Jozef. - Basisschool De Ark.

- Jeugd: - Scouting Schipluiden is een levendige vereniging met ca. 80 leden. Op bijna alle avonden is er aktiviteit. Ze hebben de speltakken Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, Stam en Plusscouts. Voor elke speltak is er een minimale en maximale leeftijd. Ze spelen wekelijks een spel.

- Muziek: - Muziekvereniging Sint Caecilia.

- Sport: - v.v. Schipluiden (voetbal). - De handbalvereniging is opgericht in 1967 en heeft in 2017 dus het 50-jarig bestaan gevierd. - Tennisclub Keenenburg. - Bij G.V. Schipluiden kun je terecht voor Gymnastiek, Turnen, Work-out en Sportfit 50+.

- Zorg: - Zorghoeve Buitenlust. - Zorgboerderij Nieuw Bijstervelt.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging OV Schipluiden is er ten behoeve van de in dit dorp gevestigde ondernemingen en instellingen en stelt zich tot doel om hun belangen op sociaal en economisch gebied te behartigen. Zij beoogt dit doel te bereiken door: het beleggen van bijeenkomsten voor de leden; het verbeteren van de onderlinge contacten tussen de ondernemers; het (doen laten) geven van advies en voorlichting; het voeren van overleg met instanties over zaken die het gemeenschappelijk belang van de leden raken. Sinds 2014 vormt de OV, samen met de Vereniging Maaslandse Ondernemers (VMO) en Ondernemersvereniging Den-Hoorn, de Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD). Via deze federatie is de vereniging aangesloten bij de overkoepelende ondernemersorganisatie VNO-NCW Westland-Delfland.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schipluiden en - idem RK.

Reactie toevoegen