Den Hoorn

Plaats
Dorp
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

den_hoorn_plaatsnaambord.jpg

Den Hoorn is een dorp in de gemeente Midden-Delfland. T/m 2003 viel het onder de gemeente Schipluiden. Voor 1921 viel het nog onder andere gemeenten, zie daarvoor het kopje Status.

Den Hoorn is een dorp in de gemeente Midden-Delfland. T/m 2003 viel het onder de gemeente Schipluiden. Voor 1921 viel het nog onder andere gemeenten, zie daarvoor het kopje Status.

Den Hoorn

Terug naar boven

Status

Den Hoorn is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Midden-Delfland. T/m 1811 gemeente Hof van Delft. In 1812 over naar gemeente 't Woudt, per 1-4-1817 over naar de opnieuw ingestelde gemeente Hof van Delft, in 1921 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Hoe noem je een inwoner van dit dorp? Aad van Meurs stelt in zijn onder Geschiedenis gelinkte artikel: “Een Horenaar is iemand die later in het dorp is komen wonen. Een Horenees is iemand die er is geboren of er zijn oorsprong heeft. (ook baby’s waarvan de ouders op het moment van geboren worden in Den Hoorn wonen en die elders zijn geboren in een ziekenhuis zijn Horenezen).” De eveneens in dit dorp geboren en getogen Piet Nowee vindt dat álle inwoners van dit dorp Horenezen zijn: “Hoorenaar, Horenaar en Hoornaar wordt hetzelfde uitgesproken. Een Hoornaar is een insect en eindigt daarbij ook nog op ‘naar’. Alles wel beschouwd kun je de volgende conclusie trekken: als iemand je een Horenaar of Hoorenaar of Hoornaar noemt dan bedoelt deze persoon dat je een insect en een naarling bent. Daar staat tegenover dat Hoorenees een geuzennaam is.”

Oudere vermeldingen
1611 De Hooren, 1840(1) Den Hoorn, 1867 (Kuijperkaart) de Hoorn.

Naamsverklaring
Betekent horn 'uitspringende bocht, hoek' van de dijk.(2)

Terug naar boven

Ligging

Den Hoorn ligt W van de stad Delft, N van het dorp Schipluiden, ONO van het dorp De Lier, O van de dorpen 't Woudt en Naaldwijk, ZO van de dorpen Kwintsheul en Wateringen en Z van het dorp Rijswijk en de stad Den Haag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Den Hoorn 53 huizen met 240 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 8.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
- Artikel over opgravingen bij Den Hoorn in 2003. - Nog een atikel over de opgravingen in 2003. De opgravingen wezen uit dat hier de oudste sporen van de menselijke beschaving in West-Nederland liggen. Tussen 3900 en 3500 v. Chr. maakten mensen hier voortdurend gebruik van het duintje in het kustlandschap, dat door de opgravingen is blootgelegd. Een groot team van Leidse studenten en archeologen van Archol (de archeologische BV van Universiteit Leiden) onderzocht hier de resten van deze prehistorische beschaving. Het onderzoek hield verband met en ging vooraf aan de bouw van een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie door het Hoogheemraadschap Delfland, dat daarom dit veldwerk heeft betaald (kosten: een miljoen euro).

Voor prof. Leendert Louwe Kooijmans, die de wetenschappelijke leiding had, en dat collegejaar officieel met emeritaat ging, was het een hoogtepunt van zijn carrière. Nog niet eerder heeft hij op zo’n grote schaal kunnen graven naar de periode die hem het meeste boeit: de overgang van jagers naar boeren: "Dat is een proces van vele eeuwen geweest. Het curieuze is dat mensen hier bij het huidige Den Hoorn een boerenbedrijf hadden, terwijl ze toch aan de kust zaten, met veel zout water. We hebben nu zestigduizend botfragmenten gevonden, voornamelijk rundvee en waarschijnlijk ook varkens." Of er het hele jaar door vaste bewoning heeft gezeten, gespecialiseerd veehouderschap, of dat het een tijdelijk kamp was voor rondtrekkende veehouders als koeiendrijvers, zal na onderzoek van het gevonden materiaal moeten blijken. Wel zijn er vier graven gevonden met skeletten van vijf volwassen mannen. "Dat kan een aanwijzing zijn voor permanente bewoning."

Ontstaan en ontwikkeling
Deze nederzetting is rond 1100 gesticht onder de naam Dijkshoorn, als onderdeel van de Hof van Delft, een grafelijk bezit. In 1246 kreeg Hof van Delft stadsrechten en groeide het uit tot het huidige Delft. Dijkshoorn en alle andere gebieden rondom Hof van Delft werden vanaf toen bekend als het ambacht Hof van Delft. In 1817 werd dit ambacht een gemeente. Die gemeente is in 1921 opgeheven. Gedeelten van die opgeheven gemeente, waaronder Den Hoorn, 't Woudt en Abtswoude, kwamen toen bij de toenmalige gemeente Schipluiden. In de 19e eeuw werden de raadsvergaderingen van de gemeente Hof van Delft in het oude Rechthuis gehouden, wat destijds een herberg was. Tegenwoordig is het een Chinees restaurant.

Bedrijvigheid
Den Hoorn is van oudsher een agrarisch dorp. Veelal familiebedrijven met een bescheiden kascomplex. Al vroeg in de 18e eeuw waren hier veel boomgaarden en moestuinen. Diverse ontwikkelingen, onder andere schaalvergroting in de bedrijfstak en verslechterende marktomstandigheden, zorgden er medio 2002 voor dat circa 75% van de tuinbouwondernemers hun bedrijf gezamenlijk ter verkoop aanboden ter ontwikkeling van woningbouw en industrie. Deze clustering vond haar oorsprong in de ontwikkeling van een regionale rioolzuiveringsinstallatie, Delfluent, in het tuinbouwgebied aan de Noordhoornseweg.

- Jeugdherinneringen van Aad van Meurs m.b.t. de vele winkeliers e.a. detailhandel in Den Hoorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Onder de Dijkhoornseweg Noord in Den Hoorn ligt de waterkering die inwoners en bedrijven van de Voordijkhoornse Polder beschermt tegen wateroverlast. De kering is te laag en voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm. In 2016 startte Hoogheemraadschap van Delfland daarom een participatieproces met bewoners en perceeleigenaren over de beste oplossing voor de te lage kering. Met hen zijn verschillende oplossingen besproken, variërend van het ophogen van de rijbaan, het fietspad of de parkeerplaatsen op de Dijkshoornseweg tot aan het verleggen van de kering naar de oever.

Daaruit volgde dat het verleggen van de kering naar de oever de beste oplossing is. Aan de oever zal Delfland een constructie realiseren, die goed samengaat met de komende ontwikkelingen. Op een perceel gaat namelijk ook woningbouw plaatsvinden. Voor alle partijen is dit een gewenste oplossing. De kering wordt zodanig ingepast dat de woningen volgens plan kunnen worden gebouwd. Bovendien beschermt de kering de nieuwe woningen tegen wateroverlast. De bestaande woningen aan de Dijkhoornsweg ondervinden bij dit plan geen last door ophoging van de weg. Delfland is blij met de uitkomst van dit participatieproces. In goede samenspraak met de omgeving realiseren we daarmee een duurzame en in de toekomst goed te beheren en onderhouden kering." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, september 2018)

- Voor Den Hoorn is een Centrumplan in ontwikkeling, dat o.a. voorziet in een extra supermarkt. De inwoners hebben de nodige vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van de plannen. Voor nadere informatie zie de link.

- De Harnaschpolder is een oude polder, gelegen W en N van de kern Den Hoorn, in het W grenzend aan de A4, in het NO grenzend aan de Rijswijkse buurtschap (en woonwijk in wording) Sion. Dit tot voor kort kassengebied wordt herbestemd tot deels Bedrijventerrein Harnaschpolder, deels nieuwbouwwijk. Een deel van de Harnaschpoler, O van de weg Gantel, is recent middels grenscorrectie van het dorp naar Delft overgegaan. De nieuwbouw aldaar wordt dan ook geprofileerd als Harnaschpolder Delft, een deel van de nieuwbouw in het dorp heeft de benaming Buurtschap Harnasmolen (video) gekregen.

Bewonersvereniging Harnaschpolder. - Buurtinfo Woudselaan (deel van het Den Hoornse deel van de nieuwbouw in de Harnaschpolder). - Fotoverslag ontwikkelingen rond de Harnaschwetering. - Fotoverslag ontwikkelingen in en rond de Harnaschpolder. - Helaas is in het ontwerp van de waterrijke wijk niet voorzien in vaarmogelijkheden vanuit de wijk naar de omliggende wateren. Om dit alsnog mogelijk te maken, hebben Studenten van de Hogeschool Rotterdam daarom een ontwerp gemaakt voor een moderne variant van de aloude overtoom. Realisatie is nog niet zeker, omdat dit van veel factoren afhangt. Voor nadere details zie het rapport onder de link.

- Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn had een creatief en educatief aanbod van cursussen en workshops op alle terreinen van kunst en cultuur. Voor jong en ouder in de gemeente Midden-Delfland. Voor mensen met ervaring en voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Ze boden cursussen aan op het gebied van dans, theater, muziek, beeldende kunst, techniek en mode. De cursussen werden gegeven door docenten met veel ervaring en kennis, die dit met veel passie overbrachten. Stichting Kunst en Cultuur bood kinderen, jongeren en volwassenen een kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

"In 2014 ontstond het idee aan de keukentafel. (Stichting) Kunst en Cultuur voor iedereen in Den Hoorn! Van de Hoornbloem naar de Woudseweg en eindigend in een schitterend pand aan de Hof van Delftstraat. Wat hebben we genoten van alles wat we hebben mogen doen, leren en zien! Van peuterdans tot senioren yoga, niets was te gek. Van open dag tot een succesvolle Kerstmarkt; de uitdagingen werden steeds groter. We hebben een netwerk mogen opbouwen met fantastische docenten en vrijwilligers. En we kregen het vertrouwen van organisaties en bedrijven. We zijn iedereen hiervoor enorm dankbaar! Maar aan deze mooie tijd is nu helaas een eind gekomen. Met een trotse traan kijken wij terug naar een bijzonder hoofdstuk in ons leven en we hopen dat we mooie herinneringen in het dorp achterlaten." Aldus initiatiefnemers Saskia Bodde en Maaike Vellekoop d.d. juli 2020. Omdat dit toch een belangrijk hoofdstuk is geweest in de recente geschiedenis van het dorp, laten we dit staan, zodat je onder de link nog kunt terugkijken wat de stichting de afgelopen jaren allemaal heeft georganiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
- Den Hoorn heeft 17 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
Den Hoorn wordt in 1917 een zelfstandige parochie, door afscheiding van de parochie van Schipluiden. In dat jaar komt de RK Antonius en Corneliuskerk (Hoornseweg 12) gereed, een eenvoudige driebeukige neogotische kruisvormige hallenkerk, naar ontwerp van architect N. Molenaar. In 1922 wordt de kerk voltooid door de bouw van een voorgevel met toren. De kerk is een van de laatste werken van Molenaar en tevens een van de laatste neogotische kerken. Het interieur is waardevol. De communiebank dateert uit de bouwtijd. De preekstoel en hoofdaltaar zijn later (jaren zestig) uit de kerk verwijderd. Het orgel is gebouwd door P.C. Bik. Het bouwjaar is niet bekend.

Gemaal
"Het Hoogheemraadschap van Delfland regelt dagelijks het waterpeil in alle sloten, singels en vaarten. Dat doen wij voor droge voeten en voldoende water. Het afvoeren van overtollig regenwater en het aanvoeren van water in tijden van droogte, doen we met behulp van gemalen. Het gemaal in de Hooipolder in Den Hoorn is aan het einde van zijn levensduur. Omdat de locatie van het huidige gemaal niet goed bereikbaar is voor onderhoud en de watertoevoer naar het gemaal niet optimaal is, willen wij het vervangen door een nieuw gemaal op een bereikbare locatie in de buurt, waar de watertoevoer beter is. Het nieuwe gemaal draagt bij aan een toekomstbestendige waterhuishouding in de Hooipolder. Het voorstel voor het nieuwe gemaal ligt op 10 maart 2022 ter besluitvorming voor bij het algemeen bestuur." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, februari 2022)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Cultuurstek Den Hoorn is opgericht in 2012. CultuurStek initieert, organiseert en faciliteert uiteenlopende culturele activiteiten voor alle inwoners van het dorp en directe omgeving. Onze activiteiten nodigen uit tot verwondering, spreken de verbeeldingskracht aan en leveren altijd stof tot nadenken en een goed gesprek. Zo ontstaat er levendigheid, onderlinge betrokkenheid en een groeiend besef van identiteit in het dorp. Wij zijn een actieve organisatie met een klein vast kernteam van bevlogen (onbezoldigde) mensen en een indrukwekkend netwerk van vrijwilligers. Zij zijn de motor achter onze activiteiten en het handelsmerk van onze werkwijze. Want alle inwoners met een goed idee voor een activiteit die bij onze kernwaarden en doelstellingen past, faciliteren wij bij de realisatie.

CultuurStek wil: alle dorpsbewoners een kans bieden hun culturele interesses- en talenten te ontdekken en eventueel verder te ontwikkelen; de identiteit van Den Hoorn versterken; de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners versterken; inwoners van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact brengen; inwoners en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis en bijzondere locaties van ons dorp. CultuurStek heeft inmiddels vele activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende een jaarlijks karakter hebben gekregen; en er staat ook nog veel op stapel. CultuurStek werkt met een coördinator, een kerngroep, een PR groepje en diverse werkgroepen, die zich richten op het organiseren van de activiteiten. Er is samenwerking met o.a. de basisscholen, de dorpskamer, de winkeliers en diverse lokale en regionale amateurkunstclubjes en individuen. CultuurStek is sinds maart 2020 een zelfstandige stichting."

- "In februari 1982 bestond Handbalvereniging DIOS 10 jaar. Omdat in die maand de temperatuur het niet toeliet om dit uitgebreid te vieren, werden de festiviteiten verplaatst naar de Pinksteren. De leden organiseerden op het toenmalige sportterrein aan de Woudseweg een week lang allerlei activiteiten voor groot en klein. Deze week werd zo goed ontvangen dat het bestuur van DIOS besloot dit een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Zo was het Lentefeest geboren. Bezoekers en deelnemers kwamen al snel niet alleen uit de handbalgelederen maar uit het hele dorp, waarbij alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd.

B & W van de toenmalige gemeente Schipluiden was zo enthousiast over de insteek van dit feest, dat zij de handbalvereniging verzocht het Lentefeest centraal in het dorp te vieren. Vanaf dat moment werd het Koningin Julianaplein de thuisbasis van dit feest. De basisorganisatie ligt na al die jaren nog steeds bij de handbal, maar is in de loop der jaren ondersteund door allerlei andere verenigingen uit het dorp. De vrijwilligers van het Lentefeest komen uit Den Hoorn en omstreken. Zonder hen is er geen Lentefeest. De start van de feestweek is op woensdag voor Pinksteren en gaat door tot en met 2e Pinksterdag. Met ongeveer 20 activiteiten in 6 dagen is er voor iedereen wat te doen. Na ruim 35 jaar kunnen we zeggen: Het DIOS Lentefeest is echt een dorpsfeest!"

- "De DIOS Lenteloop in Den Hoorn (in 2021 voor de 36e keer) is op de zaterdag van het Lentefeest. De DIOS Lenteloop is onderdeel van het Agium Runcircuit. De Lenteloop is ontstaan uit het 10-jarig bestaan van Handbalvereniging DIOS. In 1983 werd de eerste loop gehouden. Er waren toen 199 deelnemers. In 1987 zijn we vanuit het dorpscentrum de Lenteloop gaan organiseren. Het aantal deelnemers groeit ieder jaar. Tegenwoordig zijn het er al meer dan 500. Het parkoersrecord op de 10 kilometer staat sinds 2010 met 29.10 minuten op naam van Moureddine Htaibi uit Delft. Er zijn prestatielopen van 5 en 10 km. Verder is er nog een Jeugdloop van 2 km en een Peuterloop van 1 km."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Den Hoorn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Den Hoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voetbalvereniging SV Den Hoorn is opgericht in 1952.

- Duurzaamheid: - In maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering Harnaschpolder in Den Hoorn officieel in gebruik genomen. Naar verwachting is het gebruik van korrelslib voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt. De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV. In de pilotopstelling worden de procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming. Naar verwachting levert een continu korrelslibproces een beduidend lager energieverbruik op.

Daarnaast zou daaruit een waardevolle grondstof (biopolymeren) kunnen worden gewonnen. Bijkomstig voordeel: door de compactheid van dit proces komen bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent. Als de resultaten van de pilot positief zijn, zal deze korrelslibtechnologie naar verwachting voor meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar worden. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Vanwege de eindigheid van grondstoffen én de opgave om circulair te werken, beschouwt het waterschap de waterzuivering in Den Hoorn als een fabriek waar grondstoffen worden gewonnen of water weer bruikbaar kan worden gemaakt. Deze pilot past helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water - met een zo laag mogelijk energieverbruik.

- Veiligheid: - Brandweer Den Hoorn.

- "Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Den Hoorn en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was in 2013 aanleiding om ook in ons dorp te starten met buurtpreventie. Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook hier het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in een paar weken om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen. In de statuten is daarover het volgende opgenomen:

Stichting Buurtpreventie Den Hoorn heeft ten doel: het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp, in het bijzonder de vormen van veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en/of onveilige situaties. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het stelselmatig organiseren van surveillances; b. het begeleiden van specifieke evenementen; c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie."

Reacties

(2)

Op de 1870 kaart van Kuiper (van Schipluiden) is het ‘de Hoorn’.
MVG
Rob
Australia

Dank voor de tip! Ik heb het toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen