Koningsbosch

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Koningsbosch

Terug naar boven

Status

- Koningsbosch is een dorp in de provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

- Onder het dorp Koningsbosch vallen ook de buurtschappen Aan de Popelaar, Aan het Echterbosch (formele naam voor het Z deel van de buurtschap dat onder dit dorp valt, het N deel van de buurtschap heet formeel Echterbosch en valt onder het dorp Maria Hoop; in de praktijk vormen de twee delen één buurtschap die altijd Echterbosch heeft geheten), Aan Reijans en Spaanshuisken.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Boesj.

Naamsverklaring
Koningsbosch is als naam gegeven aan het bos (de bossen in het O gedeelte van de voorm. gem. Echt) waarvan de koning het gebruiksrecht had, ter onderscheiding van Echterbosch, waarvan het gebruiksrecht toekwam aan de ‘gemeynte Echt’. (bron: Gemeentemuseum)

Terug naar boven

Ligging

Koningsbosch ligt 7 km ZO van Echt, grenzend aan Duitsland (tegenover Bocket). De ‘internationale weg’ die vanaf het dorp naar het Z over Duits gebied loopt, verbindt Midden-Limburg met Zuid-Limburg bij Schinveld, gem. Onderbanken (zie verder bij Selfkant).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Koningsbosch heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De 'Koningsbossen' alhier dateren al uit de 16e eeuw. Het dorp Koningsbosch is pas ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om efficiënt werken mogelijk te maken heeft de LLTB in november 2018 aan adviesbureau Arvalis en het Kadaster opdracht gegeven om met belanghebbende eigenaren en gebruikers van de grond in het buitengebied van Koningsbosch de verkaveling en het landschap te verbeteren. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Limburg en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Via het programma ‘Verkavelen voor Groei’ wordt samen met grondeigenaren en gebruikers gekeken welke gronden in aanmerking komen om te ruilen. Het doel is dat meer grond direct rondom de boerderij komt en meerdere kleine kavels op afstand worden samengevoegd tot één grote kavel.

Pieter van Melick van de LLTB benadrukt het belang van kavelruil: "Een goede verkaveling van percelen is en blijft van groot belang voor de land- en tuinbouw. Uit berekeningen van het Kadaster en WUR blijkt dat een goede huiskavel en voldoende grote werkkavels een besparing kan opleveren van 200 tot 300 euro per hectare per jaar.” Hij berekent dat het voor een bedrijf van 40 hectare dan al snel gaat om een besparing van 10.000 euro per jaar. Van Melick is dan ook zeer te spreken over de kans die de Provincie Limburg en Europa biedt. Hij benadrukt verder dat alle projecten komen in goed overleg met de LLTB-afdelingen. Van Melick: “Zonder draagvlak in het gebied komt een vrijwillige kavelruil niet van de grond, dit hebben we dus vooraf goed getoetst bij de afdeling en bij leden”.

De aanpak Verkavelen voor Groei is ontwikkeld door het kadaster samen met LTO. Eric Collin, projectleider bij het Kadaster, licht toe: “Er is behoefte aan een vlotte aanpak waarbij agrarische ondernemers en grondeigenaren zelf aan het stuur zitten. Dit instrument voorziet daarin. De doorlooptijd van de kavelruil is minder dan één jaar en grondeigenaren maken zelf het ruilplan.” Hij wijst op de ervaring die inmiddels in Midden-Limburg en elders in Nederland is opgedaan met de aanpak. Van de ervaring is volgens hem veel geleerd, waardoor de projecten* nog efficiënter en effectiever kunnen worden opgepakt. Collin: “Essentieel is wel dat de grondeigenaren en grondgebruikers er positief instappen. Je moet elkaar wat gunnen.” Huub Janssen (Arvalis): “Dit is een unieke kans om de landbouwstructuur te verbeteren. Ik weet dat er altijd historie en gevoeligheden zijn in een gebied, maar de agrarische ondernemer zou zichzelf tekort doen als hij deze eenmalige mogelijkheid niet grijpt.”
* Er worden in totaal 5 van dit soort projecten in de regio uitgevoerd. Naast Koningsbosch betreft het gebieden in en rond Beek, Meijel, Kessel-Baarlo en Haler-Hunsel.

- In 2014 is een reconstructie van de N572 in de kern Koningsbosch uitgevoerd. Door deze reconstructie heeft de Provincie de veiligheid en verkeersleefbaarheid ter hoogte van de dorpskom verbeterd. Het hoofddoel van de reconstructie is de snelheid in de kern te verminderen, het verbeteren van de de oversteekbaarheid en het tegengaan van wild parkeren. Deze doelen zijn bereikt door het aanpassen van het wegprofiel, het aanleggen van parkeerhavens en het aanleggen van oversteekplaatsen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koningsbosch heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het klooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed uit 1874 van architect J. Kayser op Kerkstraat 119, de bijbehorende tuin met muur, en de Lourdesgrot uit 1905 bij het klooster.

- Hoewel de parochiekerk van het dorp en de nabijgelegen buurtschap Echterbosch in Koningsbosch ligt, heet de parochie officieel ‘parochie Echterbosch, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen’. Echterbosch valt voor de postadressen overigens onder het dorp Maria Hoop.

- Bij klooster Koningsbosch gaat woningbouw plaatsvinden om restauratie van het klooster te kunnen bekostigen. - Filmpje klooster Koningsbosch kapel (aan de rechterkant van het scherm vind je nog 4 filmpjes over het klooster).

- De mooie kastanjebomen aan de Kapelaan Verdonschotstraat waren aangetast door een zeldzame bloedingziekte en moesten daarom gekapt worden. De gemeente opperde om van de stammen een kunstwerk te laten maken door kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick uit Venlo. De Dorpsraad heeft het plan verder opgepakt en ideeën voor onderwerpen van de houtsculpturen aangedragen. Uit de 6 stammen die na de kap resteerden, zijn de volgende kunstwerken ontstaan: een kapelaan (waar de straat naar vernoemd is), een non (naar het voormalig klooster), een smokkelaar (vroegere tijden van het grensdorp), een hamster/korenwolf (in de buurt is een leefgebied van de hamster), een kerkuil (omgeving van de kerk) en papegaaien (symbool Boesjer Vastelaovend). Het is de bedoeling dat de beelden minimaal 5 jaar blijven staan. Op langere termijn zal de gehele bomenrij vervangen worden door beuken. (mrt. 2010)

- In 2011 is de Veldkapel aan de Pastoorsweg verkozen tot 'Landmark van Midden-Limburg’. Een landmark is een herkenningspunt voor de regio, een plek waar mensen iets mee hebben. Markante herkenningspunten met grote toeristische aantrekkingskracht zijn voor de hand liggende landmarks. Maar ook het veldkruis bij het bankje aan de rand van het bos kan een landmark zijn. In 2010 vond onder de naam Dierbaaroord een project plaats waarin mensen hun favoriete landmarks met bijpassend verhaal hebben aangedragen.

Een vakjury heeft daaruit de volgende landmarks van Limburg gekozen: De Maas (Landmark van Limburg), Sittard, oude binnenstad (Landmark van de Westelijke Mijnstreek), Militaire begraafplaats, Margraten (Landmark van Maastricht Heuvelland), Kapel Genooi, Venlo (Landmark van Noord-Limburg), Schachtsgebouw Oranje-Nassau I, Heerlen (Landmark van Parkstad Limburg) en Veldkapel Pastoorsweg, Koningsbosch (Landmark van Midden-Limburg).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Papegaai.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koningsbosch (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koningsbosch.

- Nieuws: - Weekkrant Boesjer Blaedje. - Nieuws van het Boesjer Blaedje op Facebook.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Keuningshöfke in Koningsbosch heeft in september 2018 bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Aangezien we in december 2016 al aan de beurt waren geweest, hadden we hen eigenlijk nog niet verwacht. Dat neemt niet weg dat het fijn is om regelmatig te bekijken wat de stand van zaken is en we graag tips horen hoe we zaken op school kunnen verbeteren. We zijn de dag gestart met een presentatie over onze school: Wie zijn wij? Hoe werken we op onze school? En hoe willen wij ons verder ontwikkelen? Na de presentatie heeft de inspecteur in alle groepen lessen bijgewoond om zicht te krijgen op het didactisch handelen van alle leerkrachten en na te gaan of hetgeen er in de presentatie is verteld ook zichtbaar was in de dagelijkse (les)praktijk.

De inspecteur gaf aan dat hij in alle lessen (delen van) het Activerende Directe Instructie-Model had gezien. Dat is een werkwijze waarvan is aangetoond dat leerlingen het meeste opsteken van het leerstofaanbod. De taakgerichte werksfeer was enorm hoog, aldus de inspecteur. Er is sprake van een goede lesvoorbereiding, er wordt zeer efficiënt gewerkt (lestijd wordt optimaal benut) en er is sprake van een zeer ordelijk verloop van alle lessen. Ontwikkelpunten lagen in het aanleren van meer eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap over het leerproces) bij de leerlingen en een balans te zoeken tussen het leiden en begeleiden van leerlingen door de leerkracht. Hierin zouden we bijvoorbeeld ook meer gebruik kunnen maken van de verschillende ruimtes in het gebouw. Zo zouden leerlingen ook in andere lokalen kunnen (samen)werken, in plaats van voornamelijk in het eigen klaslokaal.

Ook de inzet van meer coöperatieve werkvormen zou de leergierigheid en betrokkenheid van leerlingen verder kunnen bevorderen. De wijze van feedback geven aan leerlingen zou verder uitgebouwd kunnen worden door het stellen van een ander soort vragen, waarbij meer zicht ontstaat op het denkproces van individuele leerlingen. Tot slot kregen we het advies om kritisch te zijn op de lesmethodes en vooral de lesdoelen en leerlijnen centraal te stellen. De aandachtspunten die door de inspecteur werden benoemd, kwamen goed overeen met de geplande schoolontwikkeling. Een mooie 0-meting voor de toekomst dus! De Onderwijsinspectie concludeert al met al dat de onderwijskwaliteit op onze school in orde is en we derhalve een ‘basisarrangement’ hebben. Dit houdt in dat de school normaliter eens in de 4 jaar door de inspecteur wordt bezocht."

- Muziek: - Harmonie St. Cecilia Koningsbosch is in 1921 opgericht, destijds vooral om muzikale ondersteuning van kerkelijke activiteiten te verlenen. Nu ondersteunt de harmonie allerlei evenementen zowel binnen de Koningsboscher gemeenschap (bijv. opening Kermis, Allerheiligen, intocht Sinterklaas en de Communiemis) als daarbuiten.

- Zanggroep Mes Amis uit Koningsbosch verblijdt de plaatselijke gemeenschap en vele anderen al sinds 1973 met haar muziek. De zanggroep bestaat uit ca. 25 leden, verdeeld over vijf stemgroepen (sopranen, mezzo-sopranen, alten, tenoren en bassen) en een combo (keyboard en drums). Het repertoire is uitermate veelzijdig, met hedendaagse en klassiek getinte nummers, wereldlijke muziek en muziek uit films en musicals. Als echt Limburgs koor staat er voor speciale gelegenheden natuurlijk ook een aantal dialectnummers op het repertoire. In de kerstperiode brengt het koor sfeervolle advent- en kerstliederen ten gehore.

Het koor zingt in diverse talen. Bij concerten wordt, behalve aan het muzikale aspect, veel aandacht besteed aan de visuele uitstraling van het koor. Elk nummer wordt voorzien van een aparte opstelling, aankleding en/of choreografie waardoor de sfeer van het nummer - van ingetogen tot spetterend - pas echt goed over de bühne komt. Naast concerten verzorgt Mes Amis ook regelmatig de muzikale omlijsting van Heilige missen, zowel in de eigen parochie van Koningsbosch als elders. Daarnaast is de zanggroep regelmatig te beluisteren bij speciale optredens in zorginstellingen, bij bedrijven of elders. Ook werkt het koor regelmatig samen met harmonieën en fanfares, om gezamenlijk het publiek te voorzien van een wervelende muzikale avond.

- Sport: - Conventus '03 (voetbal) is in 2003 ontstaan uit fusie van de verenigingen M.H.D. uit Maria Hoop en Juliana uit Koningsbosch. In dat jaar is ook een nieuwe accommodatie gerealiseerd, tussen de beide dorpen in. - Tennisvereniging.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koningsbosch.

Reactie toevoegen