Kattendijke

Plaats
Dorp
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

kattendijke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kattendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

Kattendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

gemeente_kattendijke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Kattendijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Kattendijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

kattendijke_op_kaart_openstreetmap.jpg

Actuele kaart van het dorpsgebied van Kattendijke. Het dorp ligt aan het water de Oosterschelde, W van Wemeldinge, NNW van Kapelle en Biezelinge, NO van Kloetinge en Goes en O van Wilhelminadorp.(© www.openstreetmap.org)

Actuele kaart van het dorpsgebied van Kattendijke. Het dorp ligt aan het water de Oosterschelde, W van Wemeldinge, NNW van Kapelle en Biezelinge, NO van Kloetinge en Goes en O van Wilhelminadorp.(© www.openstreetmap.org)

Kattendijke

Terug naar boven

Status

- Kattendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969. Het gemeentehuis stond in Wilhelminadorp.

- Wapen van de voormalige gemeente Kattendijke.

- De gemeente Kattendijke omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Wilhelminadorp.

- Onder het dorp Kattendijke valt ook de buurtschap Monnikendijk.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente
De gemeente werd met name in de 19e eeuw ook wel ‘Kattendijke en Oost-Beveland’ genoemd.

Oudere vermeldingen
1214 Cattindic, 1220 Cattendic, 1251 ecclesia de Cattendiech, 1277 Cathendic, 1289 Caattendijc, Katendike, Catendike, 1425 Cattendyck, 1573 Cattendijck, 1655 Cattendycke, 1665 Cattendyck.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse dic 'dijk, bedijkt land' en het moeilijke duidbare kat. Door sommigen opgevat als het Middelnederlandse catte 'kat, huisdier'. In dit geval kan ook gedacht worden aan katte 'met palen en tenen bevestigde aarden opworp' (bij kad* 'kade'?, vergelijk Cadzand) of aan katten als een metafoor voor 'slechte kwaliteit'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kattendijke ligt aan het water de Oosterschelde, W van het dorp Wemeldinge, NNW van de dorpen Kapelle en Biezelinge, NO van het dorp Kloetinge en de stad Goes en O van het dorp Wilhelminadorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kattendijke 141 huizen met 783 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/255 (= huizen/inwoners), polder Wilhelminapolder 88/501 en buurtschap Oost-Beveland 3/27. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 230 huizen met ca. 580 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De stormvloed van 1134 is bepalend geweest voor het ontstaan van dit dorp. Bij deze vloed is een groot gebied ten noorden van Kattendijke, Wemeldinge en Yerseke overstroomd. De overstroming drong diep het gebied binnen en vormde een kreek die nog altijd bestaat: de Deesche watergang* (in de volksmond: de Dee). Na de overstroming van 1134 vat men de bedijking van het gebied aan: omstreeks 1190 wordt de omgeving beveiligd met een grote dijk, die aangelegd wordt door Cisterciënzers van de abdij ter Doest in Vlaanderen. De naam van de Monnikendijk is een verwijzing naar die tijd.
* Zie hiervoor verder het hoofdstuk Landschap etc.

Dorp en heerlijkheid
Als parochie wordt het dorp al in 1251 genoemd. Het is een voormalige heerlijkheid, die naast dit dorp verder nog de buurtschap Wijtvliet omvatte. De Wijtvliet was een rivier, die in de 12e eeuw door een van de Heren van Kats is afgedamd. Vroeger had het dorp een haventje bij Wijtvliet. De heerlijkheid behoorde toe aan het geslacht Van Borssele, daarna aan Van Tuyll van Serooskerken en tot slot, door koop in 1612, aan het geslacht Huyssen van Kattendijke, aan welke heerlijkheid dat laatste geslacht een deel van zijn naam te danken heeft. De huidige Huyssenstraat is hiernaar genoemd.

Kapel
Op de plaats van de boerderij van de familie Timmerman aan de Monnikendijk heeft vroeger kapel Monsterhouck gestaan. De kapel is afgebeeld in de Historische Topografische Atlas uit 1560, en verkeerde toen reeds in vervallen staat.

Toevoeging Wihelminapolder
"De gemeente Kattendijke bestond vroeger slechts uit de gelijknamige heerlijkheid, doch bij het reglement van bestuur ten plattenlande van Zeeland van 21 Julij 1816, werden Oost-Beveland, met het gedeelte van den in het jaar 1809 ingedijkten Lodewijkspolder, nu Wilhelminapolder, dat tot geen der aangrenzende ambachten behoorde, geheel met deze gemeente vereenigd."(2)

Stoomgemaal
"Het stoomgemaal van Kattendijke werkte op een grote stoommachine en had dus ook een flinke schoorsteen nodig en ook flink wat personeel. Het moest krachtig kunnen spuien, want ook de Buitenpolders van Nisse en de Goese Polder zouden door dit gemaal gaan afwateren. Het bemaalde een groot gebied van in totaal 6350 ha. Het gemaal is in 1883 in werking gesteld. Al vrij snel bleek dat het de wateroverlast in verschillende polders niet definitief kon oplossen. In 1912 moest de capaciteit worden uitgebreid met een dieselmotor.

Tot 1980 lag de zeedijk wat verder noordwaarts dan nu het geval is. Hij was aanvankelijk langer en minder rechtlijnig dan de huidige. Het gemaal lag in een elegante kronkel van de oude zeedijk. Het had een veel grotere spuikom dan het vijvertje dat er nu nog van over is. Toen de Oosterscheldedijken op deltahoogte moesten worden gebracht, stond het gemaal in de weg. De mooie kronkel van de oude dijk moest rechtgetrokken worden. De nieuwe dijk kwam iets meer landinwaarts te liggen, over de plek van het gemaal. Het gemaal is in april 1980 gesloopt. In Dagblad De Stem van 9 december 1979 lezen we nog dat er aan gedacht werd om de dieselmotor uit 1900 aan het museum te Goes te schenken. Burgemeester Huber had er wel oren naar. Of het zover gekomen is ons niet bekend." (bron en voor nadere informatie zie dit bericht met foto van Heemkundige Kring De Bevelanden)

Station
Er is - sinds 1927 - een tramverbinding geweest tussen Goes en Wemeldinge, met een stationnetje aan de Monnikendijk, Z van en in het dorpsgebied van Kattendijke. De lijn werd zowel voor goederen- als passagiersvervoer gebruikt. In 1934 kwam de bus en verdween de verbinding voor passagiers. In 1942 zijn de rails meegenomen door de Duitsers, die voor hun wapenindustrie veel ijzer nodig hadden. Inmiddels is ook de reguliere busverbinding uit het dorp verdwenen. Het vroegere stationnetje (‘Oude Spoorhuis’) bestaat nog (adres: Monnikendijk 10) en fungeert tegenwoordig als woonhuis.

Onderwijs
Het eerste basisonderwijs in Kattendijke ontstond reeds in de 17e eeuw (als een van de eerste kernen op Beveland). Op 17 augustus 1608 zocht de Kerkenraad een ‘goeden schoolmeester’. Vanaf 1644 is bekend welke onderwijzers er zijn geweest. Basisschool De Kattenschulp is na afloop van schooljaar 2013-2014 helaas gesloten omdat het aantal leerlingen te klein was geworden; in het laatste schooljaar had de school nog maar ca. 12 leerlingen.

Tweede Wereldoorlog
In een oorlogsgraf op het kerkhof van Kattendijke ligt een soldaat begraven, die jaarlijks voor de inwoners van het dorp symbool staat voor allen die het leven lieten voor de bevrijding van Zuid-Beveland. De Britse soldaat Corporal Donald Thomson was al vroeg weeskind en is opgevoed door zijn tantes. Ergens in de weilanden bij het dorp is hij in januari 1945 op 21-jarige leeftijd dood aangetroffen, toen Zuid-Beveland al bevrijd was. Hij heeft gediend bij het Royal Marines Engineer Commando. Hoe zijn dood tot stand is gekomen is onduidelijk. In die periode hebben voor zover bekend geen gevechtshandelingen plaatsgevonden. In 2002 is het inwoners gelukt na contacten met Oorlogsmonumenten en de inlichtingendienst van Defensie de familie te traceren. De tantes hebben telefonisch contact gehad met Dorpsbelangen, omdat ze niet meer in staat waren naar Nederland te komen. Ze waren erg blij dat ze nu eindelijk wisten waar zijn laatste rustplaats is en dat de Kattendijkenaren hem ieder jaar opnieuw als een held eren. Zie ook de videoreportages van de herdenking 2020 i.v.m. 75 jaar vrijheid.

Bedrijvigheid en voorzieningen
In de 19e eeuw waren er in de gemeente Kattendijke naast de gebruikelijke agrarische activiteiten twee meestoven, een katoenweverij en een korenmolen. Hiervan is niets bewaard gebleven. De watergang die dwars door de Dorpsstraat loopt, is ooit met mankracht - d.w.z. met schep en kruiwagen - gegraven. Net zoals in andere kleine dorpen op het platteland heeft ook hier in de loop van de tijd een leegloop aan voorzieningen plaatsgevonden. Door het verdwijnen van een bakkerij, winkels, detailhandel, cafés et cetera zijn de inwoners voor voorzieningen aangewezen op omliggende plaatsen als Goes, Kapelle en Wemeldinge.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Met trots wordt u het dorpsplan 'Kattendijke, rust en ruimte' gepresenteerd. Gemaakt voor en door de inwoners. Een 25-tal inwoners heeft zich ingezet om tot een dorpsplan te komen. Een dorpsplan is een verzameling van ideeën, wensen en activiteiten aangedragen door de inwoners, die in principe haalbaar, uitvoerbaar en realistisch zijn. Het gaat aan de ene kant om zaken die de bewoners zelf kunnen realiseren en aan de andere kant over voorzieningen in het dorp op het gebied van verkeer, wonen, zorg en welzijn waaroverheden en andere partijen voor nodig zijn. In het dorpsplan wordt ingegaan op de thema’s leefbaarheid, verkeer, groenvoorziening, onderhoud en jeugd. Er is beoogd om alle zaken die onder de bevolking leven aan de orde te laten komen. Dit resulteert in een uitvoeringsplan waarin alle voor de uitvoering verantwoordelijke instanties zijn opgenomen. Met dit plan willen we ook laten zien dat de samenwerking tussen gemeente en inwoners steeds dichter bij elkaar komt." Aldus het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen in het Voorwoord van het in 2015 verschenen Dorpsplan.

- Sinds 2017 heeft Guido Govaert plannen voor de aanleg van een 'nieuw landgoed' bij Kattendijke, tussen de dorpskern en de Oude Zeedijk. Hij bouwt er een woning voor zichzelf. Verder komt er een openbaar gedeelte met o.a. wandelpaden, lanen, een boomgaard, een vijver, terrassen en een uitkijkpunt. Omwonenden hadden bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het landgoed ingediend. Volgens hen zou het plan in strijd zijn met het beleid voor landgoederen van de provincie. Daar voldoet het echter in alle opzichten aan, aldus wethouder Derk Alssema. Ze meenden ook dat het landgoed de natuur zou aantasten. Volgens Alssema is juist het tegendeel het geval: "De bestemming is nu agrarisch. Als de eigenaar er bijvoorbeeld maïs op zou willen verbouwen, zou dat mogen. Door er een landgoed van te maken, komt er juist meer natuur. De eigenaar wil ook flink investeren in die natuur."

Zo heeft dhr. Govaert toezeggingen gedaan over de aanleg van een Zeeuwse haag en het behoud van alle waterlopen. Govaert deed dat naar aanleiding van protesten uit het dorp en een petitie tegen het landgoed. Volgens het provinciale beleid blijft minstens tachtig procent van het gebied openbaar toegankelijk. De woning komt aan de rand van het natuurgebied te staan en is zo gedraaid dat het uitzicht op de dijk voor de dorpelingen zoveel mogelijk blijft behouden. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed in april 2020 vastgesteld. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ziet het landgoed als een verrijking voor het dorp.

- De gemeente en het waterschap hebben in 2016 een vrijliggend fietspad aangelegd tussen Kattendijke en Goes. Deze fietsvoorziening verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers op de Katttendijksedijk. Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom werkzaamheden verricht die de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in en om het dorp verbeteren.

- Het geldende Bestemmingsplan Kattendijke is in 2014 vastgesteld.

- T/m 2019 was er gedurende 11 jaar jaarlijks op een woensdag in juli de Zeezwemtocht Kattendijke - Wemeldinge (3,8 km). Organisator Jan Boonman besloot in 2020 met pijn in het hart om er mee te stoppen, omdat hij de veiligheidseisen buitenproportioneel vond worden: "De eisen die nu weer gesteld worden zijn buiten proporties en kosten veel extra mankracht en geld. Ik vind ze voor mijn tocht de spuigaten uitlopen. Ik heb het altijd met plezier voor de zwemmers georganiseerd. Ik ben zelf ook zwemmer, het is hartstikke leuk om te doen." Dat het op het punt van veiligheidsregels misgaat, doet hem pijn: "Veiligheid van de zwemmers heeft bij mij altijd hoog in het vaandel gestaan", verwijzend over de begeleiding door kajakkers en de KNRM. Editie 2019 van de Zeezwemtocht trok 136 deelnemers. Boonman organiseerde, behalve deze jaarlijkse zwemtocht, ook twee keer de Oosterschelde-oversteek. Ook daar houdt hij mee op.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kattendijke heeft 3 rijksmonumenten.

- Van de in 1404 gestichte, thans Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 53) van de Hervormde Gemeente Kattendijke is alleen het schip nog over. De kerk ligt op een heuveltje. In 1954 is door restauratie de vorm van het schip weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke vorm teruggebracht. De achtkantige toren met peerbekroning dateert uit 1640. Verlevendigd door blindnissen en natuurstenen onderdelen. Bekroond door een open koepeltje. Het orgel is in 1960 gebouwd door de firma L. Verschueren. Het kerkgebouw is uitermate geschikt als ruimte voor kerkelijke inzegeningen, recepties en uitvaarten. Ook als oefenruimte voor koren of als ruimte voor uitvoeringen en concerten is de fraaie kerk te huur.

- "Gelijktijdig met de restauratie van de dakruiter van de Grote Kerk of Maria Magdalenakerk in Goes heeft de firma Jurriëns in 2015 de muziektent van het naastgelegen dorpje Kattendijke opgeknapt. Dit was een SROI-opdracht (social return on investment), behorende bij de restauratie van de Grote Kerk, waarbij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring konden opdoen. Hiertoe is het project uitgevoerd met een tweetal renovatieleerlingen en een uitkeringsgerechtigde. Het houtwerk van de muziektent is hersteld en volledig opnieuw geschilderd, waarbij de houten balustrades op basis van oude foto’s zijn gereconstrueerd volgens het oude ontwerp. Ook het dak is vernieuwd en voorzien van een nieuwe zinken afwerking, waardoor de muziektent zijn oude uitstraling weer heeft teruggekregen." (bron: fa. Jurriëns)

De Muziektent is in 1913 gebouwd door de toenmalige voorzitter van muziekvereniging Oefening & Uitspanning, die toevallig ook aannemer was. In april 2015 is de Muziektent feestelijk weer in gebruik genomen (video). Bij de verlichting van de Muziektent en de kerktoren is duurzaamheid en het vermijden van verspilling van energie en licht als uitgangspunt gebruikt voor het realiseren van de nachtelijke herkenbaarheid van het dorp. De lichtarmaturen zijn hiervoor omgebouwd en aangepast. Bij de verlichting van de Muziektent is een besparing van 450 watt naar 27 watt bereikt. De toren wordt in totaal met 212 watt verlicht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kattendijke ligt aan de oever van Nationaal Park Oosterschelde, met haar prachtige vergezichten, schorren, slikken en rijkdom aan vogels. Het is vanwege de gunstige ligging erg geliefd bij duikers. Je vindt hier namelijk een van de mooiste en meest diverse duikstekken aan de zuidkant van de Oosterschelde. Of je nou houdt van galatheakreeften, krabbetjes, zeesterren, zeeappels, zeeanjelieren, scholletjes of van baksteenanemonen, je vindt het hier allemaal. Duik bij hoog water in oostelijke en bij laag water in westelijke richting.

- Ondanks haar ligging aan de Oosterschelde, beschikt het dorp niet over een eigen haven. Iets buiten het dorp ligt een voormalig landbouwhaventje, dat inmiddels is volgestort met puin en louter nog nut heeft voor (water)recreanten.

- De Deesche Watergang (in de volksmond: de Dee) is een prachtig natuurgebied, gelegen Z van het dorp, Z van de Kattendijksedijk en de Monnikendijk. Voor hoe dit gebied ontstaan is, zie het hoofdstuk Geschiedenis. Het is een plas-drasgebied, voornamelijk bestaand uit schorren en kreekresten met rietranden en weiden. De Deesche watergang is een natuurgebied waar veel vogels zoals kluten, kokmeeuwen en de zeldzame graslatyrus nestelen. Het gebied is te overzien vanaf de Kattendijksedijk, waarop een uitzichtpunt is gemaakt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Tientallen verschillende lekkere maaltijden zijn de afgelopen jaren klaargemaakt in dorpshuis 't Katshuis in Kattendijke (in het begin schakelden ze meestal een cateraar in voor de maandelijkse maaltijden in het dorpshuis. Tot ze het door omstandigheden een keer zelf moesten doen. Dat beviel zo goed dat ze niet meer zijn opgehouden...). ‘Daar moeten we iets mee doen’, dachten ze bij zorgcoöperatie Kadoze. Nu ligt er een dik kookboek met liefst 128 recepten. Het in december 2020 verschenen kookboek 'Uit de keuken van Kadoze', ter ere van het 5-jarig bestaan van Kadoze, is een ode aan de inzet van alle vrijwilligers de afgelopen jaren. Dankzij hen biedt Kadoze een breed scala aan activiteiten om mensen samen te brengen, zoals maaltijden en koffieochtenden, waardoor mooie vriendschappen ontstaan. Het kookboek biedt een kijkje in de keuken van Kadoze: de toegewijde vrijwilligers van de Kookgroep delen meer dan 20 van hun met zorg samengestelde menu’s met je. Alle gerechten die de afgelopen jaren door hen op tafel zijn gezet komen aan bod, waaronder de in het dorp befaamde MonChoutaart van Marc en het crêpe recept van Lisanne. Een boek vol met meer dan 130 lekkere gerechten die elke thuiskok kan maken, zeker met de tips die de Kookvrijwilligers delen. Bon appétit!" Zie ook de reportage over het boek en de coöperatie in de PZC, 16-12-2020.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kattendijke, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje Rondje Kattendijke op de motor door MotorBegeleidingsTeam Zeeland MBTZ.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - In 1991 is begonnen met de uitgave Dorpsinfo Kattendijke. Deze verschijnt nog altijd elk kwartaal. Oudere nummers zijn via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Ons dorp beschikt over een eigen dorpsvereniging die er is voor de behartiging van de belangen van het hele dorp, met al zijn inwoners. Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK) is de officiële gesprekspartner voor de gemeente en andere overheidsinstanties en heeft zitting in het dorpenplatform. Daarnaast zorgt de vereniging voor sociale samenhang en gezelligheid en organiseert zij het hele jaar door tal van activiteiten. Onder de vlag van de VDK wordt in het dorp ook 1x per kwartaal de Dorpsinfo uitgebracht.

Zo maar een greep uit de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke door het jaar heen: jaarlijks wordt in de zomer een dorpsbarbecue georganiseerd; een aantal malen per jaar organiseert de VDK thema-maaltijden, waaronder een mosselmaaltijd; in oktober organiseert de VDK een Halloweenoptocht met snoephuisjes; ook de intocht van Sint Nicolaas staat jaarlijks op het programma, evenals een nieuwjaarsbijeenkomst en een glühweinavond in de donkere dagen voor Kerst; met Koninginnedag zijn er tal van activiteiten; bij de Dodenherdenking organiseert de VDK een bijeenkomst en wordt het graf van de omgekomen Britse soldaat op de begraafplaats van het dorp bezocht; de VDK organiseert tweewekelijks op vrijdagavond een inloop in het Katshuis, waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. In de wintermaanden is er ook een inloop op zaterdagmiddag, eveneens tweewekelijks; ook bestaat er een jeugdsoos waar tal van activiteiten (knutselmiddagen, kerststukjes maken, etc.) voor de jeugd worden georganiseerd;

in het kader van NL Doet! via het Oranjefonds organiseert de VDK met inzet van vrijwilligers tal van acties (zoals schoonmaken van de muziektent, onderhouden van bloembakken, het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan) voor het dorp; de vereniging schrijft samen met bewoners en andere belangenverenigingen de Dorpsplannen en houdt tal van informatiebijeenkomsten die met het algemeen belang van het dorp te maken hebben. Voor € 12,50 per jaar kan een heel gezin (per adres) lid worden van de dorpsvereniging. Dit lidmaatschap is een solidariteitsbijdrage. Activiteiten worden voor alle inwoners (lid of geen lid) georganiseerd. De Algemene Ledenvergadering die eens per jaar wordt gehouden is uiteraard alleen toegankelijk voor leden. Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke is per e-mail te bereiken via VDKbestuur@zeelandnet.nl."

- Dorpshuis: - "Sinds oktober 2014 is dorpshuis 't Katshuis gevestigd in de oude school van Kattendijke. Na een mooie renovatie zijn we erg trots op het eindresultaat: een gezellig dorpshuis waar iedereen zich welkom mag voelen. De Kattendijkse verenigingen en inwoners organiseren hier hun activiteiten, zoals o.a. de aerobics, repetities van een koor, de puzzeltheek/bibliotheek, biljarten, gezellige koffiemiddagen, inloopavonden, verjaardagen, feesten en maaltijden. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid een of meer zalen te huren. We hebben diverse zalen; een gezellige grote zaal met bar, een professionele keuken, een biljartzaal, een kleine zaal en een vergaderkamer, een gymzaal en een jeugdhonk. Wil je meer informatie over de te huren ruimtes, kijk dan bij Foto’s en bij Huurprijzen. Via de Agenda kun je een boekingsaanvraag doen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het beheer. Graag tot ziens in ons mooie dorpshuis!"

- Muziek: - "Tot 1970 vormden de dorpen Kattendijke en Wilhelminadorp één gemeente. Elk dorp had zijn eigen muziekkorps. In eerstgenoemd dorp is dat muziekvereniging Oefening en Uitspanning (O&U, opgericht in 1910) en in laatstgenoemd dorp is dat De Echo (opgericht in 1890). Beide korpsen hebben een rijke geschiedenis. Omdat O&U in 2005 even geen dirigent had en De Echo tijdelijk geen oefenruimte, besloten beide korpsen samen te werken. Deze samenwerking beviel zo goed dat is besloten dit voort te zetten. De samenwerking heeft vele voordelen; het orkest is groter, waardoor er meer keuze in muziekstukken is, het repeteren meer plezier geeft, en het orkest vaker kan optreden. Toch vinden we het van groot belang dat beide dorpen een eigen muziekvereniging blijven houden. Zodat de leefbaarheid in het dorp en de betrokkenheid bij het dorp op peil blijft. Van alle geneugten van het leven is muziek er één. Onze missie is zoveel mogelijk mensen laten genieten van muziek. Dat kan niet alleen als luisteraar, maar zeker ook als muzikant. Of als leerling-muzikant. Onze missie is iedereen in de gelegenheid te stellen om muziek te maken, naar muziek te luisteren of leren een muziekinstrument te bespelen. Onze visie is door oefening en doorzetting goede muziek ten gehore te brengen waar iedereen blij van wordt."

- Welzijn: - Kenmerkend voor ‘Kattendiekers’ is dat zij niet bij de pakken neer gaan zitten en zelf initiatieven nemen om het dorp leefbaar te houden, met en voor elkaar. Zo heeft de kleine dorpsgemeenschap altijd een bloeiend verenigingsleven gehad. Daarvan zijn er door de jaren heen weliswaar enkele van gesneuveld, maar altijd kwamen er vanuit de dorpsbewoners zelf nieuwe initiatieven. Zo is er sinds 2015 KaDoZe (Kattendijke Doet Het Zelf), een coöperatie voor en door alle inwoners van het dorp, met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang. "Wonen in een dorp heeft voor- en nadelen. KaDoZe is opgericht om die voordelen te benadrukken en, waar mogelijk, de nadelen weg te nemen.

Inwoners in een dorp helpen elkaar, dat is van oudsher een mooie gewoonte. Er zijn veel voorbeelden van burenhulp in het dorp, maar er zijn ook mensen die hier geen gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze het vervelend vinden om te vragen of iemand even wil helpen. Een aantal dorpsbewoners heeft daarom het initiatief genomen om de burenhulp nieuw leven in te blazen en het georganiseerd aan te bieden in de vorm van een coöperatie. Door en voor elkaar, want Kadoze is er voor iedereen. Leden hebben gratis toegang tot alle activiteiten van Kadoze en krijgen korting op, onder andere, gezamenlijke maaltijden van het Kadoze Menu. Ieder lid kan bij Kadoze een verzoek neerleggen om te helpen met kleine klusjes in en rond het huis, computerproblemen, vervoer naar een doktersafspraak, boodschappen doen enz. Leden kunnen ideeën aandragen voor nieuwe activiteiten. Een eenpersoonshuishouden betaalt €12,50 en een meerpersoonshuishouden betaalt €20,- per jaar."

- Genealogie: - Registers van dopen, trouwen en lidmaten in Kattendijke 1647-1814. - Overzicht van begravenen op de lokale begraafplaats, met foto's van de grafzerken.

Terug naar boven

Trivia

- Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 was de uitslag in Kattendijke percentueel gezien vrijwel identiek aan de landelijke uitslag. Bij de daarop volgende Kamerverkiezingen in 2017 werd het dorpje dan ook door verschillende media en politieke peilers in de gaten gehouden als potentiële barometer voor de landelijke uitslag.

Reacties

(2)

Graag willen wij (Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke) worden toegevoegd. Wij kunnen daarvoor per mail een tekstvoorstel aanleveren. De website waarnaar u verwijst (Goesweb) bestaat niet meer. De huidige website is wijzijngoes.nl/dorpen/kattendijke.

Dank voor de tip! Op de door u genoemde site staat een goed betoog m.b.t. de VDK, dus die heb ik overgenomen. Het is vrij lang, maar jullie doen nu eenmaal veel, en aangezien ik op mijn site vooral de kleine kernen extra goed 'op de kaart wil zetten' (die in andere sites en gidsen nogal eens worden vergeten of er met een paar regeltjes bekaaid afkomen), met hun voorzieningen zoals dorpshuizen, dorpsraden e.a. verenigingsleven, ga ik daar niet in snijden. Verder nog wat aanvullingen gepleegd van onderwerpen die ik nog niet had vermeld (zoals het dorpshuis en het recent verschenen mooie kookboek, wat een goed idee!) en onderwerpen aangevuld die nog wat mager beschreven waren. Verder heb ik gelinkt naar de pagina's Dorpsinfo en de 4 mei herdenking van de door u genoemde site. Al met al is de inhoud nu meer dan verdubbeld! Want jullie zijn nu eenmaal een klein maar zeer actief dorp (mijn complimenten daarvoor. Ga zo door!), waar dus veel meer over te vertellen valt dan je op grond van de grootte - of beter gezegd kleinte - zou denken.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen