Heer

Wijk
Dorp in de stad
Maastricht
Limburg

heer_carnavalsvereniging_cv_de_sjraveleirs.jpg

Het carnaval in Heer (in het Limburgs: Hier) wordt verzorgd door carnavalsvereniging De Sjraveleirs.

Het carnaval in Heer (in het Limburgs: Hier) wordt verzorgd door carnavalsvereniging De Sjraveleirs.

heer_zorgplein_kopie.jpg

In 2015 is Zorgplein Heer gerealiseerd: 13 verschillende zorgaanbieders onder een dak. Wel zo handig. Op deze foto is e.e.a. nog volop in aanbouw. (© Google)

In 2015 is Zorgplein Heer gerealiseerd: 13 verschillende zorgaanbieders onder een dak. Wel zo handig. Op deze foto is e.e.a. nog volop in aanbouw. (© Google)

LB gemeente Heer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Heer in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Duidelijk te zien is dat Heer toen nog een lintbebouwing was, met N ervan de buurtschap Scharn. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn beide kernen fors gegroeid. Tegenwoordig is Scharn bijna net zo groot als Heer.

Gemeente Heer in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Duidelijk te zien is dat Heer toen nog een lintbebouwing was, met N ervan de buurtschap Scharn. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn beide kernen fors gegroeid. Tegenwoordig is Scharn bijna net zo groot als Heer.

Heer

Terug naar boven

Status

- Heer is een voormalig dorp, thans wijk (hoewel het door vooral de oorspronkelijke inwoners nog wel als dorp wordt beschouwd, je zou het dus een 'dorp in de stad' kunnen noemen) in de provincie Limburg, gemeente Maastricht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1970.

- De gemeente bestond uit het gelijknamige dorp en de toenmalige buurtschap Scharn. Oorspronkelijk vielen ook de buurtschap Sint Antoniusbank en het dorpsdeel Keer (onderdeel van het dorp Cadier en Keer) onder de gemeente (tot en met 4-8-1828; tot dan was de gemeentenaam Heer en Keer). Per 5-8-1828 zijn twee deze twee (delen van) kernen van deze gemeente afgescheiden en met de gemeente Cadier (die het andere deel van het dorp Cadier en Keer en omgeving omvatte) verenigd in de gemeente Cadier en Keer (dit was een naamswijziging van de gemeente Cadier per diezelfde datum).

- Wapen van de voormalige gemeente Heer.

- Heer heeft witte wijkborden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Hier.

Oudere vermeldingen
1176 kopie 18e eeuw in Heere, 1202 Here, 16e eeuw Heer.

Naamsverklaring
- De naam stamt van het Oudnederlandse here dat is ontstaan uit har ‘zandige heuvelrug’.(1)

Bijnaam
Sinds 1966 kwam de bijnaam De Sjraveleirs in zwang, door de oprichting van een gelijknamige carnavalsvereniging. Een Sjraveleir kan worden omschreven als iemand die als het ware op een slof en een oude schoen door het leven gaat. Vandaar het logo van de vereniging: een oude schoen, die dringend aan reparatie toe is.(3210)

Terug naar boven

Ligging

Heer ligt in het ZO van de stad Maastricht, rond de Akersteenweg (N278) en grenst in het W aan de A2, in het N aan de wijk en het 'dorp in de stad' Amby en in het Z aan de wijken Vroendaal en De Heeg. De kern van het dorp bevindt zich rond het kruispunt van twee doorgaande wegen: Maastricht-Aken (N278) en de doorgaande weg Amby-Eijsden. In het N ligt de voormalige buurtschap Scharn. ZW van de kern ligt het 'dorp in de stad' Heugem, O van de kern liggen de dorpen Bemelen en Cadier en Keer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Heer 231 huizen met 1.288 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 200/1.052 (= huizen/inwoners) en buurtschap Scharn 31/236.

- In 1907 en 1920 zijn er grenscorrecties geweest met de gemeente Maastricht.

- Per 1-7-1970 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Maastricht: 450 hectare met 11.928 inwoners;
naar de gemeente Cadier en Keer: 62 hectare met 388 inwoners (dit betrof met name de buurtschap Berg).

- Tegenwoordig heeft Heer ca. 3.000 huizen met ruim 7.000 inwoners en Scharn, N ervan, ca. 2.500 huizen met ruim 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze omgeving was reeds lang voor het begin van onze jaartelling bewoond. Uit recente opgravingen is dit gebleken: in 1999 en 2000 zijn bij opgravingen in nieuwbouwwijk ’t Vroendaal urnen en andere gebruiksvoorwerpen ontdekt die dateren van 800 jaar v. Chr. Verder is er een bronzen zwaard gevonden dat de naam kreeg van “Het zwaard van de heer van Heer”. Dit zwaard hoort thuis in de overgangsfase tussen de Bronstijd en de vroege IJzertijd, dat wil zeggen de 8e eeuw voor Chr. De aangetroffen urnen met crematieresten zijn te plaatsen in de periode 400 jaar v. Chr.

Ook de Romeinen hebben in deze omgeving nederzettingen gehad. Heer was een hogergelegen gedeelte langs de oostoever van de Maas en dus als zodanig een ideale plek voor bewoning. Dit alles bleek ook bij de opgraving in 1879-1880 van de Villa Bakkerbos. Hier werden vele voorwerpen uit deze tijd gevonden die momenteel worden bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Resumerend kan men stellen dat er vanouds van diverse kanten belangstelling voor deze omgeving heeft bestaan. Later, wellicht sinds de middeleeuwen, kwam de regeringsmacht in handen van het Kapittel van St. Servaas die hun zetel hadden in Maastricht. Heer was hiermee een van de 11 banken van het kapittel. Deze situatie bleef tot in de Franse tijd, toen het dorp zelfstandig werd, om vervolgens in 1802 soeverein te worden.

In 1794 vond een uitbreiding van de oppervlakte plaats. Wellicht het schootsveld vanuit de omwalling van Wyck werd aan de gemeente toegewezen. Dit was het Wyckerveld. Daardoor kwam de grens van de gemeente aan de Oude Maasarm te liggen. Op oude kaarten uit de Franse Tijd schreef men “Mairie de Heer et Keer”. Het grondgebied was toen vele malen groter dan dat van Maastricht. In 1828 werd onder andere het dorpsdeel Keer van de gemeente afgesplitst (dorpsdeel van het dorp Cadier en Keer) en ging het samen met onder andere het dorpsdeel Cadier verder als gemeente Cadier en Keer (dit was een naamswijziging van de gemeente Cadier). De gemeente Heer en Keer ging tegelijkertijd gemeente Heer heten.

In 1861 is de spoorlijn Luik-Maastricht onder meer over Heerder gebied aangelegd. Sindsdien volgen nog verschillende grenswijzigingen. In 1907 is een klein gedeelte toegewezen aan Maastricht. In 1920 volgt het zojuist omschreven ‘gebied van 1794’ tot aan de spoorlijn. Per 1 juli 1970 is de gemeente Heer uiteindelijk opgeheven en opgegaan in de grote buurgemeente Maastricht, waarna het een wijk van die stad is geworden. (3210)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende literatuur en instantie:

- De door Wiel Eggen samengestelde en door Stichting Heemkunde Heer uitgegeven Hierder Encyclopedie is verschenen in 2011. Hij beschrijft hierin de voornaamste Heerder woorden, zinnen en begrippen. Eggen beschrijft vrijwel alles dat met Heer te maken heeft; personen, families en huizen. Op het forum 'Mestreech Online' vinden we van de stichting de volgende toelichting uit 2011 op dit project: "Sinds een vijftiental jaren zijn wij bezig het verleden van de wijken 6226 en 6227 van Maastricht te onderzoeken. Na enkele kleinere publicaties is nu het ogenblik gekomen alle bekende kennis vast te leggen in een groter alomvattend overzicht. Dit resulteerde in het opzetten van een Hierder Encyclopedie.

Waarom deze uitgave? Stichting Heemkunde Heer is zich ervan bewust dat in dit boek vele historische en culturele feiten en gebeurtenissen aan de orde komen. Ook het dialect zoals het geschreven en uitgesproken moet worden, is aan het papier toevertrouwd. Wij doen dit niet alleen om ons nageslacht te laten zien hoe alles in zijn werk ging, maar ook een aantal zaken vast te leggen voor mogelijk later onderzoek.

Tot 1799 vormde het dorp en omgeving een van de vele Banken van het kapittel van St. Servaas. Het kapittel bezat de rechterlijke en kerkelijke macht. Al snel na de komst van de Fransen werd de zelfstandige Mairie de Heer et Keer gevormd. In het boek worden vanaf die tijd alle gezagsdragers met zoveel mogelijke biografische gegevens beschreven. Voor die tijd werd de Bank mede bestuurd door (Rij)Proosten, Schouten en Schepenen. De parochie bestaat ongeveer vanaf het jaar 1140. Ook de kerkelijke gezagsdragers (pastoor / kapelaan) worden bijna allemaal beschreven en/of genoemd, voor zover de gegevens bekend zijn. Daarnaast worden historisch-topografische locaties en toponiemen, ingevoerd door het kadaster in 1840, beschreven en op een kaart verduidelijkt. Het rijke verenigingsleven van Heer en Scharn komt uitgebreid aan bod.

Bekende historische dorpspersonen figureren en komen aan bod in het boek. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden beschreven. Samenvattend kunnen wij stellen dat het Heerder culturele leven de volle aandacht krijgt. Wist je dat Heer een operazanger heeft voortgebracht die tot de groten van Nederland beschouwd mocht worden? Hubert Waber, met zijn kapitale basstem, nam deel aan een zangconcours in Montreal en behaalde hier een 1e prijs. Daarna waren de podia van grote theaters in Wiesbaden, Bremen, Dusseldorf, Gent, Wenen en Amsterdam zijn werkgebied. Hij overleed op 70-jarige leeftijd.

Dialect. Het dorp Heer lag op een afstand buiten de vesting Maastricht. Het gevolg hiervan was dat zich hier een eigen dialect kon ontwikkelen, juist op de grens van het stadse Maastrichts en het boertige Zuid-Limburgse Heuvellanddialect. Het Hiers heeft elementen van beide dialecten in zich verenigd. In het boek wordt hieraan aandacht besteed aan de hand van de Veldeke-spelling 2003 voor de Limburgse dialecten. Dat alles aan verandering onderhevig is laten wij zien door een luchtopname bij te voegen. Kortom, een product van een lang onderzoek. Het boek wordt uitgebracht in een harde omslag. De stofomslag laat een schilderij zien met zicht op Heer in het jaar 1673 van de hand van Josua De Grave."

- Stichting Heemkunde Heer (secr. P. Wetzels, Hoogveerlinxstraat 113, 6211 AP Maastricht. Tel. 043-3219237) is een actieve groep amateurhistorici die het verleden van deze voormalige gemeente onderzoeken, vastleggen en op schrift stellen. Met het periodiek ’t Äörke beoogt de stichting deze kennis door te geven. Voor zover ons bekend is de stichting niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. We vragen ons af of deze stichting nog bestaat, omdat wij er op het internet geen recente beichten van of over kunnen vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Heer - Scharn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk St. Petrus' Banden (Dorpsstraat 78) is een neoromaanse kerk, gebouwd van 1903 tot 1905. Het bakstenen gebouw van architect Caspar Franssen uit Roermond staat met zijn twee torens als een baken en is vanuit alle richtingen zichtbaar. Hij is de opvolger van twee vroegere kerken waarvan een gedeelte van de 13e-eeuwse toren nog getuigt. Kenmerkend zijn de mooie glas-in-lood ramen van Joep Nicolas uit Roermond (1904) en van prof. Hub Levigne (1948-1952).(3324)

- De RK St. Antonius van Paduakerk (Padualaan 4, Scharn) dateert uit 1937. Reeds tijdens de bouw kwam deze kerk in het nieuws. Bouwpastoor Jos Janssen wilde zijn kerk namelijk van een mooie afwerking voorzien, maar het geld hiervoor ontbrak. Omdat de kerk aan een Italiaanse heilige zou worden opgedragen, besloot de pastoor aan Mussolini hulp te vragen. Er kwam inderdaad ruim voldoende marmer van de beste kwaliteit: cipollino apuano (deze webpagina is in het Duits). In dezelfde straat staan nog enkele oude gebouwen: dit waren in de 19e eeuw jeneverstokerijen en bierbrouwerijen. De kwaliteit van deze producten was uitstekend.(3324) - Kruiswegstaties van Charles Vos.

- De kloosterkapel van Klooster Opveld (Veldstraat 20) is een bijzondere, expressionistische baksteenkerk van architect Theo van Kan uit 1910. Het is een vroeg voorbeeld van een modernistische opvatting bij de architect. Van Kan zorgde voor een samenhang tussen de logische structuur en de pragmatische materialisatie met onder meer beton en mergelsteen. (3324)

- Kasteel De Burght (Burghtstraat). Dit donjon-achtige gebouw werd in de protocollen van het Kapittel van St. Servaas genoemd als castra. Het werd reeds in 1070 beschreven. Het was de woonplaats van de kanunniken van het kapittel. Het gebouw diende ook tot gevangenis voor delinquenten die door de schepenen op verzoek van de rijproost of schout ingesloten moesten worden. Het gebouw was oorspronkelijk een woontoren. Van oorsprong had het gebouw metersdikke funderingsmuren waarvan in de loop der eeuwen vele decimeters zijn weggehakt om het geheel meer bewoonbaar te maken. Het gebouw is door een gracht omgeven en bereikbaar via een nog bestaande stenen brug. Tot het geheel behoorde ook een ‘lusttuin’, een parkachtige tuin met prachtige bomen en struiken. Het complex is thans in particulier eigendom en ingericht als kantoorcomplex.

- Het herenhuis van De Croon uit de 17e/18e eeuw bestond in oorsprong uit een boerderij en een buitenhuis. In latere jaren kreeg het herenhuis een benaming die vernoemd is naar enkele vroegere bewoners: de kanunniken van Eyll. Dit fraaie huis Eyll (Rijksweg) bezit enkele prachtige kunstzinnige stucwerken van de in 1745 in Italië geboren Zwitser Petrus Nicolaas Gagini. Deze stucwerk-verzameling bestaat in totaal uit elf doorgaans symbolische taferelen. In de jaren negentig van de 20e eeuw diende het tot woonhuis van de gouverneur van de provincie Limburg. Momenteel is het gebouw in particulier eigendom en niet te bezichtigen. De latere uitbreidingswijk Eyldergaard (jaren tachtig/negentig) is naar dit huis vernoemd.

- ’t Goedje (Burgemeester Cortenstraat) is een buitengoed waarvan het bouwjaar niet bekend is. Het werd door de eeuwen heen door verschillende voorname families bewoond. Een dezer families was Kerens de Wylre. Een zoon uit deze familie was bisschop van Roermond, later van Sankt Pölten en vervulde vervolgens hoge posten in de legers van H.M. de keizerin en koningin Maria Theresia van Oostenrijk. Nadien heeft het gediend tot vestiging van diverse Franse en Spaanse kloosterordes.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Sjraveleirs. - Nieuws van de jeugd van deze vereniging vind je op Facebookpagina De Sjraveleirkes.

- Snuffelmarkt (weekend in maart), georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van Heer.

- Kermis (pinksterweekend, zaterdag t/m dinsdag) met o.a. Sacramentsprocessie.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 zijn door diverse Heerse verenigingen in het kader van het project 'Kunst in de Wijk' 12 trafohuisjes getransformeert tot kunstwerken. Een 7 km lange wandelroute voert je er langs.

- Kloostertuin Opveld is in 2016 gerenoveerd.

- De ruim 5.000 m2 grote Speeltuin Heer is gratis toegankelijk en is geopend van eind maart tot eind oktober. Voor dagen en tijden zie de link. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de weekenden. Er is een grasweide en er staan veel bomen, die in de zomermaanden voor prettig schaduwrijke plekken zorgen. Voor ouders en begeleiders is er een aangenaam terras voor de kiosk, van waar de kinderen goed in de gaten kunnen worden gehouden. In de kiosk zijn koffie, fris, ijsjes en chips te koop. Maar zelf eten en drinken meebrengen mag ook.

- "Ben je wel eens in een van de ruim veertig winkels van Terre des Hommes geweest? Volledig gerund door onze enthousiaste vrijwilligers. Je koopt er tweedehands artikelen van goede kwaliteit. In de Terre des Hommes kringloopwinkel in Maastricht-Heer (Dorpsstraat 18a) kun je dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed, boeken, lp's, kleine huishoudelijke artikelen en bric a brac kopen. Geef je spullen een tweede leven door ze weg te brengen naar de Terre des Hommes winkel. Wij zijn blij met tweedehands kleding en spullen voor in het huis. Met het afstaan van jouw spullen lever je een bijdrage aan Terre des Hommes. Je helpt een kind in nood met elke aankoop en aanlevering: de opbrengst van de winkel komt geheel ten goede aan de projecten van Terre des Hommes; je draagt bij aan een beter milieu, want je geeft je spullen een tweede leven; en je maakt iemand anders blij met iets moois waarop je zelf bent uitgekeken."

Terug naar boven

Eten en drinken

- Een LOCOtuin (LOkale COproductie) is een tuin waarin tuinders en deelnemers samen werken aan lokaal, gezond en eerlijk voedsel. Weten wat je eet, samen betrokken zijn en zorgen voor de aarde. Uitgangspunt hierbij is coproductie: deelnemers krijgen meer verbondenheid met en invloed op de voedselproductie, doordat ze er mede de verantwoording voor nemen. LOCOtuinen Maastricht wil bijdragen aan een andere manier van voedselproductie en -consumptie, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Kortom: samen zorg dragen voor ons eten, voor nu en later.

Iedere deelnemer kan zich als vrijwilliger inzetten voor het welslagen van LOCOtuinen, bijv. meehelpen met grond bewerken, zaaien, schoffelen, oogsten, organiseren, communiceren en distribueren etc. Deelnemers maken elkaar enthousiast en maken LOCOtuinen samen mogelijk. Telen zonder chemische bestrijdingsmiddelen in een natuurlijke tuin, die aantrekkelijk is voor deelnemers, bewoners en bezoekers. De eerste LOCOtuin is gerealiseerd in Heer. De intentie is dat er meer gaan volgen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Heer.

- Belangenvereniging: - "Buurtplatform Heer is opgericht in 2010 en bestaat uit een groep mensen die de buurt en de inwoners vertegenwoordigt. Het buurtplatform houdt zich bezig met thema’s als wonen, werken, ondernemers, onderwijs en welzijn, recreatie, verkeersveiligheid, parkeren en milieu. Kortom, met het leefklimaat op buurtniveau. Het buurtplatform fungeert voor de gemeente Maastricht als het eerste aanspreekpunt in het overleg met bewoners en gebruikers van dit stadsdeel. Voorts wil het een schakel zijn tussen de diverse sociaal-maatschappelijke geledingen, zoals groepen van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Het buurtplatform heeft gekozen voor een vijftal werkgroepen. Dit zijn: Ruimtelijke Ordening; Veiligheid & Welzijn; Beheer & Onderhoud; Mobiliteit & Verkeer; Dagelijks Bestuur. Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom om deze groepen te versterken."

- Dorpshuis: - Herremeniezaal Hier biedt onderdak aan ca. 15 verenigingen, muziekgezelschappen, clubs e.d., die wekelijks bij hen vertoeven en repeteren.

- Onderwijs: - Het Porta Mosana College is een brede openbare scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs in Maastricht. Op de locatie Oude Molenweg in Heer (voormalig Jeanne d'Arc College) bevindt zich de havo- en vwo-afdeling en de opleiding tweetalig vwo, waarbij het onderwijs 50% Nederlandstalig, 50% Engelstalig is. Op de locatie Bemelergrubbe in de wijk Scharn bevindt zich de vmbo-afdeling. Sinds 2009 heeft de school de status van begaafdheidsprofielschool, wat betekent dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding biedt aan hoogbegaafde leerlingen. Aan het Porta Mosana College is tevens een afdeling tweetalig onderwijs gevestigd. De school is in 2007 en 2008 door weekblad Elsevier aangewezen als een van de tien beste scholen van Nederland.

- Jeugd en jongeren: - "Wij zijn Scouting Anne Frank - Sint Jan, in de volksmond ook wel Scouting Heer genoemd. Onze vereniging is onderdeel van de Regio Maastricht en Mergelland. We hebben onze dubbele naam te danken aan het feit dat we eigenlijk een fusievereniging zijn. Van oudsher waren twee verenigingen gevestigd in één gebouw: Scouting Anne Frank was er voor de meisjes, Scouting Sint Jan voor de jongens. Tegenwoordig zijn we één vereniging: Scouting Anne Frank – Sint Jan. Ben jij 60% buitenspeler, 35% teamspeler en 5% valsspeler? Dan ben jij 100% scout! Vind je het leuk om iedere week iets leuks te doen, lekker buiten te spelen en allemaal gave dingen te leren samen met kinderen die even oud zijn als jij? Is jouw interesse gewekt na het surfen op onze website? Je mag vrijblijvend eens komen kijken en meedoen, voordat je besluit wel of niet lid te worden van Scouting Anne Frank - Sint Jan. Laat je uitdagen en kom eens langs op Langwaterstraat 1-3 in Heer."

- Muziek: - De Koninklijke Harmonie van Heer (harmonie, jeugdorkest, drumband, leerlingenorkest) is opgericht in 1851 (met dien verstande dat het predicaat Koninklijke pas bij het 100-jarig bestaan in 1951 is toegekend) en daarmee een van de oudste harmonieën van Maastricht. De vereniging wordt ook wel De Aw vân Hier genoemd, omdat er namelijk ook nog een 'nieuwe' is; - In 1906 is namelijk ook nog Harmonie Heer Vooruit opgericht, uit onvrede met toenmalige situaties. Na ruim 100 jaar worden ze in de volksmond nog altijd 'de Nuij vaan Hier' genoemd. De vereniging omvat een harmonieorkest, een klaroen- en tamboerkorps (drumfanfare) en een leerlingenorkest. - In 1857 vonden de inwoners het tijd dat het dorp naast de toenmalige harmonie ook een zangkoor zou krijgen. Dat is het Sint Caeciliakoor geworden, dat bij het 100-jarig bestaan in 1957 het predicaat Koninklijk heeft verkregen.

Bij Sound Academy Maastricht (Demertstraat 77a) kun je les krijgen in drums, percussie, djembé, gitaar, basgitaar, trompet, trombone, saxofoon, toetsen (piano en keyboard) en zang. Er is een Big Band, die regelmatig optreedt. Er is ook een Djembégroep genaamd Slagzin, de S.A.M.BA Kids en andere bandjes, die op school en daarbuiten optreden. Voor jong en ouder is dit niet alleen een plek waar muziekles wordt gegeven, maar ook een muzikale ontmoetingsplaats.

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Heer is opgericht in 1925. - De in 1951 opgerichte v.v. Scharn is de grootste amateurvoetbalclub van Maastricht en omstreken. De club telt 6 seniorenteams, 44 jeugdteams en 4 meidenteams. - Facebookpagina v.v. Scharn Dames 1.

- Dans: - "Als je het hebt over participeren in Heer, is Brahim niet te missen! Brahim Oumou heeft hier een zeer succesvolle dansstudio. Iedereen is welkom, met ieder budget en met iedere achtergrond. Brahim houdt niet alleen kinderen van de straat, maar geeft ze ook de kans een spannende hobby uit te oefenen. Daarnaast zet Brahim zowel Heer als Maastricht 'op de kaart'. Brahim is in 2013 met zijn dansschool bekend geworden via het RTL-programma Holland’s got Talent. Hier hebben ze finale gehaald*, waar jury en publiek zeer van onder de indruk waren, maar helaas toch niet gewonnen. Met zijn frisse concept en charismatische aura heeft hij veel succes. Zijn intentie met Dansschool Reality is om kinderen op een goedkope en laagdrempelige manier aan het dansen te krijgen en plezier te hebben. Verder wil hij met zijn dansschool en optredens bewijzen dat talent overal te vinden is." Aldus een recensie over deze dansschool die wij ergens op het internet hebben aangetroffen.
* Zie de video onder de link. Bekijk ook de enthousiaste commentaren onder de video!

"Dansschool Reality is een jonge en dynamische dansschool met een uitgebreid aanbod aan lessen. De dansschool is opgericht door hiphop danser/choreograaf Brahim Oumou. Inmiddels geven we les op 3 locaties in Maastricht (Heer, Centrum en Daalhof), waar in totaal meer dan 50 uur aan verschillende danslessen worden gegeven. Onze dansschool is uniek! Waarom? Omdat wij de enige dansschool zijn waar jij zelf je abonnement samenstelt dat het beste bij je past: niks dubbel betalen voor verschillende dansvormen! Nee, jij kiest zelf hoe vaak je wil komen dansen en welke lessen je die week wilt volgen, zonder extra kosten. Dus jij bent de baas! Je kunt elke week switchen en zo het lessenpakket samenstellen waarmee je het beste uit jezelf haalt en de mogelijkheid hebt om veel ervaring op te doen in verschillende dansstijlen. Daarnaast hanteren wij een maandcontract (geen jaarcontract of kleine lettertjes), je hebt dus de mogelijkheid om elke maand je abonnement aan te passen (omhoog en omlaag) of op te zeggen. Of je nou wilt dansen voor de lol, voor je gezondheid of omdat je het maximale uit jezelf wilt halen, bij ons is het allemaal mogelijk! Nog niet overtuigd? Kom dan gerust eens bij ons langs om te kijken en onze lessen uit te proberen. Je mag zelfs 2 gratis proeflessen doen bij 2 verschillende stijlen, zonder verplichtingen, dus aarzel niet! Klik op het Lesrooster, kies je locatie en kom langs. Bij Reality you are in charge!"

- Zorg: - Bij het recentelijk gerealiseerde Zorgplein Heer (Einsteinstraat 34) kun je op één adres terecht bij 13 verschillende zorgaanbieders. Dat is wel zo handig. Je hoeft niet meer kriskras door de wijk en kunt gelijk je medicijnen bestellen of ophalen. Je komt binnen via Apotheek Heer. Vandaar loop je de gezamenlijke wachtruimte in van de huisartsenpraktijken Heerderhof en Gezondheidscentrum Heer. In de ruimtes van de huisartsen houden ook verloskundigen en een internist-endocrinoloog spreekuur. Op de eerste verdieping vind je Fysiotherapiepraktijk Yvonne Janss, kinderfysiotherapie Bronzwaer, podotherapie Hermanss, ergotherapiepraktijk Husson, Hermine Lamers medisch pedicure en huidverzorging, Logopedie Maastricht-Oost, psycholoog Pom Snel en de wijkverpleegkundigen, diëtisten en specialisten ouderengeneeskunde van Envida.

- Welzijn: - Stichting Vrun vân Hier zet zich in voor het bevorderen van de sociale contacten in dit stadsdeel, middels het organiseren van diverse activiteiten. Hiermee ondersteunt de stichting de sportbeoefening voor jeugdigen, met name de jeugdafdeling van RKSV Heer.

- Sjuif a-en is een initiatief van inwoners in samenwerking met Buurtnetwerk Heer. Het inloophuisje bevint zich op Gerard Walravenstraat 92a. Het is een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor iedereen uit de wijk. Op dinsdag van 10.00-14.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00-16.00 zijn er ontmoetingsactiviteiten. Samen met de bezoekers wordt er invulling gegeven aan de bijeenkomsten. Iedereen is welkom en deelname is gratis.

- Senioren: - Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig wonen. Over het algemeen is men tevreden met de woning en woonomgeving en zouden ze er voor tekenen om nog vele jaren comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Maar in de praktijk wachten de meeste mensen onnodig lang met het aanpassen van hun woning. Kleine aanpassingen kunnen voor extra veiligheid en comfort zorgen, nu en later. Het gaat bijvoorbeeld om slipvast materiaal op de traptreden, gordijnen op afstandsbediening, beugels en steunen in de badkamer en toilet of, heel simpel, een mandje onder de brievenklep in de voordeur. De gemeente Maastricht gaat met informatie en persoonlijk advies woningeigenaren bewust maken van de mogelijkheden om hun woning zo aan te passen, dat ze langer veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Langer Thuis in Maastricht geeft in een reeks themabijeenkomsten informatie, tips en praktische ondersteuning.

Het programma is in oktober en november 2017 in Heer als pilot uitgevoerd door de gemeente samen met het Buurtplatform en de landelijke organisatie Lang zult u wonen. In de pilotfase richt Langer Thuis in Maastricht zich op 60-plussers in het stadsdeel met een eigendomswoning. Er is gekozen voor deze wijk vanwege het stevige sociale netwerk, een hoog percentage zestigers en zeventigers, een hoog percentage grondgebonden koopwoningen en een hoog percentage aanpasbare woningen. Alle woningeigenaren vanaf 60 jaar zijn uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Daarna kon men een wooncoach inschakelen die de woning test en tips kan geven voor woningaanpassingen.

Reacties

(2)

De straat heet Akersteenweg en niet de Akenersteenweg.
Adres van Kasteel de Burght is Burghtstraat
Adres van Huize Eyl is Rijksweg. De latere uitbreidingswijk 'De Eyldergaard' is vernoemd naar dit huis.

Link naar de Sjraveleirs is www.Sjraveleirs.nl

Groetjes,
Danny

Dank Danny voor je correcties en aanvullingen! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen