De Kwakel

Plaats
Dorp
Uithoorn
Amstelland
Noord-Holland

de_kwakel_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Kwakel is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Uithoorn.

De Kwakel is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Uithoorn.

de_kwakel_happy_cows_in_the_round_house_poldersport_biologische_boerderij_boterdijk_91.jpg

Bij de biologische melkveehouderij van de Poldersport-boerderij in De Kwakel hebben ze sinds 2014 "Happy cows in the round house". Dat levert gelukkige(r) koeien en gezonde(re) melk op. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Agrarisch. (© Google)

Bij de biologische melkveehouderij van de Poldersport-boerderij in De Kwakel hebben ze sinds 2014 "Happy cows in the round house". Dat levert gelukkige(r) koeien en gezonde(re) melk op. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Agrarisch. (© Google)

De Kwakel

Terug naar boven

Status

- De Kwakel is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Uithoorn.

- Onder het dorp De Kwakel valt ook buurtschap De Banken en een klein deel van de buurtschap Bilderdam.

- Onder het dorp valt ook een deel van de oorspronkelijke bebouwing van het huidige dorp Vrouwenakker, maar omdat de gemeente Uithoorn voor haar deel in 1978, in tegenstelling tot de gemeente Mijdrecht voor haar deel aan de overzijde van de Amstel, geen eigen postcode en plaatsnaam heeft toegekend, ligt het Uithoornse deel van Vrouwenakker tegenwoordig - ook voor de postadressen - in De Kwakel. Voor nadere informatie hierover zie de pagina van Vrouwenakker.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Kwakelaar.

Oudere vermeldingen
1639 d'Oude Quakel, 1647 aende Quackel onderden Uithoorn.

Naamsverklaring
Genoemd naar een kwakel 'hoge, smalle brug' over de rivier de Drecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Kwakel ligt direct W van Uithoorn, ZO van Aalsmeer, NO van Kudelstaart en grenst in het Z aan de provincie Zuid-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Kwakel 33 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners (enkele jaren geleden had het dorp nog slechts ca. 4.000 inwoners, dus kennelijk heeft er recentelijk nog de nodige nieuwbouw plaatsgevonden).

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van De Kwakel.

- In 2006 is Stichting De Kwakel Toen & Nu opgericht. De doelstelling van de stichting is alle beschikbare historische gegevens, foto’s en films van en over het dorp te archiveren en tentoon te stellen aan de inwoners. Dat gebeurt via de website, Facebook, film- en fotoavonden en voor de donateurs ook in boekvorm. De vele positieve reacties stimuleren hen enorm om elke keer weer nieuwe en oude gegevens voor het voetlicht te brengen en zodoende voor dreigende vergetelheid te behoeden.

- Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel stelt zich ten doel het verrichten, doen verrichten dan wel ondersteunen van historisch onderzoek binnen het werkgebied van de stichting, bevorderen van de belangstelling voor de lokale geschiedenis en het streven naar het behoud van historisch waardevolle objecten binnen het werkgebied. In 2016 heeft de stichting een reeks van 40 jaargangen van hun kwartaaltijdschrift afgesloten. Enerzijds omdat het aantal begunstigers terugliep en anderzijds omdat het meeste van de geschiedenis tot aan 1945 inmiddels wel op papier was gezet. Sindsien publiceert de stichting in het tijdschrift De Proosdijkoerier van zustervereniging Historische Vereniging De Proosdijlanden in buurgemeente De Ronde Venen. Verder participeert de stichting in de gemeentelijke Monumentencommissie en het 4 Mei comité, heeft zij historische wandelingen en QR-routes ontwikkeld, organiseert zij tentoonstellingen en lezingen, en helpt zij mensen met genealogisch onderzoek. Daarnaast onderhoudt de stichting goede contacten met de in de vorige alinea vermelde Stichting De Kwakel Toen & Nu en werken zij veelvuldig samen.

Daarnaast zijn en worden door de jaren heen vele publicaties uitgegeven over specifieke thema's, zoals: een onderwijsreader over 1940-1945, een uitgave over de VOC-ers alhier, 'Uithoorn, zeven eeuwen geschiedenis', 'Een huis, tuin en erf in het Bezworen Kerf', 'Monument-taal', over monumenten in het werkgebied, 'De Kwakel in woord en beeld', 'In de voetsporen van Raiffeisen', '200 jaar Parochie St. Jan', '400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn', en dit in 2016 verschenen boek met oude ansichtkaarten. De meeste publicaties zijn inmiddels uitverkocht, maar je mag de stichting altijd mailen of een bepaalde uitgave nog voorradig is en zo niet, of ze je op een wachtlijst willen zetten, want incidenteel bekomt de stichting nog weleens exemplaren vanuit nalatenschappen. Secretaris: Chris Woerden, tel. 0297-566499, e-mail stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl (de stichting heeft geen website).

- Het in maart 2020 verschenen boek '75 jaar vrijheid in Amstelhoek, De Kwakel en Uithoorn' is een speciale uitgave ter gelegenheid van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Burgemeester Heiliegers schreef het voorwoord. Het rijk geïllustreerde boek, met een omvang van 140 pagina's, is verschenen in een oplage van slechts 400 exemplaren, kost € 12,50 en is zolang de voorraad strekt te koop bij Bruna Amstelplein, The Read Shop Express Zijdelwaardplein, Supermarkt Quakel en in Mijdrecht bij boekhandel Mondria.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Uithoorn zet, samen met ondernemers, in op modernisering en duurzaamheid in het glastuinbouwgebied De Kwakel. Glastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn. Het glastuinbouwgebied is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van Greenport Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelijke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en bewoners, een gebiedsvisie visie voor de toekomst gemaakt.

In de visie voor glastuinbouwgebied De Kwakel wordt ingezet op maximale condities voor modernisering, verduurzaming en schaalvergroting. Daarmee kan het gebied zich op een eigen, moderne en efficiënte manier verder ontwikkelen en profileren als ‘high tech’ glastuinbouwgebied. Dat betekent ook een goede inpassing van leidingen en buizen voor transport van CO2 en warmte, glasvezel en elektriciteit. Om ontwikkelingen in het sierteeltcluster de ruimte te geven, worden activiteiten die geen meerwaarde opleveren voor de sierteelt zoveel mogelijk geweerd. De woonfunctie wordt in het gebied ondergeschikt gemaakt. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden beperkt mogelijkheden geboden, waarbij wordt uitgegaan van beheer door professionele organisaties. De bestaande wegenstructuur van het gebied blijft in tact. Recreatieve fietsroutes worden zo veel mogelijk om het gebied heen geleid. Voor enkele wegen worden aanpassingen voorgesteld om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de N231. (bron: gemeente Uithoorn, 21-11-2018)

- In 2016 is de Boterdijk in De Kwakel uitgebreid met 18 nieuwe sociale huurwoningen, 3 vrije sector huurwoningen en 10 koopwoningen. Op diverse plekken op de landelijke Boterdijk zijn de jaren veertig-woningen vervangen door nieuwbouw. Nu staan er verdeeld over 3 locaties de nieuwe huurwoningen en koopwoningen. Allemaal met een landelijke uitstraling, met karakteristieke houten gevelbekleding en een grote tuin. De architectuur van de woningen is afgestemd op de historische bebouwing, passend bij het bestaande ‘lint’.

Terug naar boven

Agrarisch

- Een bijzonder bedrijf, dat wij hier graag de aandacht geven die het wat ons betreft verdient, is de sinds 2009 biologische melkveehouderij van Albert en Astrid Blommestijn, welk geslacht al sinds 1888 op Boterdijk 91 boert (gelegen in de oostelijke uithoek van De Kwakel), sinds 1894 in het huidige fraaie rijksmonumentale pand. We laten hen hierover graag zelf aan het woord: "Simpel gezegd: 'Op een biologische boerderij produceren gezonde en gelukkige koeien gezonde melk en lekkere vleesproducten'. Allereerst wordt er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bovendien is er voldoende leef- en ligruimte voor de koeien. Ook het gebruik van antibiotica is maar heel beperkt toegestaan.

Waarom is dan niet elke boerderij een biologische boerderij? Een belangrijke reden is dat er meer land per koe nodig is om voer vanaf te halen. Zonder kunstmest komt er minder gras van het land. Ook is het lastig om onkruid te bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen. Bovendien kan het moeilijk zijn om een zieke koe te genezen zonder gebruik te maken van antibiotica. Gelukkig zijn voor al deze 'nadelen' ook oplossingen! Eigenlijk is alles gericht op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen van problemen. Dit vergt natuurlijk wel een omslag in het denken bij de boeren. Echter waar een wil is, is een weg en over het algemeen slagen boeren er goed in om de biologische bedrijfsvoering in de vingers te krijgen. Ook op deze biologische Poldersport boerderij loopt het in het algemeen allemaal goed. Onze koeien zijn allemaal van het Blaarkopras. Meestal zijn deze prachtige koeien helemaal zwart (of rood) met een opvallende witte kop. Tot in de jaren zeventig was dit nog een veelvoorkomend ras in deze omgeving."

Bijzonder is dat Albert en Astrid bij het verzorgen van de dieren en het erf hulp krijgen van ca. 9 'hulpboeren' van zorginstelling Ons Tweede Thuis in De Kwakel (waarvoor zie verder het kopje Zorg in het hoofdstuk Links onderaan deze pagina). Bijzonder is ook dat ze sinds 2014 "Happy cows in the roundhouse" hebben; een nieuwe innovatieve ronde stal die helemaal open is. De constructie is als een grote paraplu met een opening in de top van 10 m2, zodat er een schoorsteeneffect ontstaat waardoor de natuurlijke ventilatie optimaal voldoet. Ook aan de landschappelijke inpassing is gedacht; door het open karakter van de stal en rondom de stal lijkt de stal een ‘zwevend’ dak boven het weiland. De vrijloopstal is positief voor het welzijn van de koeien. Ze kunnen comfortabeler liggen, vertonen hun natuurlijke gedrag beter, hebben minder klauwproblemen. Dit alles resulteert in een verhoging van de levensproductie. De koeien lopen op een bodem van houtsnippers, die actief worden gecomposteerd tot 'humest'; compost met droge mest. De voordelen daarvan zijn dat het bijna reukloos is, duurzaam en met heel veel comfort voor de koeien. Deze innovatieve zogeheten BioBodem werkt met een computergestuurd beluchtingsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van luchtafzuiging in plaats van blazen. Voor nog meer (beoogde) voordelen van dit systeem zie de link in de 1e alinea van dit hoofdstuk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Kwakel heeft 5 rijksmonumenten (onder de link staat het getal 6, maar wij tellen er maar 5), bestaande uit 2 complexen, zijnde langhuisboerderij Nooit Gedacht uit 1901 op Boterdijk 77, met stalgebouw (dat zijn er 2), en langhuisboerderij Leeuwarden uit 1894 op Boterdijk 91, met voormalige wagenschuur met paardenstal, en hek (dat zijn er 3).

- De Kwakel heeft 12 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis uit laatste kwart 19e eeuw op Drechtdijk 16, de boerderij uit ca. 1900 op nr. 23, de boerderij uit 1860 op nr. 49, de boerderij op nr. 72, de boerderij uit 2e helft 19e eeuw op nr. 89-91, boerderij Schouwzicht uit 1863 op nr. 90, de boerderij uit 1865 op nr. 125, boerderij Aurora uit 1865 op nr. 137, het woonhuis uit ca. 1920 op Boterdijk 33-35, de schuur op nr. 77 (behorend bij het rijksmonumentale pand op nr. 75), de boerderij uit ca. 1870 op nr. 130, en het stationsgebouw met baanwachterswoning uit 1914 op Noorddammerweg 44.

- In de 17e eeuw komt er een RK schuurkerkje in De Kwakel, in 1874 opgevolgd door een neogotische kerk, die in 1967 wegens bouwvalligheid wordt afgebroken - nadat dat lot om dezelfde reden de torenspits reeds in 1858 had getroffen - en in 1968 wordt opgevolgd door de huidige moderne RK kerk St. Jans Geboorte. - Nieuws van RK Parochie St. Jans Geboorte op Facebook.

- Fort bij De Kwakel is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is een van de vier forten van de linie Kudelstaart - Uithoorn. Naar het westen toe ligt Fort bij Kudelstaart, terwijl meer naar het oosten toe het Fort aan de Drecht en het Fort bij Uithoorn ligben. In 1880 wordt gestart met de aanleg. Het veen wordt afgegraven en er wordt veel zand gestort. Het zand is zodanig vergraven dat achter aarden wallen geschut kan worden opgesteld. In 1906 zijn de bomvrije gebouwen, gemaakt van beton, opgeleverd. Het doel van het fort was om het oostelijke deel van de ringdijk van de Zuider Legmeerpolder te verdedigen en het riviertje de Kleine Drecht. Het Legmeer was kort voor de aanleg van de Stelling drooggemalen, evenals een aantal andere veenplassen in de buurt. Daarnaast kon het eventueel de troepen uit Vrouwenakker dekking geven, wanneer deze zich zouden moeten terugtrekken.

Het hoofdgebouw van Fort bij De Kwakel bestaat uit 18 ruimtes. Tegen het hoofdgebouw staan twee keelkazematten. Er is onder andere nog een waterzuiveringsinstallatie aanwezig, waarmee ijzer uit het water kon worden gefilterd. De fortwachterswoning bestaat nog, evenals de houten genieloods, die verbouwd is tot woning. In 1959 is het fort als vestingwerk opgeheven. Het kwam als eerste fort in 1972 in particuliere handen. Het is verkocht aan een ondernemer, die het middengedeelte van het fort groter maakte door aan weerszijden de muren te verwijderen ten behoeve van een biljarthal. Aan de gracht die rondom het fort ligt is in die tijd een aantal woningen gebouwd en in het Fort zelf is een horecagelegenheid gerealiseerd, die hier nog altijd gevestigd is. Tegenwoordig is er op de ene binnenplaats een deels overdekt terras met een beachvolleybalveld en op de andere binnenplaats een landijsbaan, die bij vorst onder water wordt gezet.

- Van 1914 tot 1935 had De Kwakel een halte aan de spoorlijn Aalsmeer - Nieuwersluis - Loenen. Het stationsgebouw en de wachterswoningen 41 en 42 zijn bewaard gebleven.

- Bij de onder Links > Zorg en welzijn beschreven Zorgboerderij Inner-Art in De Kwakel is ook Boerenmuseum De 7 Erven te bezoeken. "Het museum is ontstaan uit de grote hoeveelheid werktuigen en huisraad afkomstig van verschillende boerderijen (7 erven) uit de familie en omgeving. We wilden dat deze gebruiksvoorwerpen, gereedschap en gewoonten van rond de eeuwwisseling rond 1900 niet verloren zouden gaan. Jongeren kunnen ervan leren en ouderen kunnen hun verhalen delen en herinneringen ophalen, te midden van sfeer en geur van vroeger, boenwas, koperpoets en koffie uit een heuse koffiepot vanaf het 'peterolie' stel, waar dit gewenst wordt.

We zien het museum als een eerbetoon aan het vroegere vele en vaak zware werk. Het is goed als jongeren zich realiseren wat mensen kunnen presteren als het moet en er niets anders is. In onze tijd moet alles snel en is er geen tijd meer voor het bezinnende, rustgevende dat het vele handwerk dat vaak lang duurde, met zich meebracht. Je leerde iets over te hebben voor wat je wilde bereiken. Denk alleen maar eens aan de 'uitzet' aan linnengoed die bij elkaar genaaid, versierd, geborduurd moest worden, naast de lange werkdag bij kaarslicht... Er was ruimte voor creativiteit. Veel moest je zelf oplossen. Geen winkel in de buurt, geen geld, of het bestond gewoon niet... Nu is er voor alles wel een hulpmiddel, maar... is veel inzicht en creativiteit verloren gegaan."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag De Kwakel.

- Toneelvereniging Genesius is opgericht in 1929 en heeft dus een rijke geschiedenis. Uit documenten m.b.t. de eerste jaren blijkt dat vrouwen aanvankelijk geen lid mogen worden, en dat de pastoor van De Kwakel het geen goed idee vindt als er dansen na is: "Ik mag de dansgelegenheden niet toestaan wegens de voorschriften van de kerk. In geen geval mag de vereeniging de naam van R.K voeren als er publiek dansen na gegeven wordt. Daar er ook niet-Katholieken aanwezig zullen zijn, is het gevaar groot dat er gemengde huwelijken zullen ontstaan."

"Wij spelen 2x per jaar in dorpshuis De Quakel, in april en in november, en spelen dan 3x per productie. Zou je graag een keer meespelen of meewerken met zo'n productie, dan ben je van harte welkom. Wij zijn nog op zoek naar heren die onze dames bijstaan in onze voorstellingen. De repetitieavonden houden wij op donderdag in het dorpshuis. Ook zijn we nog op zoek naar technici die tijdens de voorstellingen het licht en geluid kunnen verzorgen. Meld je aan via deze link. Dan nemen we contact op voor een afspraak."

- Al sinds 1976 wordt op het KDO-terrein in De Kwakel jaarlijks het Sport en Spel Weekend gehouden (begin juni, in 2020 voor de 45e keer). Wat is begonnen met 135 kinderen is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met ongeveer 250 kinderen. "De kampstaf probeert elk jaar het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. Dit lukt ons niet zonder de Vrienden van Sport en Spel, die elk jaar iets sponsoren of een bedrag doneren. Ook kunnen we door de steun van de Vrienden het weekend éxtra leuk maken door bijvoorbeeld de huur van een luchtkussen en spellen voor het avondprogramma. De kampstaf staat open voor ideeën van de Vrienden over de bestemming van hun financiële bijdrage."

- Midzomeravondfestival van Muziekvereniging Tavenu (op een zaterdag half juni).

- Kwakel Open Air Fesival (KOAF) (half juni).

- De Kwakelse Ondernemers Vereniging organiseert op een zondag half juni de Fortfair op ’t Fort bij De Kwakel (van 14 tot 20 uur). Ondernemers presenteren hun producten en diensten op de kramenmarkt. Er zijn drankjes en hapjes en live bands. Poldersport zorgt ervoor dat je kunt kanovaren op de Fortgracht. Ga je liever lopend over het water? Dat kan in een van de aquarollen. Aan de kleinste kinderen is ook gedacht. Er is een springkussen, snoepkraam, poffertjeskraam en ijskraam aanwezig en de kinderen kunnen zich laten schminken.

- Polderfeest (gedurende 5 dagen eind juli/begin augustus, in 2020 voor de 45e keer), met o.a. op de donderdag de in de regio zeer populaire Polderloop. De afstanden zijn 1 km voor kinderen, 4 en 10 km voor volwassenen, en sinds 2016 is er ook de G-Run van 1,6 km voor mensen met een beperking, waaronder cliënten van Woonvoorziening De Kwakel (waarvoor zie hoofdstuk Links, kopje Zorg). "Het Feestcomité zet zich ieder jaar weer in om een leuk programma samen te stellen voor jong en ouder. De structuur van de feesten blijft grotendeels overeind staan. Wat goed is, blijft natuurlijk. We houden bijvoorbeeld al 35 jaar een Zeskamp op zaterdagmiddag, dit jaar is er ruimte voor 52 teams en was de inschrijving op 1 juni al vol!

Wat de Kermis betreft: hiervoor staat al jaren een ijzersterke formule waar nog geen enkele slijtage merkbaar is. Dit jaar is er wat gesleuteld aan de lotingsceremonie voorafgaand aan de optocht, maar het programma zelf staat als een huis. Ben je bezoeker, sponsor, eenmalige vrijwilliger of lid van het Feestcomité: we hebben iedereen nodig om er iets leuks van te maken en alleen zo weten we dat we voorlopig nog vooruit kunnen." Aldus een citaat uit het voorwoord van het Feestcomité bij editie 2019.

- Qua Kunst & Ambacht (weekend in oktober) is een route langs instanties op het gebied van kunst en ambacht in De Kwakel, die in dit weekend demonstreren wat zij te bieden hebben.

- Een bijzondere traditie in het dorp is al sinds 1960 de Kwakelse Veiling (op 2 zaterdagen eind oktober / begin november), een dorpsveiling waarbij inwoners en bedrijven uit De Kwakel van alles inbrengen (allerlei goederen en diensten zoals paardrijlessen, Kwakelse Paling, pizza's bakken voor 75 personen) wat geveild wordt voor 'het goede doel', zijnde het lokale verenigingsleven (met ca. 25 verenigingen!), dat hiervan allerlei noodzakelijke spullen kan kopen en activiteiten kan organiseren. Een soortgelijk evenement organiseert men jaarlijks in nog meer dorpen in het land, zoals Oosterblokker en het nabijgelegen Kudelstaart, waar het ook altijd een groot succes is.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Kwakel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over De Kwakel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - "Café Ons Huis, destijds gelegen op de plek waar nu het gebouw van assurantie- en adviescentrum Oosterveer staat, was tot 1971 jarenlang de ontmoetingsplek voor met name de Kwakelse jeugd. In september 1971 werd het café gesloten en was er niets vergelijkbaars meer in De Kwakel. Enkele jaren lang zijn er vruchteloze pogingen gedaan om te komen tot een dorpshuis. Tot een inmiddels gevormd stichtingsbestuur in 1973, enige tijd na de ingebruikname van de in 1969 gebouwde Robert Kennedyschool, de mogelijkheid zag om dit in de oude Heilig Hartschool aan het Kwakelsepad te vestigen. Dankzij veel zelfwerkzaamheid van de bestuursleden en inwoners is Dorpshuis 't Centrum Quakel in februari 1974 geopend. Helaas ging dit dorpshuis in 1984 bijna failliet en moest de gemeente bijspringen. Na sloop van de oude school in 1988 resteerde nog slechts het gebruik van enkele nauwelijks nog onderhouden lokalen en gymzaal van de St. Jozef kleuterschool, waarin Kwakelse verenigingen bijeenkwamen of oefenden. Dat was bepaald niet ideaal vanwege de geluidsoverlast en het geringe comfort in de wintermaanden.

In dezelfde periode ontstond op de plaats van de oude scholen het initiatief tot de bouw van een drietal flatgebouwen en woningen aan het Kwakelsepad. Toen bleek dat daarvoor ook het laatste restant van deze scholen moest wijken, is in goed overleg met de gemeente Uithoorn besloten niet alleen de woningen langs het Kwakelsepad te bouwen, maar ook een nieuw verenigingsgebouw in het dorpscentrum. In februari 1992 kwam het huidige Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan gereed. Het dorpshuis speelt een centrale rol binnen de gemeenschap van De Kwakel. Zo geeft zij onderdak aan diverse verenigingen en instanties. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en worden er zalen verhuurd voor diverse activiteiten. Het dorpshuis draait bijna volledig op vrijwilligers."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Zon biedt ook onderdak aan Peuteropvang De Quakel. - Kinderdagverblijf Speel-Inn.

- Muziek: - Muziekvereniging Tavenu in De Kwakel is opgericht in 1927. Iedereen die een instrument bespeelt, kan meespelen in het orkest. Niet alleen blaasinstrumenten, maar ook instrumenten als keyboard of piano, (bas)gitaar, slagwerk, viool, harp, dwarsfluit of xylofoon. Ook zangers en zangeressen zijn welkom om onder begleiding van het orkest te zingen. Het orkest geeft 3 tot 4 concerten per jaar, waarvan het Midzomeravondfestival in juni inmiddels is uitgegroeid tot een waar dorpsfeest. In 2002 is uit de vereniging ook Steelband Tavenu ontstaan.

- "Zangkoor The Bridges is een kerkkoor dat in 1968 is opgericht. Onder leiding van Leo van Rijt vormen we een enthousiast middenkoor met zo’n 30 dames en heren, verdeeld over diverse stemgroepen. Ons veelzijdige repertoire bestaat uit meerstemmige moderne kerkelijke liederen, licht klassiek, gospel, bekende popnummers herschreven met evangelische teksten, maar ook profane liederen (niet kerkelijk) die we buiten onze kerkoptredens graag ten gehore brengen. Op dinsdagavond repeteren we van 20.00-22.00 uur in de St. Johannes Geboorte kerk in De Kwakel. Iedereen is van harte welkom om mee te doen."

- Sport: - Sportvereniging KDO is een zogeheten omnivereniging, wat wil zeggen dat je bij hen terecht kunt voor verschillende sporten, namelijk veldvoetbal, zaalvoetbal, handbal, dance / aerobics / gym, volleybal, trimmen en survival. - Nieuws van KDO op Twitter.

- Badmintonvereniging De Kwakel.

- Bridgevereniging.

- Heinkelclub: - Heinkelklub De Kwakel is een landelijke vereniging van bezitters van Heinkel-voertuigen, zijnde scooters, dwergauto’s en bromfietsen, die in de jaren vijftig en zestig door de Duitse firma Heinkel zijn gemaakt. Inwoner Rinus van Zaal geeft in 1977 met zijn collectie van ca. 100 Heinkels de aanzet tot de oprichting van de Heinkelklub. Inmiddels is de club uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ongeveer 450 leden.

- Zorg en welzijn: - "Vind je het leuk om buiten werken, tussen de dieren en de natuur? Wil je lichamelijk werk doen, ook in weer en wind en vind je het niet erg om soms een beetje vies te worden? Dan is biologische boerderij Poldersport in De Kwakel de juiste werkplek voor jou! Poldersport is een afwisselende en uitdagende werkplek voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Je werkt voornamelijk buiten op het terrein of met de dieren, vooral met de koeien. Bijvoorbeeld: de stal schoonvegen; de koeien hooi geven of van het land halen; kleinvee verzorgen; de tuin onderhouden. Op Poldersport is er altijd begeleiding aanwezig. Deelnemers zorgen samen met de begeleiding voor de boodschappen, tafel dekken, afruimen, afwassen en het zetten van koffie en thee. Verder houden zij zelf alle binnenruimtes schoon. Om hier te werken is het belangrijk dat je respect hebt voor de dieren en de natuur."

- "Zoek je ondersteuning op maat met de gezelligheid en geborgenheid van een groep? Dan is woonvoorziening De Kwakel de juiste woonplek voor je. Speciaal bestemd voor jongvolwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. We ondersteunen je bij je dagelijkse bezigheden. We stimuleren je om zo veel mogelijk mee te helpen of zelf te doen. De begeleiders helpen je waar nodig, bijvoorbeeld bij je huishouding, je persoonlijke verzorging of bij sociale contacten. Eventueel helpen we je bij het zoeken en vinden van een passende werkplek of dagbesteding en bij het invullen van je vrije tijd. Overdag ga je naar je werk, school of dagbesteding. Er is altijd begeleiding aanwezig, ook ’s nachts. Het begeleidingsteam wordt ondersteund door een orthopedagoog en een teamarts."

- "Zorgboerderij Inner-Art in De Kwakel er voor deelnemers uit alle doelgroepen (verstandelijke en/of lichamelijke of psychische beperking). Jonge en oude(re) mensen met ieder weer hun eigen beperking, zijn op de zorgboerderij aanwezig. In ‘een grote familiesfeer’ leert ieder van elkaar en is de een de ander tot steun of voorbeeld. Voor ieder is er wel iets passends te doen en te beleven. Naast de dieren die te verzorgen zijn, het onderhouden van erf, land, boomgaard, het oogsten, verwerken van groenten, kruiden, fruit (tot jam, siroop, wijn), de boerderijwinkel, is er ook het boerenmuseum waar oude spullen en gereedschappen opgeknapt kunnen worden. Ook huishoudelijke klussen moeten gedaan. We gebruiken de ragebol en regenwater en werken zoveel mogelijk biologisch.

Schapen moeten regelmatig geïnspecteerd en hoeven bekapt. Soms moeten ze naar een andere wei. Dan is het weer tijd voor gras maaien, hooien, of sloot uithalen. Het wieden van onkruid, schoffelen, bladeren vegen, sneeuw ruimen, het maken van een afrastering of snoeien of hout kloven horen er ook bij. Voor creativiteit is er volop ruimte. Cadeau artikelen worden gemaakt voor de winkel, maar ook kun je je eigen oude fiets of kastje meenemen om deze op te knappen op de boerderij. We passen ons aan aan het weer, wat er nodig is voor de dieren en gaan met de seizoenen mee, waar ook het houtzagen voor de hongerige kachel bij hoort. Gewoon 'zijn': poes op schoot, een ommetje buiten, gezelligheid, warmte, of een luisterend oor horen er ook bij. Het mooie van boer zijn is: met de natuur mee, zien groeien en bloeien en weten dat je er aan hebt mee geholpen en... dat je het weer niet in de hand hebt, dus altijd moet kunnen aanpassen! We hebben bodywarmers, truien, overalls en laarzen in voorraad, dus vies worden mag. Wij wassen wel!"

- "Zorgboerderij Inner-Art is in De Kwakel ook met inloopvoorziening ‘De Lander’ gestart. De bedoeling is dat mensen met chronische GGZ- of sociale problematiek kunnen binnenlopen in een prachtige ruimte voor een kop koffie, lunch en activiteiten. Er is geen indicatie nodig. Dat scheelt dus veel gedoe en je kunt dus meteen terecht, wanneer je er de zin in hebt. We vragen een kleine bijdrage voor de koffie en/of lunch, die je zelf trouwens mag klaarmaken. Zelf je eten meenemen is ook mogelijk. Er is een programma van activiteiten, maar daar hoef je niet aan mee te doen. Misschien heb je wel een klus, waar het er thuis niet van komt, die je kunt doen in De Lander. Overleg maar even. Natuurlijk kun je ook zelf met ideeën komen!

Het doel is om elkaar te ontmoeten en met elkaar e.e.a. te laten groeien. Eenzaamheid, terugval of geen weg weten met je problemen, moeten worden voorkomen en sociaal netwerk, zelfredzaamheid en levenskwaliteit moet je proberen te vergroten. Dat lukt je niet alleen, dus willen we je er mee helpen. Wie wil dat nu niet? En... schaamte is niet nodig, want morgen kan een ander aan de beurt zijn. Ook tijdelijk kun je het soms lastig hebben. Soms brengt een drastische verandering in je leven veel narigheid met zich mee. Ook voor ouderen is er gezellige opvang in de Lander, als de mantelzorger even respijt nodig heeft. Dat houdt dus in dat je voor een dagdeel terecht kunt voor de gezelligheid, kopje koffie of lunch en activiteit. Even weg van thuis en ook je mantelzorger kan even naar een afspraak of er tussenuit."

- "Zieken in de laatste fase van hun leven geven aan een grote voorkeur te hebben om thuis te sterven. Door allerlei oorzaken is dit niet altijd mogelijk. ThamerThuis in De Kwakel biedt aan die terminale patiënten een woonomgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. In dit bijna-thuis-huis is ruimte voor twee gasten. De wensen en behoeften van de gast en zijn of haar naasten staan centraal. Familie en vrienden kunnen komen en gaan wanneer het de gast en henzelf uitkomt. Het huis kent geen bezoektijden. Tijdens het verblijf kunnen familieleden, in overleg, overnachten. ThamerThuis heeft naast de gastenkamers een goed geoutilleerde keuken, een badkamer en een gezellige huiskamer. Familie en/of vrienden mogen de keuken gebruiken om voor de gast en henzelf een (warme) maaltijd te bereiden. Ook kan de gast ervoor kiezen om voor eigen rekening de warme maaltijd van buitenaf te betrekken. De kamers in ThamerThuis zijn volledig ingericht, maar wij nodigen onze gast en zijn/haar familie van harte uit, de kamer te voorzien van eigen meubels, foto’s, schilderijen en andere zaken waaraan men gehecht is. Huisdieren zijn welkom mits zij geen overlast bezorgen en verzorgd worden door de naasten.

De zorg in ThamerThuis is - in principe - dezelfde zorg die men in de thuissituatie kan krijgen. Gasten uit Uithoorn, De Kwakel en Aalsmeer houden hun eigen huisarts. Gasten uit andere gemeenten krijgen na overleg een Uithoornse huisarts toegewezen. In de avonden en weekeinden levert de regionale huisartsenpost de medische zorg. Stichting ThamerThuis heeft een samenwerkingsovereenkomst met zorgaanbieder Amstelring. De wijkverpleegkundigen van wijkteam De Kwakel van Amstelring leveren de verpleegkundige zorg. De dagelijkse leiding berust bij een aantal coördinatoren, ook in dienst van Amstelring. De dagelijkse zorg wordt geleverd door opgeleide vrijwilligers, die aanwezig zijn van ’s morgens 7.30 uur tot ‘s avonds 22.00 uur. Zij ondersteunen de patiënten en familie in hun dagelijkse behoeften. De familie van de gasten kan, als men dat wenst, betrokken worden bij de dagelijkse verzorging. In de nacht is er een beroepskracht aanwezig. ThamerThuis werkt samen met apotheek Bogaard. Aan ThamerThuis is een eigen geestelijk verzorger verbonden. Zij kan, indien gewenst, de gasten en hun familie begeleiden en ondersteunen in het omgaan met de situatie. De coördinatoren en de vrijwilligers doen hun uiterste best om het verblijf van de gasten en hun familie zo goed mogelijk te laten verlopen en om persoonlijke wensen van de gast te realiseren."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Kwakel, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Ik ga morgen (vrijdag) naar de kwakel survival baan als afsluiting van het oude schooljaar, nu ik dit gelezen heb heb ik er nog meer zin in!

Dank voor je compliment Gawain, dat stimuleert ons om de pagina nog verder te verbeteren (want hij was nog niet helemaal af). Dat survivalgebeuren zit op Boterdijk 91 zie ik, dat is een prachtige oude boerderij uit 1894, dat zijn 3 rijksmonumenten zelfs. En het is ook nog een heel bijzondere biologische melkveehouderij, daar ga ik nog een stukje over schrijven, want zoiets promoot ik graag, dat moeten we toch liever willen in ons landje dan de megastallen, waar koeien en varkens met duizenden tegelijk hutjemudje op een kluitje altijd binnen staan. Veel plezier morgen!
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen