De Banken

Plaats
Buurtschap
Uithoorn
Amstelland
Noord-Holland

banken_de_kwakel_straatnaambordje_de_banken.jpg

Deze buurtschap staat in de volksmond, in gemeentelijke stukken en op de straatnaambordjes bekend als De Banken. In het in 1978 ingevoerde postcodeboek staat echter, tot heden, Banken. Het in 1978 kennelijk vergeten voorzetsel is nooit hersteld. (©Google)

Deze buurtschap staat in de volksmond, in gemeentelijke stukken en op de straatnaambordjes bekend als De Banken. In het in 1978 ingevoerde postcodeboek staat echter, tot heden, Banken. Het in 1978 kennelijk vergeten voorzetsel is nooit hersteld. (©Google)

De Banken

Terug naar boven

Status

- De Banken is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Uithoorn.

- Buurtschap De Banken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp De Kwakel.

- Buurtschap De Banken heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de atlassen staat de plaatsnaam met de spelling De Banken, zo luidt ook de benaming op de straatnaambordjes ter plekke, en ook in de volksmond en in gemeentelijke stukken is de buurtschap onder deze benaming bekend. De formele straatnaam - en daarmee in principe ook plaatsnaam, het lijkt in dit soort gevallen logisch om dat 1 op 1 te houden - volgens het postcodeboek (en daarmee volgens de gemeentelijke basisregistratie BAG) is echter, al sinds de inwerkingtreding van het postcodesysteem in 1978, zonder lidwoord. Gezien de in de praktijk gangbare spelling bij de diverse gremia, zoals verwoord in de eerste zin, leiden tot onze conclusie dat de naamgeving zonder lidwoord in het postcodeboek kennelijk een vergissing is, die sindsdien nooit is hersteld. Daarom houden wij in dit specifieke geval bij wijze van uitzondering niet de formele maar de informele - want in de praktijk meest gangbare - spelling aan.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Banken ligt rond de gelijknamige weg, N van de rivier de Amstel, Z van het dorp Kudelstaart, ZW van de dorpen De Kwakel en Uithoorn, NNO van het dorp Nieuwveen en NO van de Geerpolderplas en de Langeraarse Plassen. Wellicht heeft de weg vroeger doorgelopen. Zo te zien is in het midden een deel aan de weg onttrokken, waardoor tegenwoordig sprake is van twee doodlopende delen. Vrijwel alle panden zijn te bereiken via het O deel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Banken 3 huizen met 21 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Banken was oorspronkelijk het hoogste punt in het gebied van de gemeente Uithoorn, gelegen aan een waterloop en diende vermoedelijk als basis voor de ontginning in de middeleeuwen. In het Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Uithoorn is buurtschap De Banken opgenomen als archeologisch waardevol terrein (dit is tevens een terrein van hoge archeologische waarde). Hier zijn vrijwel direct onder het maaiveld bewoningssporen uit de late middeleeuwen te verwachten, en zullen bestaan onder meer uit oude funderingen, ophogingslagen en afgedankt huisraad.

Het bestemmingsplan stelt dat archeologische waarden bedreigd kunnen worden door grondwerkzaamheden samenhangend met bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen, bebouwing en watergangen. De hoge archeologische waarde van het terrein bij De Banken dient te worden behouden. In de regels behorende bij dit bestemmingsplan is deze bescherming geregeld onder artikel 20: Archeologisch waardevol terrein. Volgens dit artikel zijn bouwwerken slechts toegestaan wanneer aangetoond is dat de archeologische waarden niet onevenredig geschaad (kunnen) worden. Grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en andere genoemde activiteiten die de archeologische belangen onevenredig (kunnen) schaden zijn aanlegvergunningplichtig. Aan de bouw- en aanlegvergunning kunnen voorwaarden worden gesteld in het belang van de bescherming van de archeologische waarden. (bron: Archeologiebeleid voor de gemeente Uithoorn)

Reactie toevoegen