2e Exloërmond

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

2e_exloermond_plaatsnaambord_kopie.jpg

2e Exloërmond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

2e Exloërmond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

2e_exloermond_truckrun_2emond_kopie.jpg

De Truckrun 2e Mond (op een zaterdag in juni) in 2e Exloërmond is uitgegroeid tot, naar men zegt, de grootste truckrun van het noorden. met tevens een gezellige jaarmarkt en vlooienmarkt, waar ook liveartiesten optreden.

De Truckrun 2e Mond (op een zaterdag in juni) in 2e Exloërmond is uitgegroeid tot, naar men zegt, de grootste truckrun van het noorden. met tevens een gezellige jaarmarkt en vlooienmarkt, waar ook liveartiesten optreden.

2e_exloermond_baptistenkerk.jpg

De Baptistenkerk in 2e Exloërmond dateert uit 1922.

De Baptistenkerk in 2e Exloërmond dateert uit 1922.

2e_exloermond_dorpsgezicht_1986_kopie.jpg

2e Exloërmond, dorpsgezicht anno 1986

2e Exloërmond, dorpsgezicht anno 1986

2e Exloërmond

Terug naar boven

Status

- 2e Exloërmond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

- Onder het dorp 2e Exloërmond valt ook de buurtschap Exloërkijl.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Getuige lokale websites wordt het dorp in de volksmond kortweg Tweede Mond en 2e Mond genoemd.

In het Drents
Tweide Ekselermond, Twaidemond. Een inwoner van dit dorp is een Twaidemondjer.

Schrijfwijze
Tot medio 2008 werd deze plaatsnaam gespeld als Tweede Exloërmond, althans in het postcodeboek. Op de plaatsnaamborden was het altijd al 2e Exloërmond. In het kader van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in 2008 de plaatsnaam door de gemeente (opnieuw) formeel vastgesteld met als voorvoegsel 2e in plaats van Tweede. Op deze pagina houden wij die officiële spelling aan. In de praktijk wordt de spelling Tweede Exloërmond ook nog veel gebruikt.

Oudere vermeldingen
Water: 1851-1855 Zuider Hoofddiep of Exlooder Mond, 1867 Zr. Exlooër-mond, 1899 Tweede Exloërmond.

Naamsverklaring
Mond 'kanaal dat uitmondt in een hoofdkanaal'. Het dorp is een veenkolonie, gelegen aan het gelijknamige kanaal. Oorspronkelijk heette het kanaal Zuider Hoofddiep. De plaats waar het kanaal uitmondt in het (Stads-)Musselkanaal werd Zuider Exlooër-mond genoemd. In het Gronings Twaide Mond. Ter onderscheiding van 1e Exloërmond.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp 2e Exloërmond ligt Z van het dorp Stadskanaal en NO van het dorp Exloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

2e Exloërmond heeft ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
1853 wordt als ontstaansjaar beschouwd van de nederzetting 2e Exloërmond (het dorp heeft dan ook in 2003 het 150-jarig bestaan gevierd). Het dorp is ontstaan na het - met de hand! - graven van kanalen en wijken (monden) in het Exloërveen. Het westelijke deel (2,5 km lang) bezat twee kanalen (Noorderdiep en Zuiderdiep), het oostelijk gedeelte (4,5 km lang) een (Zuiderdiep). De twee delen worden van elkaar gescheiden door de Drentse Mondenweg. De eerste bebouwing van het dorp ontstond ten oosten van de huidige Drentse Mondenweg aan weerszijden van het Zuiderdiep. Later is het westelijk gedeelte bebouwd tussen dit diep en het Noorderdiep. Hier vestigden zich arbeiders en neringdoenden. Aan de buitenzijden ontstonden de grote veenkoloniale boerderijen.

Ontwikkeling
"De arbeiders hebben het veen afgegraven, tot turf verwerkt en door de kanalen afgevoerd. Het veengebied was 3100 ha groot. De hoogte van het veen was gemiddeld 3 meter. Er lag hier dus 93.000.000 m3 veen. Wanneer in een treinwagon 93 m3 turf zou zijn gegaan dan had men 1 miljoen treinwagons nodig! Was een treinwagon 13 meter lang dan werd dat een denkbeeldige trein van 13.000 km. Een lengte van 2e Exloërmond tot aan Rio de Janeiro in Brazilië!" (bron: informatiepaneel ter plekke)

Het werken voor de 'veenboeren' was voor de veenarbeiders en hun gezinnen keihard. Voor de eerste landbouwers was het ook bepaald niet gemakkelijk. De arme grond die over bleef na de vervening had veel mest nodig en dat was moeilijk te krijgen. En kunstmest was er nog niet. De verbindingen met de rest van Drenthe waren aanvankelijk slecht. Pas in 1907 wordt een verharde weg naar moederdorp Exloo aangelegd. In die tijd is 2e Exloërmond qua inwonertal (ca. 2.600) het tweede dorp van de toenmalige gemeente Odoorn. Bijna vier keer zo groot als het grootste zanddorp Exloo.

Kort na de Tweede Wereldoorlog is het gedaan met de turfgraverij in 2e Exloërmond. Turf als brandstof heeft afgedaan en bovendien is de meeste turf in die tijd wel afgegraven. De vele veenarbeiders in het dorp moeten dus op zoek naar vervangende werkgelegenheid, wat niet meevalt omdat ook in de landbouw door de mechanisatie de werkgelegenheid snel terugloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsvisie
"De Dorpsvisie 2e Exloërmond is een weergave van de activerende dorpsanalyse. In opdracht van woningstichting Woonservice heeft Bureau Gerrit van Arragon uit Westerbork deze analyse uitgevoerd. De reden voor het maken van de activerende dorpsanalyse is dat Woonservice in haar woonplannen voor het dorp nadrukkelijk rekening wil houden met de mening van de 2e Exloërmonders. In de zomer van 2009 is Bureau Gerrit van Arragon begonnen met deze dorpsanalyse. Ter voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met een twintigtal sleutelfiguren uit het dorp. Vervolgens zijn ruim dertig bewoners uitgenodigd om mee te doen in een van de twee bewonerspanels. Deze twee panels van ca. zestien personen per panel hebben twee avonden besteed aan het meedenken over de toekomst van het dorp.

Vereniging Dorpsbelang 2e Exloërmond heeft in maart 2009 op haar openbare ledenvergadering speerpunten verzameld die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp en waarvoor actie wenselijk is. Deze punten komen voor een groot deel overeen met de onderwerpen die de panelleden aangeven tijdens de activerende dorpsanalyse. Verder is door de Gemeente Borger-Odoorn met bewoners en andere partners in 2009 gewerkt aan een gemeentebrede Toekomstvisie 2018. Deze toekomstvisie maakt het voor het gemeentebestuur mogelijk om op korte termijn op een goede manier sturing te geven aan beleid en om beargumenteerd een bepaalde beleidskeuze te maken. Vrijwel alle items die ten aanzien van het dorp in de dorpsanalyse zijn genoemd zijn ook te vinden in de (globalere) gemeentelijke Toekomstvisie.

Ook kent de gemeente Borger-Odoorn het project Kern en Kader, waarin keuzes worden gemaakt ten aanzien van de voorzieningen in de dorpen onder het motto: beter maar minder. Het doel is om te komen tot een betere verdeling en kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente. Dit wil het gemeentebestuur bereiken door het beschikbare geld zodanig in te zetten, dat iedereen gebruik kan maken van veilige voorzieningen die voldoen aan de eisen van deze tijd. De panelleden gaven aan het prettig te vinden dat zij door middel van de dorpsanalyse betrokken werden bij de toekomst van hun dorp. Dat blijkt ook uit de wijze waarop de panelleden meededen. Ze dachten constructief na waarbij ze realistisch en genuanceerd waren.

Wel waren panelleden wat argwanend ten aanzien van de effecten van de analyse; ze spraken de hoop uit dat er werkelijk iets gedaan zal worden met hun suggesties en dat dit rapport niet in een la verdwijnt zonder dat het iets voor het dorp heeft opgeleverd. In het verleden zijn er al diverse onderzoeken geweest en de bewoners hebben het gevoel dat naar aanleiding van de onderzoeken en aanbevelingen te weinig is gerealiseerd. De dorpsanalyse is dan ook niet klaar met het maken van dit rapport over de bevindingen van de panelleden. De bespreking van het rapport op een dorpsbijeenkomst, die leidt tot afspraken over concrete acties en maatregelen voor 2e Exloërmond is de afsluiting van het analyse-traject (en het begin van veel activiteiten in samenwerking tussen bewoners en organisaties)." Aldus de inleiding van de in 2009 opgestelde Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 2e Exloërmond heeft drie rijksmonumenten, zijnde de krimpenboerderij* met jugendstilelementen uit 1911 op Zuiderdiep 190, het woonhuis met jugendstilelementen uit 1914 op Zuiderdiep 192, en de krimpenboerderij* met jugendstilelementen uit 1912 op Zuiderdiep 385. Al deze panden zijn ontworpen door de in dit dorp geboren architect Klaas Prummel.
* Woon- en bedrijfsgedeelte liggen onder één nok, maar vaak ligt de voorste baander niet in het vlak van de voorgevel en vertoont de boerderij een sprongsgewijze versmalling ('krimp'), bij de overgang van het bedrijfsgedeelte naar het woonhuis. Deze op Groninger voorbeelden gebaseerde boerderijen worden krimpenboerderijen genoemd.(2)

- De Protestantse kerk (Zuiderdiep 150) dateert uit 1939 en is eveneens ontworpen door de hiervoor vermelde architect Klaas Prummel. Interessante interbellumkerk met toren. Gebouwd als Hervormde kerk, ter vervanging van een eerder gebouw. Sinds 2002, na buitengebruikstelling van de Gereformeerde Kerk ter plaatse, in gebruik als centrale kerk van de Protestantse Gemeente (PKN) in 2e Exloërmond. - De kerkdiensten van deze kerk kun je hier terugluisteren.

- De niet meer als zodanig in gebruik zijnde Gereformeerde kerk is, evenals de pastorie, in 1908 gebouwd in neogotische stijl.

- Baptistenkerk van de Baptistengemeente 2e Exloërmond (BGTE) (Zuiderdiep 85) uit 1922. Hoe is dit zo gekomen?: "In de jaren 1870-1875 werkte een viskoopman in de Exloërmonden. Deze viskoopman, Harm Werkman, was lid van de baptistengemeente in Stadskanaal. Naast vis bracht hij ook het evangelie, waardoor mensen tot geloof kwamen. Deze gelovigen kwamen samen in het huis van de familie Schoonbeek in 1e Exloërmond (Stadskanaal was lopend toch een heel eind). Broeder Werkman ging zelf in de diensten voor. De groep breidde zich uit en er was een grotere ruimte nodig. Thomas Pruim stelde zijn woning toen beschikbaar. Hij, maar ook anderen die tot geloof kwamen, werden gedoopt in de baptistengemeente in Stadskanaal en werden ook lid van die gemeente.

Een paar gezinnen verhuisden naar 2e Exloërmond en vonden een plek voor de samenkomsten in het huis van Jan de Jonge, die zich op plaatsnummer 58 een huis had gebouwd. Al gauw werd dit onderkomen te klein. Hendrik Koops had een heem grond gekocht om een huis op te bouwen. De helft ervan gaf hij aan de gemeente en zo begon men in 1905 te bouwen aan een kerk. In januari 1906 was de opening van gebouw Rehoboth. Bij de opening werden twaalf gelovigen gedoopt. De gemeente telde 32 leden en het gebouw bood plaats aan 120 personen. De gemeente, nog onder de vleugels van de moedergemeente Stadskanaal, wilde graag zelfstandig worden. Ook dat gebeurde in 1906. Bij Koninklijk Besluit op 25 mei 1906 begon de gemeente van gedoopte christenen haar geschiedenis. Haar eerste voorganger werd beroepen op eerste Kerstdag 1910. Zo kwam Jan Huizinga de gemeente dienen, naast zijn werk als hoeden- en pettenkoopman. Het huidige kerkgebouw is gebouwd in 1922 (en is in de jaren '80 uitgebreid). Dat vroeg destijds offers, ook al omdat er een migratie op gang kwam naar Twente, Eindhoven en de mijnstreek. Het veen raakte op en daar was werk. Ook in de jaren vijftig vertrokken er veel gezinnen; bijvoorbeeld naar Alblasserdam. Dat alles had wel tot gevolg dat ook in die plaatsen gemeenten werden gesticht." (bron: BGTE)

- Nieuw-Apostolische Kerk (Zuiderdiep 177).

- In het museumgedeelte van Restauratie-atelier De Poffer (poppen- en berendokter) in 2e Exloërmond vind je onder andere klederdrachtpoppen, schildpadpoppen, wildebraspoppen, diverse porseleinen poppen, maar ook beren en dieren van de firma Steiff, serviesjes en ander oud speelgoed vanaf de jaren 1920.

- Op 4 juli 1941 wordt de Wellington R1492 door een Messerschmitt neergeschoten boven Drenthe als deze onderweg is om Bremen te bombarderen. Luchtmachtgeneraal Boleslaw Stachon is het enige bemanningslid dat door de aanval sterft. De andere vijf leden van de bemanning worden gevangen genomen. Stachon wordt begraven in 1e Exloërmond. Hij krijgt postuum tal van hoge onderscheidingen. Vele jaren na de oorlog wordt zijn stoffelijk overschot alsnog overgebracht naar de Poolse begraafplaats in Breda. Zijn Drentse grafsteen belandt in een berging. Sinds april 2017 is de oude grafsteen een oorlogsmonument - met een informatiepaneel erbij - in het tot stiltekamer omgetoverde lijkenhuisje op de begraafplaats van 2e Exloërmond (Noorderweg 119). (bron en voor nadere informatie zie: Traces of War.nl)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Loopgroep
Goede voornemens om meer te bewegen? Kom wandelen bij Loopgroep RUM! Iedere dinsdagavond om 19.30 uur bij de Hunsowhal in 2e Exloërmond. Iedereen kan aansluiten: jong of ouder, beginner of gevorderde. Er wordt ongeveer 5 km gelopen. Het tempo wordt aangepast aan de langzaamste loper.

Truckrun
In 2006 bedachten enkele inwoners van 2e Exloërmond dat ze iets wilden doen voor mensen met een beperking die al zoveel moeten missen in hun leven. Alleen wisten ze nog niet wát, tot ze in contact kwamen met Jaap Bos, vrachtwagenchauffeur uit Valthermond, en toen stond al snel vast dat het een truckrun zou worden. Mede door Jaaps ervaring hiermee kon in 2007 al de eerste truckrun worden verreden. In de loop der jaren is de Truckrun 2e Mond (op een zaterdag in juni, in 2020 voor de 14e keer) alleen maar groter en mooier geworden en uitgegroeid tot naar men zegt de grootste Truckrun van het Noorden, met tevens een gezellige Jaarmarkt en Vlooienmarkt, waar ook liveartiesten optreden. In 2013 is het een stichting geworden, die wordt gesteund door vele vrijwilligers, sponsors en ondernemers. Op de dag van de Truckrun is er ook een Jaarmarkt met Vlomarkt.

Stratenmakersfestival
Tijdens het Stratenmakersfestival (weekend in september, in 2022 voor de 25e keer) staat 2e Exloërmond helemaal in het teken van theater, straten maken en muziek. Op vrijdagavond is er theater. Op zaterdag strijden acht gedreven teams om het Noordelijk Stratenmakers Kampioenschap. Rondom het wedstrijdparcours staan vele marktkraampjes met een leuk en gevarieerd aanbod, waarbij de muziek van Radio Continu zorgt voor een gezellige sfeer. Aan het eind van de dag is er ook nog een wedstrijd ‘spijkerbroek hangen’. Tientallen vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de organisatie van het festival en om op de dag zelf alles in goede banen te leiden.

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kunnen leden van IJsvereniging Exloërmonden terecht op de ijsbaan aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond. Het is een prachtige, door bomen omringde natuurijsbaan. Deze 400-meterbaan is ontstaan door zandontgraving t.b.v de aanleg van de Drentse Mondenweg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De voormalige Gereformeerde kerk van 2e Exloërmond (Zuiderdiep 124) uit 1908 is in 2011 door Arjan Verhart herbestemd tot ODEON Cultuurhuis. Verhart woont met zijn vrouw en kinderen in de pastorie naast de kerk. Deze pastorie werd niet alleen als huis gebruikt, maar er werd ook les gegeven samen met de vier andere docenten van muziekschool Verhart Muziek Educatie. Nadat de Gereformeerde kerk in 2002 fuseerde met de Hervormde kerk, stond de kerk naast het huis van de familie Verhart bijna 10 jaar grotendeels leeg, wachtend op een koper. In 2008 kreeg het gebouw de status van provinciaal monument. In samenwerking met een bouwkundig adviseur is ervoor gezorgd dat de kerk zijn karakter heeft behouden en dat de kerkzaal weer een mooie uitstraling heeft gekregen. Zo zijn er isolerende voorzetramen geplaatst, is alles gestukadoord en geschilderd, zijn de toiletruimtes opnieuw gebouwd, is de voorgevel gereinigd, is het regenwaterafvoersysteem uitgebreid, is het - voorheen lekkende - dak gerepareerd en is de kerktoren opnieuw gevoegd.

Het pand is voor vele maatschappelijke en culturele doeleinden geschikt. Bijvoorbeeld als (t)rouwlocatie, ruimte voor allerlei concerten, workshops, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, conferenties, besloten feestjes en repetitieruimte voor verenigingen. Zelfs een kerkdienst kan er weer worden gehouden, want ook een orgel is erin teruggeplaatst. De voormalige kerkzaal en het achterliggende gebouw zijn rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook is er een invalidentoilet aanwezig.

- Stichting Kinderparadijs is de speeltuinvereniging van het gebied tussen de Geert Teisstraat en de W.J. Knotlaan in 2e Exloërmond. De stichting zet zich in voor de kids in het dorp. In 2009 is hier een mooie nieuwe speeltuin gerealiseerd en daar zijn ze trots op.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsbelang en Dorpshuis 2e Exloërmond* behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners, en heeft daartoe regelmatig contact met de gemeente en andere relevante organisaties. Daarnaast beheert de stichting het dorpshuis.
* Anno begin 2022 ligt de site eruit omdat men de site opnieuw aan het opbouwen is.

- Dorpshuis: - In januari 2017 heeft burgemeester Jan Seton het nieuwe dorpshuis Ons Dörpshuus geopend. Het dorpshuis is gevestigd in het vroegere clubhuis van de voetbalvereniging. Die functie heeft het nog altijd, maar het pand heeft nu een bredere functie gekregen voor het dorp. Behalve een voetbalkantine biedt het pand nu o.a. ook onderdak aan een jeugdsoos, een biljartclub, fysiotherapie, verschillende verenigingen, en door de week heen zijn er allerlei activiteiten. Het heeft jaren voorbereiding gekost om te inventariseren hoe de problematiek van het oude buurthuis De Kiel'n, dat zou worden afgestoten, gecombineerd kon worden met de verbouwing van het clubgebouw van de voetbalvereniging tot het nieuwe clubhuis-plus-dorpshuis. Zie verder het rapport Plan voor een nieuw dorpshuis in 2e Exloërmond (2015) door Dorpsbelang.

Het is de bedoeling om rond 2025 een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen in het dorp. Breder van opzet dan het huidige dorpshuis, met ook ruimte voor zorg en onderwijs. Het huidige dorpshuis moet dan weer compleet beschikbaar komen voor het voetbal.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Westhoek is een openbare school. Dat houdt in dat ze open staan voor iedereen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. In het dagelijks omgaan met de kinderen willen ze uitdragen dat respect voor elkaar, ongeacht afkomst, uiterlijk of mening het uitgangspunt van de school is. Dit brengen ze tot uiting met hun omgangsprotocol, dat veelvuldig besproken wordt in klassengesprekken en tijdens het oplossen van conflicten. Zij willen veiligheid en geborgenheid waarborgen door o.a. veel structuur aan de kinderen te bieden. Dit doen zij door bijvoorbeeld in rijen naar binnen te gaan en samen, als team, in de pauze pleinwacht te lopen. Zij spreken kinderen op hun niveau aan om vandaaruit stapsgewijs het kind door middel van hun lesmethoden verder te brengen. Dit houdt in dat er binnen een groep kinderen verschillende niveaugroepen kunnen ontstaan en dat kinderen voor verschillende onderdelen in een andere leergroep mee kunnen draaien.

- Basisschool De Wegwijzer is een plek waar kinderen in een plezierige sfeer kunnen werken en leren met elkaar. Vanuit een christelijke levensovertuiging geven ze vorm aan hun onderwijs, waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal staan. De Wegwijzer is in 1978 gebouwd in een rustige woonwijk in 2e Exloërmond. Er heerst een gezellige werksfeer onder leerlingen en leerkrachten. Het schoolgebouw heeft zes ruime lokalen en een speellokaal. Ook is de 'bibliotheek op school' gevestigd in het schoolgebouw. De school heeft twee speelpleinen, een voor de kleuters en een voor de midden- en bovenbouw. Achter de school is een grasveld waar in de zomer, bij droog weer, gespeeld kan worden. De school heeft ca. 65 leerlingen, verdeeld over vier groepen.

- Er is ook nog een Eben Haëzerschool geweest aan het Zuiderdiep. Als iemand informatie heeft over het onstaan, de ontwikkeling en het einde van deze school, houden wij ons aanbevolen.

- Muziek: - Het repertoire van Christelijke Muziekvereniging De Harmonie uit 2e Exloërmond omvat diverse muziekstijlen: christelijke liederen (zoals psalmen/gezangen, hymnes en koraalbewerkingen), marsen, klassieke werken, popnummers en zo ongeveer alles daartussenin. Voor elk optreden hebben ze geschikte muziek. Voor hen is het belangrijk dat ze genieten van het samen muziek maken en dat ze dit graag aan anderen willen laten horen tijdens optredens. Elk jaar hebben ze een aantal vaste optredens. Hieronder vallen onder andere het jaarlijks concert in het voorjaar (de ‘uitvoering’), het buitenconcert ter afsluiting van het seizoen en (niet jaarlijks) een kerstconcert. Naast de vaste optredens verlenen zij ook medewerking aan kerkdiensten, zangdiensten en evenementen. In overleg kun je hen ook boeken voor een serenade t.b.v. bijvoorbeeld een bruidspaar, pensionering of ander jubileum.

- "In januari 2018 ben ik met enkele enthousiastelingen begonnen met een gemengd koor. Inmiddels zijn we gegroeid naar 16 personen. Ben je ouder dan 18 jaar en vind je het leuk om te zingen? Kom dan op maandagavond (19.30-21.30 uur) naar Ons Dörpshuus. Kosten?: we kopen 1 consumptie (koffie en thee € 1,00 of frisdrank € 1,50) en we doen elke week € 1,00 in een potje voor eventueel kopieerwerk. Dus voor € 2,00 of € 2,50 heb je een gezellige zangavond! Mocht je niet lang kunnen staan, is dat geen probleem, dan ga je gewoon zitten. Bij ons kan dat. Wees welkom! De dirigent."

- Sport: - TEVV was sinds 1934 de enige voetbalvereniging in het dorp, maar door onenigheid splitste een deel van de leden zich in 2016 af, om met De Treffer '16 een nieuwe club op te richten. TEVV werd vervolgens een 'slapende' vereniging. Tot medio 2019. Met het dorpshuis werd overeenstemming bereikt over het gebruik van de accommodatie - De Treffer '16 maakt gebruik van de sporthal en de kantine aldaar - en met Johan Sikkes is er een nieuwe trainer. Velen vinden het wel 'ongemakkelijk' dat er nu twee voetbalclubs in het kleine dorp zijn. Er is nog overleg gaande tussen de verenigingen, de inwoners en de gemeente, over of de clubs nu om en om van de accommodaties gebruik gaan maken, of dat er op den duur toch weer één vereniging overblijft en welke dat dan zou moeten zijn. - Hier vind je de stand van zaken anno oktober 2019. - Stand van zaken anno mei 2020. - Stand van zaken anno juni 2021.

- Je ziet in 2e Exloërmond door de Tonegido's het bos niet meer, bij wijze spreken. Zo is er Tennisvereniging Tonegido. Hun site is anno 2021 'uit de lucht', maar wij hebben vernomen dat de vereniging nog wel bestaat. Kennelijk is de site in onderhoud, of is de site opgeheven?

- Badmintonclub BC Tonegido speelt van september t/m mei (m.u.v. de kerstvakantie) elke dinsdag van 20.00-21.30 uur in de Hunsowhal.

- Dan is er ook nog Gymvereniging Tonegido.

- En last but not least heet ook de volleybalvereniging in het dorp Tonegido. "Volleybalvereniging Tonegido in 2e Exloërmond heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis en Dorpsbelangen gevraagd of er ook een beachvolleybalveld kon worden aangelegd. Dit project past prima in de opzet van “Dorp in beweging”. Het bestuur van de stichting vond een beachvolleybalveld een te beperkte functie en heeft dat uitgebreid naar mogelijkheden voor voetvolley, badminton en handbal. Met de aanschaf van materiaal is daar rekening mee gehouden. Aangezien de stichting eigenaar is van de grond rond het dorpshuis was de locatie geen probleem. Wel was het een “vochtig” deel van het terrein, zodat drainage noodzakelijk was.

Met eigen vrijwilligers is het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd en medio 2021 was het veld gerealiseerd. De afscheiding tussen het beachvolleybalveld en het grasveld is opgelost door een strook kunstgras rond het veld aan te brengen. Het zand komt daardoor niet direct in het gras. De tafeltennistafel is aangeschaft met een subsidie van woningcorporatie Woonservice. Deze is naast het veld geplaatst, zodat beide speelvoorzieningen nu bij elkaar staan. Het dorpshuis stelt de speelmaterialen voor beide voorzieningen beschikbaar in een kist aan het dorpshuis. Door de volleybalvereniging is er in het najaar met veel plezier gespeeld en ook de jeugd maakt er met regelmaat gebruik van." (bron: BOKD, maart 2022)

- "Kyle’s Posse is een linedancegroep die in 2005 gestart is in Buurthuis De Kiel’n aan de Exloërkijl Zuid in 2e Exloërmond. Hier ligt ook de oorsprong van de naam van de groep: Kyle is een verbastering van Kijl. Met een paar vrouwen en een man begonnen we op de dinsdagavond. Zo groot was de verslaving van de dames en heer dat een paar maanden later ook op de vrijdag de voetjes van de vloer gingen. De vrijdagavond begon met beginners waar, na een uurtje, de gevorderden bij aansloten. En niemand keek raar op als, na het sluiten van de jeugdsoos in de naastgelegen zaal, wat jongeren (al dan niet op klompen) gezellig even mee kwamen doen. De avond werd meestal afgesloten met een partijtje darten of biljarten door de meegereisde aanhang.

Door de jaren heen is de posse een aantal keren verhuisd. Inmiddels dansen we op de dinsdagavond al weer vele jaren met heel veel plezier in De Toekomst in Borger. In 2017 is opnieuw uitgebreid. Op de dinsdagmiddag is gestart met een country linedancegroep in Ons Dörpshuus, ook in 2e Exloërmond. Hier wordt in een lekker rustig tempo op countrymuziek gedanst: ‘Old school country linedancing’. Veel wordt gedanst op countrymuziek, maar met name op de dinsdagavond en de vrijdagavond wordt ook popmuziek en zelfs af en toe wat Latin niet geschuwd. Alle niveaus komen aan bod: beginners, gevorderden en soms een lekkere uitdaging. Een ding staat bij alle drie groepen altijd centraal: dansen doe je voor je plezier! Dus gezelligheid staat altijd voorop. Danskwaliteiten of talent zijn niet belangrijk. Het enige wat je nodig hebt, is plezier hebben in bewegen op muziek. Wil je ook ervaren hoe leuk linedancing is? Kom dan eens kijken. Meedoen is de eerste twee keer gratis."

- Zorg: - Mondkersheem in 2e Exloërmond is een appartementencomplex dat bestaat uit 19 appartementen en een gezamenlijke activiteitenruimte. Het pand is eigendom van woningcorporatie Woonservice. Senioren wonen hier zelfstandig en kunnen indien gewenst zelf zorg inkopen bij een zorgverlener. Dit kan variëren van 'enige zorg' (verzorgingshuiszorg) tot 'intensieve zorg' (verpleeghuiszorg). Er is ook een Steunstee bij gevestigd. Een Steunstee is een plek in een dorp waar wonen, welzijn en zorg bij elkaar komen, voor iedereen uit het dorp. Mensen kunnen er een praatje maken en hulp krijgen. De Steunstee organiseert er o.a. koffieochtenden.

- Thomashuis 2e Exloërmond biedt negen mensen met een verstandelijke beperking een geborgen, huiselijke en stimulerende leefomgeving.

- Welzijn: - In januari 2018 heeft wethouder Frits Albert van de gemeente Borger-Odoorn het Naoberhuis in 2e Exloërmond feestelijk geopend. Het Naoberhuis is een dagbesteding voor de inwoners van het dorp en is gevestigd in het dorpshuis. Het initiatief hiervoor komt van Talita Baalman. De wethouder stelde bij de opening dat deze dagbesteding in een behoefte voorziet: “Deze voorziening is nodig, want we worden met z’n allen ouder. Als je dan nog thuis kunt wonen en aandacht en afleiding nodig hebt, dan is zoiets als dit een mooie oplossing. Bovendien voorkom je hiermee vereenzaming.”

- Ruilgoederenbank Borger-Odoorn (Boekweitstraat 2-8).

- "In 2020 is op initiatief van het dorpshuis, Buurtzorg en welzijnsorganisatie Andes gestart met het initiatief ‘Met Elkaor!’ Een gezellige ochtend voor de inwoners van 2e Exloërmond, waarbij onder het genot van een kop koffie de mooiste gesprekken tot stand kwamen en diverse activiteiten werden georganiseerd. Een trouwe groep bezoekers kwam dan ook wekelijks op bezoek bij het dorpshuis. Helaas zijn door de coronamaatregelen deze gezellige ochtenden stil komen te liggen. Dit was dan ook een van de redenen om mee te doen aan Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. Een project waarbij de BOKD in samenwerking met LSA Bewoners ondersteuning biedt gericht op het verminderen van eenzaamheid. De wens van Met Elkaor! is om de koffieochtenden weer van start te laten gaan en dit ook verder uit te breiden, zodat inwoners elkaar meerdere ochtenden per week kunnen ontmoeten en actief met elkaar bezig kunnen zijn. Hierbij staat niet de problematiek eenzaamheid centraal, maar wordt ingezet op initiatieven waar mensen energie van krijgen en die zorgen voor gezelligheid.

Samenwerken. Eind mei 2021 was de eerste bijeenkomst in 2e Exloërmond vanuit Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. Hierbij waren naast de initiatiefnemer van ‘Met Elkaor!’ ook professionals aanwezig zoals welzijnswerkers, thuiszorg, dagbesteding en de gebiedscoördinator van de gemeente. Tijdens dit eerste gesprek stond de volgende vraag centraal: “Welke stappen zijn er nodig om weer op te starten en hoe komen we achter de voordeur van mensen om ook hen te bereiken?” Verbindingen maken. Korte lijnen tussen initiatiefnemers, vrijwilligers en professionals zorgen ervoor dat het initiatief ‘Met Elkaor!’ beter vindbaar en bereikbaar wordt. Soms kan het daarbij nodig zijn dat iemand de eerste keer of een paar keer begeleid wordt om over de drempel heen te stappen. De vrijwilligers van ‘Met Elkaor!’ kunnen hier een grote rol in spelen.

Daarnaast is naamsbekendheid van belang. Tijdens de bijeenkomst in mei werden zo nog een aantal (professionele) partijen opgenoemd die in het dorp actief zijn en die mogelijk nog niet op de hoogte zijn van het aanbod van ‘Met Elkaor!’ Een stap die in de komende tijd dan ook wordt gemaakt, is het maken van verbinding met deze partijen. Tot slot is er gekeken wat er nog meer mogelijk is zoals het aanbieden van een maaltijd aansluitend op de ochtend en het ondersteunen van een initiatief om met elkaar in gesprek te gaan. Ook wordt er een professional ingezet die een aantrekkelijk activiteitenprogramma gaat opzetten en worden de mogelijkheden ten aanzien van vervoer van en naar het Dorpshuis verder onderzocht. Communicatie. Naast verbinding is ook het nog meer naar buiten toe treden belangrijk. Denk hierbij aan het vernieuwen van de flyer en inbreng in de Dorpskrant en de Week in Week uit. Toolkit betrokken buurten. De Toolkit voor betrokken buurten die aan de slag willen met het thema eenzaamheid laat zien hoe je vanuit je bewonersinitiatief kan bouwen aan een betrokken buurt en eenzaamheid kan verminderen." (bron: BOKD, juni 2021)

- Duurzaamheid: - In 2015 is op het land van het loon- en aannemersbedrijf van Henk Piel een zonnepark gerealiseerd, met 4.300 zonnepanelen op een oppervlakte van 1,5 hectare. De bouw is gecoördineerd door GroenLeven. Voor GroenLeven, dat betrokken is bij een aantal omvangrijke veldprojecten, was het het eerste veldproject dat daadwerkelijk gebouwd is.

- Veiligheid: - "Brandweer 2e Exloërmond bestaat momenteel uit 22 personen. We zijn dus goed op sterkte momenteel. In 2017 hebben we een wervingsactie gehad die ons 10 sollicitanten heeft opgeleverd, hiervan zijn 4 nieuwe leden aangenomen waarvan 1 al volledig opgeleid was met 15 jaar ervaring. Hier zijn we erg blij mee en we wensen de nieuwe manschappen veel plezier en succes bij de post. De wervingstekst geeft een goed beeld van de post, daarom geven we die hierna weer:

Waarom zou je bij de brandweer gaan? Ieder heeft hier zijn eigen redenen voor. Bijvoorbeeld omdat je je betrokken voelt bij je omgeving en graag iets wilt doen voor de gemeenschap, of vanwege de opleiding(en) die je krijgt, waardoor je je verder kunt ontwikkelen. En veel mensen spreekt het teamgevoel erg aan of de uitdaging van het werk. Hoe vaak rukken we uit? De post 2e Exloërmond heeft circa 60-80 alarmeringen per jaar. Deze uitrukken zijn zowel overdag als ’s nachts, door de week en in het weekend. De uitrukken zijn niet alleen voor brand maar kunnen ook voor ongevallen en andere hulpverleningswerkzaamheden zijn. Hoe vaak oefenen we? We oefenen om de week op maandagavond vanaf 19.00 uur. Tijdens deze oefenavonden worden alle voorkomende brandweerwerkzaamheden beoefend. Enkele keren per jaar gaan we ook naar het Brandweer Oefencentrum voor praktijkoefeningen.

Wat staat je te wachten als nieuwe brandweervrijwilliger? Het is natuurlijk wel belangrijk dat je beschikbaar bent voor de uitrukdienst, overdag en 's nachts. We verwachten dan ook dat je woont en/of werkt binnen een straal van 5 minuten vanaf de post in 2e Exloërmond. Het werk als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk/dagelijkse bezigheden. Je hebt dus toestemming nodig van je werkgever om ook tijdens je werk te mogen uitrukken. Je zult een opleiding volgen tot manschap A. Deze opleiding duurt ongeveer 2 jaar, waarin je 1 avond per week naar school gaat. Tijdens je opleiding draai je ook gewoon mee tijdens de tweewekelijkse oefenavonden. Naast de vaste opleidingsavond wordt er om de week op maandagavond geoefend in de post. Je wordt lid van een gezellige en enthousiaste brandweerpost waar ook tijd is voor de nodige ontspanning. Er is een actieve personeelsvereniging waar ook de partners welkom zijn. Voor het werk als brandweervrijwilliger ontvang je een vaste jaarvergoeding. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de uitruk- en oefenuren. Ook de tijd- en reiskosten voor opleidingen worden vergoed. We zijn momenteel op sterkte en dus niet zoekende. Mocht je toch denken dat je een enorme aanwinst voor onze post zal zijn en je wil dat laten blijken, vul dan het sollicitatieformulier in en mail deze aan info@vrd.nl."

- Weer: - Weerstation 2e Exloërmond.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van 2e Exloërmond, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Ik mis het verhaal van de Eben Haezerschool aan het Zuiderdiep.. wanneer die is ontstaan e.d.
Graag wat info hierover

Hartelijke groet Marga Wind ( oud tweede mondse)

Ik heb uit alle papieren en digitale hoeken en gaten wetenswaardigheden tevoorschijn gehaald over dit dorp en op deze pagina vermeld. Meer dan dit heb ik niet, dus persoonlijk kan ik u niet helpen. Op het inernet is niets over deze school te vinden. Dus ik heb onder het kopje Onderwijs nu een oproepje geplaatst of iemand hier meer over kan vertellen. Als er reactie op komt, laat ik het u weten.

Tip: De kans lijkt me ook reëel dat de historische vereniging m.b.t. de voormalige gemeente Odoorn hier al eens een artikel over heeft geschreven. Hier https://hvcarspeloderen.nl/spitwaark/een-greep-uit/ zien we namelijk dat ze bijv. in hun tijdschrift editie december 2021 o.a. schrijven over de schoolgeschiedenis van Valthermond en over een voormalige lagere school in Odoorn. Dus als ik u was zou ik hen hier ook over mailen. Hun gegevens vindt u hier: https://hvcarspeloderen.nl/. Als er een artikel over de door u bedoelde school is verschenen in een van hun tijdschriften, is dat tijdschrift nog bij hen na te bestellen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen