Overberg

Plaats
Dorp
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

overberg_collage.jpg

Overberg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Overberg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Overberg.jpg

De spoorweg over en we zijn in Overberg

De spoorweg over en we zijn in Overberg

Overberg (3).JPG

Middenin Overberg

Middenin Overberg

Overberg (2).JPG

Een landelijk hoekje in Overberg

Een landelijk hoekje in Overberg

Overberg (4).JPG

Zo het dorp is, zo ook het kerkje: eenvoudig

Zo het dorp is, zo ook het kerkje: eenvoudig

Overberg..JPG

Zicht op een gedeelte van het dorp Overberg

Zicht op een gedeelte van het dorp Overberg

Overberg Landgoed De Laan.JPG

Niet ver van Overberg vinden we Landgoed De Laan

Niet ver van Overberg vinden we Landgoed De Laan

overberg_kaart_kopie.jpg

Het roze gearceerde deel is het formele (= postcode)gebied van het dorp Overberg. Overbergs Belang rekent ook nog diverse omliggende gebiedjes tot het dorpsgebied. Zie daarvoor onder het kopje Status. (© Google)

Het roze gearceerde deel is het formele (= postcode)gebied van het dorp Overberg. Overbergs Belang rekent ook nog diverse omliggende gebiedjes tot het dorpsgebied. Zie daarvoor onder het kopje Status. (© Google)

Overberg

Terug naar boven

Status

- Overberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Amerongen. De plaats(naam) betreft voor de postadressen het gebied met postcode 3959, dat voorheen onder de gemeente Amerongen viel, en op de kaart op deze pagina in roze staat afgebeeld. Maar maatschappelijk (informeel) gezien valt kennelijk ook nog enig omliggend gebied tot het dorpsgebied te rekenen.

In de Statuten van Overbergs Belang (OB) staat namelijk: "Onder onze woonplaats wordt verstaan die gedeelten van de gemeenten Amerongen, Leersum, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal, die tezamen vormen de buurtschap (inmiddels dorp, red.) Overberg." Helaas wordt dit in de Statuten noch op de site van OB tekstueel of kaartmatig nader gespecificeerd. Maar met enig logisch redeneren komen wij tot de volgende conclusies:

V.w.b. het deel onder het dorpsgebied van - en t/m 2005 gemeente - Leersum: de inwoners van de W van het dorp gelegen Leersumse buurtschap Ginkel hebben zich aangesloten bij Overbergs Belang, waardoor dat gebied ook weleens als 'Leersums Overberg'* wordt betiteld. Wij pleiten echter voor behoud van de benaming Ginkel, zoals de buurtschap aldaar vanouds altijd heeft geheten.
* Het dorp zou ook 'Amerongens Ginkel' kunnen worden genoemd, omdat het dorp immers is ontstaan in het gebied dat vanouds bekend stond als de Ginkelse Veenen. Zie daarvoor verder op de pagina van Ginkel.

De delen in de gemeenten Woudenberg en Renswoude zullen betrekking hebben op delen van de buurtschap De Groep die aan het (postcode-)grondgebied van Overberg grenzen, omdat een groot deel van De Groep voor de postadressen al 'in' dit dorp ligt. Het deel in de gemeente Veenendaal tot slot zal betrekking hebben op het Veenendaalse deel van de buurtschap Haspel, gezien de banden van die buurtschap met het dorp, en omdat het andere deel daarvan voor de postadressen ook al 'in' dit dorp ligt.

- Onder het dorp vallen gezien het hierboven beschrevene dus ook de buurtschappen De Groep en Haspel. En voor beide geldt dan dus: formeel - d.w.z. voor de postadressen - deels. Praktisch gezien, i.v.m. het bovenstaande, wellicht geheel. En de buurtschap Ginkel, die formeel - voor de postadressen - dus onder het dorp Leersum valt, maar praktisch gezien, gezien het hierboven beschrevene, kennelijk tot het dorpsgebied van Overberg valt te rekenen.

Resumé: formeel, d.w.z. voor de postadressen, valt het dorp met een deel van de omliggende buurtschappen onder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, t/m 2005 gemeente Amerongen. Praktisch gezien vallen er ook nog (delen van) omliggende buurtschappen toe te rekenen, die voor de postadressen onder de kernen Leersum, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal vallen.

- In 2008 mogen de inwoners van Overberg, gezien de decentrale ligging van hun dorp in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kiezen of ze zich wellicht liever bij de destijds beoogde N van het dorp gelegen fusiegemeente Woudenberg / Scherpenzeel / Renswoude - willen aansluiten. Die stemming valt uit in het voordeel van de huidige gemeente: 76% van de kiezers (opkomst 60%) wil bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug blijven. Later wordt de beoogde fusie van de 3 genoemde gemeenten overigens door het Rijk afgeblazen.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Overbérg.

Oudere vermeldingen
1873 Overberg.

Naamsverklaring
Samenstelling van over 'aan gene zijde van' of 'hoger' (maar in dit geval geldt de eerste betekenis) en berg 'berg, heuvel' (in dit geval betrekking hebbend op de Amerongse Berg).(1)

Terug naar boven

Ligging

Overberg ligt NO van Amerongen, W van Veenendaal. Infrastructureel is het er een drukke bedoening: door de dorpskern loopt de spoorlijn Utrecht-Rhenen, en N van het dorp liggen delen van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, de snelweg A12, het Valleikanaal en de Grebbelinie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 bestond het huidige Overberg nog niet. Op dat grondgebied lagen toen de buurtschappen De Haar en Dwarsweg (die samen de huidige dorpskern vormen) met gezamenlijk 25 huizen en 195 inwoners (zij werden in 1840 niet apart geteld) en de nog altijd bestaande buurtschap De Groep met 15 huizen en 120 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp v.w.b. het officiële (= postcodeboek-)gedeelte ca. 500 huizen met ca. 1.350 inwoners. Met de omliggende gebieden, die Overbergs Belang ook nog tot het dorp rekent - zie het hoofdstuk Status - erbij, bedraagt het aantal huizen ca. 600 en het aantal inwoners ca. 1.500.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zoals bij Statistische gegevens vermeld, lagen op het grondgebied van de hudige dorpskern oorspronkelijk de buurtschappen De Haar en Dwarsweg. Ook De Hucht was een oude buurtschapsnaam in dit gebied. De naam Overberg komt in de archieven voor het eerst voor in 1873, het jaar waarin ook de eerste (Hervormde) kerk alhier is gerealiseerd. Een jaar later is de toenmalige school er vlak naast gebouwd. Deze plek is destijds gekozen omdat die mooi centraal lag temidden van de buurtschappen De Groep, De Haar, Dwarsweg en Haspel.

Deze Efrathakerk en de school zijn gebouwd in opdracht van graaf Bentinck van het kasteel van Amerongen. De naam Efrathakerk - voor zover ons bekend de enige kerk met deze naam in Nederland - doet denken aan de velden van Efratha. Aanvankelijk werd deze naam gebruikt als een minder vleiende naam voor "een kerk op een terrein van enkele boerderijen afgewisseld door veen, hei en zandgebieden, waar schapen en geiten rondliepen". Later ging men deze naam als erenaam zien: "Was de Heere Jezus niet zelf in de velden van Efratha geboren?"

In 1922 is in Overberg een tweede kerk gesticht, namelijk die van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Van 2006 tot 2012 is er in Overberg verder nog een zogeheten 'preekplaats' geweest van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), gestart vanuit en vallend onder de CGK Driebergen. Deze diensten werden gehouden in dorpshuis De Buurthucht. Na de nodige commotie (zie de link) is de preekplaats in 2012 verhuisd naar Renswoude.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de Historische Commissie Overberg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Boerin Gerry woont in de 30 kilometer zone aan de Haarweg in Overberg. Rond 2000 constateerde zij dat er nogal eens te hard werd gereden en bedacht ze daar zelf een effectieve remedie voor. Ze haalde haar omheining weg, waardoor haar kleinvee (kalkoen, kippen, ganzen en eenden) over straat kon lopen, en dat doen ze sindsdien dan ook. Volgens omwonenden werkt de maatregel en redt het kinderlevens. Zodra er een automobilist aankomt, mindert hij vaart om de dieren voor te laten. De buurtbewoners zelf zijn er inmiddels natuurlijk al lang aan gewend. Ook zij wachten geduldig tot de dieren zijn overgestoken.

Overberger Wilhelm van de Vooren heeft eind 2019 bij de gemeente aangekaart dat hij deze methode ook wel in zijn deel van de Haarweg, de 60 kilometer zone, in zou willen voeren, omdat dat deel een gevaarlijke weg met een flinke bocht is, waar ook vaak te hard wordt gereden. Dat is al meer dan eens foutgegaan. In 2018 heeft een jongen zich hier nog doodgereden. De risico’s voor de mensen staan volgens Van de Vooren niet in verhouding tot de risico’s voor de dieren; gemiddeld 1x in de 10 jaar wordt er een eend aangereden. Voor zijn plan heeft Van de Vooren een speciaal verkeersbord ontworpen, om weggebruikers te waarschuwen (“anders is het met 60 kilometer per uur te gevaarlijk voor de dieren”), waarvan hij hoopt dat de gemeente het gaat gebruiken. Hierop staat dat het een ‘dierenzone’ is. “Er zijn al fietsstraten, maar dit moet de eerste dierenstraat worden. Ik denk dat regels juist wangedrag uitlokken, terwijl je wel heel onbeschoft moet zijn om een dier aan te rijden. Wij noemen dit een natuurlijke maatregel”, aldus Van de Vooren.

- In 2006 is door een Studentenadviesteam van de Christelijke Hogeschool Ede een onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid in Overberg, met aanbevelingen hoe de leefbaarheid in het dorp verder zou kunnen worden verbeterd.

- In 2013 is in het dorp aan de Eindseweg een nieuw wijkje met 27 woningen gerealiseerd.

- In 2013 is besloten dat Overberg de komende jaren met ca. 50 woningen mag worden uitgebreid (waarbij ons overigens vooralsnog niet duidelijk is of het in de vorige alinea genoemde wijkje daar al dan niet bij is inbegrepen).

- Twee decennia geleden is de laatste kruidenier uit Overberg vertrokken. De inwoners zijn dan ook blij met de bescheiden vrijdagmiddagmarkt (een bakkerskraam en een groenteboer) die in 2013 van start is gegaan. Niet alleen voor de boodschappen, maar ook omdat er zo weer een ontmoetingsgelegenheid bij is gekomen, wat de onderlinge contacten bevordert.

- De nieuwbouw van de justitiële jeugdinrichting Rijksinrichting voor Jongens De Overberg was een inpassing in een gevoelig landgoed op de grens van bos en weide. Door het landgoedkarakter te versterken en aan te vullen, water zichtbaar te maken, routes te versterken en terughoudendheid in materiaal en kleur is de inpassing geslaagd. Er is een aangenaam verblijfsgebied ontstaan.

Een instelling als De Overberg is een dorp op zich. De soort van instelling zorgt ervoor dat er continu veranderingen plaatsvinden, zowel in de ‘bedrijfsvoering’ als in de huisvesting en het gebruik van het landschap. Door de kwaliteiten van het landgoed binnen het landschap op de grens van Utrechtse Heuvelrug en Veluwe te benadrukken, kan die dynamiek steeds opnieuw worden vormgegeven. Het geheel blijft een landgoed, met drukke en rustige plekken, en met een sterke inpassing in het landschap. Aldus de architecten (ontwerp: Team 4 Groningen / EGM Architecten Dordrecht. Ontwerp en uitvoering: 1993-1995 eerste fase, 1999-2001 masterplan, 2005 tweede fase) (bron) - In 1987 is de publicatie 'Over-berg en Dal in de jeugdhulpverlening' verschenen, t.g.v. het symposium bij het 40-jarig bestaan van de Rijksinrichting voor Jongens. - Artikel over de Rijksinrichting voor Jongens in het Reformatorisch Dagblad, 19-2-1982.

- De voormalige jeugdgevangenis De Heuvelrug in Overberg (Dwarsweg 45) is herbestemd als asielzoekerscentrum. Het COA heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug gevraagd om opvang voor in eerste instantie 200 tot maximaal 400 asielzoekers mogelijk te maken. In juni 2014 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen. Vooralsnog gaat het om alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen de 14 en 18 jaar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overberg heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Efrathakerk uit 1873. - Site Hervormde Gemeente Overberg. - Recente kerkdiensten van de Efrathakerk kunt u onder de link terugluisteren.

- De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (Haarweg 75) dateert uit 1922 en is een eenvoudig wit zaalkerkje met zadeldak. In 1918 brengt de dan nog 'oefenaar' (later dominee) Barend Toes in Overberg een groepje mensen bijeen dat zondags "de oude waarheid" wenst te beluisteren. Aanvankelijk is het nog een evangelisatie die bijeenkomt in een huis van de familie Dronkelaar, achter in de Schoolstraat. In 1922 wordt het kerkje aan de Haarweg gebouwd. Deze Oud Gereformeerde Gemeente heeft in het verleden 120 leden en doopleden gehad. Anno 2017 zijn dat er nog 26, waarvan 9 manslidmaten. Landelijk houdt men geen ledenaantallen bij. Het zou weleens de kleinste kerkelijke gemeente van deze stroming kunnen zijn. Er is geen ouderling meer. Zie ook de reportage over deze Oud Gereformeerde Gemeente in Reformatorisch Dagblad, 2017.

- Gevelstenen in Overberg.

- NO van Overberg, op de grens van dit dorpsgebied met dat van Renswoude (buurtschap Emminkhuizen) is in 1942 een coupure in de Grebbelinie gemaakt t.b.v. de aanleg van de A12. In 2016 is deze coupure aan beide kanten met fraai metselwerk geaccuenteerd, zodat het vanaf de snelweg meer opvalt. Dit was een kunstpoject als onderdeel van de verbreding van de A12. Vlak ernaast loopt het Valleikanaal onder de A12 door. Die is gelijktijdig zodanig aangepast dat kanovaarders er nu gewoon doorheen kunnen onder de snelweg door, en middels een ecopassage kunnen ook dieren nu ongehinderd de snelweg passeren.

- Kunstwerk bij de Rijksinrichting voor Jongens.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In een weekend in maart organiseert de Efrathakerk in Overberg jaarlijks haar Bazar en Rommelmarkt (vr. 19-23 uur, za. 14-17 en 19-23 uur) in dorpshuis De Buurthucht. Zaterdag om 22.30 uur is er de trekking van de grote verloting met als hoofdprijs een fiets. Elke avond: Rad van Avontuur, met elke ronde een taart. Driekwart van de opbrengst van de Bazar is bestemd voor het bouw- en restauratiefonds van de Efrathakerk. Een kwart van de opbrengst is voor jaarlijks wisselende andere goede doelen.

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed de Laan, gelegen op de noordelijke flank van Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug, NO van Overberg, bestaat grotendeels uit verpachte agrarische gronden, boscomplexen en diverse natuurgebiedjes zoals droge heide, stuifzand en schraallanden. In 2010 is een herstelproject begonnen om houtwallen en singels op het landgoed te revitaliseren. Er is een herstelplan opgesteld en er is een begin gemaakt om de sterk verboomde houtwallen en singels af te zetten. De toekomst voor de houtwal- en singelstructuur op het landgoed kan daardoor weer met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Overberg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Dorpskrant De Buurtklepper (3x per jaar) is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Vereniging Overbergs Belang.

- Dorpshuis: - Sinds 2012 zijn er plannen om Dorpshuis De Buurthucht in Overberg te verzelfstandigen, wat betekent dat het zelf 'de broek moet ophouden'. Medio 2014 laat de gemeente aan het dorp weten dat een commerciële partij geïnteresseerd is in de grond, maar het dorp wil het complex graag zelf in eigendom en beheer. Of en hoe men hier inmiddels uit is gekomen, is ons nog niet bekend. Het dorpshuis - een grote zaal, een kleine zaal en een gymzaal - wordt intensief gebruikt voor o.a. sport, verenigingsavonden, dorpsmaaltijden, feesten en kerkdiensten.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer is de dorpsschool van Overberg.

- Kinderdagverblijf De Peuterboerderij.

- In Dorpshuis De Buurthucht is Peuterspeelzaal De Parel gehuisvest in een sfeervolle ruimte. Je kind is vanaf 2 jaar en 3 maanden van harte welkom op maandagochtend en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Er wordt gebruik gemaakt van het ruime en lichte schoolplein liggend aan de voorkant van het gebouw. In overleg met school worden de buitenspeeltijden op elkaar afgestemd, zodat de kinderen van De Parel het plein dan even voor zichzelf hebben. Er is zowel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling als de motorische ontwikkeling.

- Jeugd: - Jeugdwerk Overberg is een christelijke club voor jongens en meisjes van 11 t/m 14 jaar.

- Sport: - Tessa van Tuil is in dit dorp geboren en getogen en al een aantal jaren een fanatiek hardloopster. Omdat ze zelf zoveel plezier en ontspanning beleeft aan het lopen, wil ze heel graag anderen helpen om deze ervaringen ook te beleven. Daarom heeft ze de opleiding tot runninginstructor gevolgd en gaat ze nu de uitdaging aan om zo veel mogelijk mensen van het hardlopen te laten genieten en zichzelf te verbeteren. Met haar Looptraining Overberg kun je lekker buiten bewegen in een groep. In 12 weken kun je zo 5km of 10 km leren lopen op een veilige gezellige manier.

- Zorg: - De in 2014 in Overberg van start gegane Woon- en Zorgboerderij De Beleving is een gezinshuis van Corne en Nicolien van Oeveren, met hun kinderen Mees, Sil en Eva. Het gezinshuis richt zich op jong volwassenen met een verstandelijke beperking op autistisch spectrum en/of andere psychische problematiek en bijbehorende gedragscomponenten. Hierbij staat wonen binnen een gezinssituatie centraal. De Beleving is gelieerd aan Stichting De Driestroom. Kleinschalig wonen in een rustige, prachtige omgeving met 24-uurs begeleiding is voor hen de methode die de toekomst heeft.

De dagbesteding op de zorgboerderij is voor een brede groep volwassenen vanaf 18 jaar met een aangeboren beperking of niet aangeboren hersenletsel. De deelnemers voor de dagbesteding worden in staat gesteld om deel te nemen aan activiteiten die hun leven verrijken. Op de zorgboerderij is altijd wat te beleven. Zo kan er gewerkt worden in de tuin en moestuin, worden dieren verzorgd, is er een appelboomgaard, werken ze in de keuken, kan er hout bewerkt worden en is er een imkerij. Binnen al de activiteiten staat biologisch werken en kleinschaligheid en persoonlijk contact centraal. Doordat er veel seizoensgebonden activiteiten zijn, kunnen ze een gevarieerd programma aanbieden. - Huisdieren Succy en Rowin de Blauwgele Ara's hebben een eigen Facebookpagina waar je hun avonturen op de zorgboerderij kunt volgen.

- Dierenopvang: - Dierenarts Mardou van Leuven is in 2016 een caviaopvang aan huis begonnen. De dieren worden net zo lang verzorgd tot een nieuw baasje zich meldt. Hoe het zo gekomen is, kun je lezen onder de link. Stichting Cavia Overberg is er voor opvang en herplaatsing van cavia's in de regio Midden-Nederland. De opvang is onderdeel van Stichting Cavia in Bakkeveen en wordt gesponsord door Dierenkliniek Veenendaal.

- Agrarisch: - "Al jaren komen Jacobine Hardeman (anno eind 2021 30 jaar) en haar Zweedse vriend Jesse (34) uit liefde voor het boerenleven op het vleesvarkensbedrijf van haar oom Dirk Aart in Overberg. Samen hopen ze het agrarische bedrijf binnenkort over te nemen. De bedrijfsovername is een ingewikkeld traject waar plattelandscoach Dorine Zwaan bij helpt. De provincie Utrecht biedt alle agrariërs die dat willen gratis ondersteuning van een coach. 'Ik wil benadrukken hoe waardevol het traject met Dorine voor ons is als beginnende agrariërs en als startende ondernemers. Een coach en sparringpartner is iets wat iedereen wel kan gebruiken', vindt Jacobine. De agrarische sector heeft met verschillende uitdagingen te maken. Bijvoorbeeld met de transitie naar kringlooplandbouw en met stikstofproblematiek. Juist in deze tijd kiezen Jacobine en Jesse voor een toekomst als boer. Ze hebben beiden geen ervaring als agrariër, maar dromen wel van het leven op een boerderij. De mogelijkheid om het bedrijf van Jacobine’s oom over te nemen laten de twee niet voorbij gaan: 'Het is onze droom om aan de slag te gaan met een stuk grond en daar onze duurzame stempel op te drukken.'

Plattelandscoach Dorine Zwaan is gevraagd om de overname te begeleiden. Zwaan is gespecialiseerd in dit soort ingewikkelde juridische en financiële trajecten. Ze is een van de vijftien plattelandscoaches die namens de provincie Utrecht door de hele regio boeren ondersteunen met uiteenlopende vraagstukken. 'Dorine heeft ons het zelfvertrouwen gegeven om door te pakken en de uitdaging echt aan te gaan. Het traject met Dorine zorgt voor structuur en alles komt op tafel ter bespreking', vertelt Jacobine over haar ervaringen met het begeleidingstraject door de plattelandscoach. Inzet expertises. Inmiddels wonen Jacobine en Jesse op het erf van hun toekomstige bedrijf in Overberg. Jacobine vertelt: 'We zijn kleinschalig begonnen. We testen ons bedrijfsplan op een halve hectare grond. We ontdekken zo wat wel werkt en waar obstakels zitten. We willen de boerderij financieel sterk maken door onze eigen expertises in te zetten. Mijn horecaervaring helpt om verblijfs- of eetmogelijkheden bij de boerderij op te zetten. Jesse heeft ervaring in het sociale domein. Deze kennis gebruiken wij om werkgelegenheid te creëren voor jongeren die door sociaaleconomische redenen met een streepje achter aan hun carrière beginnen.'

De twee agrariërs hebben ideeën over verduurzaming en vergroening van het bedrijf in Overberg. 'Ons plan is om de boerderij en de grond meer divers in te zetten. We zetten in de basis in op herstel van het halfopen landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Daarom kiezen we onder meer voor de aanleg van een voedselbos. Ook willen we niet langer enkel afhankelijk zijn van de vleesvarkensverkoop. We willen een bedrijf runnen dat op verschillende manieren geld verdient.' Jacobine en Jesse leven vooralsnog hun droom. Ze zien het boerenleven als het ideale beroep. 'Agrariërs staan als geen andere beroepsgroep in contact met de natuur. Het doen en laten is compleet afhankelijk van het weer en de gezondheid van de grond, het gewas en de dieren. Ik durf wel te zeggen dat boeren ontzettend creatief en vindingrijk zijn om problemen zelf op te lossen', aldus Jacobine.

Rol provincie. Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur door de provincie gefinancierde begeleiding. Het aanbod geldt tot begin 2023 en is ontstaan uit een samenwerking tussen gemeenten, landbouworganisaties, agrarische collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie Utrecht West en het landbouwbedrijfsleven. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.'" (bron: Provincie Utrecht, november 2021)

Reacties

(1)

Vooropgesteld dat ik uw mening deel dat Overberg beter Ginkel genoemd zou kunnen worden gezien de historie. Inderdaad is de naam Overberg ontstaan door de bouw van de Efrathakerk. Bij de bouw daarvan (1873) was hier behalve de boerderij "De Hucht" en een boerderij waar voorheen "Het Nieuwe Huis" stond, geen bebouwing aanwezig. In 1874 kwam daar de school bij, direct naast de kerk gelegen. De plaats was gekozen omdat die centraal lag temidden van de buurtschappen De Groep, De Haar, De Dwarsweg en De Haspel (nu opgenomen in de nieuwbouw van Veenendaal-west). De Haar was gelegen op Leersums grondgebied, de Dwarsweg op Amerongs gebied, De Groep op en rondom het punt waar de gemeenten Woudenberg, Renswoude Amerongen en Leersum min of meer bijna een een viergemeentepunt vormen. De Haspel lag zoals gezegd op Veenendaals grondgebied. Vandaar mogelijk de 'claim' die Overbergs Belang laat gelden.

Overigens is in de plaatselijke volksmond, tot de gemeentelijke herindeling van 2006, Overberg altijd opgedeeld geweest in Leersums Overberg en Amerongs Overberg. De laatste tijd begint dat te slijten, omdat beide nu tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug behoren. Deze gemeente beschouwt die twee delen als één geheel, het dorp genaamd Overberg. Kerkelijk behoren formeel zowel Leersums Overberg, als Amerongs Overberg tot dezelfde Hervormde wijkgemeente Overberg, die deel uitmaakt van de Hervormde Gemeente Amerongen. Kerkelijke grenzen volgen niet altijd de grenzen van de burgerlijke gemeenten.

Met vriendelijke groet,
Teunis Reedijk, Overberg, 1 juli 2013

Red.:
Dank voor uw reactie, hiermee wordt de geografische puzzel in en rond het huidige Overberg weer iets duidelijker. Overigens was er in de Volkstelling van 1840 wel degelijk - ook - een buurtschap De Haar op Amerongs grondgebied (zie hierboven) en werd het gebiedje onder Leersum Ginkel genoemd. Maar gezien de ligging rond de Haarweg is het natuurlijk begrijpelijk dat dat soms ook De Haar werd en wordt genoemd.

Reactie toevoegen