Norg

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

norg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Norg is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

Norg is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

gemeente_norg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Norg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Norg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

norg_slag_om_norg.jpg

Bijzonder aan de Slag om Norg (wielrennen, op een zondag in augustus) is dat liefst 50 van de 100 km over onverharde wegen gaat. Het is een UCI 1.2-koers en telt daardoor mee voor de Europe Tour.

Bijzonder aan de Slag om Norg (wielrennen, op een zondag in augustus) is dat liefst 50 van de 100 km over onverharde wegen gaat. Het is een UCI 1.2-koers en telt daardoor mee voor de Europe Tour.

Norg-MSD-20110329-230156.jpg

Norg, een van de vijf brinken die het dorp rijk is

Norg, een van de vijf brinken die het dorp rijk is

norg_drenthe_de_brinkhof.1.jpg

Norg, De Brinkhof

Norg, De Brinkhof

norg_drenthe_hervormde_sint-margarethakerk.2.jpg

Norg, Hervormde Margarethakerk

Norg, Hervormde Margarethakerk

norg_drenthe_norgerholt_norger_esdorpenlandschap_in_beheer_bij_natuurmonumenten_bosanemonen.2.jpg

Norg, Norgerholt, onderdeel van het Norger esdorpenlandschap, bosanemonen

Norg, Norgerholt, onderdeel van het Norger esdorpenlandschap, bosanemonen

norg_drenthe_oude_boerderij.1.jpg

Norg, oude boerderij

Norg, oude boerderij

norg_eenerstraat_2.1.jpg

Norg, Eenerstraat 2

Norg, Eenerstraat 2

Norg

Terug naar boven

Status

- Norg is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Norg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Nörg. De inwoners zijn Nörgers.

Oudere vermeldingen
1139 kopie 16e eeuw Nurch, 1219 Norich, ca. 1225 kopie 1330 kopie Rodolphus de Nurch, 1242 Niurech, 1316 Norech, 1327/1395-1396/ca. 1660 Norch, 1781 Norgh.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Er zijn weliswaar twee verklaringen gegeven, maar beide voldoen niet: Northeg(gia)* 'noordhoek' omdat het aan de noordkant van een oud bos ligt en Nî-urch* 'Nieuw Orch' naar het riddergeslacht Van Orch. De oude vorm Niurech, die ter ondersteuning van deze verklaring dient, komt uit de kroniek van de abdij Bloemhof en is Fries. De Groningse uitdrukking zai het noa Nörg west betekent 'zij is zwanger'. Vroeger maakte men ook vanuit Groningen veel gebruik van de Norger kermis. Men moest een dag vantevoren op reis gaan en er overnachten.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Bij- en spotnamen
De inwoners dragen de schimpnaam Hekkespringers. Bij Norg komt ook de veldnaam Hekakkers voor. Het zou kunnen verwijzen naar de vele omheiningen of houtwallen bij de percelen in het dorp.

Terug naar boven

Ligging

Norg ligt ten NW van Assen, W van Vries en Donderen, ten O van Een en Z van Langelo en Roden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 telt de gemeente 7.419 inwoners, en is daarmee op dat moment een van de grootste in Drenthe. Het merendeel hiervan woonde echter in de kolonie Veenhuizen; in het dorp Norg woonden destijds slechts 522 mensen, in 97 woningen. Dit was minder dan in de gezamenlijke buitendorpen en buurtschappen (exclusief Veenhuizen). Bij het opheffen van de uitgestrekte gemeente in 1998 teldt zij ca. 7.300 inwoners, op een oppervlakte van 11.313 ha. Ruwweg de helft hiervan woonde in het hoofddorp. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De historie en ontwikkeling van Norg is zeer kenmerkend voor die van de meeste Drentse zanddorpen. Het esdorp met het omliggende landschap en alle elementen zijn zelfs een van de best bewaard gebleven voorbeelden in Nederland. Vermoedelijk ergens rond de 7e of 8e eeuw reeds vond dit soort landbouw plaats, en in de late middeleeuwen werd het verder uitgebreid. Centraal staat de bewoning op een vaste plaats, met een divers gebruik van de omliggende gronden, dat eeuwenlang onveranderd is gebleven. Meestal op een hoge, droge zandrug werd een nederzetting gesticht, niet al te ver van een beekje. De huizen werden rond een centrale plaats gebouwd, waar een drinkvoorziening voor de schapen was. Deze zijn thans nog te herkennen als de brinken. Langs het water lagen de groenlanden, die het hooi leverden voor de schapen in de winter en verder boden deze weilanden ruimte aan de nodige planten en struiken. Aan alle kanten wordt het huidige dorp door zulke waterlopen omringd.

Op de hoger gelegen delen werden essen aangelegd, die plaats boden aan de akkers. Deze gronden werden intensief bemest met de uitwerpselen van de schapen. Na verloop van tijd was een deel minder vruchtbaar door overbemesting en dan werd even verderop een ander stuk land in gebruik genomen. In Norg zijn deze essen nog goed zichtbaar, met name aan de zuidkant van het dorp, rond het huidige Zuid- en Westervelde. De Norger es is hier duidelijk bolvormig en over het midden loopt een zandpad, de Reeweg. Dit is een pad, dat onderhouden werd door de bisschop en niet door de boeren, omdat het gebruikt werd voor kerkgangers en voor het dragen van de doden naar de begraafplaats. In principe volgde het de kortste route naar de kerk.

Op de essen werden de landerijen gescheiden door houtwallen, om het vee en schapen buiten te houden, om beschutting te bieden voor de wind voor het in de weilanden lopende vee en voorts als houtvoorziening. Met name ten oosten, zuiden en zuidwesten van Norg (richting Westervelde) zijn nog een paar houtsingels goed bewaard gebleven. Buiten deze essen en groenlanden lagen de woeste gronden, dikwijls begroeid met heide, waar de schapen werden gehoed. Ook werden hier plaggen gestoken voor brandstof of om de huizen mee te bouwen. Deze waren met name aan de noordkant van het dorp gelegen.

Door overbeweiding verdween de heide en begon het zand te stuiven, met duinvorming tot gevolg. Om dit tegen te gaan zijn in het begin van de 20e eeuw bossen geplant, met name met dennen. Dit alles tezamen leverde een zelfvoorzienend geheel op en de dorpen lagen dan ook tamelijk geïsoleerd, als schiereilanden van elkaar gescheiden door en gelegen temidden van waterlopen en uitgestrekte heidevelden en veenmoerassen. Nu alle delen zo goed bewaard zijn gebleven rond Norg, en grootschalige herverkaveling hier nooit heeft plaatsgehad, is het gebied rond het dorp grotendeels aangekocht als beschermd landschap door Natuurmonumenten en heeft het de naam Norger Esdorpenlandschap meegekregen. De recente ruilverkaveling in het gebied probeert de oorspronkelijke structuur en het behoud hiervan verder te bewerkstelligen.

Bovenstaande is in hoofdlijnen leidend geweest voor de ontwikkeling van Norg gedurende eeuwen (maar dit geldt ook voor vele andere dorpen in de omgeving, bijvoorbeeld Langelo en Peest). Vanuit deze nederzetting, die voor het eerst begin 12e eeuw met naam opduikt, maar vermoedelijk net als andere Drentse dorpen ouder is, werd het gebied langzaam verder ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw.

Ten zuiden van Norg bevond zich wellicht al voor de stichting een oud bos, het huidige Norgerholt. Dit is voor een deel intact gelaten door de eeuwen heen, al was het wellicht vroeger aanmerkelijk groter. Vanuit het moederdorp werden in de 14e en 15e eeuw op geringe aftand nieuwe dochternederzettingen gesticht, zoals Westervelde en Zuidvelde, waar een zelfde type dorp ontstond.

Geleidelijk was er behoefte aan meer grond en werd begonnen met het gedeeltelijk afgraven van veengebieden, waardoor randveenontginningen ontstonden, zoals het oorspronkelijke Veenhuizen en Een. Het gebied was vrij uitgestrekt en eigenlijk tot op de dag van vandaag zelfs voor Drentse begrippen dunbevolkt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld dorpen als Zuidlaren, Roden of Peize heeft er nooit een havezate gestaan en kwam het pas veel later onder invloed van adellijke en rijke grondbezitters, zoals de bewoners van het Huis te Westervelde.

De boeren van Norg werkten samen in de ‘boermarke’, met gemeenschappelijk eigendom en gebruik van gronden. Het is eigenlijk altijd een welvarende en rijke nederzetting geweest, met weinig, doch grote boerderijen. De plaats bleef bescheiden van omvang en werd geleidelijk zelfs overvleugeld door Westervelde, waar rond 1800 ook het gemeentehuis stond.

De veenontginningen gingen door, met name in zuidelijke richting. De grootste verandering kwam echter in 1818, toen de door Generaal Johannes van den Bosch opgerichte Maatschappij van Weldadigheid besloot 2.500 hectare grond aan te kopen voor de stichting van een werkkolonie (zie verder onder Veenhuizen). Een groot deel van de tot dan toe woeste gronden in de gemeente krijgen een heel eigen karakter en er stromen duizenden mensen toe. Veenhuizen functioneert echter geheel zelfstandig en deze ontwikkeling heeft weinig invloed op de ontwikkeling van Norg, nu het vervoer van en naar de kolonie vanuit zuidelijke richting plaatsvindt en niet via het dorp. Het dorp was echter wel al enkele eeuwen een belangrijke verbinding tussen Drenthe en Friesland.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog verandert er weinig in Norg en door de traditionele manier van landbouw bedrijven blijft het karakteristieke landschap intact. De nog immer vrij geringe bevolking vindt voldoende werk in het bewerken van het land en aanverwante bedrijvigheid en tot op heden kent het dorp dan ook geen industrie. Na de oorlog, met de opkomst van de suburbanisatie, komt het dorp meer en meer in trek bij rustzoekende forensen uit Assen en Groningen. De ligging van het dorp, dat zijn traditionele aanzien tot op heden niet verloren heeft, de open plekken en de uitgestrekte bossen en natuurgebieden zijn de belangrijkste aantrekkingskrachten, met daarbij het feit dat het altijd al een relatief welvarende plaats was, waar de rijkere boeren woonden, ook als zij gepensioneerd waren.

Tegelijkertijd wordt Norg ontdekt door vakantiegangers en groeit het dorp uit tot de meest toeristische plaats van Noord-Drenthe. Met name in de Oosterduinen en Langeloërduinen ontstaan honderden zomerhuisjes. Daarnaast zijn er campings en een paar kleine bungalowparken en een attractiepark in de omgeving. Het dorp is bescheiden van omvang, maar beschikt, deels door de toeristenaantallen in de zomer, over een relatief hoog voorzieningenniveau. De woonwijken zijn ruim van opzet en liggen temidden van het groen. Door de omliggende natuurgebieden is de plaats met name in oost-west richting uitgebreid en wordt verdere groei steeds moeilijker. (bron: Robert H.C. Kemkers)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het grondgebied van de voormalige gemeente Norg, kun je terecht bij de in 1997 opgerichte Historische Vereniging Norch. Met medewerking van verschillende leden wordt een bloeiend en vooral interessant verenigingsleven in stand gehouden. De vereniging houdt zich o.a. bezig met: toegankelijk maken van bestaande publicaties; verzamelen en toegankelijk maken van bronnen zoals akten, brieven, foto's, kaarten, e.d.; uitwisselen van niet-gepubliceerde gegevens; verrichten van (deel)onderzoek; bevorderen van publicatie van onderzoek; verduidelijken van de stoffelijke sporen van de lokale geschiedenis in bouw en landbouw. Verder krijgen de leden ieder kwartaal het tijdschrift De Boerhoorn. Op de site van de vereniging vind je vele pagina's over de geschiedenis van de voormalige gemeente en bijzondere objecten daarbinnen, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na 30 jaar voorbereidingen is in 2016 begonnen met de aanleg van nieuwbouwwijk Oosterveld, op de es van Norg, tussen de Donderenseweg en de Peesterweg. De wijk wordt in fasen gerealiseerd en gaat uiteindelijk ca. 200 woningen omvatten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Norg heeft 27 rijksmonumenten.

- Aan de Brink staat de opvallende Hervormde (PKN) Sint-Margarethakerk (vernoemd naar de beschermheilige voor de landbouw). Op deze plaats stonden eerder twee houten kerken. In het midden van de 13e eeuw is het huidige romanogotische exemplaar gebouwd. Het oudste deel is het romaanse middenschip, iets nieuwer de toren in dezelfde stijl. Bij de ingang van deze kerktoren bevindt zich op een sluitsteen het wapenschild van Adolf Ripperda, Heer van Peize, die in 1778 een deel van de restauratie betaald had. Het koor van de kerk is iets nieuwer. Het bouwwerk heeft een zadeldaktoren. Dat komt meer voor in Drenthe, maar vooral in Friesland, waar Norg niet ver vandaan ligt. In de kerk staan twee doopvonten, waarbij die in de hal uit de 12e eeuw, en het exemplaar van Bentheimer zandsteen in het koor uit de 13e eeuw stamt. De eikenhouten preekstoel stamt uit 1678, hier vlakbij is nog een bank uit de 18e eeuw, waar de notabelen van het dorp zaten. Deze wordt de ‘Tonckensbank’ genoemd, naar de rijke familie uit Westervelde. Onder het orgel staat nog een zgn. ‘schultebank’ en er is nog een 9-tal grafzerken in de kerk.

- Korenmolen De Hoop (Asserstraat 36) is een met dakleer beklede achtkantige bovenkruier met doorlopende achtkantstijlen, waarvan de voet ook met dakleer is bekleed. De molen is in 1857 gebouwd als pelmolen. Tegenwoordig is de molen ingericht als korenmolen. Het gevlucht van de molen was vroeger voorzien van zelfzwichting, maar is sinds 1935 voorzien van het wieksysteem volgens de Duitse luchtmachtingenieur Kurt Bilau: Bilauwieken. De Hoop en molen De Blazekop in het Zeeuwse Ovezande zijn de enige overgebleven molens in Nederland die met deze Bilauwieken zijn uitgerust. De molen is tegenwoordig in bezit van Molenstichting Drenthe. In 1982 en in 2000 is de molen gerestaureerd. De molen wordt door vrijwillige molenaars regelmatig in bedrijf gesteld.

- Korenmolen Noordenveld (Westeind 16) is in 1878 gebouwd voor de familie Stevens. De molen blijft tot 1962 in het bezit van deze familie en is tot die tijd ook beroepsmatig in gebruik geweest. Nadien is de molen als vakantiewoning ingericht. In 1973 is hiervoor een aparte woning tegen de molen gebouwd. Het maalwerk is nog altijd aanwezig. Sinds de grote, in 1991 gereedgekomen restauratie is de molen weer maalvaardig en wordt hij regelmatig door vrijwillige molenaars in bedrijf gesteld. De molen en de woning zijn tegenwoordig eigendom van de naastgelegen garagehouder. - De beide Norger molens worden ook beschreven op de site van Molenwerkgroep Norg.

- Kenmerkend voor Norg zijn de 5 goed bewaard gebleven brinken, stuk voor stuk hoogbeplant, meestal met eiken. Een brink is een (doorgaans driehoekig) dorpsplein waar zich in den beginne het dorp omheen heeft gevormd. De meeste dorpen hebben, als ze al een brink hebben, maar 1 of hooguit 2 brinken.

- Rondom de 5 brinken van Norg bevinden zich nog diverse dikwijls gerestaureerde boerderijen, waarvan de meeste van het Saksische type. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden aan de Brink, nummer 13 (1e helft 19e eeuw), 14 (voormalige oude boerderij, met nieuwer woonhuis uit 1938; rondom bevindt zich een oude tuin met wandelpark en houtwallen), en nummer 21-22 (oorspronkelijk 1717, uitgebouwd in 1816 met een woonhuis).

Een paar fraaie exemplaren bevinden zich voorts aan de Zandvoort en Brinkstraat, vanaf de kerk gerekend aan de overkant van de doorgaande weg van Roden naar Assen. Brinkstraat 1 is een 19e-eeuwse boerderij met zijbaander, neo-klassieke vormen en een gietijzeren bovenlicht. De grootste concentratie dat rond het brinkje aldaar een typisch sfeerbeeld oplevert, bevindt zich echter in de straten achter de kerk gelegen (bereikbaar via het paadje met de toepasselijke naam Achter de Kerk). Voorbeelden zijn Esweg 10, 12, 14, 18, 25, 29 en 33, en Steeg 4, 6, 8 en 10. Nummer 1-3 (gebouwd omstreeks 1790) in deze straat is een goed voorbeeld van een dubbele keuterij, met slechts één schoorsteen voor beide delen.

Even verderop aan de Pompstraat bevinden zich traditionele soms kleinere exemplaren op nummer 11 en 20, terwijl op de hoek met de Schoolstraat de boerderij met de naam ‘Gmegijn’ uit 1798 stamt. Even verderop ten slotte, op de hoek met de Peesterstraat bevindt zich een karakteristiek pand aan de Eerste Laan 1, dat een jaartalanker uit 1801 draagt.

- Een van de bijzondere woonhuizen die laat zien dat Norg altijd een vrij rijk dorp is geweest, bevindt zich aan de Eenerstraat 2. Dit witte pand met twee verdiepingen heeft een ruime, parkachtige tuin.

In de bossen tussen Norg en Langelo staan een paar bijzondere woningen, zoals bijvoorbeeld Langeloërweg 17. Dit huis met rieten dak werd in 1933 in de expressieve stijl gebouwd, met invloeden van de Amsterdamse School.

Even verderop, aan de overkant, staat Langeloërweg 44. Deze roodbakstenen villa, in een voor die tijd zeer kenmerkende bouwstijl, werd in 1936 gebouwd voor toenmalig burgemeester J. Tonckens. Lang heeft hij er niet van kunnen genieten, nu de bezetter het in de oorlog gebruikte. Daardoor heeft het bij veel Norgers altijd nog een wat ‘besmette’ naam. De ligging is fraai, wat ook geldt voor de parkachtige tuin rondom.

- Op Asserstraat 23 bevindt zich nog een oude smederij.

- Bij Norg bevinden zich 2 oorlogsmonumenten ter herdenking van de executies die hier in april 1945 hebben plaatsgevonden.

- Gevelstenen in Norg.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Culturele Raad Norg houdt zich bezig met het organiseren van allerlei zaken op cultureel gebied, zoals: concerten met vooral klassieke muziek in de Margarethakerk, de Grote Kerk en de Koepelkerk te Veenhuizen; concerten van uiteenlopende genres maar meestal lichte muziek, jazz etc. in de Brinkhof, op meestal de 2e zondagmorgen van de maand, soms wordt uitgeweken naar de zaterdagavond; maandelijks wisselende exposities in de Brinkhof op het gebied van schilderkunst, tekenkunst, fotografie en dergelijke; het organiseren van toneeluitvoeringen voor zowel volwassenen als kinderen.

- "Op een zondag in februari (in 2021 voor de 23e keer) is er jaarlijks de GVAV Cross Run Bike Run. De afstand van de standaard serie is 5 km lopen - 20 km fietsen en 2.5 km lopen, de korte serie gaat over 2.5 km lopen - 6.5 km fietsen - 2.5 km lopen. In 2019 verschenen wederom meer dan 100 deelnemers aan de start, van beginner in de duatlon sport tot meervoudig winnaar. De wedstrijd vindt plaats in en rond de Langeloër Duinen; een prachtige, groene locatie direct NW van het dorp Norg. Gezien de heftige regenval was het parcours tijdens editie 2019 glad en daardoor pittig op met name de technische single track en keerpunten. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde Cross Run Bike Run. We willen alle sporters, sponsoren, vrijwilligers en supporters erg bedanken voor hun bijdrage aan de Cross Run Bike Run! Uitslagen en foto's vind je op de site."

- Oranjevereniging Norg en omstreken (OVN) heeft als doel om de Koningsdagtraditie in het dorp in stand te houden met feestelijke activiteiten voor alle leeftijden. Muziek, spel en gezelligheid zijn de basis voor een van de mooiste dagen van het voorjaar.

- Theaterfestival Worteldagen (vrij t/m ma in het pinksterweekend, in 2021 voor de 15e keer) is een kleinschalig beeldend locatie theaterfestival. De kleinschalige opzet, met een maximum aan bezoekers van 20 personen per voorstelling, geeft het festival een intiem karakter. Op ca. 30 locaties in het dorp zijn schuurtjes, tuinen, bos, een camping, weilanden, een oud café en twee meertjes, de inspiratiebron en achtergrond voor tientallen studenten van kunstopleidingen uit heel Nederland, die elk op hun eigen locatie in 2 weken hun performance ontwikkelen, om dit uiteindelijk te presenteren aan het publiek. Het festival werkt samen met Basisschool De Hekakker om de aankleding en de opening te verzorgen. De kracht van festival Worteldagen blijft zoals in de afgelopen jaren; kleine groepjes mensen onder begeleiding van een gids bezoeken een route met daarin vier korte beeldende performances. Een route duurt gemiddeld een uur, fietsend of wandelend. Het festival gaat van start op Kunsterf Norg (Brinkstraat 1), zowel in de boerderij als rondom op het erf van deze monumentale Saksische boerderij. Een bijzonder mooie plaats voor een bijzonder festival.

- Stichting Norgermarkt Concours organiseert al sinds 1978 aangespannen paardenevenementen in Norg. De stichting zet zich in voor het promoten van het aangespannen paard. De evenementen die zij organiseren zijn: 1) het Ringsteken voor Aanspanningen op de 1e zaterdag in juli. De diverse aanspanningen maken het tot een sfeervolle avond, mede door de originele en ludieke creaties. Wie goed presteert ontvangt een prijs. En het publiek wijst de mooiste aanspanning aan om ook een beloning te krijgen. Dit sportieve, folkloristische kijkspel begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Verder organiseren zij nog 2) het Nationaal Tuigpaardenconcours op de laatste dinsdag van juli (dat enkele alinea's hierna wordt beschreven) en 3) het Regionaal Tuigpaardenconcours op een zondag begin september (dat je eveneens enkele alinea's hierna beschreven vindt). Over al deze evenementen vind je nadere informatie onder de link.

- Bij Streetrace Norg (mountainbikes, op een zondag in juni of juli) wordt een parcours afgelegd van ongeveer 1500 meter. Het parcours in het dorpscentrum gaat over verharde en onverharde wegen met daarin opgenomen een aantal hindernissen met klimmetjes, evenwichtsoefeningen en veel wenden en keren.

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je zich dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Het begrip ‘Norgermarkt’ gaat al vele honderden jaren terug. Hoe oud deze markt in Norg precies is, is niet geheel bekend. Het jaar 1576 wordt als jaar van ontstaan aangehouden. Aannemelijk is echter dat de markt veel ouder is. De Norgermarkt werd vroeger door de boermarken georganiseerd. Het hoogtepunt lag rond 1850 toen vele duizenden dieren (voornamelijk paarden) werden aangevoerd. Sinds 1709 is het evenement op de eerste dinsdag in september gehouden. Deze markt is inmiddels vervallen. Op de Norgermarkt die vanouds met een warenmarkt is uitgebreid, worden tegenwoordig alleen nog paarden en pony’s verhandeld. Door veranderingen op en rond de boerderij is de belangstelling en de aanvoer op de markten geleidelijk afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 2019 een andere opzet is gekozen voor de markten. En dat er nog maar een Norgermarkt per jaar wordt gehouden (voorheen waren dat er drie), namelijk op de laatste dinsdag in juli. Je vindt er een grote aanvoer van paarden en pony’s, een groot en gevarieerd aanbod van kramen, leuke kinderactiviteiten en een gezellig muziekprogramma.

- Het Nationaal Tuigpaardenconcours op de laatste dinsdag van juli is een lust voor het oog. Aan de start verschijnen niet alleen Tuigpaarden en Hackney’s voor de showwagen. Ook de Friese aanspanningen nemen deel aan dit concours, en wel in traditionele klederdracht en de daarbij behorende krompanelensjees. Al met al een mooi schouwspel om te zien. Alle toppers van Nederland komen graag naar dit avondconcours. Het slotstuk van de avond is een geweldige show 'Het Sprookje van Norg'. Het is altijd een verrassing wat hier getoond wordt. In deze show laten ca. 40 paarden zich van hun beste kant zien en zullen het publiek versteld doen staan. Het concours begint om 16.00 uur. Entree € 15,00, kinderen t/m 14 jaar gratis.

- "Bijzonder aan de Slag om Norg (wielrennen, op een zondag in augustus, in 2020 voor de 9e keer) is dat liefst 50 van de 100 km over onverharde wegen gaat. Op dit Twitteraccount doen ze live verslag van de Slag. Naar voorbeeld van het Italiaanse wielerfestijn Strade Bianche is dit evenement in 2012 ten doop gehouden. En net als in Toscane werd het meteen een regelrechte voltreffer. Er kon direct ook al een grote naam op de erelijst worden gezet: Mike Teunissen. Na dit evenement werd hij dat jaar in de Verenigde Staten wereldkampioen veldrijden. Geen wonder dat de organisatie van dit spektakel, uniek in Nederland, na dit doorslaande succes ging voor een jaarlijks vervolg. Het evenement wordt verreden voor Elite als een UCI 1.1 koers. Een 100% profwedstrijd dus. Het evenement heeft alles in zich om razendsnel uit te groeien tot een van de meest spraakmakende wielerevenementen in Nederland en België."

- "Vier dagen gezelligheid met top bands, en iedere avond heel veel sport en spel activiteiten. Waar vind je dat nu nog? In het bruisende Norg vindt ieder jaar in de 1e week van augustus de traditionele Feestvierdaagse plaats."

- De in 2005 opgerichte Stichting Amonet is de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het organiseren van het hierboven beschreven Festival Worteldagen. Sinds 2018 zijn hier, naast een aantal kleinere activiteiten, Folly Art en Podium Twee bijgekomen. Tijdens Folly Art Norg staan 10 folly’s verspreid in een fraaie route van 7 kilometer rond het dorp. Als bezoeker kun je wandelend of met de fiets de bouwwerken die op prachtige locaties zijn te vinden van begin augustus t/m 1 september bekijken. Tien ontwerpers hebben met een gering budget van € 500 en een hoeveelheid energie hun folly gerealiseerd en dingen daardoor mee naar de juryprijs van € 5.000.

Tijdens Podium Twee (weekend eind augustus, in 2020 voor de 3e keer) wordt een podium gecreëerd voor jonge nieuwe theatermakers, waar een diversiteit aan theateruitvoeringen kan worden bezocht. In 2018 hebben voor het eerst verschillende theatermakers/-groepen hun première en voorstellingen gespeeld, en dat smaakte naar meer.

- "De Veldslag om Norg (op een zaterdag begin september) is een échte MTB uitdaging. Rij je de wedstrijd of de cyclosportieve tocht? We confronteren je in twee lussen met het mooiste en zwaarste dat Noord-Drenthe te bieden heeft. De wedstrijd is 100 kilometer. De cyclosportieve tocht is 100 of 80 kilometer. Je kunt onderweg zelf nog een keuze maken welke afstand je rijdt. Inschrijven kan vanaf 1 maart om 20.00 uur. De Veldslag is een KNWU-evenement. Dat betekent dat we met hulp van de wielerbond het evenement nog beter maken. De KNWU ondersteunt bij de jurering. Maar ook de speciale verzekeringen lopen via de wielerbond. Voor de duidelijkheid: je hebt geen KNWU-licentie nodig om mee te doen met de Veldslag. Er is ruimte voor 250 wedstrijdrenners en 1.500 deelnemers voor de cyclosportieve tocht (100 of 80 kilometer). Met het indelen van de startwaves houden we rekening met de volgorde van inschrijven."

- Regionaal Tuigpaardenconcours Norg (1e zondag van september) voor leden van de voormalige vereniging Taveno. Tijdens het concours worden diverse rubrieken verreden door de rijders van VTN cat. 4 Noord voorheen Taveno en Fries Ras cat. 3, dit zijn aanspanningen uit Groningen, Friesland en Drenthe. Tussen de diverse rubrieken zijn er verschillende shows te zien. Een jaarlijks hoogtepunt is de rubriek voor kinderen tot 14 jaar. Het is een prachtig gezicht om de kinderen te zien genieten van hun rijkunst. De toeschouwers smullen van de creativiteit en originaliteit die door kinderen en ouders geshowd worden. Het concours begint om 13.00 uur en de toegang is gratis.

- Kerstmarkt (op de zondag voor Kerstmis).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Norg schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Molenveen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Historische rondwandeling Norg - Zuidvelde - Westervelde (7,5 km). Deze afwisselende wandeling voert je terug in de tijd, langs oude boerderijen, archeologische monumenten, een oerbos en over de oude esgronden van het dorp. Je loopt voornamelijk over zandpaden en in de natuur.

- Wandelroute Norg-Veenhuizen - door het stroomdal van de Slokkert naar Hollands Siberië (20 km). Deze rondwandeling voert je over de es van het dorp en buurdorp Westervelde naar gevangenisdorp Veenhuizen. Onderweg loop je door het stroomdal van de Slokkert, een prachtig stiltegebied. Geniet van de rust en weidsheid en de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen. Het gevangenisdorp Veenhuizen zou iedere Nederlander minstens een keer gezien moeten hebben.

- Knapzakroute 27 Westervelde - Norg (die je ook door Zuidvelde voert) is ongeveer 17 kilometer lang, maar mocht je dat te veel vinden dan kan de route eenvoudig in twee keer wortden gelopen. In het pdf-boekje worden twee lussen vermeld, beide 9,5 kilometer lang. Via een hunebed, grafheuvels en een meanderende beek wandel je door deze mooie bosrijke omgeving. De wandelroute brengt je onder meer door het Norgerholt, een van de oudste bossen van Nederland. Je loopt onder hoge eiken en oude hulstbomen met vrijwel ondoordringbare ondergroei. Begaanbaarheid paden. Redelijk te belopen in alle jaargetijden. Honden. Toegestaan mits aangelijnd.

- Wandelroute Trage tocht Norg (15 km).

- De projectgroep Dorp en Landbouw heeft in 2012 de kinder-/gezinswandelroute Henric van Norch ontwikkeld en gekoppeld aan een oud verhaal over deze historische figuur. Doel is zoveel mogelijk mensen op een leuke manier kennis te laten maken met de rijke historie van Norg, waarbij de boeren natuurlijk een belangrijke rol spelen. De route gaat door het dorp en naar het Norgerholt. Het verhaal over Hendric van Norch legt fantasievol uit hoe de vele zandduinen rond het dorp zijn ontstaan. De route is 5 kilometer lang en is hierdoor goed vol te houden voor kinderen of kinderen met papa/mama of met opa/oma, kortom een route voor het gehele gezin.

- "In juli 2017 is Laarzenpad Norg feestelijk geopend. Deze wandelroute van ca. 2 km voor kleine en ‘grote’ kinderen is met bordjes aangegeven en brengt je naar het beekdal van de Peestermaden, dat vol zit met geheimen van de natuur. Hier kun je met je laarzen aan of op blote voeten in het water van de beek met de inhoud van je knapzak op zoek naar o.a. waterdiertjes! De route is het gehele jaar op eigen gelegenheid te lopen en start bij De Bosrand (Donderseweg 7), waar ook parkeergelegenheid is. Hier kun je je eigen knapzak maken en ga je vervolgens op pad. De route en het gebruik van de knapzak is gratis en geschikt voor gezinnen met kinderen t/m ongeveer 10 jaar. Wel vragen we een borg voor de materialen zodat als er iets stuk gaat of kwijt raakt, we ook weer nieuwe materialen kunnen kopen. Laarzenpad Norg is een initiatief van De Bosrand, Staatsbosbeheer, de lokale IVN-afdeling en verschillende andere organisaties uit de omgeving. Zij willen meer mensen betrekken bij de natuur en de bijzondere natuurgebieden zoals het Noordse Veld en de Peestermaden en deze meer bekendheid geven, o.a. door middel van actieve belevenisactiviteiten voor het hele gezin."

- IVN Norg heeft een Natuurpad uitgezet in de Langeloërduinen N van het dorp. Het startpunt is bij de parkeerplaats van Camping De Norgerberg (Langeloërweg 63). Wandelaars kunnen de auto kwijt op de parkeerplaats. Deze ligt rechts van de weg naar Langelo. Op de parkeerplaats staat een informatiepaneel, dat gesponsord is door de eigenaren van Camping De Norgerberg. De natuurwandeling door de Langeloërduinen is gemarkeerd met genummerde, ruw-eiken palen die rechts van het pad staan. De schuine bovenkant van de routepalen wijst in de looprichting. Wandelaars hebben de keuze tussen de volledige route of een verkorte versie. Er is een route van 2 kilometer en een van 3 kilometer. Er is ook een wandelgids met veel informatie over de natuur van de Langeloërduinen en de omgeving van het dorp. Het wandelboekje is verkrijgbaar bij de receptie van Camping De Norgerberg en bij Bospaviljoen De Norgerberg.

- "Natuurbeleving helpt bij natuurbewustwording. Dit geldt zowel voor de toerist als voor de lokale bevolking. Daarom kwam IVN Norg in 2015 op het idee van een natuur- en milieueducatief natuurbelevingspad in de omgeving, waarbij plezier beleven aan het verkennen van de natuur centraal staat. Het natuurbelevingspad laat de bezoekers kennismaken met concrete natuur in onze omgeving, dus zien, horen, voelen, ruiken en proeven! Maar ook een stuk informatie en educatie. Wat kun je beleven op dit in 2016 gerealiseerde natuurbelevingspad Struin- en Duinpad? Enkele voorbeelden: Stammenpad: door boomstammen rechtop te plaatsen en/of neer te leggen kun je eroverheen lopen; Blotevoetenpad: door een pad aan te leggen van steentjes, eikels, dennenappels, zand etc. beleef je de natuur heel anders. Voelen dus; Selfie fotolijst: plaats een grote fotolijst waar je in kunt staan of zitten en maak een leuke selfie tijdens je natuurbelevingsactiviteit;

Ruiken: de natuur kun je ook beleven door te ruiken. Door middel van o.a. een educatief informatiebord gaan wij dit zintuig prikkelen. Ook mensen die niet of slecht kunnen zien, kunnen zo intens van de natuur genieten; Slingeren: ontdek hoe Tarzan aan lianen door het oerwoud ging; Ogen dicht: met je ogen dicht langs een touw lopen en de natuur voelen en ruiken; Slalompad: je in een soort labyrinth begeven en slalommen naar de uitgang; Boomhoogte meten: de hoogte van een boom meten is best lastig maar zeker te doen. Wij laten zien hoe!; Hoe oud is deze boom: de leeftijd van een boom meet je aan de hand van jaarringen. Door ‘plakken’ van verschillende bomen en leeftijden op te hangen, met daarbij een informatiebord, kom je er wel achter; Er zit muziek in het bos!: handige tips om muziek te maken met materialen uit de natuur." Dit educatieve en vooral ook leuke 2 kilometer lange pad maakt wandelen spannend en leuk. Volg gewoon de bordjes langs het “Struin en Duin” belevingspad dan kom je vanzelf weer bij Camping De Norgerberg (Langeloërweg 63) uit, waar het pad ook start.

- "Bij Molenduinbad Norg staan professionaliteit en gezelligheid centraal. Dat zie je in alles terug; de accommodatie is altijd netjes schoon, er heerst een prettige sfeer en het is er overzichtelijk. Neem een duik in het heerlijke 25 meter bad met een watertemperatuur van 30 graden en trek er rustig je baantjes. Tussendoor kun je je uitleven in de glijbaan. Deze 30 meter lange baan is geschikt voor kleine kinderen maar ook uitdagend voor de grotere kinderen door de tijdregistratie en de te verbeteren topscore. Ook kun je nog zwemmen in de stroomversnelling en spelen in het recreatiebad. Heb je genoeg gezwommen en wil je even ontspannen, dan kun je even rustig bijkomen op de bubbelbank. Daarnaast kun je gebruik maken van het Turks Stoombad. Het zwembad is ook uitermate geschikt voor (kleine) kinderen door het peuterbadje en het vele spelmateriaal. Kortom, een zwembad voor jong en oud!"

- Norg is gelegen temidden van de natuur, in het zo karakteristieke Norger Esdorpenlandschap. Dit is een van de best bewaard gebleven landschappen waar de traditionele manier van landbouwbedrijven nog heel goed herkenbaar is. Natuurmonumenten bezit thans ca. 900 hectare, waaronder het bijzondere Norgerholt. Dit oerbos (ca. 25 ha.), een van de oudste van ons land, is gelegen net ten zuiden van het dorp, op de weg naar Westervelde. De oudste bomen zijn weliswaar ‘slechts’ 150 jaar oud, de bosbodem geeft prijs dat de oudste restanten van het bos uit de 9e eeuw stammen, volgens sommige onderzoekers zelfs nog een eeuw eerder. De eerste vermelding dateert uit 1595. Naast varens bestaat het merendeel uit eiken en hulst, die hier geen struiken meer zijn, maar heuse bomen.

Door het traditionele gebruik door de ‘markegenoten’ (de gezamenlijke boeren van Norg) die het in collectief eigendom hadden, is het gebied nooit ten prooi gevallen aan herverkaveling of grootschalige houtkap. Tot 1790 vergaderde de marke hier ook, en wel bij een kuil midden in het bos. Deze plek heet nog altijd ‘’t aole Raodhoes’. In 1962 wist Natuurmonumenten het gehele gebied van de 480 eigenaren te verkrijgen. Voor het onderhoud lopen Schotse Hooglanders rond, verder wordt de natuur zoveel mogelijk haar gang gelaten. De flora van het Norgerholt is zeer bijzonder. Zo groeit er de alleen hier voorkomende Norger bosmuur. Verder vinden we er lelietje-van-dalen, dalkruid, bosanemoon, gewone salomonszegel en zijn er opvallend veel braamsoorten. - Het Beheerplan Norgerholt (2016) beschrijft de geschiedenis, de huidige situatie en het beheer van het Norgerholt voor de komende jaren. - Wandelroute Norger Esdorpenlandschap (10,5 km).

- Aan de noordwest-, noord- en oostkant van Norg bevinden zich uitgestrekte bossen, respectievelijk de Molenduinen, Langeloërduinen en Oosterduinen. Zoals de naam al aangeeft glooit het terrein hier. Dit is het gevolg van een te intensieve beweiding door schapen en het afplaggen van de heide in de loop der eeuwen. Hierdoor verdwenen de planten en konden de wortels het zand niet meer vasthouden, dat hierdoor ging stuiven. Dit heeft geleid tot voor Drentse begrippen behoorlijke hoogteverschillen, het duidelijkst zichtbaar bij de Norgerberg, tegenover de uitspanning met dezelfde naam, halverwege het dorp en buurdorp Langelo.

Het is hier aangenaam wandelen en fietsen over de vele paden. Meer naar het oosten zijn ook diverse fietspaden, maar dit deel van de bossen raakt steeds meer volgebouwd met steeds grotere zomerhuizen, waardoor van een ongestoorde wandeling niet echt meer sprake is. Dat kan echter wel weer heel goed iets verder naar het oosten, tussen Norg en Peest. Het hier gelegen Oosterveld is een afwisselend gebied met veel open plekken en drassige landen en beekjes. Een leuke verbinding is het zandpad naar Westervelde, langs Norgerholt en het hunebed van Westervelde. Dit pad is te bereiken door even vóór molen De Hoop aan de Asserstraat komend vanuit het dorp rechtsaf te gaan over de puinweg.

- "IVN afdeling Norg is opgericht in 1950. Het doel van de afdeling is de belangstelling voor de natuur en het milieu in de eigen leefomgeving vergroten. Wij willen mensen graag dichter bij de natuur brengen: vertrouwd maken met het groen in onze omgeving. Met de campagne Scharrelkids laat IVN ouders en kinderen weer ontdekken hoe leuk buitenspelen is. Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden, hutten bouwen en van alles ontdekken. Gewoon lekker scharrelen in de natuur. Dat is goed voor kinderen. Spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Door verstedelijking en minder aandacht van de ouders en school voor natuur hebben kinderen steeds minder contact met buiten. Terwijl het juist zo gezond is. Je beweegt meer en ademt gezondere lucht in. Samen de natuur beleven is leuk en makkelijk! Ook in je eigen omgeving, zelfs in je eigen achtertuin is genoeg te beleven. IVN Scharrelkids Norg inspireert ouders met weetjes, tips en doe-ideeën. Ook organiseren IVN-afdelingen door het hele land Scharrelkids-cursussen, waar ouders en grootouders ervaren hoe ze van ‘buiten’ een natuurbelevenis kunnen maken.

Achter Café Zwaneveld ligt de Vlindertuin van IVN Norg. Sinds 2005 is dit een oase van bloemen en planten en een tehuis voor vlinders, bijen, libellen, kikkers en andere amfibieën. Ook vogels vinden hier hun kostje en bouwen een nestje aan de randen van deze tuin. De vlindertuin bestaat uit verschillende borders. Zo is er een verhoogde kalkborder waar veel kruiden staan zoals tijm, munt, salie, bonenkruid, marjolein en bieslook. De sterke geur trekt vlinders aan. Het muntvlindertje is er een van. In het midden van de tuin ligt een zonneborder met daarop een grote Rododendron. Deze en de IJzerharde Beemdkroon en Damastbloem zijn hele goede vlinderplanten. Verder staan er nog meer wilde planten waaronder de Rode Zonnehoed. Veel insecten profiteren van het onderhoud en de gekozen beplanting. Eerst en vooral de vlinders, maar ook andere bloembezoekers zoals bijen, hommels en zweefvliegen. In de vijver vind je waterplanten zoals zegges, wateraardbeien en waterdrieblad. De vijver en het moeras trekken waterjuffers en libellen aan. Een tuin vol leven dus, waar het voortdurend kwaakt, flitst en fladdert, zoemt en gonst.

Het achterste deel van de Vlindertuin is voor de opslag van compost. Een bosborder met houtwallen geeft schaduw. Dat is waar we onze eigen compost maken. Ook willen we hier een bijenhotel bouwen en komen er nestkastjes. Zo kunnen de Scharrelkids, ook onderdeel van IVN Norg, beleven wat de natuur hen allemaal biedt. Leren en actief deelnemen gaan hier hand in hand. In de Vlindertuin werken een achttal vrijwilligers. Wij zijn elke vrijdagmiddag een uurtje of drie enthousiast bezig. Tijdens de noeste arbeid genieten we van de bloemenpracht, geurende kruiden, bijen en vogels en fladderen er verschillende soorten vlinders om ons heen. In de pauze drinken wij samen een drankje op het terras van Café Zwaneveld. Om de beurt brengt een van ons wat lekkers mee. Wij - de vrijwilligers van de Vlindertuin - zoeken enthousiaste mensen die met ons in deze Vlindertuin willen werken. Groene vingers is geen pré maar als je goed kunt ruiken, humor en een warm hart voor de natuur hebt, dan ben je van harte welkom! Vraag jezelf af: waar vind ik een mooiere omgeving voor pure ontspanning? Je kunt je aanmelden bij de coördinator Vlindertuin: Päule Slesazeck."

- De Norger Petgaten, onderdeel van het Fochteloërveen, bevat nog steeds hoogveen. De groei hiervan gaat echter achteruit. Het gebied verdroogt namelijk vanwege opkomende bosopslag en door de afstroom van regenwater naar omliggende gebieden. Om dit tegen te gaan, heeft Natuurmonumenten in 2012 bosopslag verwijderd, grond afgeplagd, sloten gedempt en nieuwe petgaten gegraven. Door deze maatregelen ontstaat er een groter aaneengesloten gebied waarin het hoogveen weer een kans krijgt zich uit te breiden. Op de geplagde delen ontstaat weer natte heide, waardoor de veenontwikkeling wordt gestimuleerd. De polder Zeven Blokken in het Fochteloërveen is als waterbergingsgebied ingericht, zodat de omliggende landbouwgebieden geen wateroverlast ondervinden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Norg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Norg van fotograaf Martin Stevens.

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Norg op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over (de kernen van de voormalige gemeente) Norg.

- Nieuws: - Nieuws uit Norg op Facebook.

- Straatnamen: - Verklaring straatnamen in de voormalige gemeente Norg.

- Belangenorganisatie: "De in 2011 opgerichte Stichting Beweegdorp Norg maakt zich in de brede zin van het woord sterk voor het bevorderen van de gezondheid, het vergroten van de sociale samenhang en het bijdragen aan de leefbaarheid. Dat doet zij onder meer door het organiseren van eenmalige of regelmatig terugkerende activiteiten en evenementen die de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Maar ook door het in stand houden en verbeteren van de bestaande sportvoorzieningen, dan wel het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen. Uiteraard doet zij dat ook door het genereren van (financiële) middelen. Het is de intentie dat op termijn het dorp en omgeving worden herkend en erkend als beweegdorp waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar ook goed vertoeven is voor hen die er willen recreëren. Zodanig dat recht gedaan wordt aan de slogan: Norg, sterk in beweging!"

- MFC: - Multifunctioneel centrum De Brinkhof in Norg (Brink 1) is deels gebouwd met speciaal metselwerk, om het een historisch aanzien te geven, dat ook van binnen de beleving geeft dat de kerkuilen zo over je heen kunnen vliegen. Het complex is gebouwd in 1974 en bood, naast destijds het gemeentehuis, plaats aan vrijwel alle openbare functies in het relatief ruim voorziene dorp: de biblioteek, speel-o-theek, sporthal, VVV, expositieruimte, politiebureau, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Het gemeentehuis is opgeheven, deze ruimte is opgevuld met andere functies en kantoren. Het gebouw is in harmonie met de omgeving ontworpen en omgeven door veel groen. "De lokale bevolking vindt er z`n thuisbasis voor allerlei activiteiten. Gezellig een kaartje leggen met dorpsgenoten. Even sporten of de boeken ruilen in de bibliotheek. Oma haalt de kleinkinderen op uit de peuterspeelzaal terwijl opa een balletje stoot in de biljartzaal. Multifunctioneel in alle opzichten dus. Ontdek op onze site zelf wat er in De Brinkhof allemaal te doen is. Ook de zakelijke markt weet ons te vinden voor een vergadering, congres of bijvoorbeeld een boekpresentatie." - Nieuws van De Brinkhof op Facebook.

- Onderwijs: - "Basisschool De Hekakker is sinds 1979 in het huidige gebouw gehuisvest. Onze school is de enige basisschool in Norg. De leerlingen zijn afkomstig uit het dorp en de naaste omgeving. We zijn een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu. Op onze school wordt het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen wanneer je je op school veilig voelt. Daarom willen we een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Wanneer het unieke en positieve van ieder kind wordt benadrukt, krijgen kinderen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Zo worden ze in staat gesteld zich tot een zelfstandige persoonlijkheid te ontwikkelen."

- "Het Dr. Nassau College in Norg gelooft dat jij uniek bent en daarom hebben wij ons onderwijs afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften. Omdat iedereen zich op een eigen manier ontwikkelt, kun je bij ons gepersonaliseerd leren. Geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan bieden we je de kans je eigen leerroute te bepalen. Dit betekent dat je uitgedaagd en gestimuleerd wordt bij vakken waar je goed in bent. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijg je hiervoor extra begeleiding en tijd. Bij ons op school krijg je een persoonlijke coach. Met hem/haar heb je wekelijks een persoonlijk coachgesprek om je voortgang te bespreken, jouw nieuwe leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerroute te bepalen die aansluit bij deze doelen. Je krijgt tijd en ruimte om activiteiten te volgen waarvoor je belangstelling hebt. Zo bieden wij bijvoorbeeld dansen, Spaans, filosofie etc. aan. Op het Dr. Nassau College ontwikkel je ook sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken."

- Lezen: - Bibliotheek Norg. "Lezen heeft een positief effect op je gezondheid, welzijn en je kansen op de arbeidsmarkt. Heb je kinderen? Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen; goed voor de ontwikkeling en ook nog eens erg gezellig! In de bibliotheek vind je een grote verscheidenheid aan boeken. Maar wist je dat er veel méér te halen valt in de bibliotheek? Zo kun je bijvoorbeeld ook gratis e-books lenen, kranten en tijdschriften downloaden en luisterboeken lenen. Alleen maar boeken bij de bibliotheek? Natuurlijk niet! We hebben bijvoorbeeld ook films, luisterboeken en muziek. Voor sommige diensten hebben wij een app, zoals de LuisterBieb. De meeste producten zijn gratis als je een abonnement hebt. Heb je moeite met lezen en schrijven en wil je er beter in worden? Of ben je niet in Nederland geboren en wil je de Nederlandse taal leren? De bibliotheek helpt! Je vindt er onder andere de Taalkit DUTCH voor vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast vind je ook meer informatie over het Taalpunt bij jou in de buurt of het Makkelijk Lezen Plein."

- Muziek: - Muziekvereniging De Vooruitgang Norg is opgericht in 1910 en omvat een harmonie, malletband, majorettes en jeugdorkest. "Je hebt ons vast wel een keer op straat zien marcheren, met Sinterklaas of Pasen, of misschien met een Avond4daagse. Met onze rood/zwarte uniformen en een aantal vrolijke marsen komen wij met regelmaat op straat voorbij gestoomd. Verder hebben wij door het jaar heen ook een scala aan momenten waarop wij optredens geven. Ons grootste en bekendste optreden is de jaarlijkse uitvoering. Deze wordt over het algemeen in de sporthal van dorpshuis De Brinkhof gehouden. Daarnaast geven wij op aanvraag zo nu en dan een serenade bij bijzondere gelegenheden."

- "GZN De Brinkzangers is opgericht in 1929 en heeft ca. 50 leden. Het koor zingt meestal drie- of vierstemmig. We oefenen op woensdagavond in dorpshuis De Brinkhof in Norg. Wij zingen met veel plezier onder de inspirerende leiding van onze dirigente Corien Kronemeijer uit Groningen. Elke maand repeteren we met onze vaste pianist Aleg Tryfanenkau. Hij begeleidt ons ook bij optredens. Gemiddeld treden we twee à drie keer per jaar op. Zo geven we elk jaar een eigen concert en een kerstuitvoering, samen met andere koren of muziekverenigingen. Daarnaast doen we elk jaar nog een andere activiteit: de zangersdag van de Bond van Koren in Drenthe, een ander zangfestival of een muziekworkshop. In september geven we meestal een Sing In op woensdagavond om mensen te laten ervaren hoe heerlijk het is om te zingen."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. GOMOS (Goede Oefening Maakt Ons Sterk) is opgericht in 1945 en onstaan uit een fusie van een aantal verenigingen rondom Norg. "GOMOS speelt zijn thuiswedstrijden op Sportpark Schapendrift, vernoemd naar de straat waar het aan ligt. Het sportpark ligt midden in de bosrijke omgeving van het dorp. In totaal telt Sportpark Schapendrift drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. Naast de vele sponsoren die de vereniging steunen, zijn er ook maar liefst 200 vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de club. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het trainen/begeleiden van een jeugdteam, het draaien van kantinedienst of het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie. Toch kan GOMOS niet zonder enkele betaalde krachten. Onder andere hoofdtrainer Wim Bakering is in dienst bij onze club."

- "De Norger Tennis Vereniging (NTV) bestaat al meer dan 50 jaar, en heeft circa 300 leden, waarvan ongeveer 80 jeugdleden en 220 volwassen leden. NTV beschikt over een prachtig tennispark, met 5 gravelbanen die bekend staan als de beste gravelbanen van het Noorden. Op elke baan hebben we verlichting en ons clubgebouw, met kleedkamers en douche, is in 2019 grondig verbouwd. Wij zijn een van de weinige verenigingen in Noord-Drenthe die groeit. Hoe komt dit? We hebben een heel actieve vereniging, en dat komt door de inzet van vele vrijwilligers. Daardoor is de sfeer gezellig en zijn er heel veel activiteiten." In 2019 zijn ze fondsen aan het werven voor de realisatie van twee padelbanen.

- "Korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) is een relatief kleine, maar gezellige korfbalvereniging met ongeveer 70 leden. Op dit moment nemen wij met drie seniorenteams en vier jeugdteams deel aan de competitie. Dankzij alle enthousiaste leden en vrijwilligers, welwillende sponsoren en een actief bestuur is DES een levendige club. Binnen deze club is ruimte voor iedereen die korfbal een warm hart toedraagt. Bij DES hebben we niet alleen sportieve prestaties, maar ook plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Naast onze trainingen en wedstrijden organiseren we daarom ook regelmatig andere activiteiten, zoals een jeugdkamp, een beachkorfbaltoernooi, barbecues en clubkampioenschappen. Wij zijn gevestigd op Sportpark Schapendrift in Norg. ‘s Winters spelen wij onze wedstrijden in de sporthal van dorpshuis De Brinkhof. Kom gerust eens langs om te kijken, of om een keer met ons mee te spelen."

- "Survival Norg biedt goed opgebouwde en uitdagende trainingen op verschillende niveaus. Overbelasting wordt voorkomen door slim te trainen. Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. De trainingslocatie ligt in de bosrijke omgeving van het dorp tussen de tennisbaan en het molenduinbad. De accommodatie bestaat uit een trainingsterrein vol met uitdagende hindernissen, een eenvoudige kantine en LED-verlichting, zodat ook 's avonds veilig kan worden getraind. Het is noodzakelijk, wanneer je deel gaat nemen aan onze trainingen, om niet alleen lid te worden van de vereniging maar ook van de survivalbond (SBN). Dit omdat je dan verzekerd bent tijdens de trainingen en survivalrun wedstrijden."

- Zorg: - "Groenzorg Norg is in 2007 opgericht door Gerard Meijering. Op de Zorgkwekerij is plaats voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een psychische aandoening en bij De Dagbesteding voor mensen met o.a. de ziekte van Parkinson, Alzheimer, MS, CVA en al dan niet aangeboren hersenaandoening. De dagbesteding vindt plaats in het Bewegingscentrum in het dorp, waar in een ruimte een huiskamer is ingericht waar mogelijkheden zijn voor o.a. activiteiten, eten, slapen."

- Gasopslag: - Uit het gasveld Norg is tussen 1983 en 1995 gas gewonnen. Sinds 1997 fungeert het veld als gasopslaglocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het gas dat wordt opgeslagen is laagcalorisch gas. Van oudsher is dat gas grotendeels afkomstig uit het Groningenveld. Inmiddels wordt er ook laagcalorisch gas opgeslagen, dat is verkregen door stikstof toe te voegen aan hoogcalorisch gas. De lege gasvelden worden gevuld met geïmporteerd aardgas uit Rusland of Noorwegen, dat in een stikstoffabriek geschikt wordt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. In de zomerperiode wordt het gas geïnjecteerd en opgeslagen voor onttrekking in de winterperiode. In het verleden mocht er maximaal 5 miljard kuub gas worden opgeslagen.

In september 2019 heeft de minister ingestemd met een door de NAM ingediend geactualiseerd opslagplan voor de gasopslag, waardoor er nu 6 miljard kuub mag worden opgeslagen. Een aantal omwonenden maakte bezwaar tegen het besluit omdat zij schade vrezen. Hun beroep is in maart 2021 door de Raad van State ongegrond verklaard. Volgens de Raad van State zijn de risico's van verhoging van de druk in de gasopslag 'beperkt en aanvaardbaar'. De rechter ziet geen redenen om te twijfelen aan de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen. De Raad van State houdt daarbij rekening met het afbouwen van de gaswinning in het Groningenveld. Ergens moet er een gasvoorraad kunnen worden aangehouden, stelt de Raad. Het zogeheten pseudo-Groningengas uit Norg verlaagt de vraag uit Groningen. Voor nadere informatie zie de uitspraak van de Raad van State.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Norg.

Reactie toevoegen