Muiderberg

Plaats
Dorp
Gooise Meren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

Muiderberg

Terug naar boven

Status

- Muiderberg is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Vechtstreek en Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren. T/m 2015 gemeente Muiden.

- Onder het dorp Muiderberg valt ook de buurtschap Hakkelaarsbrug.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1305-1307 Muderberghe, 1345 Muderberch.

Naamsverklaring
Het element berg betreft een pleistocene verheffing, de oude top van een met dekzand overwaaide stuwwal uit de IJstijd, die hier in de klei omhoog komt en boven de omgeving uitsteekt. Het eerste deel Muider slaat op het nabijgelegen Muiden en bevat het adjectiverende suffix -er (oorspronkelijk een bezitsaanduiding).(1)

Terug naar boven

Ligging

- Muiderberg ligt O van Muiden, NW van Naarden en grenst in het N aan het IJmeer, in het Z aan de A1 en in het O aan de A6.

- Dit dorp is geografisch gezien een grensgeval: vanouds viel het onder Amstelland, later viel het onder Gooiland. Van der Aa(2) verwoordt dat mooi als volgt: "Ofschoon Muiderberg later onder Gooiland gerekend werd, moet het evenwel vijf eeuwen vroeger onder Amstelland behoord hebben; want Graaf Willem van Henegouwen, de derde van dien naam onder de Graven van Holland, beschrijft in eenen brief, gegeven in den jare 1324, dit plaatsje als gelegen in het Land-van-Amstel, begiftigende de kapel aldaar (?) met inkomsten uit de visscherij van het gezegde Land-van Amstel, hoe het echter in vervolg van tijd onder het baljuwschap van Gooiland gekomen is, vindt men nergens aangeteekend.

De inw., die er 290 in getal zijn, vinden meest hun bestaan in den landbouw. De grond, hoewel over het algemeen zeer zandig, is niet onbekwaam ter beplanting en bebouwing met boomgewas, boom- en veldvruchten. Men zaait er boekweit en rogge en poot er veel aardappelen. Men treft hier, in een klein bestek, alle de afwisseling van Gooiland, van heuvelen, zaai-, weilanden en bosschaadjen aan, benevens het gezigt op de Zuiderzee. Met reden mag men gelooven, dat het zijnen naam heeft ontleend van het nabij gelegen Muiden, en de naast aanliggende heuvelen." Tegenwoordig wordt het grondgebied van de voormalige gemeente Muiden doorgaans tot de Vechtstreek gerekend. Het Noord-Hollandse deel hiervan, wordt dan samen met 't Gooi weer als 'Gooi en Vechtstreek' beschouwd.

- Inwoner Freek de Jonge beschrijft de ligging van het dorp in zijn biografie als volgt: "Muiderberg is het best bewaarde geheim van Nederland, een dorp dat je heel goed het middelpunt van Nederland kunt noemen. Veilig opgeborgen in een kom van water en groen is het dorp tegelijkertijd een spinnetje in een web van snelwegen. De A1 voert zijn bewoners in een ommezwaai naar het oosten, zuiden of westen van Nederland. Moeten ze naar het noorden van het land, dan ligt de A6 richting Almere binnen handbereik. In een kwartier kunnen Muiderbergers, als de rest van het verkeer meewerkt, in het centrum van Amsterdam staan. Plaatsen als Goes, Zaandam, Workum of Westernieland (het Noord-Groningse geboortedorp van De Jonge, red.) zijn met hetzelfde voorbehoud binnen twee uur bereikbaar."

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Muiderberg 46 huizen met 290 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 3.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Muiderberg is rond 1200 ontstaan op een stuwwal. In de omgeving van de Dorpsstraat zijn bij rioleringswerken de oudste sporen van bebouwing gevonden, gemeten naar de dikte van de bewoningslaag. Maar waarschijnlijk zijn de alleroudste sporen van bewoning verzwolgen door de Zuiderzee. Het dorp is eeuwenlang bedreigd geweest door de Zuiderzee. Vroeger lag de kust van de Zuiderzee wel 500 meter verder noordwaarts, maar door de vele stormen kalfde de kust steeds meer af, waardoor het dorp uiteindelijk pal aan het water kwam te liggen. Tijdens de zware stormen in 1916 in deze regio, is er in één keer 100 meter van de kust af geslagen. Sinds de realisatie van de Afsluitdijk in 1932 hoeft het dorp niet meer voor verdere kustafslag te vrezen.

Floris V is in 1296 bij Muiderberg vermoord.

Fortterrein
Het beoogde Fort bij Muiderberg is nooit gereed gekomen. De bouw is afgebroken door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De directiekeet annex fortwachterswoning is wel gebouwd en is nog bewaard gebleven. Het pand heet De Coehoorn. Op het voormalige fortterrein is rond 1936-1939 Barakkenkamp Muiderberg gebouwd. Nederlandse militairen die terugkwamen uit Nederlands-Indië en in dienst wilden blijven, werden er tussen 1945 en 1949 opgevangen voordat ze elders in Nederland geplaatst werden. Tussen 1951 en 1964 zijn er ruim 100 Ambonesische KNIL-militairen uit Nederlands-Indië gehuisvest. In het najaar van 1964 zijn zij elders in Nederland ondergebracht en zijn de barakken gesloopt. 3 jaar later zijn er woningen op het terrein gebouwd (Paulus Potterlaan e.o.).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1978 opgerichte Stichting Comité Oud Muiderberg (postbus 37, 1399 ZG, contactpersoon: W.J.F. Korstjens, tel. 0294-262086). De stichting zet zich er voor in dat het dorp het eigen karakter behoudt, en wil belangstelling wekken voor de lokale historie d.m.v. symposia, tentoonstellingen en publicaties. Het periodiek "Oud Muiderberg" verschijnt 4x per jaar. Tevens organiseert de stichting het Muiderbergsymposium. Voor zover ons bekend is de stichting nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nabij het dorp bevindt zich het Knooppunt Muiderberg, waar de autosnelwegen A1 en A6 op elkaar aansluiten. Het knooppunt is bekend vanwege de filemeldingen. Er zijn al decennialang plannen om de A6 door te trekken naar de A9. Deze bedreiging voor het aangrenzende natuurgebied het Naardermeer is recentelijk komen te vervallen vanwege de keuze voor uitbreiding van de reeds bestaande snelwegen. Het Knooppunt is in 2016 'heringericht' om de groeiende verkeersstroom goed te kunnen verwerken.

Als onderdeel van deze herinrichting is ook een nieuwe spoorbrug over de A1 aangelegd. De nieuwe spoorbrug, die maar liefst 255 meter lang is en 17 meter breed, is volgens Rijkswaterstaat het grootste object dat ooit door mensen is verplaatst. De brug is namelijk in de directe omgeving in elkaar gezet. In mei 2016 is de oude brug verwijderd en vervangen door de nieuwe brug die daartoe heel voorzichting, centimetertje voor centimertje, over een afstand van 400 meter over een speciaal daarvoor aangelegde weg naar zijn definitieve plek is gereden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Muiderberg heeft 17 rijksmonumenten.

- Muiderberg heeft anno voorjaar 2022 nog geen gemeentelijke monumenten, maar daar gaat later in dat jaar verandering in komen. Er zijn namelijk ca. 20 objecten in het dorp voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat onder andere om woningen aan de Badlaan, Brink, Populierenlaan en Nienhuis Ruijskade en de Hakkelaarsbrug. De door inwoners voorgedragen dorpsgebiedjes staan niet op de uiteindelijke lijst. Ze verdienen mogelijk wel bescherming, maar de monumentenstatus is daarvoor niet het meest geschikte middel. Bij de selectie van voornamelijk woningen ligt de nadruk niet zozeer op de individuele panden, als wel om het ensemble. Op de Nienhuis Ruijskade gaat het bijvoorbeeld om tien woningen naast elkaar. Volgens de gemeente dragen de uitgekozen huizen bij aan het verhaal van het dorp, dat in de 19e eeuw vanuit een agrarische dorp is uitgebouwd tot een badplaats waarbij in en rond het dorp hotels, pensions en cafés verschenen en wandelbossen werden aangelegd. Aan de zuidzijde van de Brink zijn vanaf de vroege 20e eeuw enkele kleine villa’s gebouwd. Zodra de monumenten definitief zijn aangewezen door de gemeente, gaat zij een zelfde traject opstarten voor Muiden.

- De Hervormde (PKN) Kerk aan Zee te Muiderberg (Kerkpad 2) is gebouwd in het midden van de 14e eeuw op de plaats van een kapel. De beeldbepalende toren dateert van omstreeks 1620. De kerk heeft diverse branden overleefd. De laatste brand was in 1934. Ook in deze kerk werd vroeger begraven. Bij de restauratie van de kerk na de brand in 1934 heeft men geen poging gedaan de beschadigde zerken te restaureren; slechts één zerk uit 1728 is in de kerk gespaard gebleven. De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van de kerkelijke gemeente het kerkgebouw en de begraafplaats grondig opgeknapt. Naast schilderwerk en het opknappen van de paden zijn er keermuren geplaatst om verdere erosie van zand te voorkomen.

De kerk staat op het hoogste punt van Muiderberg. Op monumentendagen zijn kerk en toren meestal geopend en te bezichtigen. Bij goed weer heb je vanaf de toren een magnifiek uitzicht. Aan de noordzijde tegen de kerk bevindt zich een grafkelder van een zeeman die in 1782 is verdronken. Een bijzonder verhaal is er ook bij de zerk van de heer Ibelings, die in 1933 de burgemeester, een wethouder en nog twee burgers heeft neergeschoten, waarvan één aan de gevolgen is overleden. - Site Kerk aan Zee.

- De voormalige boerderij op Brink 29 is rond 1954 verbouwd tot RK Boskapel, ook wel kapel Maria Koningin van de Vrede of Maria Sterre der Zee geheten, als hulpkapel van de parochie H. Nicolaas te Muiden. In 1973 parochiekerk in/van Muiderberg geworden. Bescheiden, maar interessant kerkgebouw. Later onderdeel geworden van de regionale RK parochie met o.a. Weesp en Muiden. Na de laatste viering op 23 september 2012 aan de eredienst onttrokken. De kapel is in 2017 verkocht en wordt herbestemd tot woonhuis. Bij de voormalige kapel/kerk staat een klokkenstoel uit 2004. In de achtertuin een beeld van Ludgerus.

- De voormalige Gereformeerde Ontmoetingkerk (Populierenlaan 2) dateert uit 1926 en zou tegenwoordig in gebruik zijn als winkel.

- De indrukwekkendste begraafplaats van de Hoogduitse joden ligt in Muiderberg. Na de Portugese begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel is het Nederlands oudste joodse begraafplaats. In 1642 kopen Hoogduitse joden er een stuk grond. Kort daarna, in 1660, kopen Poolse joden een belendend stukje grond. Na de vereniging van beide gemeenten voegen zij ook hun begraafplaatsen samen. Mettertijd vonden er verschillende uitbreidingen plaats. Van oudsher is dit de grootste joodse begraafplaats van Nederland. Vlakbij het metaarhuis staan twee monumenten: een ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Shoah en een specifiek ter herinnering aan de vermoorde rabbijnen van Amsterdam. Het is de enige begraafplaats van de Hoogduitse joden die nog intensief wordt gebruikt.

- Familie- of Lutherse begraafplaats.

- NW van het Naardermeer, direct Z van de A1 en de spoorlijn, ligt molen De Onrust, aan de Boezemkade en de waterloop Uitwatering van het Naardermeer. De molen ligt in het uiterste ZW van het grondgebied van het dorp Muiderberg. Molen De Onrust is gebouwd in 1809 om het Naardermeer te bemalen. De molen regelt het waterpeil van dit moerasgebied, dat een eigen waterhuishouding heeft, zonder ondersteuning van een ander gemaal. In het Naardermeer wordt de natuur dus met natuurlijke kracht onderhouden. Op de meeste zondagen, als de blauwe wimpel op de molen wappert, ontvangen de molenaars belangstellenden van 11.00 tot 16.00 uur. Verder is de molen te bezoeken op afspraak. - Nadere informatie over molen De Onrust op de site van eigenaar Natuurmonumenten.

- "Naast Molen de Onrust in Muiderberg, aan de noordkant van het Naardermeer, staat een schuurtje dat in eerste instantie misschien niet heel beduidend lijkt. Maar dit schuurtje is wel van groot belang voor het water en de natuur in het Naardermeer. In dit schuurtje van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht huist namelijk een defosfatiseringsinstallatie. Deze installatie zuivert het water dat vanuit de Vecht naar het Naardermeer wordt gepompt. In 2020 hebben Provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten de handen ineengeslagen en de defosfateringsinstallatie samen vernieuwd. Hulp bij droogte. Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland en van grote ecologische waarde. In het gebied leven veel waterplanten en bijzondere diersoorten. Bijvoorbeeld kranswieren in het water, de groenknolorchis op het land, de zeldzame purperreiger en de ringslang. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de waterstand van het Naardermeer goed in de gaten. Als in het voorjaar de zon aan kracht toeneemt en de temperatuur stijgt, dan verdampt er veel water uit het meer. Tijdens de droge maanden, van april tot september, zorgt het waterschap dat er voldoende water in het meer blijft. Vanuit de Vecht wordt water ingelaten in het Naardermeer, maar eerst wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat) verwijderd door de defosfateringsinstallatie.

Natuur heeft zuiver water nodig. Het water uit de Vecht is niet vies, maar bevat meer voedingsstoffen (fosfaat) dan de bijzondere natuur van het Naardermeer vraagt. De waterzuivering zorgt ervoor dat het water dat het meer binnenkomt schoon genoeg is, zodat de natuur hier kan blijven groeien en bloeien. In water leidt een teveel aan voedingsstoffen tot een grote groei van algen. Het water wordt dan een troebele algenrijke soep waarin planten en dieren moeilijk kunnen overleven. Daarom filtert het waterschap altijd eerst het water uit de Vecht voordat het naar het Naardermeer kan. Samen vernieuwd. De waterzuivering die het fosfaat uit het water haalde was versleten. Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de handen ineengeslagen en samen de kosten gedragen voor het vernieuwen van de defosfateringsinstallatie. Sander Mager, bestuurder bij het waterschap: ‘Het vernieuwen van deze zuivering is van groot belang voor alles dat in, op en om het water van het prachtige Naardermeer leeft. Samen met provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten hebben we zo weer een belangrijke stap gezet in het verbeteren van deze natuurparel midden in de Randstad.’" (bron: Natuurmonumenten, juli 2020)

- Reeds vanaf de 14e eeuw heeft men geprobeerd het Naardermeer in te polderen voor landbouwdoeleinden. Zo is in 1883 stoomgemaal De Machine* gebouwd met de intentie om het meer daarmee droog te pompen. Door de hoeveelheid wellen in het Naardermeer bleek het echter letterlijk dweilen met de kraan open. Het Naardermeer liep telkens weer vol. Daarom werd De Machine maar verbouwd tot twee woonhuizen. In één van deze huizen woont mevrouw Annie Mostert, al sinds 1947. Als het mooi weer is en mevrouw Mostert er zin in heeft, is haar pand geopend als theetuin en kun je er voor vooroorlogse prijzen koffie met een gevulde koek verkrijgen. Interview met mevrouw Annie Mostert over haar leven op voormalig stoomgemaal De Machine.
* Gelegen direct NO van het Naardermeer, aan de Meerkade, ingeklemd tussen Naardermeer en A1, vallend onder de kern Muiderberg.

- Brink met de oudste huizen van het dorp en buitenplaatsen.

- Het voormalige rechthuis van Muiderberg, waar tot 1892 recht werd gesproken (Googweg 1), was later station en eindpunt van de Gooise Stoomtram (1881-1945), en daarna hotel en café-restaurant.

- Oud-minister van Financiën Piet Lieftinck is in 1902 in Muiderberg geboren. In 1991 is in het dorp een beeldje onthuld ter herinnering aan het Tientje van Lieftinck.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Muiderbergse Feesten organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. Het betreft met name Koningsdag, de Dodenherdenking, Brinkpop (begin juli), Sinterklaasintocht en Winterfair (begin december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Brink in het dorp is een ideaal en idyllisch startpunt voor wandelroutes. De Echobosroute is rood gemarkeerd. Je wandelt over het strand en de stuwwal en komt ook door de twee dorpsbosjes. In het Echobos loop je vrijwel langs de Echomuur, die al in de 18e eeuw werd gebouwd om de echo uit de grond hoorbaar te maken. Neem je de Flevoramaroute (blauw) dan wandel je ook over het strand en de stuwwal. Bovenop de ‘klif’ staat Villa Flevorama, een statig bouwwerk uit de 19e eeuw dat mede door zijn ligging en gaafheid is aangewezen als rijksmonument. De Muiderbergroute (groen) is de voormalige Groene Hart-wandelroute, nu opgenomen in het Wandelnetwerk Noord-Holland. Deze lange rondwandeling verbindt Muiderberg met Muiden, langs de oude zeedijk en de uitwatering van het Naardermeer. De Onrustroute (zwart) is een lange dagrondwandeling naar Naarden. Op de terugweg kom je langs Molen De Onrust, het Naardermeer en over grasdijken en -kades. Het Waterkeringpad loopt van Amsterdam Centraal tot Huizen langs het water van het IJmeer en het Gooimeer.

- Het strand van Muiderberg is populair, omdat het water tot de vaargeul ondiep blijft en daarom zeer geschikt is voor kinderen. Tevens is het strand populair bij windsurfers en kitesurfers.

- Het Echobos, in het NW van Muiderberg, is het restant (1815) van een voorheen veel groter park, behorende bij het buiten Rustrijk. In het bos is in de 18e eeuw een halfronde muur gebouwd t.b.v. de kweek van een aantal gewassen binnen de bescherming van de muur. De muur bleek een "gelijksprekende echo" te leveren. Vandaar de namen echomuur en Echobos. De Echomuur is een rijksmonument. Aan de ingang aan de Flevolaan staan de Florisboom en de Floriskei, geplaatst op de plek waar naar verluidt Floris V in 1296 is vermoord.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Muiderberg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Muiden en Muiderberg op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Muiderberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Besloten Facebookgroep voor inwoners en lokale ondernemers.

- Belangenorganisaties: - Sinds eind 2015 heeft het dorp een eigen dorpsraad. De Bewonersvereniging heeft zichzelf omgedoopt tot Vereniging Dorpsraad Muiderberg. In de aanloop naar de fusie tussen Muiden, Naarden en Bussum is veelvuldig gepleit voor burgerparticipatie in de vorm van dorps- of stadsraden. Hiermee wordt onder andere beoogd de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur te verkleinen en de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur te vergroten. De dorpsraad heeft als doel de collectieve belangen van de inwoners te behartigen, in het bijzonder de bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang. Van belang zijn de bewaking van het karakter en de identiteit van het dorp en de kwaliteit van de leefomgeving, onder meer op het gebied van de openbare ruimte, sportvoorzieningen, cultuur en natuur. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten waarin de taken en bevoegdheden van de dorpsraad zijn vastgelegd.

- Het doel van de stichting en werkgroep Hart voor Muiderberg is het behoud en beheer van het dorpsaanzicht, de sfeer, de bijzondere natuur, en ontplooit activiteiten op het gebied van cultuur en ter verbetering van economie, voorzieningen en leefomgeving.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Waar staat de Oranje Nassauschool in Muiderberg voor? De kenmerken van de school: identiteit, kwaliteit, pedagogisch klimaat: - wij zijn een oecumenische school; - wij hebben ons laten inspireren door het Jenaplan onderwijs; - wij vinden een goede sfeer waarin kinderen zich veilig voelen belangrijk; - wij geven de kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien; - wij gaan uit van positieve verwachtingen ten aanzien van de kinderen. Wat bij ons extra aandacht krijgt: - bijzondere projecten / activiteiten; - verandering / vernieuwingsgezindheid; - steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering. Boeiend onderwijs. Onze school werkt met de principes van Boeiend Onderwijs. Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’ en is gebaseerd op vijf disciplines: - gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?; - persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene; - systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar; - mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen; - teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar."

- Basisschool De Vinkenbaan.

- Het in 2005 opgerichte Kinderdagverblijf Villa Zeezicht is gevestigd in een speciaal voor kinderopvang ontworpen gebouw, vlakbij het Gooimeer. Baby’s, dreumesen en peuters groeien hier samen op. Dat de BSO en het kinderdagverblijf hier in hetzelfde pand zitten heeft voor kind én ouder voordelen. De kinderen blijven namelijk in een vertrouwde omgeving als ze naar de BSO gaan. - Peuterspeelzaal De Krullevaar is een goede voorbereiding op de basisschool. Al helemaal omdat de peuterspeelzaal is gevestigd in een lokaal van de Vinkenbaanschool. Ook de buitenspeelplaats van de peuterspeelzaal grenst aan de speelplaats van de school. School is hier al zo ‘dichtbij’ dat de overstap van peuterspeelzaal naar basisschool heel klein is.

- For-kids kinderopvang is een gezellige kleinschalige gastouderopvang aan huis en is geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. For-kids staat garant voor kinderopvang op maat. De gastouderopvang is inclusief verschoningen, fruit, middag- en avondeten.

- Lezen: - Servicepunt Bibliotheek (Nienhuis Ruyskade 26).

- Muziek: - "Muziekvereniging G.A. Heinze is opgericht in 1900. Ieder jaar verzorgt de vereniging de Dodenherdenking, met aansluitend het Opmaat naar 5 mei Concert. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een brunchconcert, donateursconcert, kerstconcert en doen we mee met het Valentijnconcert. Ook bij verzorgingshuizen geeft G.A. Heinze regelmatig een optreden. Om de jeugd nog meer bij onze vereniging te betrekken hebben we in samenwerking met De Gooische Muziekschool ook een scholenproject. Leerlingen in groep 5 van de basisschool krijgen muziekles en geven met elkaar een afsluitend concert. Naar aanleiding van dit scholenproject beginnen diverse leerlingen met muziekles op uiteenlopende muziekinstrumenten. Lijkt het jou als volwassene ook leuk om les te nemen? Je bent altijd van harte welkom voor een aantal proeflessen om eens te ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Onze repetitie is op dinsdagavond van 19.45-22.00 uur in De Rijver te Muiderberg. Financieel gezien zijn wij onder andere afhankelijk van het ophalen van oud papier en onze donateurs. Van dat laatste kunnen we er nooit genoeg hebben! Dus: wil je ons steunen: word donateur!"

- In 2003 is tijdens Swing op de Brink het Dorpslied van Muiderberg ten doop gehouden.

- Sport: - Voetbalvereniging Sport Club Muiderberg is opgericht in 1928. "Een kleine voetbalclub met een groot hart", aldus hun site.

- Bij Tennisvereniging De Hakkelaars kijk je vanaf het terras uit over de 7 all-weather banen. Deze banen zijn vrijwel het hele jaar bespeelbaar. Het hele jaar door organiseert T.V. De Hakkelaars voor iedereen evenementen, voor jong en ouder, wedstrijdtennisser en recreant. Dit brengt altijd veel gezelligheid met zich mee, en de mogelijkheid om op een sportieve manier kennis te maken met andere tennisliefhebbers. De vereniging draait volledig op vrijwilligers.

- "Bij hockeyclub MHC Muiderberg is een club waar ruimte is voor zowel sportief als recreatief hockey. Een club waar zowel jeugd, senioren als veteranen zich thuis voelen. Als club vinden we gemeenschapszin, gezelligheid, familiegevoel, sportieve ontwikkeling en teamspirit van groot belang. In het kader van sportief hockey streven we voor de jeugd naar lijnteams in de eerste klasse. Het merendeel van de trainers speelt of heeft gespeeld bij onze eigen hockeyclub. We vinden dit belangrijk voor het behouden van de cultuur en identiteit van onze club en gaan deze lijn verder voortzetten. Onze wedstrijden worden begeleid door goed opgeleide clubscheidsrechters. De komende jaren worden de grotere evenementen zoals het Familietoernooi, het Sevenstoernooi en de hockeykampen verder uitgebreid. In het kader van sociale ontwikkeling zal de rol van de jeugdleden in de organisatie hiervan verder worden uitgebreid."

- Zaalsportclub Muiderberg (ZSM) is opgericht in 1983 en verzorgt een groot aantal zaalsporten en activiteiten voor jong en ouder in De Rijver. Voor jeugdgym en turnen besteedt de club uitgebreid aandacht aan motoriek en ontwikkeling van jonge kinderen. Plezier staat daarbij voorop. De volwassenen hebben een ruime keuze op sportgebied: conditietraining, body in shape, hardlooptraining, volleybal, seniorengym, bootcamp, skifit training en meer. Verder organiseert de club diverse sportieve evenementen zoals de jaarlijkse onderlinge wedstrijden voor de jeugd, Pietengym tijdens Sinterklaas, nationale sportweek tijdens de herfstvakantie, en verzorgt de club workshops voor de scholen in het dorp. ZSM wordt gerund door een enthousiast team van vrijwilligers, waardoor de prijzen van de sportlessen zeer laag kunnen worden gehouden. Nieuwsgierig? Kom gewoon eens langs tijdens een training.

- Welzijn: - "Welkom in Muiden/Muiderberg is een lokaal initiatief waarbij vluchtelingen en statushouders op een uitje naar onze mooie kernen worden getrakteerd. Wij doen dit met vrijwilligers en sponsoren. Het doel is om statushouders(gezinnen) in een andere omgeving kennis te laten maken met elkaar en met (Nederlandse) gezinnen in onze kernen, en om samen een leuke activiteit te ondernemen. Gericht op het aangaan van onderlinge contacten in een ontspannen sfeer en op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van zowel de statushouders(gezinnen) als de inwoners die hen ontvangen/verwelkomen. Niet meer en niet minder.

Voor de organisatie en invulling werken we nauw samen met het AZC Almere, gemeente Gooise Meren en de Kerk aan Zee. Deze partijen zorgen voor begeleiding en dat wij onze dagen zo effectief mogelijk kunnen aanbieden. Ook in 2019 is er door het jaar heen weer 5x een ‘Welkom in Muiden/Muiderberg'-middag. Ongeveer 40 statushouders (volwassenen en kinderen) uit gemeente Gooise Meren nemen dan samen met Muidense/Muiderbergse gezinnen deel aan een activiteitenprogramma. Naast georganiseerde activiteiten is er ook voldoende tijd voor ongedwongen contact, uitwisseling en gezamenlijk eten/drinken."

- Veiligheid: - Brandweer Muiderberg.

Reacties

(2)

- Toneelvereniging Stuk voor Stuk is opgeheven in december 2017. De informatie kan vervallen en is niet meer actueel.
- De informatie "De kapel is een 'dependance' van de RK Parochie H. Nicolaas te Muiden. Er worden op zondag diensten gehouden (om 11.15 uur)" is niet meer actueel. Het gebouw fungeert niet meer als kapel maar wordt verbouwd tot een woning.

Dank voor uw tips! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen