Muiden

Plaats
Stad
Gooise Meren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

muiden_collage.jpg

Muiden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Muiden, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

NH gemeente Muiden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Muiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Muiden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Muiden

Terug naar boven

Status

- Muiden is een stad* in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2015.

* Gezien de grootte of beter gezegd kleinte van de kern, zou men deze kern vandaag de dag eerder als dorp kwalificeren. Maar men hecht lokaal aan de status van stad, die deze plaats al vele eeuwen heeft, dus conformerern wij ons daaraan. Wij zien in sommige lokale media dat men de plaats ook wel dorp noemt, maar de aanduiding stad is volgens ons toch nog wel het gangbaarst. Wettelijk hebben deze kwalificaties overigens sinds halverwege de 19e eeuw al geen consequenties meer, dus het is puur nog een gevoelsmatige kwestie.

- De gemeente Muiden omvatte naast de gelijknamige stad verder nog het dorp Muiderberg, de buurtschap Hakkelaarsbrug en het forteiland Pampus.

- Wapen van de voormalige gemeente Muiden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Amuthon, 1105 Muthen, 1244 Muden.

Naamsverklaring
Samenstelling van a, ontstaan uit aha* 'water' (hier mogelijk als riviernaam Aa) en muthon 'mond, monding' (met wegval van de nasaal, zogeheten noordzeegermaanse vorm, vergelijk het Nieuwengelse mouth).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Muiden ligt NNO van Weesp en grenst in het Z aan de A1 en in het N aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Muiden 251 huizen met 1.650 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 175/1.158 (= huizen/inwoners), dorp Muiderberg 46/290 en de buurtschappen Westzijde 13/101, Oostzijde 14/87 en Naardermeer 3/14. Vlak voor de fusie in 2016 had de gemeente ca. 2.600 huizen met ca. 6.500 inwoners, vrijwel gelijkelijk verdeeld over de gelijknamige stad en het dorp Muiderberg. Tegenwoordig* heeft de stad ca. 1.300 huizen met ca. 3.100 inwoners.
* Vóór de bouw van de wijk De Krijgsman, die anno 2019 in ontwikkeling is, waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Twee Muidens
Het oorspronkelijke Muiden lag noordelijk van de huidige stad. Het is door landverlies en overstroming in de toenmalige Zuiderzee verdwenen. Nog in de 20e eeuw was bij lage waterstand en harde, aflandige wind een enkele keer een waterput van de oude nederzetting zichtbaar. De verplaatsing landinwaarts moet vóór 1200 zijn gebeurd, omdat in dat jaar melding wordt gemaakt van de kerk van 'Altenmudhen'.(2)

Stadsrechten, stadsrechten en nog eens stadsrechten
In 1122 krijgt Muiden (tegelijk met Utrecht) stadsrechten van keizer Hendrik V, hoewel het hier wellicht alleen om enkele stedelijke rechten gaat. De nederzetting krijgt vóór 1285 in ieder geval stadsrechten van het Bisdom van Utrecht. Nadat het land waarin de stad ligt wordt geschonken aan graaf Floris V van Holland, verkrijgt de plaats in 1296 opnieuw stadsrechten, ditmaal van Floris V.

De zeesluis
Na een eeuw tevergeefse onderhandelingen tussen Holland en Utrecht was er nog geen overeenkomst om een nieuwe sluis aan de monding van de Vecht aan te leggen. De Vecht was voor Utrecht een belangrijke verbinding met de Zuiderzee. De oude sluis bij de buurtschap Hinderdam, ongeveer 5 kilometer landinwaarts, was in 1437 aangelegd en stond onder controle van Utrecht. In 1672 greep Holland haar kans; Utrecht was bezet door het Franse leger en met de bouw van de sluis in Muiden werd gestart.

De sluis had drie primaire taken, namelijk: (1) een schutsluis voor het scheepvaartverkeer tussen de Zuiderzee en Vecht, (2) de verdediging van het land tegen de Zuiderzee en tenslotte (3) een militaire functie. Muiden maakte onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie. In geval van inundaties was de beheersing van de inlaat van Zuiderzeewater essentieel. De sluis voorkwam ook het wegstromen van water uit die gebieden stroomopwaarts die waren geïnundeerd. In 1674 was de sluis klaar.

Het complex bestond uit een dubbelkerende schutsluis en aan beide zijden uitwaterings- annex spuisluizen. Het sluizencomplex had tot taak het water aan twee kanten te keren; zowel aan de zeekant bij vloed en aan de rivierkant bij eb. Voor de zekerheid kreeg de sluis een extra stel stormvloeddeuren die bij extreem hoog water werden gesloten. Scheepvaartverkeer was dan onmogelijk. Na het het opheffen van de vesting Muiden in 1926 en het afsluiten van de Zuiderzee door de Afsluitdijk in 1932 nam het belang van de sluis af. De sluis is nadien gemoderniseerd en wordt nu voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart.

Kruitfabriek
In een polder ten noorden van de trekvaart naar Diemen, even ten westen van de bebouwde kom, werd tussen 1702 en 2004 buskruit vervaardigd. De fabriek was bekend onder de namen Buskruitmolen, De Krijgsman en vanaf 1972 als Muiden Chemie. De bouw van de buskruitmolen in 1702 was het gevolg van de verdrijving van de gevaarlijke kruitproductie uit de stad Amsterdam. De vroedschap verleende in dat jaar een vergunning aan de Amsterdammer Reinier van Cuyk om op het grondgebied van de gemeente een kruitmolen te bouwen.

In de loop van de eeuwen vonden veel Muidenaren werk in de fabriek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog floreerde de fabriek. In 1919 werd de fabriek geliquideerd, maar in 1922 werd de productie hervat. Gaandeweg de 20e eeuw werd de schaal van de productie groter en groeide het stadje naar de fabriek toe. Slachtoffers en schade in Muiden bij ontploffingen leidden in toenemende mate tot verontwaardiging onder de Muidenaren. Zorgen over de veiligheid waren dan ook de belangrijkste oorzaak van de sluiting in 2004.

In de jaren tachtig werd de fabriek verdacht van illegale kruitleveringen aan Irak. Nadat die leveringen verboden werden en de kruitmarkt instortte, ging de fabriek in 1990 failliet. In 1991 werd de fabriek overgenomen en heropend door het Britse Royal Ordnance, een onderdeel van British Aerospace. Na een brand in 2001 werd besloten tot definitieve sluiting. Nadere informatie over de geschiedenis van de kruitfabriek te Muiden op de site Stelling van Amsterdam.(3)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Historische Kring Stad Muiden (HKSM) geeft 4x per jaar het blad Villa Amuda uit, waarin naast voor de stad belangrijke historische onderwerpen ook algemene historische onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn er 2 lezingen per jaar, worden er rondwandelingen gehouden onder leiding van gidsen van de HKSM en organiseert de HKSM de jaarlijkse Open Monumentendag in september. Iedere zaterdag van 11.00-13.00 uur zijn bestuursleden van de HKSM aanwezig in het Muizenfort (Vestingplein 1). Je bent dan van harte welkom om kennis te maken, bij te praten of vragen te stellen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de jaren negentig koopt ondernemer Rolf Visser het 72 ha grote terrein van de voormalige KNSF munitiefabriek aan het IJmeer. Hij wil er een wijk bouwen met ca. 1.100 woningen. Door protesten van omwonenden, verzet van oppositiepartijen en bezwaarprocedures kan hij zijn woningbouwplannen niet uitvoeren. In 2011 eist KNSF Vastgoed wegens contractbreuk 360 miljoen euro schadevergoeding van gemeente Muiden wegens gederfde inkomsten. In 2013 komen ontwikkelaar en gemeente tot een principebesluit over de bouw van 1.100 tot 1.200 woningen. Eind 2016 heeft de Raad van State het bestemmingsplan (na aanpassing) goedgekeurd, zodat het project van start kon gaan. Mede vanwege het grote woningtekort in Amsterdam en omgeving mag de ontwikkelaar nu 1.300 woningen realiseren in de nieuwe wijk de Krijgsman.

"De ontwikkeling betreft een ruim opgezette en landelijke woonwijk met daarnaast de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 28.380 m2 bvo (bruto vloeroppervlakte) aan commerciële en/of niet-commerciële functies. In het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman is aangegeven om welke hoofdgroepen van functies het gaat: detailhandel, horeca, cultuur en ontspanning, bedrijven, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en sport. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele zienswijzen ingebracht. Naar aanleiding hiervan heeft BRO in opdracht van de gemeente en KNSF Vastgoed II BV de quick-scan 'Muiden, analyse mogelijkheden en effecten voorzieningen De Krijgsman' (2014) uitgevoerd naar de mogelijkheden voor en effecten van de inpassing van de diverse soorten voorzieningen.

Op basis van de quick scan ziet BRO mogelijkheden voor het volgende programma: Detailhandel max. 2.000 m2 bvo. Hotel max. 8.000 m2 bvo. Overige horeca en cultuur en ontspanning max. 8.000 m2 bvo. Bedrijf, dienstverlening, kantoor max. 4.500 m2 bvo. Maatschappelijke voorzieningen en sport max. 8.750 m2 bvo. In de rapportage is dit ruimtelijk-functionele programma onderbouwd door middel van het uitvoeren van vraag-/aanbodanalyses en het doorlopen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. In het kader hiervan is het van belang dat wordt aangetoond dat er een (regionale) behoefte is aan deze voorzieningen, op kwalitatief en/of kwantitatief niveau. Een van de relevante aspecten in de analyses is (de ontwikkeling van) het draagvlak voor de beoogde voorzieningen. Dit gaat deels om sec inwonersaantallen en het bereik van voorzieningen (verzorgingsgebied), anderzijds vormt het unieke karakter van De Krijgsman een factor waar rekening mee wordt gehouden.

Voor de inwoneraantallen wordt in principe uitgegaan van de huidige inwoners van de kern Muiden, aangevuld met de toekomstige bewoners van De Krijgsman. De stad telt momenteel circa 3.200 inwoners. Op De Krijgsman is de ontwikke-ling van max. 1.300 woningen gepland, deze locatie zal uiteindelijk max. circa 3.000 inwoners tellen. Het basis draagvlak voor voorzieningen op De Krijgsman bedraagt hiermee naar verwachting circa 6.200 inwoners. Vanuit andere kernen in de omgeving (met name Muiderberg en Weesp) is de afstand te groot om deze tot het basis draagvlak te kunnen rekenen. Echter, voor bepaalde typen functies wordt er wel rekening gehouden met een toevloeiing vanuit deze kernen of verder weg." Aldus de inleiding van het gelinkte rapport.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Muiden heeft 56 rijksmonumenten (onder de link staan er 55, maar in 2020 is er een bijgekomen, waarvoor zie aan het eind van dit hoofdstuk).

- De RK Nicolaaskerk (Herengracht 83, met pastorie op nr. 82) is een kerk met neoclassicistische statige façade en stoeppalen, begin 19e eeuws. Tweeklaviers pneumatisch orgel met vrijstaande speeltafel, gebouwd door de firma Vermeulen en Ypma uit Alkmaar in 1927, met gebruikmaking van een substantiële hoeveelheid ouder pijpwerk uit het voorgaande instrument, gemaakt door P. Maarschalkerweerd in 1850. In het koor van de kerk een klok van Melchior de Haze uit 1686, diameter 39,2 cm.

- Hervormde (PKN) Grote Kerk of Nicolaaskerk (Kerkstraat 1), bestaande uit een romaanse tufstenen toren en een pseudobasilikaal schip en driezijdig gesloten lang koor, beide laatgotisch. De door de schipzijbeuken ingebouwde tufstenen toren, met hoeklisenen en rondboogfriezen en een door kantelen omgeven spits, dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 12e eeuw en is het restant van een romaans kerkgebouw dat veel lager was dan het huidige. Van de oorspronkelijke toreningang is nu nog slechts de rondboog zichtbaar; deze ingang werd waarschijnlijk reeds in het begin van de 13e eeuw dichtgezet in verband met een door de stijgende grondwaterstand noodzakelijk geworden ophoging van het omliggende terrein. Schip en koor verrezen in het begin van de 15e eeuw; het schip werd geheel met van de oude kerk afkomstige tufsteen bekleed, het koor gedeeltelijk. Elke avond om 21.00 uur luiden de kerkklokken. Dit gebruik stamt nog uit de tijd dat Muiden stadspoorten had. De klok werd geluid voor de poorten sloten, als teken voor de bewoners om naar huis te gaan voor het avondeten. In veel gevallen aten de mensen in die tijd 's avonds pap, vandaar de bijnaam 'papklok'.

- De voormalige Gereformeerde kerk uit 1890 op Hellingstraat 51 is in 1928 buiten gebruik gesteld omdat er een opvolger werd gebouwd aan de Singelstraat. Verbouwd tot woonhuis. Ook die opvolger, de voormalige Gereformeerde Singelkerk uit 1928 op Singelstraat 28 is - sinds 1999 - als zodanig buiten gebruik en herbestemd tot woonhuis.

- Rijksmuseum Muiderslot is een prachtig middeleeuws kasteel, in oorsprong gebouwd rond 1280 door graaf Floris V. Meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen in het kasteel vertellen de geschiedenis van het leven op het kasteel in de Gouden Eeuw, de tijd waarin de schrijver P.C. Hooft het kasteel bewoonde. Buiten kunt u genieten van het zicht op de haven van Muiden en van het vergezicht over de vroegere Zuiderzee. Ook de gerestaureerde historische pruimenboomgaard, de vestingwallen en de sier- en nutstuinen zijn een bezoek meer dan waard. Zie verder de uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het Muiderslot op de kastelensite van Mathieu Fannee.

De tuinen van het Muiderslot zijn ingericht naar 17e eeuws voorbeeld. Een heerlijke plek om te genieten en te onthaasten. De prachtige historische tuinen bij Rijksmuseum Muiderslot zijn zowel om van te genieten als om uit te eten. De kasteeltuinen staan vol (vergeten) groenten, kruiden, planten, vruchten en (eetbare) bloemen. Met de opbrengst uit de tuinen zijn in het kasteel eeuwenlang de heerlijkste maaltijden bereid. En nog altijd leveren de tuinen elk jaar een rijke oogst op. Over de bijzondere kasteeltuinen van het Muiderslot is in 2020 een boek verschenen. Leuk om zelf te lezen of cadeau te geven! Door aanschaf van het boek steun je Kasteel Muiderslot.

- Algemene Begraafplaats. - Rooms-katholieke begraafplaats.

- In december 2013 is de houten Vechthoeve uit 1899, lokaal ook bekend als het Pippi Langkoushuis, in zijn geheel 300 meter verplaatst naar Zorgboerderij Hoogerlust (waarvoor zie het hoofdstuk Links, kopje Zorg en welzijn). Het pand, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, moest plaats maken voor de te verbreden A1 en het aan te leggen aquaduct aldaar in de Vecht.

- "De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het stadscentrum. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van de stad. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij in 2018 de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Wie in het centrum op de Groote Zeesluis staat en in de richting van het IJmeer kijkt, ziet direct de identiteit van Muiden als havenstad. Wij vragen de gemeente daar met de grootst mogelijke zorg mee om te springen. In de nieuwbouwplannen die Heemschut heeft mogen zien m.b.t. de Schoutenwerf wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is in 2010 door de gemeenteraad aangenomen, op het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden. Nu we acht jaar later zijn, zijn er genoeg redenen om delen van het bestemmingsplan anders te bekijken. Wij menen dat met een bescherming van enkele gebouwen en objecten de identiteit van de Schoutenwerf behouden kan blijven.

Om dit kracht bij te zetten, hebben wij architectuurhistoricus Michiel Kruidenier van bureau De Onderste Steen gevraagd een analyse te maken van de werf. Kruidenier doet aan de hand van zijn onderzoek een aantal aanbevelingen, die wij overnemen. Wij vragen de ijzerwerkloods (1908), de timmerwerkplaats (1908) en de draaierij annex bankwerkerij (1922) aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wij vragen (delen van) de hellingbaan (jaren vijftig), de karhellingen (jaren zestig) en de lasloods (1964) waar mogelijk te integreren in de nieuwbouwplannen, als zijnde van cultuurhistorisch belang. Dit kan geregeld worden in aanvullende kaders voor de komende, en verwachte, vergunningprocedure. Wij vragen verder onderzoek te (laten) verrichten naar de monumentale waarde van de andere gebouwen van de voormalige Schoutenwerf aan de Hellingstraat, te weten: het magazijngebouw (1849), het poortgebouw annex kantoor (1916) en de voormalige directeurswoning (1844)." (aldus Heemschut in een nieuwsbericht d.d. 7-11-2018)

- Nieuwe rijksmonumenten worden nog slechts bij wijze van uitzondering toegekend, als er echt een bijzondere reden voor is. Dat is het geval in Muiden, waar in 2020 een nieuw rijksmonument is benoemd, namelijk de dubbele fortwachterswoning op Kazernestraat 6-8. De woning dateert uit het laatste kwart van de 19e eeuw en is gebouwd als onderkomen voor (gezinnen van) twee beambten die het exercitieterrein en de militaire gronden van de vesting bewaakten. De woning is van algemeen belang als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is ontworpen door C.R.T Kraijenhof. De vrijstaande dubbele geschakelde woning is in bakstenen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in een sobere neorenaissance stijl. De gebouwde objecten zijn aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie.

- "Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert en onderhoudt haar 'kunstwerken' met de grootste zorg. Een van onze mooiste kunstwerken is de Groote Zeesluis van Muiden (waarvoor zie ook het hoofdstuk Geschiedenis, red.). Deze sluis ondergaat anno 2020 een groot onderhoud, het eerste grote onderhoud sinds 1976. Om dit project niet zomaar voorbij te laten gaan, besteden we er aandacht aan in een korte driedelige videoserie. In deel 1 van dit videodrieluik leggen we uit wat er tijdens dit onderhoud allemaal is gebeurd en nog moet gebeuren."

- Gevelstenen in Muiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks op 21 juni nodigt het Muiderslot iedereen uit om met je eigen goedgevulde picknickmand de langste dag van het jaar te komen vieren bij het kasteel. Iedereen mag gratis naar binnen voor deze Midzomeravondpicknick op de vestingwallen of in de pruimenboomgaard. Voorwaarde voor toegang tot het terrein is dat je een (leuke) hoed draagt. Als bonus kun je uit volle borst meezingen met het koor De Meiden van de Kade uit Muiden. Zij zingen over ‘de havens, de liefde, de heimwee en de zee’.

- Muiden Pampus Muiden (MPM) (in een weekend begin november) is volgens de organisatie al sinds 1992 Nederlands leukste sloeproei-evenement (whalers, gig's etc.). Op zaterdag wordt Pampus tweemaal gerond en op zondag eenmaal. Er zijn diverse prijzen te winnen en omdat het de laatste wedstrijd van het seizoen is, worden ook de FSN-prijzen op het MPM-podium uitgereikt. De zaterdag wordt traditioneel afgesloten met een daverend feest en zondag na de wedstrijd wordt dit nog eens dunnetjes overgedaan. Op vrijdag is er een lounge avond.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Jachthaven
"De haven in de luwte van het Muiderslot is sinds 1933 de oudste jachthaven van de stad. Ooit was het de haven aan de Zuiderzee van de ‘Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging’. Inmiddels is het een echte haven van en voor Muiers. Het gros van de vaste liggers en de mensen op de wachtlijst komt dan ook uit de voormalige gemeente. Met 42 ligplaatsen is het verloop op de lijst niet groot. De inwoners die op de wachtlijst staan, moeten dus helaas bijna altijd wachten. Toch moedigt Jachthaven Stichting Muiden mensen uit de stad en het dorp Muiderberg die een schip bezitten aan zich in te schrijven bij de havenmeesters. We zoeken bij een vrijkomende plek een schip op de wachtlijst dat past op die plek.

Mensen met een vaste ligplaats liggen vaak jaren bij Jachthaven Stichting Muiden. Het kleine verloop in de haven maakt het daarom moeilijk om uitspraken te doen over de wachttijd. Populaire lengtes (tot 9 meter) wachten soms langer dan grotere of kleinere maten. Onze jachthaven is prachtig gelegen aan de oostoever van de Vecht, op een steenworp afstand van het Markermeer en direct aan het Muiderslot. We bieden 42 ligplaatsen voor vaste liggers en 25 tot 30 ligplaatsen voor passanten die willen overnachten. Kleine en grote schepen kunnen bij ons terecht. De diversiteit versterkt het gezellige kleinschalige karakter. Onze haven is open van 1 april tot 1 november. Tussen 08.00 en 20.00 uur staan onze havenmeesters Karin en Erik Baart klaar om u gastvrij te ontvangen en desgevraagd van brandstof (benzine en diesel) te voorzien."

- "In het voorjaar van 2021 is in de Diemerscheg een pilot met begrazing door waterbuffels gestart in het deel Waterlandtak-West W van Muiden. Onderzocht wordt of met natuurlijke begrazing de natuurdoelen kunnen worden behaald: het verbeteren van de natuurverbinding en het vergroten van de biodiversiteit. FREE Nature gaat de circa 8 dieren beheren. Leefgebied vergroten. De Waterlandtak-West is een voormalige snelweg, heringericht tot natuur. Het natte moerasgebied vormt de schakel tussen het Naardermeer en Waterland ten noorden van Amsterdam. De provincie Noord-Holland wil met deze nieuwe natuurverbinding het leefgebied van dieren vergroten. Het is de verwachting dat met name de otter en ringslang kunnen gaan profiteren van deze verbinding door het water. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “In 2020 bezocht ik Noordwaard in de Biesbosch om te zien hoe waterbuffels dat gebied onderhouden. Heel interessant om deze buffels in te zetten voor het ontwikkelen en beheren van natte natuurgebieden. Materieel zoals grasmaaiers kunnen hier namelijk niet worden ingezet. Ik kijk uit naar de resultaten van de waterbuffels in de Diemerscheg.”

Natuurlijke bio-engineers. De dieren grazen de begroeiing weg en kunnen eenvoudig door het water zwemmen. Waterbuffels verplaatsen zich tussen eilandjes en maken onderweg nieuwe paden en poeltjes door de drassige gebieden. Daarmee houden ze de natte verbindingszone open voor andere dieren. De waterbuffels onderhouden dus niet alleen het gebied, ze zijn ook de bio-engineers die het gebied gaan vormgeven. Meer biodiversiteit. Hoewel het er in Waterlandtak-West W van Muiden al groen uitziet, is de natuurwaarde nog niet erg hoog. Er is weinig variatie, omdat snelle groeiers (zoals wilgen) woekeren en de bijzondere planten dus geen kans krijgen. Waterbuffels houden de ongewenste planten kort, en maken zo ruimte. Een diversiteit aan planten kan gaan groeien en trekt vervolgens een diversiteit aan insecten aan, die weer van belang zijn als voedsel voor (jonge) vogels. Daarmee ontstaat een hele cirkel aan nieuw leven. FREE Nature beheert en verzorgt de waterbuffels. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten kunnen langs het natuurgebied excursies worden georganiseerd. Waterlandtak-West zelf is niet toegankelijk voor publiek.

Natuurontwikkeling Diemerscheg. Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over het grondgebied van de kernen Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden natuurverbindingen versterkt of komt er nieuwe natuur. Hiermee wordt het leefgebied van zeldzame planten, kleine (water)zoogdieren en water- en moerasvogels vergroot. Het project draagt bij aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een deel van de nieuwe natuur is compensatie voor de verbreding van de rijkswegen A1/A6 (Schiphol, Amsterdam en Almere). De provincie richt de gronden dusdanig in dat beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de gewenste natuurdoelen kunnen realiseren." (bron: Provincie Noord-Holland, februari 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Muiden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Muiden op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Muiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite van huis-aan-huiskrant Muider Nieuws. - Muider Nieuws op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Ons stadje vormde samen met Muiderberg een kleine gemeente met zo’n 6.000 inwoners. Nu maken beide kernen met Naarden en Bussum deel uit van de veel grotere gemeente Gooise Meren met ruim 56.000 inwoners. Daarmee is de kleinschaligheid verdwenen. Nu er in Muiderberg een Dorpsraad is gekomen, is er alle reden om in onze stad een gelijkaardig instituut in het leven te roepen. Stadsraad Muiden wil de afstand tussen de inwoners en het gemeentebestuur verkleinen. De Stadsraad is uitdrukkelijk geen politiek platform, maar biedt ruimte aan de 3.000 inwoners om hun stem te laten horen over alle belangrijke zaken die in onze stad spelen.

Hart voor onze leefomgeving. De Stadsraad komt op voor de collectieve belangen van de inwoners. Stoepen, straten, paden, plantsoenen en de vestingwallen moeten zorgvuldig worden onderhouden. Er moet oog zijn voor veilig verkeer, adequaat parkeerbeleid, praktische openbaar vervoer verbindingen en een schone openbare ruimte. Niet te vergeten: een gastvrije haven en een levendig stadshart. Overlast – ook van snelwegen en vliegverkeer – dient tot een minimum te worden beperkt. Voorts wil de Stadsraad bijdragen aan een correcte informatievoorziening over onderwerpen op de agenda van de gemeente, die impact hebben op de stad, de wijk of de buurt. Kortom, de leefomgeving ligt ons na aan het hart.

Hoe werkt de stadsraad? Met de gemeente Gooise Meren heeft de Stadsraad afspraken gemaakt in een overeenkomst (‘convenant’). De Stadsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in onze stad. Daarbij wil de Stadsraad een spreekbuis zijn van de inwoners. Wij zijn ‘oog en oor’ voor de gemeentebestuurders en fungeren als klankbord. De Stadsraad voert geregeld overleg met de (wijk)wethouders en heeft korte lijnen met het gemeentehuis. Tenminste een keer per jaar zal er een wijkschouw plaatsvinden. Stadsraad Muiden wordt door de gemeente financieel en ambtelijk ondersteund, maar opereert geheel zelfstandig. De Stadsraad is onderverdeeld in de wijken waaruit de stad is opgebouwd: Centrum, Mariahoeve, Noord-West, Zuid-West en de nieuwe wijk De Krijgsman. De wijkvertegenwoordigers hebben zitting in het bestuur van de Stadsraad.

Lid worden van de Vereniging Stadsraad Muiden. De Stadsraad is er voor elke inwoner van onze stad. Lid worden van de Stadsraad is niet noodzakelijk om actief te kunnen participeren, maar wordt wel gezien als een teken dat u de Stadsraad belangrijk vindt. De leden benoemen het bestuur en kunnen ook zelf bestuurslid worden. Omdat de gegevens van de leden bij ons bekend zijn, kunnen wij hen persoonlijk informeren over vergaderingen, lezingen, verkiezingen, etc. En hun mening vragen over allerlei zaken. De minimum leeftijd is 18 jaar en het lidmaatschap is gratis. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak.

Vrij binnenlopen voor bestuursvergaderingen. De maandelijkse bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor alle inwoners. Inspreken kan bij de onderwerpen die op de agenda staan. Voorafgaand aan elke vergadering wordt een ‘stadsinloop’ gehouden. U bent van harte welkom om binnen te lopen en met leden van de Gemeenteraad en de Stadsraad van gedachten te wisselen. Plaats en tijd worden tijdig bekend gemaakt op de website en in de lokale media. Leden van de Stadsraad krijgen rechtstreeks bericht." - Nieuws van de Stadsraad op Facebook.

- Stichting Muiden op de Kaart heeft als doel deze oude vestingstad te promoten, en het wonen in deze stad nog aangenamer te maken.

- Muziek: - Fanfare Crescendo is opgericht in 1896. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden om muzieklessen te volgen. De leerlingen worden opgeleid door gediplomeerde leerkrachten.

- De Meiden van de Kade zingen sinds 1999 de sterren van de hemel. Ze zingen over de wrede zee, het zware zeemansleven, verre havens en heimwee... Daarnaast brengen ze ook vrolijke en herkenbare liederen over het water en de zee van onder andere BLØF, De Dijk, Freek de Jonge en de 3 J’s.

- Sport: - SC Muiden is een omnisportvereniging, met afdelingen voor voetbal, handbal, futsal, en tafeltennis.

- Octopus Muiden is een roeiclub met een heren- en een dames-roeiteam.

- Volkstuinen: - Op de grond aan de Westbatterij langs de IJsselmeerdijk in Muiden werd al sinds 1955 getuinierd. Tuindersvereniging Westbatterij is opgericht in 1985. Sinds 1971 moest men zich aanmelden bij de directie van de KNSF, die de strook grond sinds dat jaar huurde van het Hoogheemraadschap. Daarvoor huurden tuinders direct van het Hoogheemraadschap. Na de sluiting van de kruitfabriek heeft de vereniging zich aangemeld als lid van de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders die de belangen van volkstuinverenigingen behartigt. In 2013 heeft de gemeente aangekondigd dat in dit gebied woonwijk De Krijgsman wordt ontwikkeld. Tuindersvereniging Westbatterij moest daarom worden 'uitgeplaatst' naar een andere locatie. In 2018 zijn ze verhuisd naar een nieuwe locatie op Zorglandgoed Hoogerlust (waarvoor zie het kopje Zorg hieronder). Dat ging niet van harte, omdat ze liever op hun oude locatie, een 'groen paradijsje', waren gebleven. Zie in dat kader de documentaire die NH Nieuws heeft gemaakt over het laatste jaar van de vereniging op de oude locatie. Sinds de verhuizing heet de vereniging Tuindersvereniging De Vechtoever.

- "Volkstuinvereniging Nooitgedacht te Muiden is een kleine, gezellige volkstuinvereniging met ruim 40 tuinen. Op het complex wordt natuurvriendelijk getuinierd. Dat betekent dat we geen chemische, maar uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wij produceren groenten, fruit en bloemen voor eigen gebruik. Een keer per jaar in september houden wij een Oogstmarkt waar wij deze en andere producten, zoals honing, jam en chutney voor een vriendelijke prijs verkopen. Op het complex staat een speciale mast met nest waarin elk jaar een torenvalkenpaar broedt en vier tot vijf jongen grootbrengt. Niet ver van de torenvalken hebben wij een viertal bijenkorven op het complex, die beheerd worden door een imker. En elk voorjaar komt er een zwanenpaar dat de jongen uitbroedt en grootbrengt. Ze beschermen de jongen met hun leven."

- Zorg: - "In 2009 zijn wij, André van der Galiën en Marijke Schwirtz, van start gegaan om van de boerderijlocatie Hoogerlust een zorglocatie te maken. Tot 2006 was deze boerderij onderdeel van een farmaceutisch bedrijf uit Weesp. Hierna zijn bestuurlijke partijen, zoals provincie Noord-Holland en Dienst Landelijk gebied, eigenaar van de boerderij geworden. Samen met deze bestuurlijke partijen en de gemeente Muiden is van deze boerderij een Zorgboerderij gemaakt, die tevens maatschappelijk toegankelijk is.

Men kan bij Zorgboerderij Hoogerlust (Weesperbinnenweg 7) het boerderijleven ervaren, iets leren en genieten van de natuur om ons heen. Maar natuurlijk kan men ook integreren met de zorgvrager binnen onze maatschappij. Zorgvragers hebben een grote rol in de praktische uitvoering van alle dagelijkse werkzaamheden. Wij werken samen met ondernemers en winkeliers uit Muiden en omgeving. Voor deze winkeliers verbouwen wij groenten en leveren wij diensten. Ook werken wij samen met de plaatselijke imker en hebben we een bijenschans op het terrein. Daarnaast verzorgen wij ook de kalveren en jongvee voor een bevriende melkveehouder."

- Welzijn: - "Welkom in Muiden / Muiderberg is een lokaal initiatief waarbij vluchtelingen en statushouders op een uitje naar onze mooie kernen worden getrakteerd. Wij doen dit met vrijwilligers en sponsoren. Het doel is om statushouders(gezinnen) in een andere omgeving kennis te laten maken met elkaar en met (Nederlandse) gezinnen in onze kernen, en om samen een leuke activiteit te ondernemen. Gericht op het aangaan van onderlinge contacten in een ontspannen sfeer en op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van zowel de statushouders(gezinnen) als de inwoners die hen ontvangen/verwelkomen. Niet meer en niet minder.

Voor de organisatie en invulling werken we nauw samen met het AZC Almere, gemeente Gooise Meren en de Kerk aan Zee. Deze partijen zorgen voor begeleiding en dat wij onze dagen zo effectief mogelijk kunnen aanbieden. Ook in 2019 is er door het jaar heen weer 5x een ‘Welkom in Muiden / Muiderberg'-middag. Ongeveer 40 statushouders (volwassenen en kinderen) uit gemeente Gooise Meren nemen dan samen met Muidense/Muiderbergse gezinnen deel aan een activiteitenprogramma. Naast georganiseerde activiteiten is er ook voldoende tijd voor ongedwongen contact, uitwisseling en gezamenlijk eten/drinken."

Reactie toevoegen