Medevoort

Plaats
Buurtschap
Helmond
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Medevoort

Terug naar boven

Status

- Medevoort is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Helmond. T/m 1967 gemeente Mierlo. Bij de annexatie van de gemeente Stiphout door de gemeente Helmond in 1968, is tegelijkertijd middels grenscorrectie een fors deel van het grondgebied van de gemeente Mierlo (551 ha met 5.454 inwoners) overgegaan naar de gemeente Helmond. Dit betrof o.a. het toenmalige dorp Mierlo-Hout (thans stadsdeel 't Hout) en de buurtschap Medevoort.

- De buurtschap Medevoort valt, ook voor de postadressen, onder de stad Helmond.

- De buurtschap Medevoort heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Medevoort.

Naamsverklaring
Lijkt te betekenen voorde 'doorwaadbare plaats' bij een mede 'grasland, weidegrond' (vergelijk Made). Op geen enkele kaart laat zich evenwel alhier een beek bespeuren, zodat voort hier mogelijk de betekenis 'droge weg door een vochtig gebied' heeft (vergelijk Zandvoort).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Medevoort ligt rond de gelijknamige weg (voor zover gelegen O van de weg Brandevoortse Dreef). De buurtschap ligt direct N en direct W van de stad Helmond, ZZW van het dorp Stiphout, N van het dorp Mierlo en O van het dorp Nuenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(2) komt de naam Medevoort nog niet voor, en op kaarten zien we de naam pas vanaf 1866 verschijnen. De nederzetting, of in ieder geval de plaatsnaam, lijkt dus nog betrekkelijk jong te zijn. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Medevoort Noord is in 2013 vastgesteld. Enkele citaten hieruit: "Als gevolg van verstedelijking is het gebied vanaf de vorige eeuw steeds meer geïsoleerd geraakt. Door de aanleg van de A270 Eindhoven - Helmond in 1973/1974 en vervolgens bedrijventerrein Schooten werd het Coovels bos afgesneden van de verder noordelijk gelegen boscomplexen. Aan de oostzijde van de Burgemeester Krollaan 1 werd in de jaren tachtig woonbuurt De Kroon gerealiseerd als onderdeel van stadsdeel 't Hout. De spoorlijn Eindhoven - Helmond is een barrière naar het zuiden toe. Door de aanleg van de woonbuurt Ashorst binnen de wijk 't Hout, Schutsboom en de Veste in de wijk Brandevoort en door de aanleg van de Brandevoortse Dreef werd het gebied ook aan de west- en zuidzijde van haar omgeving afgesneden.

De landschappelijke samenhang van het gebied wordt bedreigd door een aantal ontwikkelingen. De agrarische betekenis van het gebied marginaliseert steeds meer en er is sprake van een versnipperde, weinig rationele verkaveling. Gelijktijdig is er een spontaan proces op gang gekomen dat typerend is voor veel stadsrandzones. Feitelijk is hierdoor sprake van een verdere intensivering van het gebruik van het landschap: het houden van paarden als hobby. Gelijktijdig neemt de verstedelijking langs de randen van het gebied geleidelijk toe. In de loop der tijd zijn, aan de achterzijde van de Burgemeester Krollaan, op lege plekken in het bebouwingslint en ten westen van het lint nieuwe bouwkavels gerealiseerd, mede in het kader van ruimte voor ruimte.

In regionaal verband maakt het gebied onderdeel uit van het ‘zoekgebied verstedelijking’ en wordt tevens gesproken van de groene kwaliteit van het Coovels bos. Het landschap van en rondom het Coovels bos ligt op een korte afstand van de bebouwingsgrens en is hierdoor interessant voor recreatief medegebruik. Het gebied wordt gekenmerkt door een mozaïek van agrarische bouwpercelen en weilanden naast landelijke woonbebouwing in grote landgoedachtige tuinen. Op de particuliere percelen staan enkele beeldbepalende solitaire bomen, bosschages en houtwallen. Recreatieve groene fiets- en wandelpaden haken aan op dit gebied van belang. Met name de Medevoort, de Krollaan en de fiets- en wandelpaden parallel aan de Brandevoortse Dreef zijn in die samenhang belangrijk. De routes liggen in een groene omgeving of hebben een eigen groene aankleding. Ze maken als fijnmazig groen netwerk deel uit van de groenvoorzieningen van de stad. Parallel aan het spoor is het ‘ster’fietspad Helmond - Eindhoven gepland."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het hiervoor reeds vermelde bestemmingsplan wordt o.a. het volgende gesteld m.b.t. landschap, natuur en recreatie van het gebied Medevoort: "Dit gebied ligt op een noord-zuid georiënteerde dekzandrug die in het O wordt begrensd door het bekensysteem van de Aa en in het W door de Kleine Dommel. De Stiphoutse bossen en Strabrechtse Heide liggen op deze rug. De dekzandrug heeft een licht glooiend karakter. Dat betekent dat er lokaal laagten in voorkomen. Eén hiervan is het beekdal van de Schootense Loop. Deze beekloop, die dwars door het gebied loopt, mondt uit in de bredere Goorloop.

De Medevoort is een oud lint. Aan het lint liggen boerderijen in een onregelmatige lintopstelling aan de noord- en zuidzijde. De weg vormde de as van waaruit het gebied werd ontgonnen en was de verbinding vanuit de toenmalige agrarische buurtschappen Berenbroek, Diepenbroek en Kranenbroek naar de Haag en naar het gemeenschappelijke bos- en heidegebied verder naar het westen. Het Coovels Bos vormde de ZO uitloper van een uitgestrekt bos- en heidegebied waartoe de Geeneindse Heide, de Papenvoortse Heide, de Ruwe Putten en het Stiphouts Broek behoorden.

De recreatieve routes (Medevoort, Krollaan en Brandevoortsedreef) uit het beleidsplan stedelijk groen (BSG) staan dankzij het groene karakter op de bomenkaart van het Bomenbeschermplan. De westelijke planrand van het bestemmingsplan wordt gevormd door de Brandevoortse Dreef die ingeplant is als een laan van populieren.

Het gebied omgeving Krollaan heeft een relatief hoge natuurwaarde, mede door de ‘oude’ bebouwing en de grote tuinen. Hier zijn kansen voor verbetering van de natuurwaarde. Met name voor boerenzwaluw en huiszwaluw biedt het gebied qua landschappelijke inrichting goedemogelijkheden. Door de beoogde natuurvriendelijke inrichting van de Schootsenseloop wordt de natuurwaarde verder versterkt. Actueel worden in het gebied meer algemeen voorkomende amfibieën verwacht zoals de bruine kikker en de gewone pad, alsmede zoogdieren zoals het konijn, de mol en de rosse woelmuis."

- Een groot deel van het grondgebied van Medevoort valt onder de ecologische hoofdstructuur (EHS).

- De waterloop Schootenseloop wordt heringericht tot een ecologische verbindingszone (EVZ).

- Ook het Coovels Bos beoogt te worden heringericht, ter versterking van zijn ecologische functie. Het bos is genoemd naar het ondernemersgeslacht Coovels, dat o.a. eind 19e eeuw een 'stoombontweverij annex drogerij, snelblekerij en ververij' had in Helmond.

Reactie toevoegen