Grou

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

grou_plaatsnaambord_kopie.jpg

Grou is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

Grou is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

grou_op_kaart_openstreetmap.jpg

Grou is een groot, maar compact dorp, gelegen in de oksel van het Prinses Margrietkanaal aan de oostkant en de A32 aan de westkant, en met een omvangrijk buitengebied, met daarin de buurtschappen De Burd, Goatum en Suorein. (© www.openstreetmap.org)

Grou is een groot, maar compact dorp, gelegen in de oksel van het Prinses Margrietkanaal aan de oostkant en de A32 aan de westkant, en met een omvangrijk buitengebied, met daarin de buurtschappen De Burd, Goatum en Suorein. (© www.openstreetmap.org)

grou_collage.jpg

Grou, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Grou, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Grou..JPG

Grou en de watersport zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden

Grou en de watersport zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden

Grou (2).JPG

Hét pronkstuk van het dorp is de tegenwoordig Protestantse (PKN) Sint Piterkerk. De kerk is rond 1125 gesticht als katholieke parochiekerk voor een groot gebied rondom Grou.

Hét pronkstuk van het dorp is de tegenwoordig Protestantse (PKN) Sint Piterkerk. De kerk is rond 1125 gesticht als katholieke parochiekerk voor een groot gebied rondom Grou.

Grou. (2).JPG

Grou, een straatje met vissershuisjes

Grou, een straatje met vissershuisjes

Grou.JPG

Een mooi hoekje bij de kerk in Grou

Een mooi hoekje bij de kerk in Grou

Grou

Terug naar boven

Status

- Grou is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel.* In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim*, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.
* Van deze beide gemeenten was dit dorp de hoofdplaats.

- Onder het dorp Grou vallen ook de buurtschappen De Burd, Goatum en Suorein.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Vroeger was er ook een Nederlandse variant van deze plaatsnaam, namelijk Grouw. Sinds 1989 zijn de plaatsnamen in de sinds 2014 voormalige gemeente Boarnsterhim echter officieel - en alleen nog - Friestalig.

Oudere vermeldingen
13e eeuw de Growe, 1412 Grouwa, 1474 Grou, 1504 to Grow.

Naamsverklaring
Dorpsnaam en waternaam. Enerzijds neemt men growe 'groeve, geul' aan, hetgeen goed past bij een waternaam. Anderzijds ziet men - ten onrechte - verband met groede, groda 'aangeslibd land', Oudfries grêd (ontstaan uit growithô), bij het werkwoord groeien, maar de oude vormen vertonen geen -d-, zoals bij het Zeeuwse Graauw (1179 Grotha, 1198 Groda) wél het geval is.(1)

Terug naar boven

Ligging

Grou ligt Z van Leeuwarden. Het dorpsgebied omvat een compacte dorpskern met rondom een groot buitengebied. Het dorpsgebied grenst in het NO aan het grote natuur- en recreatiegebied De Alde Feanen, en in het Z aan de Wide Ie (voor 2007: Wijde Ee). In het dorpsgebied ligt het bekende Pikmar (voor 2007: Pikmeer), door het dorpsgebied loopt het Prinses Margrietkanaal. De dorpskern grenst in het W aan de A32. Het dorpsgebied loopt ook nog een stuk W daarvan, en grenst aan het dorp Jirnsum. De grens tussen beide dorp(sgebied)en wordt gevormd door de Kromme Grou in het N en daarop aansluitend de Boarne in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Grou 225 huizen met 1.429 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Dorpsarchief Grou (DAG) is sinds 2016 een werkgroep van vrijwilligers onder de vleugels van Pleatslik Belang (PBG). Doel van DAG: historische informatie bereikbaar maken voor bewoners en bezoekers; een trefpunt zijn voor het verzamelen en bewaren van historische informatie over ons dorp. Werkprogramma van DAG: onderhouden van een aantrekkelijke en interactieve website; beheren van een ‘lees- en werktafel’ op een centrale plek in het oude dorpscentrum; uitwisselen van informatie met bewoners en ‘kenners’ van ons dorp; overleg en samenwerking met organisaties die historische informatie verzamelen en beheren, zoals Stifting Grou, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Museum Hert fan Fryslân.

Uiteraard zijn wij begonnen met onze eigen kennis van het dorp, geschreven bronnen, persoonlijke fotoverzamelingen, kaarten en dergelijke. Daarnaast hebben we voor het fotoboek dankbaar gebruik gemaakt van de fotoverzameling van Bauke Lageveen en Stifting Grou. De filmfragmenten zijn door het Fries Film Archief voor ons op dvd gezet. En uiteraard spelen we graag leentjebuur bij de Facebookpagina 'Grou Eartiids', uiteraard onder vermelding van de oorspronkelijke inzender.

Draag bij aan het dorpsarchief! Heb je nog ergens oude foto's, ansichtkaarten, films of documenten over het dorp in een lade of kast liggen? Wie weet vult die informatie een leemte in onze kennis van de historie van Grou. Wij willen jouw materiaal graag kopiëren of scannen om daarmee onze website aan te vullen. Ook ingeplakt materiaal is welkom. Maar ook als je beeld- of tekstmateriaal wilt afstaan, vinden wij de juiste plek om het goed te bewaren, bijvoorbeeld: onze leestafel; Historisch Centrum Leeuwarden; Tresoar; Museum Hert fan Fryslân; andere archieven."

- Museum 'Hert fan Fryslân' (in het Nederlands: Hart van Fryslân) ligt midden in Grou, dat zelf ook in het ‘hart van Fryslân’ ligt. Je vindt er exposities over interessante typisch Friese of Grouster thema’s, zoals: Water, de Halbertsma’s en Sint Piter. Het museum is gevestigd op de benedenverdieping van het voormalige Raadhuis van de gemeente Idaarderadeel (zelstandige gemeente t/m 1983) op Stationsweg 1. Het gebouw is in 1942 ontworpen door architect A.J. Kropholler. Het beeldhouwwerk buiten en binnen is van de Friese beeldhouwer Tjipke Visser. De mooi versierde, fraai ingerichte en imponerende raadzaal doet nu dienst als trouwzaal en wordt ook gebruikt voor andere bijzondere gelegenheden. Vóór de herindeling van 2014 heette het museum De Trije Grietenijen, verwijzend naar de 3 gemeenten waar de gemeente Boarnsterhim in 1984 uit is ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg Leechlân is de verbinding tussen de dorpen Grou, Warten en Wergea. Inwoners hebben enkele decennia geijverd voor een fietspad langs deze weg, omdat het vooral voor de fietsende schoolkinderen nogal eens gevaarlijke situaties opleverde. Maar het was een kostbare klus. Kennelijk was er lange tijd geen geld voor. In 2016 is het Z deel van het fietspad aangelegd (= het deel tot aan de Greate Kritewei), en in 2019 het N deel (= van de Greate Kritewei tot aan Warten).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grou heeft 43 rijksmonumenten.

- Hét pronkstuk van het dorp is de tegenwoordig Protestantse (PKN) Sint Piterkerk (Kerkstraat 4). "De kerk is begin 12e eeuw (rond 1125) gesticht als katholieke parochiekerk voor een groot gebied rondom Grou. Het is de eerste kerk in dit gebied tussen enerzijds Aldeboarn en Wirdum, anderzijds tussen de oostelijke Middelzeedijk en Oudega. Het dorp moet toen welvarend zijn geweest dankzij landbouw en veeteelt en daaraan verwante beroepen, scheepsbouw en scheepsvaart, enz. Het was centraal en gunstig gelegen, dankzij de uitstekende bereikbaarheid over water. Landwegen ontbraken toen of waren zeer slecht. Bij de stichting speelde de Bisschop van Utrecht een belangrijke rol. De apostel Petrus werd in Utrecht bijzonder vereerd. Reeds in 1045 werd hier de Sint-Pietersbasiliek gewijd. Ook ons dorp kreeg als patroon Sint Pieter, in het Fries Sint Piter.

Zoals gebruikelijk bij kerkbouw in de middeleeuwen werd begonnen aan de oostzijde met het koor. Omdat dit koor geheel in tufsteen is uitgevoerd, dus blijkbaar vóór het gebruik van baksteen, moet hiermee in de 12e eeuw zijn begonnen. Van lieverlee bouwde men na het koor verder aan het kerkschip. In de oorspronkelijke en gaaf bewaarde noordgevel vinden we reeds baksteen in de raamomlijstingen en als versiering in lagen tussen het tufsteenmetselwerk. Waarschijnlijk is het schip aan de westzijde niet direct op de volle lengte voltooid, maar op een afstand van de latere toren tijdelijk provisorisch afgesloten. Pas in de 14e-eeuw begon men aan de toren te bouwen, die tijdelijk vrijstaand werd gebouwd van de kerk.

Na 1580, het jaar van de Reformatie, zal de kerk geschikt zijn gemaakt voor de Protestantse eredienst. Van beeldenstorm was hier bij ons weinig sprake. De Roomse elementen en schilderingen werden geleidelijk verwijderd en de muren gewit. Van verder ingrepen zal voorlopig geen sprake zijn geweest. De strijd met Spanje duurde onverminderd voort. Pas begin 17e eeuw was de strijd voorgoed beslist en ontwikkelde Nederland, met Friesland en Grou, zich tot een der welvarendste landen van de wereld. Toen werd de grote verbouwing begonnen, die de kerk, zowel wat het uitwendige als wat het interieur betreft, het aanzien gaf zoals dat nu is. In de zuidmuur, oorspronkelijk identiek aan de noordmuur, werd waarschijnlijk in 1640 begonnen met het inbreken van grote ramen. De Reformatie vroeg meer licht in de kerk. De zwaar geschonden gevel werd voor herstel geheel met kleine bakstenen ommetseld. Op de zonnewijzer geeft 1642 het jaar van de voltooiing van dit werk aan. De ingang van de kerk aan de zuidzijde dateert uit begin 16e eeuw. Tijdens de restauratie in 1992 zijn in zuid- en noorgevel oude ingangen ontdekt, die nu in het interieur zichtbaar zijn gelaten. In de buitengevels is hiervan niets meer te bespeuren.

Rechtspraak. Het koor was na de Reformatie in 1580 buiten gebruik en werd in 1653 door een hoge muur van de kerk afgesloten. Het kreeg de bestemming van Rechthuis van de Grietenij Idaarderadeel (1650-1830). De Grietenijen waren behalve bestuurscentra vooral rechtsgebieden. Het hoofd, de Grietman, was rechter over kleine civiele zaken en lichte misdrijven. Ernstige zaken kwamen voor het Hof van Leeuwarden. In het koor werd een verdiepingsvloer aangebracht, boven de rechtkamer, beneden wachtlokaal en gevangenis. In de 19e eeuw werd een ander Rechthuis in Grou betrokken. De benedenverdieping werd kosterswoning (1870), boven kwam een vergaderruimte, de kerkekamer. De grote ramen dateren uit die tijd. Ook hier weer tot herstel van de gevel een ommetseling met kleine baksteen. De koster betrok in 1965 de woning naast het catechisatielokaal, daarna werd de benedenkamer ook vergaderruimte.

De torens. De forse westertoren stamt uit de 14e eeuw. De toren heeft tien dubbele galmgaten gescheiden door een middenzuiltje van rode Bremer zandsteen. De westingang van de toren heeft in 1673 de huidige vorm gekregen. In het spitsboogveld boven de deur is een steen met wapens Burmania-Aylva en een 8-regelig gedicht dat herinnert aan het “rampjaar” 1672 en aan het in geschenk geven van “Eeskeboomen” voor het kerkhof door de scheidende grietman jhr. L. á Burmania. De bomen kwamen uit de tuin bij zijn slot in Cornjum. De toren ziet er zeer gaaf uit na de laatste en grondige restauratie, voltooid in 1965. De beide oude luidklokken in de toren, van 1636 en 1786, zijn in 1944 door de Duitse bezetter weggevoerd en helaas niet teruggekeerd. In 1945 en 1947 zijn nieuwe klokken gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda.

Het orgel. Reeds vóor de reformatie beschikte de kerk over een klein muurorgel. In 1654 bouwde orgelbouwer Willem Meynderts een groot orgel, het muurorgeltje werd daarbij eveneens ingezet (als ‘rugpositief’). Het orgel stond aan de westkant op de nog aanwezige galerij, waar nu zitplaatsen zijn. In 1853 werd dit orgel vervangen. Aan de oostzijde kwam een nieuwe galerij, ondersteund door twee gemarmerde Toskaanse zuilen en daarop een nieuw en groot orgel, gebouw door L. van Dam & Zn., de derde generatie Leeuwarder orgelbouwers Van Dam. Het is een mechanisch orgel met 23 stemmen, verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal. Het orgel, tegenwoordig mahonie gekleurd, is van 1908 tot 1992 zwart geschilderd geweest." De hervormden en gereformeerden in het dorp en buurdorp Jirnsum zijn in 2011 samen verdergegaan als protestantse gemeente in de Protestantse Kerk. (bron: Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, "een dorpskerk die er wil zijn voor iedereen".)

- Op een minicamping in het Leechlân N van Grou staat een maalvaardige paaltjasker, die eigendom is van een particulier. De molen is een gemeentelijk monument.

- De molens De Burd, Haensmole en Borgmolen liggen in buurtschap De Burd en worden daarom aldaar beschreven.

- Het voormalige Raadhuis van Idaarderadeel in Grou (Stationsweg 1) is in 1941/42 gebouwd naar een ontwerp van architect A.J. Kropholler. In het gebouw is onder andere Museum Hert fan Fryslân (voorheen De Trije Gritenijen) gevestigd. Het pand is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als bijzonder object voor de geschiedenis van de architectuur, in het bijzonder voor de verspreiding van de Delftse School-stijl, waarvan Kropholler indertijd een belangrijke vertolker was; vanwege de zeer hoge mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp; als schoolvoorbeeld voor het oeuvre van de architect; vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur, namelijk het herleiden van de functies aan de detaillering van het exterieur; vanwege de bijzondere betekenis van het object voor de verdere ontwikkeling van de dorpsuitbreiding; als beeldbepalend element voor het aanzicht van het dorp; vanwege de zeer hoge mate van gaafheid van het exterieur, het interieur en interieuronderdelen; vanwege de hoge mate van architectuurhistorische zeldzaamheid in Fryslân." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Dit raadhuis was overigens de opvolger van het - eveneens rijksmonumentale - raadhuis uit ca. 1870 op Raadhuisstraat 15. Dat pand heet tegenwoordig De Grietman.

- Aan de Burstumerdyk 1 ligt de zeer bijzondere Commandopost Grou uit de tijd van de Koude Oorlog. Het ca. 1.100 m2 grote bunkercomplex uit 1968 omvatte 4 commandoposten: de Kringcommandopost Bescherming Bevolking (KCBB), de Provinciale Commandopost Bescherming Bevolking (PCBB), het Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV) (voor de gemeente Leeuwarden) en het Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV). Bij de plannen voor de bouw en realisatie is er voor gekozen op deze locatie een gecombineerde commandopost te bouwen. Dat maakt de Commandopost uniek voor ons land. Het complex deed dienst als commandocentrum in tijden van oorlogsdreiging of bij andere grote calamiteiten. De commandopost is recentelijk gerestaureerd, begin 2017 heropend, en gedurende een aantal weekenden door het jaar heen te bezichtigen.

- Verscholen tussen de bomen, omgeven door weilanden, bevindt zich halverwege de weg tussen Grou en Warten het Mineralogisch Museum. De grote schuur van een oude boerderij is omgebouwd tot museum. In de voormalige stal is een doolhof van gangetjes aangelegd waarin vitrines een plaatsje hebben gekregen. Op de oude hooizolder zijn zitjes gemaakt en een leszaaltje en er zijn regelmatig wisselende exposities. Wat is er te zien? Vele vitrines zijn gevuld met mineralen met prachtige kleuren en vormen. Bergkristal, amethist, pyriet, zwavel, woestijnrozen en nog veel meer. Natuurlijk zijn er ook echte edelstenen zoals diamanten en robijnen. En ook fluorescerende mineralen. Enkele andere thema’s in het museum: versteend hout, dendrieten, geodes, meteorieten, zwerfstenen. De veertig vitrines op de begane grond belichten evenveel thema’s. In elke vitrine geeft een korte tekst uitleg over het moois dat te zien is. Bijvoorbeeld over de kleur of de vorm. Hoe is het ontstaan? Waar wordt het voor gebruikt? In het museumwinkeltje is een ruime sortering aanwezig van zowel ruwe mineralen als bewerkte mineralen en sieraden.

- Gevelstenen in Grou.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Grou Aktief verzorgt, met inzet van vele vrijwilligers, verschillende activiteiten, o.a.: Opening Watersportseizoen; Simmerdei, de dag na de start van het Skûtsjesilen in het dorp; het led-informatiebord in het dorp; de toeristische fiets-en wandelpontjes Gastvrij Grou en De Snoekcbears, en coördineert de Fietspontjesroute 'De 8 van Grou'."

- Tips m.b.t. 'dingen te doen' in Grou, op Facebook.

- In dit dorp doen ze niet aan Sinterklaas, maar vieren ze in februari het feest van Sint Piter. Hoe dat zit kun je lezen onder de link. In oktober 2018 is het Sint Piterfeest toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het Sint Piterkomitee heeft een jaar lang hard gewerkt om dit te realiseren. "We zijn erg blij dat het gelukt is om op deze eervolle lijst te komen. Mooi voor het Sint Piterfeest. Mooi voor Grou", aldus trotse voorzitter Piter ehh Peter van den Broek. Het Sint Piterfeest is sterk geworteld in het dorp kent een hele lange geschiedenis. Desondanks is het levend erfgoed, dat door de jaren heen met zijn tijd is meegegaan. Het actueel houden en toekomst geven zijn namelijk belangrijke aspecten in de borging van immaterieel erfgoed. Hiermee start ook een nieuwe fase van erfgoedzorg, volgens de richtlijnen van het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

- De Merenloop (weekend in maart), die ooit is begonnen als een simpele loop voor hardlopers, is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde voorjaarsklassieker (in 2018 alweer voor de 48e keer). Op zaterdag lopen de wandelaars, langs een ca. 16 dan wel 26 km lang parcours, waarbij langs de route van alles valt te beleven. Zondag is het eerst de eer aan de jongste jeugd op de 1,1 en 2,5 km. Daarna bikkelen de hardlopers van de 14 km; afzien in het aquaduct, baggeren over de polderdijk en klimmen over hekken. Het hoort er allemaal bij! De lopers die de schoenen liever iets schoner willen houden, kiezen voor de 5 of de 10 km.

- "Grou is een van de leukste watersportdorpen in Fryslân. De jaarlijkse Opening van het Watersportseizoen (weekend in april of mei) is het startsein voor een seizoen vol leuke activiteiten en feestelijkheden in het dorp, zowel op het water als in het centrum. Het watersportseizoen wordt traditioneel geopend door de Sylkeninginne (zeilkoningin) en haar hofdame. Aansluitend zijn er zeilwedstrijden, is het heerlijk snuffelen op de braderie in het centrum en vermaken de kinderen zich prima bij de kinderactiviteiten. 's Avonds zorgt de horeca voor een spetterende muzikale invulling. Het programma voor dit jaar vind je hier. Heb je vragen over bijvoorbeeld het programma, de braderie, activiteiten zeilkoningin en hofdame of het Aktief Magazine, neem dan gerust contact op met het secretariaat of stuur een mail naar grouaktief@hotmail.com. Wil je een plaats reserveren op de braderie tijdens Opening Watersportseizoen of Simmerdei? Stuur dan een mail naar braderiegrouaktief@gmail.com." Aldus de Commissie Opening Watersportseizoen op haar Facebookpagina. Voor een indruk van dit evenement zie ook de aankondiging van de Opening van het Watersportseizoen editie 2019.

- Op een zaterdag in april of mei is er jaarlijks de Roeisloepenrace Grou (in 2021 voor de 22e keer). "In 2021 genomineerd voor de FSN Hoofdklasse, 1e en 2e klasse Heren en Dames. Met deze nominaties rekenen wij weer op een groot deelnemersveld. De Roeisloepenrace is een race en training van ca. 20 km over het parcours van het prachtige natuurgebied 'de Alde Feanen'. Een race waarbij het aankomt op kracht en uithoudingsvermogen van de roeiers, op kundigheid en tactiek van de stuurlieden, en uiteraard op teamgeest. Onmisbaar voor het welslagen van de race is de inzet van vele instanties, brandweer, EHBO, commissieboten en tientallen vrijwilligers, die wij bij dezen hartelijk willen bedanken. Eveneens dank aan onze sponsoren en adverteerders in het glossy roeimagazine. Alle ingrediënten zijn aanwezig om weer een sportief en gezellig roei evenement te beleven. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, zodat het voor de toeschouwers op en om het water eveneens een prachtig schouwspel zal zijn. Namens het bestuur wens ik jullie allen een sportief en pracht roeispektakel in Grou met na afloop een gezellige en feestelijke prijsuitreiking in herberg Oer ’t Hout. Voorzitter David Reijntjes."

- "De FFF (Ferieniging Foar Folksformaken) is een vereniging die als doel heeft het organiseren van dorpsactiviteiten voor de inwoners van Grou. FFF organiseert jaarlijks de dorpsfeesten ('Groustermerke') in het weekend van de 2e zondag in september. De dorpsfeesten duren normaal van vrijdag tot en met maandag. Letterlijk vertaald betekent FFF de vereniging voor volksvermaken. Onze vereniging bestaat sinds 1920, heeft dus in 2020 het 100-jarig bestaan gevierd, en is een van de grootste verenigingen van het dorp."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Grou - Jirnsum - Friens - Reduzum - Idaerd (17 km). Door het weidse Friese landschap van de voormalige gemeente Boarnsterhim wandelend kom je door een aantal kleine, zeer karakteristieke Friese dorpjes en geniet je onderweg van de vele fraaie statige boerderijen. De wandeling gaat voor een groot deel over verharde paden en wegen.

- Het meertje Timertsmar (voor 2007: Timertsmeer), gelegen N van Grou in het Leechlân, is een natuurgebied en vogelreservaat, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Middels een vogelkijkhut kun je de vogels bekijken zonder ze te storen.

- In 2017 is de Natuur-, Speel- en Beleeftuin aan de Súdfinne gereed gekomen. Op het voormalige terrein van de Nijdjipskoalle is een prachtige groene speelplek aangelegd waar iedereen in bomen mag klimmen, hutten kan bouwen en lekker door de bosjes kan lopen over het blotevoetenpad. Kinderen kunnen tussen de kikkers en salamanders in het water staan. Er is een kabelbaan, en er zijn beachvolleybalvelden en een klimmuur. De bewoners van de Friesma State kunnen in een apart gedeelte tuinieren in speciaal voor hen op hoogte gemaakte plantenbakken. Volleybalvereniging Grouw '64 doet ook mee aan het initiatief. Zij hebben belijning, netten en speciale ballen voor het terrein aangeschaft. In de zomermaanden wil Grouw '64 op vaste avonden een beachvolleybalcompetitie houden, waar iedereen aan mee kan doen.

- "De Wereldwinkel heeft in 2019 het pand op Doorbraak 4 verlaten, het pand waar ze 9 jaar lang gevestigd is geweest. Het bleek onhaalbaar om als zelfstandige winkel door te gaan. Maar Stichting Wereldwinkel Grou gaat door met Fairtrade in het dorp. In het InformatiePunt (Halbertsmaplein 12) hebben we een doorstart gemaakt met prachtige Fairtrade woonaccessoires. Ook de populaire Dopper en de (h)eerlijke Tony’s Chocolonely zijn daar voortaan te vinden. En hiermee houdt het niet op. Samen met de campagne Fairtrade Leeuwarden blijft de stichting de verkoop van Fairtrade in het dorp stimuleren. Er zijn natuurlijk al veel FairTrade artikelen te verkrijgen in de supermarkten. En een mooie lijst bedrijven en organisaties kreeg een Fairtrade certificaat van Fairtrade Leeuwarden vanwege gebruik van Max Havelaar koffie en thee. Daarnaast werken we aan meer Fairtrade-artikelen in de lokale winkelschappen. Zo krijgt de klant de gelegenheid bewust te kiezen en zal de producent vanuit een eerlijke prijs kunnen bouwen aan hun toekomst."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Grou, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Grou (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Grou.

- Nieuws: - Online krant De Grouster. - Nieuwspagina Grousters op Facebook (met bijbehorende, aldaar gelinkte nieuwssite).

- Belangenoganisatie: - "Pleatslik Belang Grou (PBG) is een vereniging met ca. 900 leden, die al meer dan 30 jaar opkomt voor de belangen van het dorp en de Grousters. PBG is aanspreekpunt voor inwoners, voor maatschappelijke organisaties en ook voor de gemeente Leeuwarden. Op onze website belichten wij ontwikkelingen die van belang zijn voor iedereen die zich bij het dorp betrokken voelt. Heb je vragen, klachten of ideeën? Deel ze met ons. Samen maken wij ons dorp (nog) beter. Als inwoner kun je lid worden van onze vereniging. Je ontvangt dan van ons maandelijks een nieuwsbrief waarin je op de hoogte wordt gehouden van alles wat er in het dorp speelt."

- Onderwijs en kinderopvang: - "‘t Hummeltsjehonk is een locatie voor peuteropvang in Grou. De peuteropvang is er speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. Peuteropvang ‘t Hummeltsjehonk is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Op onze peuteropvang bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te voorkomen."

- "BSO Grou - Voetbalkantine is een gekwalificeerde buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar."

- Sport: - KV Mid Fryslân / Jansma Burdaard is een in 2012 opgericht topkorfbal initiatief, met leden uit Grou, Reduzum, Akkrum en Warten.

- "Volleybalvereniging Grouw ’64 bestaat al meer dan 55 jaar. De vereniging, met meer dan 100 leden, is een sportieve en gezellige club. In seizoen 2020-2021 spelen we met 7 dames- en 1 herenteam in de Nevobo-competitie. Naast de competitie is het ook mogelijk om recreatief te volleyballen. En niet te vergeten de jeugd: Grouw ’64 heeft 2 jeugdteams spelend in de competitie. Onze thuisbasis is sporthal De Twine."

- Zorg en welzijn: - "Fidesta It Hofke is een kleinschalige woon-zorg-voorziening, waar aan mensen met een verstandelijke beperking, die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. In Grou biedt It Hofke individuele begeleiding en ondersteuning aan een groep zelfstandig wonende cliënten. It Hofke is een zo huiselijk mogelijke plek waar veiligheid, gezelligheid en aansluiten bij een ieders mogelijkheden voorop staat. De cliënten kunnen hier samenkomen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Er wordt gezorgd voor zinvolle dagbesteding en er is ruimte voor het stellen van vragen en het krijgen van advies. Cliënten kunnen ook begeleiding krijgen vanuit hun eigen huis. De cliënten worden op een laagdrempelige deskundige wijze begeleid en gestimuleerd mee te doen aan het “gewone” leven, waarbij een beperking niet op de voorgrond komt te staan in het contact. Ook hulp in de huishouding en hulp bij de administratie vallen onder deze begeleiding. De meeste cliënten wonen in de directe omgeving van het It Hofke, maar ook mensen uit omringende dorpen worden thuis begeleid."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Grou.

Reacties

(1)

BOARNSTERHIM ADEMT

Ochtendnevel rijst uit boerensloten
strekt witte grillige vingers uit
belust om al zoekend te grijpen

de verijlde zwevende dampen
omvatten met zonneglans verblijd
het gaarne bezochte dorp Grou
strijken vluchtig langs strenge muren
waarachter papieren en kunstwerken
verhalen van de geschiedenis
der beminde Friese grond
begeven zich tussen wandelaars
krioelend en vol verrassing

tenslotte zijn ze verloren
boven het knipogende Pikmeer
dalen doelloos kringelend neer
vinden langzaam verdwijnend
geborgenheid en bemoediging
bij zachtzinnige klapperzeilen

die vergane lucht
herboren als blanke avonddamp
bedekt eindeloze weiden
broedt wachtend leven uit.

Op 9 oktober 1951 ben ik geboren in Terherne, in de gemeente Utingeradeel, die later bij Boarnsterhim is ondergebracht. Omdat Boarnsterhim ook is herverdeeld en als gemeente niet meer bestaat, is dit gedicht een laatste eerbetoon.
Zelf woon ik al heel lang in Breda, maar heb nog steeds band met de Friese grond.

Reactie toevoegen