De Burd

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

De Burd

Terug naar boven

Status

- De Burd is een buurtschap en eiland in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Buurtschap De Burd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Grou.

- Buurtschap De Burd heeft geen plaatsnaamborden. Er is wel een vrijwel gelijkluidende straatnaam (namelijk Burd), maar daar hebben wij ter plekke met Google StreetView vreemd genoeg geen straatnaambordjes van kunnen ontdekken, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je deze buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Bird. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap en het eiland De Burd liggen NO van Grou en grenzen in het W aan het Prinses Margrietkanaal en het Pikmar (Pikmeer), in het Z aan de Peanster Ie (Peanster Ee) en de Wide Ie (Wijde Ee), in het O aan De Grêft (De Gracht) en in het N aan de Tryehûstersleat. De buurtschap ligt rond de weg Burd, de vakantiewoningen in het Z liggen aan wegen genaamd Djerreblom en Snoekeblêd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Burd 8 huizen met 39 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 woningen (deels boerderijen) met ca. 40 inwoners. Verder nog enkele tientallen woonboten en idem vakantiewoningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het gebied in het centrum van Grou bij de Minne Finne* wordt anno 2019 herontwikkeld** (zie ook het rapport 'Ruimtelijke onderbouwing Minne Finne'). Zo komen er een aantal nieuwe huizen. Er liggen ook nog drie woonarken. De projectontwikkelaar wil die verplaatsen naar een landtong op het eiland De Burd, ZW van de 35 recreatiewoningen op de Súderburd. De eigenaren van de recreatiewoningen zijn tegen de komst van de woonarken. Ten eerste zou het ten koste van de natuur gaan. "De arken moeten passen in het landschap. De eis is dat ze wegvallen in de natuur. Dan heb je hoge begroeiing nodig. Dan krijg je dus bomen. Het gekke is dat het volledige bomengebied bij de herinrichting van Swette-De Burd onlangs is weggehaald. Er moest meer weidelandschap komen, zodat de wind vrij spel krijgt voor de watersport", aldus Sietse de Vries namens de omwonenden.
* Dat is het sinds jaar en dag afgesloten groene gebied ten oosten van de Volmaweg.
** Nadat diverse andere bebouwingsplannen in de voorgaande 15 jaar niet van de grond zijn gekomen.

Wethouder Hein de Haan vindt dat men daar op zich wel een punt mee heeft, maar stelt: "Dat geldt voor iedere plek. Het gaat om de herinrichting van Grou. Je gaat op zoek naar een plek waar ze ingepast kunnen worden. Als je die plek vindt, moet je kijken wat er moet gebeuren om ze in te passen." Een ander bezwaar is de toegankelijkheid. De Vries: "In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het eiland. Toen is met de gemeente en provincie afgesproken dat iedereen er vrij gebruik van mag maken. Dat gebeurt nu ook, want watersporters kunnen hun boot aanleggen aan de steigers van de Marrekrite. Wanneer er straks woonarken liggen, kan dat niet langer. Dan wordt dat opgegeven door de gemeente."

Het derde bezwaar is dat de bewoners van de recreatiewoningen bang zijn voor 'verstening' van de locatie: "In het nieuwe bouwbesluit staat dat je een woonark mag inruilen voor een vast huis. Dan zou dit dus door een projectontwikkelaar bebouwd mogen worden." Provincie en gemeente hebben meerder e locaties onderzocht en vinden dit, alles overwegende, toch de beste locatie in relatie tot de natuur. Volgens De Vries zijn er echter genoeg alternatieven, ook in de buurt, zonder dat er veel aanpassingen hoeven te komen: "Je kunt heel simpel naar de andere kant van het water. Daar is een eiland met bos en er is ruimte." De gemeenteraad moet er, in principe eind april 2019, nog een besluit over nemen. Zie voor de motivaties ook het rapport "Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing 3 woon- en recreatiearken naar De Burd" (oktober 2018). (bron en voor nadere informatie zie Omrop Fryslân, 15-4-2019. Zie en beluister ook de video resp. de 2 audiofragmenten aldaar)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spinnenkopmolen De Burd (voorheen Koopmansmolen) bemaalde de gelijknamige polder (voorheen Polder Koopmans). De molen heeft lang stilgestaan en raakte daardoor in verval. In 2005 heeft de toenmalige gemeente Boarnsterhim de molen grondig gerestaureerd. Sindsdien is hij weer maalvaardig.

- Spinnenkopmolen de Haensmole bemaalde vanouds de Gallelannen maar maalde later alleen nog voor de prins, zoals dat in molentermen heet. Vanouds lag de molen op de hoek van het Pikmar en het Prinses Margrietkanaal. In 2004 werd de molen slachtoffer van een nogal bizar ongeval; een uit koers gelopen binnenvaarttanker liep op de wal en overvoer daarbij de molen, die als gevolg daarvan vrijwel geheel werd verwoest. De molen zou worden herbouwd, maar liefst wel op een veiliger plek. Hij is in 2007 herbouwd op eiland De Burd.

- Achtkante grondzeilder de Borgmolen bemaalde oorspronkelijk de polder De Nije Borgkrite. Door de ingebruikname van een elektrisch gemaal in 1954 werd de molen overbodig. Door het dempen van de boezemsloot klonk de grond sterk in en kwam de molen steeds schever te staan. In 2008 is de molen gerestaureerd en ca. 500 meter van de oorspronkelijke locatie, in een geschiktere 'biotoop', herplaatst. De nu weer maalvaardige molen is sindsdien op vrijwillige basis regelmatig in bedrijf.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De aanleg van het Prinses Margrietkanaal heeft een W stukje van het eiland 'afgesneden'. Hierop is nu camping Yn 'e Lyte gevestigd. Dit deel is inmiddels door een brug verbonden met het dorp Grou. Het eiland is vanaf deze camping bereikbaar met de veerpont De Burd.

- De afgelopen jaren is De Burd heringericht. Grote delen zijn al jaren in beheer bij It Fryske Gea, maar er zijn ook particuliere natuurbeheerders. Door de herinrichting is de Noarderburd (ook wel Noarder-Burd) opgewaardeerd als weidevogelgebied en heeft de Súderburd (ook wel Súder-Burd) grotendeels een recreatieve functie gekregen. Als meest ingrijpende maatregel is een deel van de Súderburd vergraven tot een nieuw meer dat nu een verbinding vormt tussen de Tijnje en de Sytebuorster Ie. Daarnaast is de gehele kade rondom het eiland verlegd en opgehoogd.

- Het herinrichtingsproject Swette-De Burd is in mei 2019 officieel afgesloten. In 2000 is het herinrichtingsplan vastgesteld. Daaruit volgden 3 uitvoeringsmodules, enkele losse projecten en een ruilverkaveling van circa 1.800 hectare. De ruilverkaveling vond grotendeels in het Swettegebied plaats - om de landbouwstructuur te verbeteren - en voor een deel op De Burd. Daar is ruim 260 hectare van de in totaal circa 500 hectare natuur heringericht. De bestuurscommissie en Wetterskip Fryslân voerden samen een groot oever- en kadeproject uit. Ook was er ruimte voor recreatie. Bijvoorbeeld de inrichting van het recreatie-eiland Eagehoek, de aanleg van keersluisjes die vaarroutes in de zomer bereikbaar maken, en het ontgraven van 25 hectare nieuw vaarwater: het Suderburds Wiid. (bron: Provincie Fryslân, 15-5-2019)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer De Snoekcbears vaart alleen in de zomermaanden over de Grêft van Sitebuorren naar het eiland De Burd v.v. Voor dagen en tijden zie de link. Zie ook de videoreportage van GPTV over het pontje.

Reactie toevoegen