De Burd

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

De Burd

Terug naar boven

Status

- De Burd is een buurtschap en eiland in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap De Burd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Grou.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Bird. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap en het eiland De Burd ligt NO van Grou en grenst in het W aan het Prinses Margrietkanaal en het Pikmar (Pikmeer), in het Z aan de Peanster Ie (Peanster Ee) en de Wide Ie (Wijde Ee), in het O aan De Grêft (De Gracht) en in het N aan de Tryehûstersleat. De buurtschap ligt rond de weg Burd, de vakantiewoningen in het Z liggen aan wegen genaamd Djerreblom en Snoekeblêd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap De Burd 8 huizen met 39 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 woningen (deels boerderijen) met ca. 40 inwoners. Verder nog enkele tientallan woonboten en idem vakantiewoningen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 en 2016 is De Burd heringericht. Grote delen zijn al jaren in beheer bij It Fryske Gea, maar er zijn ook particuliere natuurbeheerders. Door de herinrichting is de Noarder-Burd opgewaardeerd als weidevogelgebied en heeft de Súder-Burd grotendeels een recreatieve functie gekregen. Als meest ingrijpende maatregel is een deel van de Súder-Burd vergraven tot een nieuw meer dat nu een verbinding vormt tussen de Tijnje en de Sytebuorster Ie. Daarnaast is de gehele kade rondom De Burd verlegd en opgehoogd.

- De aanleg van het Prinses Margrietkanaal heeft een W stukje van het eiland 'afgesneden'. Hierop is nu camping Yn 'e Lyte gevestigd. Dit deel is inmiddels door een brug verbonden met het dorp Grou. De Burd is vanaf deze camping bereikbaar met de veerpont De Burd.

Reactie toevoegen