De Burd

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

De Burd

Terug naar boven

Status

- De Burd is een buurtschap en eiland in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Buurtschap De Burd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Grou.

- Buurtschap De Burd heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kan de straatnaam Burd je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Bird. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap en het eiland De Burd liggen NO van Grou en grenzen in het W aan het Prinses Margrietkanaal en het Pikmar (Pikmeer), in het Z aan de Peanster Ie (Peanster Ee) en de Wide Ie (Wijde Ee), in het O aan De Grêft (De Gracht) en in het N aan de Tryehûstersleat. De buurtschap ligt rond de weg Burd, de vakantiewoningen in het Z liggen aan wegen genaamd Djerreblom en Snoekeblêd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Burd 8 huizen met 39 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 woningen (deels boerderijen) met ca. 40 inwoners. Verder nog enkele tientallen woonboten en idem vakantiewoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spinnenkopmolen De Burd (voorheen Koopmansmolen) bemaalde de gelijknamige polder (voorheen Polder Koopmans). De molen heeft lang stilgestaan en raakte daardoor in verval. In 2005 heeft de toenmalige gemeente Boarnsterhim de molen grondig gerestaureerd. Sindsdien is hij weer maalvaardig.

- Spinnenkopmolen de Haensmole bemaalde vanouds de Gallelannen maar maalde later alleen nog voor de prins, zoals dat in molentermen heet. Vanouds lag de molen op de hoek van het Pikmar en het Prinses Margrietkanaal. In 2004 werd de molen slachtoffer van een nogal bizar ongeval; een uit koers gelopen binnenvaarttanker liep op de wal en overvoer daarbij de molen, die als gevolg daarvan vrijwel geheel werd verwoest. De molen zou worden herbouwd, maar liefst wel op een veiliger plek. Hij is in 2007 herbouwd op eiland De Burd.

- Achtkante grondzeilder de Borgmolen bemaalde oorspronkelijk de polder De Nije Borgkrite. Door de ingebruikname van een elektrisch gemaal in 1954 werd de molen overbodig. Door het dempen van de boezemsloot klonk de grond sterk in en kwam de molen steeds schever te staan. In 2008 is de molen gerestaureerd en ca. 500 meter van de oorspronkelijke locatie, in een geschiktere 'biotoop', herplaatst. De nu weer maalvaardige molen is sindsdien op vrijwillige basis regelmatig in bedrijf.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 en 2016 is De Burd heringericht. Grote delen zijn al jaren in beheer bij It Fryske Gea, maar er zijn ook particuliere natuurbeheerders. Door de herinrichting is de Noarder-Burd opgewaardeerd als weidevogelgebied en heeft de Súder-Burd grotendeels een recreatieve functie gekregen. Als meest ingrijpende maatregel is een deel van de Súder-Burd vergraven tot een nieuw meer dat nu een verbinding vormt tussen de Tijnje en de Sytebuorster Ie. Daarnaast is de gehele kade rondom De Burd verlegd en opgehoogd.

- De aanleg van het Prinses Margrietkanaal heeft een W stukje van het eiland 'afgesneden'. Hierop is nu camping Yn 'e Lyte gevestigd. Dit deel is inmiddels door een brug verbonden met het dorp Grou. Het eiland is vanaf deze camping bereikbaar met de veerpont De Burd.

Reactie toevoegen