Donkerbroek

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

donkerbroek_collage.jpg

Donkerbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Donkerbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

donkerbroek centrum [640x480].jpg

Donkerbroek centrum

Donkerbroek centrum

Donkerbroek..JPG

Donkerbroek met de Laurenstsjerke.

Donkerbroek met de Laurenstsjerke.

Donkerbroek.JPG

Donkerbroek aan de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Donkerbroek aan de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Donkerbroek. (2).JPG

De Laurenstsjerke van de andere kant bekeken met de dubbele klokkenstoel in Donkerbroek.

De Laurenstsjerke van de andere kant bekeken met de dubbele klokkenstoel in Donkerbroek.

Donkerbroek

Terug naar boven

Status

- Donkerbroek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Donkerbroek vallen ook de buurtschappen Bovenveld, De Koelanden, Drie Tolhekken (deels), 't Hoogezand en Moskou en een groot deel van de buurtschap Petersburg. Bij elkaar zijn dit 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1408 Duncbrueck, 1500 Dumbroeck, 1508 Dunckerbroeck, 1509 Dombroeck, 1567 Donckerbrouck.

Naamsverklaring
In de 16e eeuw komt regelmatig Dombroek als naam voor deze plaats voor. De oude vorm wijst op donk 'zandige opduiking in moerassig terrein'. Door volksetymologie aan het bijvoeglijk naamwoord donker gekoppeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Donkerbroek ligt NW van Oosterwolde, ZO van Drachten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Donkerbroek 124 huizen met 669 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende sites, literatuur en instantie:

- Beschrijving van de geschiedenis van Donkerbroek op de lokale dorpssite. Plus op dezelfde site nog een aantal artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp.

- Geschiedenis Donkerbroek op de site Stellingwerf Heemkunde, met o.a. kaartjes en toelichting op alle straatnamen in het dorpsgebied.

- Het boek 'Donkerbroek, de laatste 100 jaar' is voor slechts €7,50 verkrijgbaar bij Bloemenhuis Carin.

- Verder kun je op afspraak terecht bij Anne J. van der Helm, die Documentatiecentrum Donkerbroek beheert, met o.a. alle artikelen uit kranten van de afgelopen 250 jaar waar het dorp in voorkomt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Donkerbroek beschrijft de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Bestemmingsplannen en Beheersverordeningen Donkerbroek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Donkerbroek heeft 7 rijksmonumenten.

- Donkerbroek heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De Gereformeerde kerk (Herenweg 72) (sinds eind 2013 Sintrumtsjerke geheten) en de Hervormde kerk (G.W. Smitweg 5), met klokkenstoel met 2 klokken en monumentaal kerkorgel, behoren beide tot de Protestantse Gemeente Donkerbroek - Haule.

- Gevelstenen in Donkerbroek.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Actief Donkerbroek organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder.

- HD Tentfeest Donkerbroek (weekend in juli).

- Sinds 2009 is hier jaarlijks een Iepenloftspul (september).

- Elke 5 jaar is er een schitterend Dorpsfeest in Donkerbroek. Met veel activiteiten, een optocht, een daverend tentfeest en nog veel meer. De eerstvolgende keer is van 7 t/m 9 september 2018.

- Oudejaarsvereniging De Nachtdravers is opgericht in 1968, aanvankelijk met als doel om het vandalisme tijdens de jaarwisseling in Donkerbroek tegen te gaan. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot een vereniging die zich middels diverse evenementen en activitetien met veel energie inzet voor het dorp. Ze plaatsen ieder jaar in december een grote kerstboom in het dorp, geven jaarlijks giften aan het dorp, de ouderen kunnen ieder jaar op oudejaarsdag ’s morgens bij de Nachtdravers koffiedrinken, ze geven de ouderen en zieken in het dorp ieder jaar een presentje en/of een bos bloemen, op oudejaarsdag organiseren ze een kindermiddag, en na de jaarwisseling geven ze een show op de brug. Deze dag wordt altijd afgesloten met een feest voor het hele dorp in het dorpscafé. Al met al een actieve vereniging dus, die ieder jaar weer vol energie werkt aan een geslaagde oudejaarsdag en -nacht.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van Donkerbroek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De N381 Drachten - Drentse grens is in 2015 en de voorgaande jaren heringericht (deels verlegd, deels verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken met max. snelheid van 100 km/u). De leefomgeving voor flora en fauna die hierdoor wordt aangetast, moest elders in de omgeving worden gecompenseerd. Zo zijn in 2012 langs de Tsjonger bij Donkerbroek 2 poelen aangelegd voor de poelkikker, en langs de Peelrug, 't Hoogezand en de Tsjonger zijn zandruggen aangelegd om de dassen extra mogelijkheden te geven voor het graven van dassenburchten.

Maar het was niet alleen 'halleluja'; inwoners in het buitengebied Z van de dorpskern van Donkerbroek, met name rond de Balkweg, de Tjabbekamp en 't Hoogezand, ervoeren door de bocht ter plekke in de weg en de onderbrekingen in de geluidswal 's avonds en 's nachts een soort 'flitslichten' van het over de N381 rijdende verkeer. Verder hadden ze last van het klapperende geluid van de dekzeilen van vrachtwagens. De Provincie wilde de geluidswal wel verlengen, maar had hier geen wettelijke verplichting toe omdat het kennelijk toch aan de normen voldeed, en kon ook de verkoop van de hiervoor benodigde grond door de eigenaar niet afdwingen. Toch is men het daar in 2017 over eens kunnen worden. De geluidswal is aan de oostzijde 300 meter verlengd; aan de westzijde 150 meter. Ze zijn beplant met bladhoudend groen, zodat ze ook in de winter licht en geluid tegenhouden. Verder betreuren de omwonenden in kwestie natuurlijk dat het ondanks de genoemde maatregelen geen 'stiltegebied' meer is, wat het voorheen was.

- Donkerbroek is sinds 2016 een fiets-/voetgangersbrug, vissteiger, picknicktafel voor mindervaliden en recreatieterrein rijker. Bovendien is de Opsterlânske Kompanjonsfeart dankzij het Friese Meren Project gebaggerd en voorzien van nieuwe walbeschoeiing. Hierdoor is wederom een deel van de gebiedsontwikkeling rondom de N381 klaar. Vanaf het water gezien heeft het dorp een metamorfose ondergaan. Aannemer Jansen Venneboer legde de nieuwe fiets-/voetgangersbrug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart aan. Onderaannemer De Boer en de Groot legde een vissteiger aan ter hoogte van de Vicariestraat. Evenals een picknicktafel voor mindervaliden en recreatieterrein met kanosteiger aan de Petersburg.

- Z van Donkerbroek, tussen de Opsterlânske Kompanjonsfeart en de Balkweg (eeuwenoude weg naar Makkinga) ligt een uitgestrekt bos, genaamd: De (neen, niet: Het) Wandelbos van Ontwijk. Aanvankelijk was het veel kleiner. Aanplant was er niet alleen in de 19e eeuw, maar tot in de Tweede Wereldoorlog vond er jaarlijks een zekere aanplant plaats door de schooljeugd. Bij de ingang aan de Vaart Oostzijde bevindt zich het door Remelius Lucius Fruitier de Talma gestichte Huize Ontwijk. Voordien woonde zijn vader Sjoerd G. in een huis op dat plekje. Beide Fruitier de Talma’s zorgden voor de aanplant in de eerste helft van de 19e eeuw. In de Wandelbos is een wandelroute van ca. 3,5 km. Ook tref je daar een grote zwerfsteen aan met de namen van notabelen uit het dorp die in 1927 bos en huis hebben aangekocht om verkoop in delen door nazaten van de Talma's te voorkomen.

- In 2015 is een wandelpad aangelegd vanaf de Tjabbekamp naar het Bos van Ontwijk. Hierdoor kunnen wandelaars, naast de bestaande ingang, ook vanaf de Tjabbekamp beginnen aan een wandeling door het Bos van Ontwijk. Bovendien kan nu een grotere ronde van ongeveer 5 kilometer worden gelopen. Sinds 2016 kan ook het pad langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart aansluitend op deze route worden bewandeld.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Donkerbroek op Facebook.

- Film over Donkerbroek anno 1954 deel 1 (27 min.). - Deel 2 (20 min.). - Film anno 1964 (27 min.).

- Mooie actuele foto's uit Donkerbroek.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Donkerbroek.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Donkerbroek (van de afgelopen jaren) in de Drachtster Courant.

- 'Burgemeester': - Iedere 5 jaar wordt er een 'Burgemeester' gekozen die het dorp bij allerlei gelegenheden vertegenwoordigt en promoot. Voor 2017-2021 hebben de Nachtdravers Sietse Dijkstra als Burgemeester benoemd, die op het moment van benoeming 30 jaar was en daarmee de jongste Burgemeester van Donkerbroek ooit is.

- Onderwijs: - Basisschool 't Startblok. - Basisschool De Peggebult. Anno 2018 zijn onderzoeken gaande naar een fusie van de beide scholen. Fusie wordt wenselijk geacht omdat de leerlingenaantallen teruglopen en De Peggebult dan op korte termijn van 4 naar 3 naar 2 klassen zou teruggaan, wat weleens tot opheffing zou kunnen leiden, omdat voortzetting niet alleen materieel - het pand is verouderd en grote investeringen voor zo'n kleine school zijn niet te verantwoorden - maar ook pedagogisch dan niet meer verantwoord is. En zo zijn er nog veel meer argumenten, o.a. dat alle kinderen uit Donkerbroek op één school beter is voor de sociale cohesie, en dat het vormgeven van een integraal kindcentrum (met kinderopvang erbij), wat momenteel de trend is, ook een stuk makkelijker is in te passen in één grotere school in plaats van op twee kleine. Meer enkelvoudige klassen in plaats van combinatieklassen is ook beter, mede met het oog op de toekomst waar dat een grotere rol gaat spelen. En het personeel is flexibeler in te zetten naar gelang ieders talenten en behoeften. De intentie is om de fusieschool te realiseren door verbouwing en uitbreiding van de locatie van 't Startblok.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1945. - Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1922 en kan bogen op een rijke geschiedenis. Het is vandaag de dag nog altijd een levendige club van piepjonge tot wat belegener blazers. - Gospelband Sinjael heeft deze naam gekozen om Gods woord als signaal bij de mensen te brengen. De teksten worden, evenals de muziek, door de groepsleden zelf geschreven en zijn zowel Nederlands- als Friestalig.

- Sport: - Omnivereniging SV Donkerbroek omvat de afdelingen voetbal, gymnastiek (met ook freerunnen en volleybal) en korfbal.

- Overige verenigingen: - Toanielselskip Spilersnocht is formeel opgericht in 2002 maar bestaat in de praktijk al sinds 1977. De vereniging heeft ca. 30 leden plus nog een aantal vrijwilligers. Jaarlijks verzorgen zij een toneelvoorstelling op het toneel van restaurant Het Witte Huis of ergens anders op locatie. Incidenteel wordt er ook elders opgetreden. Maar ook zet Spilersnocht zich in voor andere projecten: in het verleden hebben spelers zich bijvoorbeeld uitgegeven als Lotus-patiënten tijdens EHBO- en brandweeroefeningen en is deelgenomen aan Eenakter-festivals.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Donkerbroek.

Reactie toevoegen