Oud Ootmarsum

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Oud Ootmarsum Plaatsnaambord.jpg

Oud Ootmarsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

Oud Ootmarsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

Oud Ootmarsum en Nutter Paddenstoel.jpg

Buurtschappen worden op richtingwijzers, zoals de ANWB-paddenstoelen, vaak vergeten. In deze omgeving gelukkig niet: op deze ANWB-paddenstoel staan drie buurtschappen: Hezingen, Nutter en Oud Ootmarsum.

Buurtschappen worden op richtingwijzers, zoals de ANWB-paddenstoelen, vaak vergeten. In deze omgeving gelukkig niet: op deze ANWB-paddenstoel staan drie buurtschappen: Hezingen, Nutter en Oud Ootmarsum.

Oud Ootmarsum klootschiethandel [640x480].JPG

Oud Ootmarsum heeft de grootste klootschietvereniging van Nederland. Het is dus ook niet verwonderlijk dat hier een klootschiethandel is gevestigd. Voor de liefhebbers draaien ze op verzoek hun hand ook niet om voor het afdraaien van je kloten.

Oud Ootmarsum heeft de grootste klootschietvereniging van Nederland. Het is dus ook niet verwonderlijk dat hier een klootschiethandel is gevestigd. Voor de liefhebbers draaien ze op verzoek hun hand ook niet om voor het afdraaien van je kloten.

Oud Ootmarsum Laagsestraat.jpg

Oud Ootmarsum, boerderij aan de Laagsestraat

Oud Ootmarsum, boerderij aan de Laagsestraat

Oud Ootmarsum Laagsestraat II.jpg

Oud Ootmarsum, boerderijen aan de Laagsestraat

Oud Ootmarsum, boerderijen aan de Laagsestraat

Oud Ootmarsum

Terug naar boven

Status

- Oud Ootmarsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- Oud Ootmarsum heeft een eigen postcode (7637) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het is dus een formele 'woonplaats', hoewel het direct aan Ootmarsum grenst en het daar geografisch en praktisch gezien als buurtschap ook wel onder valt. Formeel is het echter een aparte plaats omdat het voor 2001 onder de gemeente Denekamp viel en daarmee formeel niet onder (de toen nog gemeente) Ootmarsum kón vallen.

- (1) stelt dat onder het 'dorp' Oud Ootmarsum ook de buurtschappen Nutter, Hezingen, Ottershagen en Postelhoek (bestaande uit Achterpostel en Voorpostel) zouden vallen. Dit is niet correct. Nutter is formeel, net als Oud Ootmarsum en Agelo, een aparte 'woonplaats' met eigen postcode en woonplaatsnaam. Gedrieën worden ze in de praktijk wel als buurtschappen van Ootmarsum gezien. Dus deze drie plaatsen kun je in die zin als 'hiërarchisch gelijkwaardig' beschouwen. Ook Hezingen is formeel een aparte 'woonplaats' met eigen postcode en woonplaatsnaam, die ook nog eens onder een andere gemeente valt (Tubbergen) en alleen daarom al hiërarchisch niet onder (Oud) Ootmarsum kan vallen. In de praktijk wordt Hezingen als buurtschap van het dorp Vasse beschouwd.

En Ottershagen en Postelhoek worden in de provincie-atlas Overijssel (2) niet als buurtschap benoemd maar 'slechts' als veldnaam (en Ottershagen is ook een natuurgebied, zie hieronder onder het kopje Landschap etc.). Wat niet wegneemt dat men het ter plekke best als buurtschap zou kunnen beschouwen (is dat het geval?, red.). Maar wij hebben ze tot heden in geen enkele andere bron als buurtschap beschreven gezien. In Postelhoek, NO van Oud Ootmarsum, rond de Postelhoekweg, liggen de boerderijen Voorpostel en Achterpostel. Restaurant Postelhoek ligt aan de zuidzijde van Postelhoek op de hoek van de Laagsestraat en Ottershagenweg. Het restaurant ligt binnen de bebouwde kom van de buurtschap Oud Ootmarsum.

- De buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) en geen - voor doorgaans buiten de bebouwde kom gelegen buurtschappen - witte.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Oald Oatmöske.

Spelling
De plaatsnaam wordt soms met koppelteken geschreven, maar formeel (d.w.z. op de plaatsnaamborden, in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie [BAG]) is de spelling zonder koppelteken (hoewel de spelling met koppelteken eigenlijk taalkundig te prefereren is, zie daarvoor punt 6E onder deze link).

Oudere vermeldingen
1384 Olde Oetmarsum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud Ootmarsum ligt direct ten noorden van de stad Ootmarsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oud Ootmarsum 48 huizen en 245 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oud Ootmarsum is, zoals de naam al suggereert, de voorloper van het huidige stadje Ootmarsum (hoewel Henk Eweg het daar in zijn artikel Ootmarsum, een grensstadje met bisschoppelijke signatuur niet mee eens is. Zie pag. 127. Uit het artikel blijkt ons overigens niet waaróm hij het daar niet mee eens is).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Gebiedsuitwerking Oud Ootmarsum - Nutter worden de wenselijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, landbouw, water en natuur en recreatie voor de komende jaren voor deze kernen integraal in kaart gebracht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud Ootmarsum heeft 4 rijksmonumenten: 2 archeologische monumenten (grafheuvels en urnenveld) en 2 vakwerkschuren.

- Oud Ootmarsum heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Heuvelhof is een kruidentuin met een oppervlakte van 6.000 m2.

- Ottershagen is een rijk weidevogelgebied, gelegen in de buurtschap Oud Ootmarsum. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden en er zijn ook geregeld tureluurs, veldleeuweriken en kemphanen te zien. "Maar het gebied is kwetsbaar", zegt boswachter Rob Meulenbroek van Natuurmonumenten. "Dat bleek voorjaar 2015 uit de tegenvallende broedresultaten. Het is nodig om het gebied groter te maken en meer grip te krijgen op de waterhuishouding." De vele kuikens kregen bijna geen kans om groot te worden, want bunzingen en hermelijnen wisten Ottershagen goed te vinden.

Doordat het een bijzonder goed muizenjaar was, werden er ook meer kleine roofdieren geboren. Want waar voedsel is, gaat het aantal nakomelingen omhoog. "En als de muizen op zijn, dan vormen de weidevogelkuikens een gemakkelijke prooi”, aldus Meulenbroek. "Dan zie je dat Ottershagen kwetsbaar is door zijn kleine afmetingen. Bunzingen en hermelijnen hebben ruige bermen en slootkanten nodig, om zich op een veilige manier te verplaatsen. Als het weidevogelgebied enkele malen groter zou zijn, dan hadden we een veel grotere weidevogelkern en zouden de rovers meer aan de randen blijven."

Daar komt bij dat Natuurmonumenten de waterhuishouding van Ottershagen nu nog niet optimaal kan maken voor de weidevogels. Dat komt doordat er tussen de percelen van Natuurmonumenten ook percelen liggen van andere eigenaren. Het weidevogelbeheer luistert nauw. In de lente wil je een aantal weken een hoog grondwaterpeil, zodat de bodemdiertjes omhoog komen. Daarna moet het peil weer wat lager. De vogels maken hun nesten op de wat hogere koppen in het gebied. Het is ideaal als ze daar omheen voldoende voedsel kunnen vinden.” Vanuit een observatiehut in Ottershagen kun je de vogels goed bekijken zonder ze te storen.

Begin 2019 zijn in natuurgebied Ottershagen een aantal maatregelen doorgevoerd die de overlevingskansen voor weidevogelkuikens moeten helpen verbeteren. De maatregelen komen voort uit een ontwikkelingsplan dat is gemaakt in samenwerking tussen LTO Noord-afdeling Noord Oost Twente, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, de wildbeheereenheid, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum en coöperatie Gebiedscollectief Noord Oost Twente. Een van de uitgevoerde maatregelen is het aanpassen van de plasdras-gedeelten in het gebied. Die bevatten diepere watergeulen en waren daardoor aantrekkelijk geworden voor ganzen. De ganzen verdreven de weidevogels. De plasdras is nu veel minder diep gemaakt en bovendien is de windmolen die water het gebied inpompte vervangen door een elektrisch pompje, waarmee de waterstand veel beter is te regelen. Omdat bomen en struiken kunnen fungeren als uitkijkpost voor roofvogels zijn in het gebied Ottershagen de houtsingels met opgaande bomen, zoals eiken, omgevormd naar hakhoutsingels. Ook is er een schrikdraadraster geplaatst met als doel vossen tegen te houden.

- "In 2011 was het laatste broedgeval van grauwe kiekendieven in Overijssel. In 2020, bijna tien jaar later, heeft er weer een paartje succesvol gebroed, nabij Oud Ootmarsum. De grauwe kiekendieven kozen daar voor een perceel extensief grasland in natuurgebied Ottershagen van Natuurmonumenten, een gebied speciaal ingericht voor broedende weidevogels. De jongen waren twee vrouwtjes en een mannetje die alle drie goed op gewicht waren en zich in alle opzichten goed ontwikkelden. Op 16 augustus 2020 zijn de drie jonge grauwe kiekendieven voor het laatst in Ottershagen waargenomen. Ze zullen daarna zijn begonnen aan hun lange reis naar het overwinteringsgebied in de Sahel in Afrika. Of de kiekendieven in 2021 weer zullen terugkeren is nog maar de vraag. In het verleden is gebleken dat dit zeker niet vanzelfsprekend is. Met hoopvolle verwachting wordt uitgekeken naar het volgende broedseizoen."

- In december 2018 is de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) begonnen met de sanering van haar 'locatie Tubbergen', gelegen in het onder Oud Ootmarsum vallende deel van natuurgebied Springendal* (direct NO van de kruising van de wegen Uelsendijk en Springendal). Hierbij is uitgebreid overleg geweest met Staatsbosbeheer. In hoofdlijnen kan het project worden opgedeeld in 4 fasen, namelijk de voorbereidingen van het werkterrein, het verwijderen van het bos, het afgraven van de vervuilde grond en het herstel van het terrein. Daarvan zijn de eerste twee fasen anno maart 2019 uitgevoerd.
* Delen van dat natuurgebied vallen namelijk ook onder de buur-buurtschappen Hezingen en Nutter.

De ecologische deskundige heeft toen aangegeven dat het werkterrein nog niet vrijgegeven kon worden voor de laatste twee fasen, omdat de beschermde kamsalamander en levendbarende hagedis op het terrein onder de boomstobben overwinteren. Daarom mogen deze stobben in die periode niet gerooid worden en kan het terrein niet afgegraven worden. De beschermde diersoorten moeten eerst uit hun winterslaap ontwaken en naar andere plekken trekken. Daarna moet om het gehele werkterrein een amfibieënscherm worden geplaatst, zodat de dieren niet meer terug kunnen komen. De werkzaamheden worden daarom uitgesteld tot begin september 2019. Ook voor de natuur is dit de meest geschikte periode voor het uitvoeren van de sanering, die dan nog ongeveer twee maanden duurt. In de tussenliggende periode worden wel maatregelen getroffen om te zorgen dat de beschermde diersoorten niet meer naar het werkterrein kunnen terugkeren. (bron: NAM, 13-3-2019)

Terug naar boven

Links

- Media/nieuws: - Lokale Omroep Oud Ootmarsum L3O.

- Sport: - Klootschietvereniging Oud Ootmarsum is met ruim 130 leden de grootste klootschietvereniging van Nederland.

- Klootschiethandel Oud Ootmarsum is het adres voor al je klootschietmateriaal: straat-, veld-, zet- en slingerkloten van zowel hout, kunststof, rubber, PU als nylon. Tevens kun je bij hen terecht voor het afdraaien van je kloten.

Reacties

(1)

Ik ben in de oorlog in Nutter nr. 16 geweest,en kom 5 dagen naar Ootmarsum. Met de bejaardenbond, ik ben nu 88 jaar.
Ik wil kijken of ik nog buurten herken. Of er nog nazaten zijn van de fam. Stob waar ik geweest ben in de oorlog.
Dat zou ik op prijs stellen. Ik weet wel dat het ver lopen was naar de kerk op zondag.
En aan de overkant van de boerderij waar ik was had je een café-restaurant met speeltuin.
Ik wil daar gaan wandelen en zien waar het toe leidt.

Reactie toevoegen