Nuijeneind

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Nuijeneind

Terug naar boven

Status

- Nuijeneind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Nuijeneind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Nuijeneind heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1492 aent noyeneijnde, 1794 Nuyeneind, 1838-1857 Nuveneind, 1840 Nieuweind, 1865 Nieuweneind.

Naamsverklaring
"Betekent bij het nuije 'nieuwe' eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt', ter onderscheiding van Geneneind en Mathijseind."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nuijeneind ligt rond de gelijknamige weg, direct W van het dorp Bakel, NNO van de stad Helmond, OZO van het dorp Aarle-Rixtel, ZO van het dorp Beek en Donk en Z van het dorp De Mortel, ZZO van het dorp Gemert en ZW van het dorp De Rips.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nuijeneind omvat ca. 20 huizen (plus ca. 350 recreatiewoningen) met ca. 50 inwoners (dat is uiteraard exclusief de vooralsnog gedoogde en daarmee vooralsnog formeel niet-legale permanente bewoning op Recreatiepark De Kanthoeve).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Ook op Recreatiepark De Kanthoeve aan het Nuijeneind in Bakel speelt al jarenlang de discussie rondom permanente bewoning. In het verleden werd permanente bewoning gedoogd/toegestaan. Na 1997, toen de gemeenten Gemert en Bakel en Milheeze fuseerden, werden veranderingen in dit gemeentebeleid zichtbaar. In 2004 werd door de gemeente Gemert-Bakel het besluit genomen handhavend te gaan optreden tegen permanente bewoning. Een aantal bewoners kregen een individuele (niet overdraagbare) gedoogbeschikking voor het leven en een andere groep bewoners ontving een tijdelijke gedoogbeschikking tot permanente bewoning voor een periode van 8 jaar. Voor alle andere bewoners gold: “het moment van vertrek komt dichterbij”.

Het mag duidelijk zijn dat wij als VvE* De Kanthoeve absoluut geen voorstander zijn van een handhavingsbeleid gericht op het tegengaan van permanente bewoning. Uiteraard nemen we deze stelling in omdat wij daar direct belang bij hebben. Er zijn echter hele legitieme redenen om vóór permanente bewoning van Recreatiepark De Kanthoeve te zijn (ook als buitenstaander) (deze redenen kun je lezen onder de hieronder gelinkte pagina, red.). Sinds 2010 is het bestuur van VvE De Kanthoeve op een zeer constructieve wijze in gesprek met het gemeentebestuur over de herontwikkeling van Recreatiepark De Kanthoeve. Deze gesprekken verlopen in een open sfeer met begrip voor elkaars standpunten. Het goede nieuws is dat we het gezamenlijke doel hebben om te komen tot een toekomstvaste oplossing. Het doel van VvE De Kanthoeve: Recreatiepark De Kanthoeve herontwikkelen tot woonwijk binnen de gemeente Gemert-Bakel. De weg daar naartoe is lang en niet gemakkelijk. Het bestuur van VvE De Kanthoeve blijft strijden voor een positieve toekomst voor ons park. Het doet ons goed om te zien dat de discussie rondom permanente bewoning van recreatieparken landelijk steeds meer aandacht krijgt. In dit onderdeel van onze website delen wij alle relevante artikelen uit de landelijke media met u die betrekking hebben op permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen."
* VvE = Vereniging van Eigenaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Dit Landschappelijk Inpassingsplan is opgesteld ter begeleiding van een aanvraag tot woningsplitsing op locatie Nuijeneind 18. De woning is een voormalige bedrijfswoning en monumentwaardig. Het beeldbepalende karakter van de boerderij, de bijgebouwen en de directe omgeving is beschreven in een redengevende beschrijving uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant. Door middel van een goede landschappelijke inpassing komen de beschreven cultuurhistorische bijzonderheden extra tot hun recht. Tevens zal het agrarisch bouwvlak omgezet worden naar de bestemming “wonen en groen”. Door middel van een berekening volgens STIKA-normen wordt aangegeven in hoeverre dit plan bijdraagt aan de gevraagde kwaliteitsverbetering.

Landschap. In het “Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel” worden vijf landschapsgroepen onderscheiden: Beekdalgebied / Occupatiegebied / Eerste heideontginningen / Jonge ontginningen / Landbouwontwikkelingsgebied. De locatie Nuijeneind 18 ligt in het gebied van de eerste heideontginningen. Kenmerkend is de afwisseling van openheid en beslotenheid. De open akkers en weilanden worden afgewisseld met kleine en grotere bospercelen. Dit zorgt voor een mozaïekstructuur. De ontgonnen percelen werden omzoomd met elzenheggen en houtwallen. De percelering is regelmatig. Hier zijn een bochtig wegenpatroon, met aan de wegen monumentale bebouwingen en een grillig verkavelingspatroon kenmerkend. Nog steeds is vanaf de weg de bolvorm van de oude akkers waarneembaar. Sommige met zeer steile akkerranden. In de huidige situatie is de kleinschaligheid sterk afgenomen. Het Beeldkwaliteitplan streeft naar een versterking van de kleinschaligheid door het handhaven en het aanbrengen van beplantingen. De beplantingen dienen te bestaan uit gebiedseigen soorten (berk, eik, lijsterbes, vuilboom) en het gaat met name om erfbeplantingen en kavelgrensbeplantingen.

Uitgangspunten. Het hoofduitgangspunt is aan te sluiten op het Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel. In het Beeldkwaliteitplan worden richtlijnen gegeven per landschapsgroep om daarmee de eigenheid van de verschillende landschapsgroepen extra te benadrukken. Door het aanbrengen van hakhoutsingels aan de perceelsgrenzen wordt de kleinschaligheid van het gebied versterkt. Daarnaast dient de cultuurhistorische waarde van het pand (inclusief bakhuis en waterput) en de locatie te worden versterkt door: Handhaven solitaire bomen van eerste orde grootte. Zicht vanaf de weg op het monumentale pand en het voorerf. Door minder gave gevels van het pand te camoufleren komt de nadruk op de fraaie historische delen van het pand te liggen. Het historische beeld van de monumentale boerderij zal extra tot uiting komen bij een visuele eenheid (rust) van het voorerf. Er wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen soorten. De singels zijn 5 meter breed en bestaan uit drie rijen.

Toelichting op het plan. De huidige erfbeplanting van Nuijeneind 18 is zeer fraai. Het sluit aan op de historische sfeer die er heerst. Dit wordt veroorzaakt door de beeldbepalende boerderij met bakhuisje en waterput. Komende vanuit het oosten ervaart men eerst de oude bolvormige akkers en de oude monumentale boerderijen langs de weg. Mede deze ervaring draagt bij aan de cultuurhistorische beleving op het erf. Het is van belang dat naar buiten toe het erf een eenheid is, horende bij de beeldbepalende boerderij. Een sterke visuele tweedeling zou storend zijn. Het spreekt voor zich dat de oude eiken die er staan gehandhaafd blijven. Zij zijn mooi dik van stam, maar ook fraai van vorm. De beukenhagen, de beukenbomen en het bosje op het erf zijn karaktervolle beplantingselementen die behouden blijven. Dit Landschappelijk Inpassingsplan voorziet in een aanvulling van de beukenhagen. Daarnaast komt er aan beide erfgrenzen een hakhoutsingel. Door aan beide kanten te kiezen voor eenzelfde beplantingstype wordt de eenheid van het voorterrein versterkt. Richting de openbare weg gaan de singels over op beukenhagen om de opkijk op dit cultuurhistorisch waardevolle ensemble niet te belemmeren." Aldus enkele citaten uit de 'Toelichting Landschappelijk Inpassingsplan Nuijeneind 18' (2018).

- Dankzij het feit dat het pand op Nuijeneind 7 in 2019 te koop heeft gestaan, kun je met deze video het exterieur en interieur van dit pand bekijken.

Reactie toevoegen