Mathijseind

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

mathijseind_straatnaambord.jpg

Mathijseind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze. De buurtschap valt onder het dorp Bakel. (© www.sinds1980.nl)

Mathijseind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze. De buurtschap valt onder het dorp Bakel. (© www.sinds1980.nl)

Mathijseind

Terug naar boven

Status

- Mathijseind is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Mathijseind heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1433 aen mattyseyndt, 1838-1857 Matijseind, 1865 Mathijseind.

Naamsverklaring
"Samenstelling van eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt' en de persoonsnaam Mathijs."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mathijseind ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt W van het dorp Bakel, NO van de stad Helmond, ZO van de dorpen Aarle-Rixtel en 'Beek en Donk', Z van het dorp De Mortel en ZZO van het dorp Gemert. De weg is verboden voor alle motorvoertuigen behalve voor landbouwvoertuigen, bestemmingsverkeer, bezorgend verkeer en aanwonenden, maar wordt desondanks door anderen gebruikt als sluiproute.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Mathijseind 8 huizen met 48 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd (of wederom) ca. 10 huizen, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Het Mathijseind lag destijds in bebost gebied, omringd door weide- en hooilanden. De bewoners van het gehucht hadden vroeger geen water in de buurt op enkel een grondwaterpomp na. Ze gingen dagelijks naar de kern van Bakel met een kar en houten vat om water te halen. Voedsel hadden de bewoners van het eigen land, het drieslagstelsel was al bekend en de bewoners hadden dus waarschijnlijk elk seizoen gewassen om te verbouwen. Een ingewikkeld stelsel van zandweggetjes vormde in die periode het landschap.

Vanaf 1953 wijzigde het Mathijseind grootschalig. Tussen 1953 en 1973 vond er een ruilverkaveling plaats; boeren met kleine stukken grond ruilden zodat ze één groot stuk grond kregen en dichter bij huis. Kleine zandweggetjes werden van de kaart geveegd en maakten plaats voor betere verharde wegen. Om het gehucht lag een meanderende beek, de Bakelse Aa, maar van die meanderende Aa is nu nog maar weinig over; de beken werden rechtgetrokken en grote boerenbedrijven met koeien, varkens en velden met gewassen zoals maïs en asperges overheersen vandaag de dag het landschap."(2)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bewoners van het Mathijseind en omgeving maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun buurt. Volgens de buurtbewoners is er in de omgeving sprake van een 'stapeleffect dat de leefbaarheid dreigt aan te tasten'. De bewoners maken zich niet alleen zorgen over de recente veehouderijplannen van de familie Knoops aan het Muizenhol. Volgens hen zitten er in het gebied meerdere veehouderijen die in de toekomst volgens bestaande vergunningen nog mogen en willen uitbreiden. Daarnaast vreest de buurt de gevolgen van de nieuwe lange omleiding van de N279 die de provincie om de Helmondse wijk Dierdonk heen wil leggen. "Een omleiding die de nodige uitstoot van fijnstof, stankoverlast, geluidsoverlast, aantasting van de natuur en verwoesting van landbouwgrond gaat betekenen", aldus de omwonenden.

Geitenhouder Knoops had lange tijd plannen om aan het Muizenhol geiten te gaan houden, maar maakte eind 2017 bekend die plannen gewijzigd te hebben. Knoops heeft nu een aanvraag bij de gemeente ingediend om op de locatie in kwestie 1.200 vleeskalveren te willen gaan houden, in een nieuw te bouwen stal. Uitgangspunt is volgens de gemeente in elk geval dat de uitstoot in het gebied per saldo niet mag toenemen. "Daar wordt bij elke vergunningaanvraag aan getoetst: er mag niks bijkomen", aldus wethouder Anke van Extel.

- De eigenaar van de boerderij op Mathijseind 10 wilde in 2011 een nieuwe veestal bouwen. Daartoe is een 'Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek' verricht, om te onderzoeken of er al dan niet met waardevolle archeologische resten op de locatie rekening moet worden gehouden. Dat daar heel wat bij komt kijken, kun je lezen in het rapport onder de link.

- "De woning op Mathijseind 1 is reeds in 1996 door de initiatiefnemers aangekocht. De bedrijfsbestemming is niet bij deze aankoop betrokken geweest. Er is geen binding tussen de eigenaren van de woning en de manege op nr. 1a. Het doel van deze ontwikkeling is het overeenstemmen van het reeds jaren aanwezige feitelijke gebruik en het planologisch gebruik van de locaties op nrs. 1 en 1a. De initiatiefnemers zijn voornemens de bedrijfswoning op nr. 1 aan te duiden als plattelandswoning. Op 25 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente GemertBakel besloten in principe mee te willen werken aan het herbestemmen van de bedrijfswoning tot plattelandswoning, mits voldoende onderbouwd kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat." Vandaar dat hiertoe in november 2015 een Ruimtelijke onderbouwing is opgesteld. Vervolgens beoogde de gemeente in 2016 de bestemming te wijzigen van bedrijfswoning naar plattelandswoning, maar nu blijkt de eigenaar van de manege op nr. 1a het geen goed plan te vinden. De motivaties daarvoor kun je lezen in dit bezwaarschrift. In de gemeenteraad d.d. 6-10-2016 is er over vergaderd. De uitslag hiervan is ons niet bekend.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Mathijseind heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de langgevelboerderij op nr. 8. Verder zou volgens Wikipedia ook de langgevelboerderij op nr. 3 een gemeentelijk monument zijn, maar dat bljikt niet uit de gemeentelijke monumentenlijst van Bakel op Wikipedia.

- "De langgevelboerderij op Mathijseind 8 is oorspronkelijk gesticht in circa 1935. De oorspronkelijke boerderij is door brand verloren gegaan en ter plaatse is in circa 1956 een nieuwe langgevelboerderij gebouwd. Deze boerderij is nog zeer goed in tact en is cultuurhistorisch waardevol. De langgevelboerderij is door de gemeente Gemert-Bakel aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeente hanteert een actief beleid gericht op het behouden van cultuurhistorische waardevolle boerderijen en/of bijgebouwen. De langgevelboerderij is opgetrokken uit baksteen en voorzien van een zadeldak dat met rode muldenpannen is gedekt. De bouwstijl van de boerderij betreft het traditionalisme. De boerderij is voorzien van rechthoekige vier-ruits stalramen en vier-ruitsluiken, een voordeur met omlijsting en een hooiluik. De boerderij is nog redelijk gaaf.

Het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan 'Gemert-Bakel Buitengebied 2017' bestemd als niet-agrarisch bedrijf. Er is naast de bedrijfswoning tevens inpandig een montagebedrijf gevestigd in de langgevelboerderij. De initiatiefnemer is voornemens de cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij ter plaatse een duurzame toekomstbestemming te geven door de boerderij ten behoeve van instandhouding van deze boerderij te splitsen in twee wooneenheden. De woonboerderij wordt hierbij geheel herbestemd naar een woonbestemming." (bron en voor nadere informatie zie Bestemmingsplan wijziging Mathijseind 8, 2017)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage van de buurtschappen Ravensgat, Bakelsebrug en Mathijseind, in tekst en beeld.

Reactie toevoegen