Krabbendijke

Plaats
Dorp
Reimerswaal
Zuid-Beveland
Zeeland

krabbendijke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Krabbendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

Krabbendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

gemeente_krabbendijke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Krabbendijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Krabbendijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

krabbendijke_muziekvereniging_concordia_jaarconcert.jpg

Op een zaterdag begin oktober is er in Krabbendijke het Jaarconcert van Muziekverenging Concordia, in Dorpshuis De Meiboom. Toegang gratis.

Op een zaterdag begin oktober is er in Krabbendijke het Jaarconcert van Muziekverenging Concordia, in Dorpshuis De Meiboom. Toegang gratis.

Krabbendijke

Terug naar boven

Status

- Krabbendijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- De gemeente is in 1816 vergroot met de gemeente Nieuwlande.

- Wapen van de voormalige gemeente Krabbendijke.

- Onder het dorp Krabbendijke valt ook de buurtschap Roelshoek. Ook het dorpje Oostdijk was oorspronkelijk een buurtschap van dit dorp.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Krab'ndieke.

Oudere vermeldingen
1187 kopie 1277 Crabbendic, 1189 kopie 1291 Crabbendijc, 1190 of kort daarna Crabbendich, 1190 Crabbendic, 1204 Crabendic, Crabbendiche, 1222 Crabbendica, 1295 Crabbendike, 1340 Crabbendyc, 1573 Crabbendijck, ca. 1750 Crabbendyke.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van het Oudnederlandse dic = dijk 'waterkering, bedijkt land' en krab 'schaaldier (Brachyura)' of een persoonsnaam Crabbe, maar de voorkeur wordt gegeven aan de waterbouwkundige term krabbendijk 'een zeewering van palen gelegen vóór de buitenvoet van de zee- of hoofddijk'. Vergelijk ook Krabbendam. De eerste bedijking dateert van na de grote overstroming van 1134. De oudste vormen gelden voor Oud-Krabbendijke, dat in 1530 tijdens de Sint Felixvloed verdronk. Eind 16e eeuw is het gelijknamige nieuwe dorp gesticht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Krabbendijke ligt ZO van Kruiningen, NW van Rilland en grenst in het N aan de rivier de Oosterschelde en in het Z aan de A58.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Krabbendijke 98 huizen met 838 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 76/725 en buurtschap Nieuwlande 22/113. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Krabbendijke is een voormalige heerlijkheid, die als zodanig reeds in 1187 voorkomt.

Ooit stond hier een klooster (in de huidige Monnikenpolder).

- Gereformeerde kerkgeschiedenis Krabbendijke.

Nieuwlande
In 1242 wordt NW van het huidige Krabbendijke een dorp vermeld met de naam Terra Nova (terra nova is Latijn voor nieuw land), later Nieuwlande genoemd. Tijdens de stormvloeden van 1530 en van 1532 is het dorp in de golven verdwenen. In latere eeuwen hebben amateurdetectors diverse waardevolle vondsten gedaan, waaronder 600 zogeheten pelgrimstekens. Verzamelaar en Rotterdams havenbaron George Daniël van Beuningen kocht ze op en zo kwamen ze terecht in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Na de invoering van het gemeentelijk stelsel in de Franse tijd, rond 1800, wordt Nieuwlande een eigen gemeente. Dat is maar van korte duur, want in 1816 wordt de gemeente opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Krabbendijke.

In 1926 is het verdronken dorp in opdracht van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen systematisch onderzocht, waarbij de zichtbare resten van de kerk zijn opgemeten. Daarbij bleek dat de kerk bijna 67 meter lang was. Het dorp zelf was een ringdorp met aan de zuidkant van de kerk een onbebouwd plein en aan de westzijde van de dorpskern een groot huis. Dat huis heeft vermoedelijk toebehoord aan de heren van Nieuwlande. In 1991 is een betreedverbod ingesteld voor een deel van het verdronken land, om de natuur te beschermen, waaronder ook het gebied van het verdronken dorp. Zoals vermeld in het hoofdstuk Statistische gegevens, was in de Volkstelling van 1840 nog sprake van een buurtschap Nieuwlande, gelegen in de gelijknamige polder, N van het dorp Oostdijk, met toen nog 22 huizen. Op de Kuijperkaart uit ca. 1870 zien we daar nog maar enkele panden staan. En tegenwoordig staat daar nog maar 1 boerderij, dus is het tegenwoordig niet meer als buurtschap te beschouwen.

Mulo en kweekschool
P. Kuijt is sinds 1940 hoofdonderwijzer van de lagere school der Gereformeerde gemeente in Krabbendijke. In 1941 start hij tevens een mulo-school in het dorp, en in september 1944 gaat hij daarnaast in het dorp nog van start met kweekschool* De Driestar, op reformatorische grondslag, met aanvankelijk 6 leerlingen. In een tot school verbouwde houten barak had van 08.00-13.00 uur de mulo les en van 13.00-18.00 uur de kweekschool. De mulo-leraren gaven ook les aan de kweekschoolleerlingen. De leerlingen van de kweekschool kwamen natuurlijk niet alleen uit Krabbendijke, maar uit alle delen van ons land. Daarom moest in de buurt voor de leerlingen onderdak worden gevonden. Aanvankelijk werden voor de leerlingen kosthuizen gezocht. Later kocht men een woonboot. Uiteindelijk werd voor de jongens een mosselpellerij aan de zeedijk in buurtschap Roelshoek (zie verder aldaar) gekocht en verbouwd. De meisjes hadden hun internaat in het dorp.
* Later werd dat de 'pedagogische academie', oftewel een opleidingsinstituut voor onderwijzers, tegenwoordig onderdeel van de 'hogescholen'.

De kweekschool is zeer snel gegroeid, want in Jongerenblad Daniël van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten d.d. 8-2-1952 lezen wij o.a.: "De Kweekschool ving het cursusjaar aan met niet minder dan 127 leerlingen. Sommigen komen heel ver uit het land, soms wel uit de Noordelijke provincies. Er zijn twee internaten, een voor de jongens en een voor de meisjes, die helaas te klein blijken te zijn. Er kunnen in totaal 66 leerlingen worden geborgen en waar het aantal nu boven de 100 liep, moesten meerderen in particuliere kosthuizen worden ondergebracht. Dat dit de directeur, de heer P. Kuijt, voor moeilijke problemen stelt, valt te begrijpen. Er rust toch al zulk een grote verantwoordelijkheid op hem en zijn medewerkers en het komt ons voor dat het toezicht op de leerlingen in de kosthuizen moeilijker is dan in de internaten." Zie verder het artikel onder de link voor een uitvoerig verslag van de situatie van de kweekschool in die tijd.

Na de watersnoodramp van 1953 vertrekt de school uit Zeeland en vestigt zich in Gouda. In de jaren zestig wordt De Driestar tevens een school voor voortgezet onderwijs. In 1982 is de school gesplitst in een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (het huidige Driestar College) en een pedagogische academie (de huidige Driestar Hogeschool). Tegenwoordig vormen Driestar Hogeschool en Driestar Onderwijsadvies samen Driestar Educatief. In 2019 was er een reünie t.g.v. het 75-jarig bestaan van De Driestar. In het Reformatorisch Dagblad d.d. 8-9-1984 vinden we interviews met oud-leerlingen van De Driestar over hun tijd in Krabbendijke, n.a.v. het 40-jarig bestaan van De Driestar in dat jaar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Krabbendijke heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de molen, de 17e-eeuwse preekstoel van de Hervormde kerk, en de panden op Dorpsstraat 77 en 79.

- Hervormde (PKN) kerk (Kerkpad 1). Aanvankelijk kerkten de Hervormden van dit dorp in Waarde, en vanaf 1650 in een noodkerk te Krabbendijke. De eerste Hervormde kerk is gebouwd in 1662. Het betrof een eenvoudig gebouw onder zadeldak. De kerk is uitgebreid in 1823 en 1902. In 1913 was wederom behoefte aan meer ruimte, wat in de bestaande kerk niet meer kon worden gevonden. Daarom is de kerk in dat jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw, dat in 1914 in gebruik is genomen. Tegenover de uitbreiding van de bevolking stond de opkomst van andere, meer orthodoxe, protestantse genootschappen, en ook in de Hervormde gemeente trad in 1992 een scheuring op. Het afgesplitste deel heeft een aantal jaren gekerkt in dorpshuis De Meiboom. Dat is nu niet meer het geval. Of dat betekent dat ook dat genootschap is opgeheven of dat men nu elders kerkt, is ons niet bekend. De kerk raakt eind 1944 door oorlogsgeweld beschadigd en is hersteld. In 2008 slaat de bliksem in de toren, waarna ingrijpende restauratie van de toren nodig blijkt. De kerk is een T-vormige, bakstenen kerk, met een bescheiden achtkant torentje. Alleen de preekstoel, uit het midden van de 17e eeuw, is geklasseerd als rijksmonument. Het orgel dateert uit 1915 en is vervaardigd door de fa. P. van Dam.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Dorpsstraat 5) dateert uit 1924. Het is een late neogotische kerk met torentje. Het orgel dateert uit 1969 en is gebouwd door fa. J. de Olde. - Site van de Gereformeerde (PKN) kerk.

- De huidige Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke is er sinds 1907 (een Gereormeerde gemeente als zodanig is er in het dorp sinds 1836). Het huidige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente (Johan Willem Frisostraat 1) dateert uit 1929. Het is een grote kerk met dakruiter en volgens het artikel onder de link een vroeg voorbeeld van een "refodome". De kerk is sindsdien meerdere malen gerenoveerd en uitgebreid. De gemeente telt meer dan 2.000 leden en doopleden. In 2011 is een nieuw orgel in gebruik genomen, vervaardigd door Kaat en Tijhuis Orgelmakers in Kampen. Het is een tweeklaviers instrument met 30 stemmen. De dispositie sluit aan bij het ontwerp en het hoofddoel van dit instrument, namelijk de begeleiding van de gemeentezang, aldus de orgelmakers. Ook de uitstraling is passend: ronde torens, rijk lijstwerk, frontpijpen met een hoog tingehalte, omzoomd met sierlijk snijwerk. Verschillende onderdelen van het orgel zijn gemaakt naar het voorbeeld van de 19e-eeuwse orgelbouwer Van Dam uit Leeuwarden.

- Molen De Rozeboom in Krabbendijke (Westweg 17a) is in 1862 gebouwd en is vernoemd naar Jan Rosier, de eerste molenaar. Aanvankelijk beschikte de molen over een - inmiddels verwijderd - pelwerk. De molen is tot 1947 in bedrijf geweest. In het verleden is de molen ooit zwart geteerd geweest, waar later een witte pleisterlaag op is aangebracht. Bij een restauratie in 1968 is dit hersteld. Tevens is het gaande werk gedeeltelijk gerestaureerd en is de platte kap vervangen door een standaard Zuid-Hollandse poldermolenkap. Vanaf juli 2011 mocht de molen van de gemeente niet meer draaien, omdat de draaiende delen er slecht aan toe waren. Sommige balken waren zelfs zo ver doorgerot, dat ze dreigden te breken. In 2013 is een restauratie van start gegaan. In mei 2016 is de gerestaureerde molen feestelijk weer in gebruik genomen. De romp van de molen is vernieuwd. De scheuren in de romp zijn hersteld, alle voegen zijn vernieuwd en de molen heeft nieuwe dakbedekking op de kap gekregen. In juni 2018 zijn de wieken vernieuwd. De bedoeling is dat de molen nu weer minstens 25 jaar vooruit kan.

- Het rijksmonumentale pand op Dorpsstraat 77 is een in de kern laat-18e-eeuws dwarspand zonder verdieping onder met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels. In de symmetrische voorgevel vier zesruits schuifvensters, deur met bovenlicht en eenvoudige, gesneden omlijsting en goot op klossen. Links achter het pand een latere uitbouw onder met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels. Voor- en zijgevel(s) wit gepleisterd en geverfd; staafankers.

- Het rijksmonumentale buurpand op Dorpsstraat 79 is een in 2004-2005 ingrijpend gerestaureerd, grotendeels gereconstrueerd dwarspand zonder verdieping onder met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels en voorzien van een gietijzeren nokkam. Het pand is geheel witgepleisterd (voor- en zijgevels) en van schijnmetselwerk in blokmotief voorzien; het heeft in alle gevels staafankers. In de voorgevel is een deur met bovenlicht omlijst door gecanneleerde pilasters, afgedekt door de oorspronkelijke kroonlijst op klossen. In het interieur zijn de kelder en de kapspanten behouden.

- Station Krabbendijke is - sinds 1868 - een spoorwegstation aan de lijn Roosendaal - Vlissingen. Het stationsgebouw behoort tot het standaardtype SS vijfde klasse. Het is waarschijnlijk ontworpen door Karel van Brederode. In 2006 kondigt NS aan een drietal stations op de Zeeuwse lijn (Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge en Krabbendijke) met ingang van de dienstregeling 2007 te willen sluiten. Na protesten vanuit Zeeland en vanuit de Tweede Kamer zegt verkeersminister Karla Peijs toe zich sterk te zullen maken voor handhaving van de stations. In gezamenlijk overleg is sluiting van de drie stations voorkomen. De intercity stopt er nu zelfs 2x per uur.

De wachtruimte van NS-station Krabbendijke is in 2019 omgetoverd tot ‘open atelier’. Inwoner en kunstenaar Marieke Lobbezoo-Derks gaat er beelden maken van klei en andere mensen mogen mee komen doen. Niet alleen leuk voor omwonenden maar ook voor inwoners elders uit de gemeente Reimerswaal en voor NS-reizigers/toeristen om een tussenstop te maken op weg naar bijv. Goes, Middelburg of Vlissingen. Ook komen er schildersezels in, voor degenen die het leuk vinden om te komen schilderen. En de Zeeuwse Volksuniversiteit komt er schilderslessen geven.

De schildersezels en kleibokken worden gefinancieerd door de Frits Lensvelt Stichting*. De NS heeft de materialen gesponsord die Marieke nodig heeft voor haar creatieve activiteiten. Ook heeft NS een toilet gemaakt, een wastafeltje en is alles netjes geschilderd. Nu heeft Marieke nog geld nodig voor de inrichting: een grote ronde tafel (voor de workshops o.a. sieraden en kaartjes maken), gordijnen, grote planten, muziekinstallatie, kastje, kapstok, schoonmaakmaterialen en nog vele andere kleine dingetjes. "Elk klein bedragje draagt bij aan het realiseren van mijn droom: "meer aandacht voor creativiteitsontwikkeling" in het gebouw van de Kunsten Krabbendijke", aldus Marieke op de donatiepagina waar je haar kunt steunen. In 2016 heeft Marieke ook al een atelier/ontmoetingsruimte gemaakt in het Praathuisje op het strand van de Krabbendijkse buurtschap Roelshoek, dus ga daar ook eens kijken (zowel via de link hiervoor, als 'in het echt'. Niet allemaal tegelijk!, want de rust en ruimte die er nu heerst willen Marieke en de omwonenden graag zo houden :-)
* De stichting is genoemd naar en opgericht door graficus Frits Lensvelt, in 1922 geboren te Vrouwenpolder en in 1992 overleden te Krabbendijke. De stichting heeft ten doel projecten of initiatieven in Zeeland op het gebied van welzijn, vorming of educatie financieel te ondersteunen. De te steunen doelen dienen binnen hun werksoort vernieuwend of veranderend van aard te zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Resto VanHarte, de formule voor gezellige en betaalbare buurtrestaurants, is in september 2018 van start gegaan in dorpshuis De Meiboom. Net als in andere Resto’s gaat het hier niet alleen om het avondeten, een zeer betaalbaar driegangenmenu. De buurtfunctie en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten blijken voor de gasten minstens zo belangrijk. Tijdens het diner vindt er regelmatig een activiteit plaats, zoals informatie over wijkorganisaties, een quiz of een ander leuk thema. Resto VanHarte is al actief in Zeeland met drie Resto’s in Middelburg en een in Yerseke. Wegens het succes in Yerseke is er nu uitgebreid naar Krabbendijke. De 1e editie op 12-9-2018 was een succes.

Alle inwoners van Krabbendijke en omstreken, jong en oud(er), zijn voortaan elke 2e woensdag van de maand welkom in Resto VanHarte in Dorpshuis De Meiboom. Het Resto is open vanaf 17.30 uur en de maaltijd start om 18.00 uur. Wil je een volgende keer meedoen? Reserveer dan via de site van Resto VanHarte. De prijs voor een driegangenmaaltijd is € 7,-. Wie dit aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt € 4,-. De gemeente Reimerswaal maakt het Resto mede mogelijk en Dorpshuis De Meiboom stelt de locatie beschikbaar. Inwoners uit de gemeente Reimerswaal kunnen vrijwilligerswerk bij Resto VanHarte doen.

- "Op de 1e zaterdag van juni (in 2020 voor de 18e keer) is er jaarlijks de KNSB Skeelertoertocht 'Tussen de Scheldes', waarbij wij, IJs- en Skeelervereniging Krabbendijke, traditiegetrouw een ronde uitzetten tussen de Oosterschelde en de Westerschelde. We proberen ieder jaar zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen en zo veel mogelijk te laten zien van wat de omgeving te bieden heeft. Dat is dan ook de reden dat we sinds 2019 weer hebben gekozen voor een volledig uitgepijlde tocht van omstreeks 40 kilometer. Op die manier willen we ook de mensen die 100 kilometer (of meer) nog te veel vinden, ook een kans bieden om onze omgeving te verkennen. Natuurlijk is het voor de bikkels onder ons toegestaan om deze ronde twee of misschien zelfs drie keer te rijden. Naast deze ronde is er ook volop aan de kinderen gedacht. Een kidstoer van 5 kilometer waarbij elke deelnemer wordt voorzien van een versnapering onderweg, en bij binnenkomst op ons skeelerterrein. Op dit parcours vind ook de sponsortocht plaats.

Ook voor de mensen die op ons terrein blijven is er genoeg te beleven. Een mooi springkussen, een gezellige kleedjesmarkt waarbij kinderen zelf hun meegebrachte spulletjes mogen verkopen (geen etenswaren) of natuurlijk deelnemen aan de leuke spellen. De spellen worden begeleid en aan de hand van een spelformulier worden alle activiteiten, bij voorkeur natuurlijk op skeelers, afgewerkt. Na het deelnemen aan de kidstoer of spellen is er natuurlijk een leuke prijs af te halen. Ook is er een sponsortocht, die we organiseren in samenwerking met SSC De Poel. Je kunt hiervoor de jonge sporters sponsoren of ze komen aanmoedigen. De sponsoring is voor een jaarlijks wisselend goed doel In 2019 was het voor Gijsje Eigenwijsje, een organisatie die zich inzet om gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte een gratis weekje weg aan te bieden."

- Een maand later, op de 1e woensdag van juli, is er de Skeelerronde Krabbendijke (in 2020 voor de 25e keer). "Te midden van onze fraaie dorpskern wordt er jaarlijks gestreden om de Krabbendijke Trofee. Ook op deze dag beogen we als IJs- en Skeelervereniging een activiteit te bieden waarbij we vooral de kinderen uitdagen een sportieve prestatie neer te zetten. Velen zien weer uit naar de stempels (hoeveel moet ik er nog?) om daarna trots de medaille te kunnen laten zien en te genieten van een heerlijk ijsje. Eerst wordt door de kinderen een aantal rondes gereden. Als alle kinderen van de ongeveer 1 kilometer lange baan af zijn, wordt er gestreden om de Trofee in diverse categorieën zoals Junioren, Kadetten, C/M/D-rijders etc. Hier kan het er hard aan toe gaan als er fel wordt gestreden om de glimmende bokaal en de bijbehorende prijzen!

Om dit alles te kunnen doen zijn we afhankelijk van de trouwe vrijwilligersgroep die ons gelukkig vaak ondersteunt. Zonder hen, hoe klein de taak soms ook lijkt, is het niet mogelijk Krabbendijke dit evenement te bieden! Daarnaast is het als vrijwilligers onder elkaar ook altijd heel gezellig, en zijn we dankbaar dat we op hen vaak een beroep mogen doen. Lijkt het jou ook leuk om hier iets in te betekenen? Ook voor ons geldt dat vele handen licht werk maken, en we vinden het altijd superfijn als nieuwe mensen zich geroepen voelen iets te betekenen voor ons dorp of de vereniging. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om mee te doen of de deelnemers te komen aanmoedigen. Op die manier blijft het voor ons leuk om dingen op het dorp te organiseren." - Nadere informatie over tijden en prijzen vind je hier.

- De Rommelroute Krabbendijke (op een zaterdag half juni) was er in 2018 voor het eerst en was een groot succes, vandaar dat er in 2019 een 2e editie was, met het dubbele aantal deelnemers (ruim 100). Er wordt van alles aangeboden, van kleding en speelgoed tot hapjes en drankjes. Een plattegrond met de deelnemende adressen is verkrijgbaar bij de winkels van De Looff en Vermare en is ook te vinden op de Facebook-pagina onder de link. Wij hopen dat ook editie 2019 weer een groot succes was en het dorp er daarmee weer een jaarlijks evenement bij heeft.

- Op een zaterdag begin oktober is er het Jaarconcert van Muziekverenging Concordia, in dorpshuis De Meiboom. Toegang gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nieuws van de winkeliers uit Krabbendijke.

- De bekleding van de dijk bij Krabbendijke was anno 2013 te licht. Bij een zware storm konden stenen losslaan. Daarom heeft Projectbureau Zeeweringen de dijk in 2013 versterkt met nieuwe betonzuilen en breuksteen met gietasfalt. Ook hebben ze een nieuwe kreukelberm aangelegd. Buitendijks hebben ze een nieuw onderhoudspad aangelegd. Na afronding van de werkzaamheden heeft Waterschap Scheldestromen dit pad opengesteld voor recreanten. Goed nieuws voor wandelaars en fietsers dus! Zij kunnen nu vanaf Roelshoek tot aan de dijkovergang bij de Nieuwlandseweg langs de Oosterschelde wandelen of fietsen.

Terug naar boven

Beeld

- "Mijn naam is Marieke Lobbezoo-Derks, geboren in Deurne. Ik woon sinds 1993 in Krabbendijke en ben getrouwd met Jos Lobbezoo, een echte Krabbendiekenaar. In het begin dat ik hier woonde miste ik de bomen heel erg en vond ik de wegen ellenlang, maar gaande weg ben ik gaan houden van de weidsheid van het landschap en ben ik de mooie Zeeuwse luchten gaan zien. De Facebookpagina 'Krabbendijke e.o.' heb ik gemaakt omdat ik besefte dat ik wel op vakantie mooie foto’s maakte maar onze eigen mooie natuur niet eens zag. Met deze pagina wil ik meer mensen de ogen openen voor onze mooie leefomgeving. Iedereen die die schoonheid ook ziet en daar ook foto’s van maakt mag ze delen op deze pagina, zodat het een pagina van ons allen wordt. Wij kunnen trots zijn op het mooie stukje natuur waar wij mogen wonen!"

- Fotoreportage van Krabbendijke door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Krabbendijke (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke (Kerkpolder 30) biedt onderdak aan een aantal vaste gebruikers, zoals de biljartclub en de Protestantse Ontmoetingsgemeente. Ook inwoners kunnen er een ruimte huren voor bijvoorbeeld een feestje.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Bij Peutergroep en BSO Kibeo Krabbendijke is er voor je kind veel te zien, te doen en te ontdekken. Binnen speelt je zoon of dochter in uitdagende hoeken. Buiten kan je kind lekker rennen, van de glijbaan roetsjen of samen met vriendjes op avontuur gaan. Onze activiteiten zijn goed voor de ontwikkeling en vooral ook heel erg leuk! En jij weet dat je kind bij ons in deskundige en vertrouwde handen is. We maken graag kennis met jou, want jij wordt nauw betrokken bij de opvang van je zoon of dochter. Goede samenwerking met OBS de Klimroos en CBS De Zevensprong. Onder één dak met Kinderdagverblijf Littels."

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia is opgericht in 1888.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Krabbendijke is opgericht in 1938.

- "Gymnastiekvereniging Sparta is al meer dan 100 jaar een levendige vereniging waar op recreatieve wijze geturnd, getrimd en gegymd kan worden. Voor alle leeftijden is er wel een groep: peuters, kleuters, jongens, meisjes, dames en heren. Je kunt je bij ons uitleven met de volgende materialen: trampoline, minitrampoline, ringen, klimtouwen, rekstokken, springkasten, landingsmatten, banken, wandrekken, lage brug, brug ongelijk, spanbrug, balk, trapezoides, vloermatten, training aids and foam blocks, airtumbling, pegasus, flikflakker, en allerlei klein materiaal w.o. steps, badmintonrackets, springtouwen, soft hockeysticks en trapezestokken."

- Zorg: - "In 2011 zijn wij gestart met Buurtzorg Krabbendijke. Ons werkgebied omvat naast dit dorp ook de buurdorpen Rilland, Waarde en Oostdijk. Wij leveren professionele zorg thuis, regelen de zaken eromheen en zorgen ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. Buurtzorg Nederland bestaat uit allemaal kleine, zelfsturende teams die werken volgens de Buurtzorgformule. Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, en daarmee grotere problemen voorkomen."

- Veiligheid: - "Vrijwilige Brandweer Krabbendijke is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar paraat voor u!"

Reactie toevoegen