Roelshoek

Plaats
Buurtschap
Reimerswaal
Zuid-Beveland
Zeeland

roelshoek_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Roelshoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. T/m 1969 gemeente Krabbendijke. De buurtschap ligt als een lintbebouwing aan de wegen Roelshoekweg en Noordschans.

Roelshoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. T/m 1969 gemeente Krabbendijke. De buurtschap ligt als een lintbebouwing aan de wegen Roelshoekweg en Noordschans.

roelshoek_praathuisje_poster.jpg

Anno 2016 stond het praathuisje op het strand van Roelshoek al 25 jaar te verpieteren. Marieke Lobbezoo kreeg toestemming van de gemeente om het weer in gebruik te nemen, als atelier en als sociale ontmoetingsplek voor omwonenden, toeristen en recreanten.

Anno 2016 stond het praathuisje op het strand van Roelshoek al 25 jaar te verpieteren. Marieke Lobbezoo kreeg toestemming van de gemeente om het weer in gebruik te nemen, als atelier en als sociale ontmoetingsplek voor omwonenden, toeristen en recreanten.

roelshoek_praathuisje.jpg

Linda en Pierre uit België reizen met hun camper heel Europa door. In mei 2019 waren ze in Krabbendijke en hebben ze o.a. mooie foto's gemaakt van het Praathuisje op het strand van buurtschap Roelshoek. (© www.facebook.com/lindaenpierre)

Linda en Pierre uit België reizen met hun camper heel Europa door. In mei 2019 waren ze in Krabbendijke en hebben ze o.a. mooie foto's gemaakt van het Praathuisje op het strand van buurtschap Roelshoek. (© www.facebook.com/lindaenpierre)

Roelshoek

Terug naar boven

Status

- Roelshoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. T/m 1969 gemeente Krabbendijke.

- De buurtschap Roelshoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Krabbendijke.

- De buurtschap Roelshoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1847 Roelshoek. De buurtschap heeft vroeger ook 'Haventje van Krabbendijke' geheten.

Naamsverklaring
Samenstelling van de persoonsnaam Roel en hoek 'scherpe of uitspringende bocht', in dit geval de noordelijke dijkhoek van de Oostpolder.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Roelshoek ligt direct NO van Krabbendijke, N van de spoorlijn, rond de wegen Roelshoekweg en Noordschans, en grenst in het N aan de Oosterschelde / Verdronken Land van Zuid-Beveland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Roelshoek niet vermeld. Kennelijk bestond de buurtschap toen nog niet, dan wel vond de gemeente de buurtschap te klein om apart te vermelden. De tot heden oudst bekende vermelding van de plaatsnaam is 1847. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Haven
In 1879 is in Roelshoek een landbouwhaventje aangelegd, ter vervanging van een eerdere haven van Krabbendijke. Later is de landbouwhaven gebruikt door sportvissers en jachtjes. Bij de verzwaring van de zeedijken ten behoeve van de Deltawerken is de haven gedempt. (2) De woningen van de buurtschap zijn wel gehandhaafd. Vóór de gedempte haven is een kleine kom gemaakt waar nog enkele motorbootjes liggen.

Spuikom/spuisluis/oesterputten
Bij de stormvloeden van 1906 en 1911 zijn schepen uit de haven van Roelshoek tegen de dijk en op het havenplateau geworpen. Beide keren bleek de havendam te laag en moest deze worden hersteld en verbeterd. Aan de andere kant van de dijk lag een spuikom en een spuisluis richting haven. Beide zijn inmiddels gedempt. Om de hoek lagen oesterputten die ook niet meer in gebruik zijn, maar nog wel herkenbaar.

Mosselloods > internaat > 5 huisjes
P. Kuijt is sinds 1940 hoofdonderwijzer van de lagere school der Gereformeerde gemeente in Krabbendijke. In 1941 start hij tevens een mulo-school in het dorp, en in september 1944 gaat hij daarnaast in het dorp nog van start met kweekschool* De Driestar, op reformatorische grondslag, met aanvankelijk 6 leerlingen. In een tot school verbouwde houten barak had van 08.00-13.00 uur de mulo les en van 13.00-18.00 uur de kweekschool. De mulo-leraren gaven ook les aan de kweekschoolleerlingen. De kweekschool is zeer snel gegroeid: in 1952 waren er al 127 leerlingen. Die kwamen natuurlijk niet alleen uit Krabbendijke, maar uit alle delen van ons land. Daarom moest in de buurt voor de leerlingen onderdak worden gevonden.
* Wat we later 'pedagogische academie' zijn gaan noemen, oftewel een opleidingsinstituut voor onderwijzers, tegenwoordig onderdeel van 'hogescholen'.

Aanvankelijk worden voor de leerlingen kosthuizen gezocht. Later koopt men een woonboot. Op 1 december 1948 koopt een door het schoolbestuur opgerichte stichting voor de jongens een loods van een mosselopslag/-pellerij, aan de zeedijk, in buurtschap Roelshoek. De loods kost ze 15.000 gulden. Vervolgens is er nog een ingrijpende en kostbare verbouwing nodig om er een behoorlijk jongensinternaat van te maken. De loods was in 1940 door de Duitsers neergezet i.v.m. de mossel-/oesterputten die daar 'voor de deur' lagen. De meisjes kregen een internaat in het dorp zelf.

Achter het jongensinternaat stond een huisje, dat ook in gebruik was als huisvesting voor de jongens. Dat huisje noemden ze 'Rumor Casa' (de 'rumoerige hut'). In Elspeet op de Veluwe staat een huis met dezelfde naam. Dat huis was namelijk van een vroegere leerling van De Driestar. Na de Watersnoodramp van 1953 is de kweekschool te Krabbendijke verhuisd naar Gouda. Het jongensinternaat in Roelshoek is verbouwd en herbestemd tot 5 huisjes, met de huidige adressen Noordschans 11 t/m 19. Het zijn kleine huisjes. Daarom zijn recentelijk de huisnrs. 11-13 samengevoegd tot één woning, evenals de huisnrs. 17-19, zodat er in dat blok nu dus nog 3 woonhuizen zijn. En het pand op nr. 15 heeft in 2001 een bovenverdieping gekregen. Voor uitvoeriger informatie over de geschiedenis van de kweekschool, zie de pagina Krabbendijke, hoofdstuk Geschiedenis.

Met dank aan Hilde Machielse, bewoner van het pand op Noordschans 15 in buurtschap Roelshoek - hier nog een reportage over haar en haar man Jos, in de regio bekend vanwege hun vroegere restaurant Vistro Hildernisse in Bergen op Zoom, dat blijkens dit artikel op de site 'In de buurt' nog altijd wordt gemist - die ons heeft getipt over het bestaan van het internaat, en hier ook enige aanvullende informatie over heeft verstrekt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er zijn plannen voor een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Borssele en Rilland. Als onderdeel van de lijn Borssele-Tilburg heet dit gedeelte Zuid-West 380 kV West. De nieuwe 380kV-hoogspanningslijn komt ter hoogte van Krabbendijke 90 meter noordelijker te liggen dan de huidige lijn. Daarbij komt één hoogspanningsmast in de Oosterschelde te staan. In de masten zal ook de 150kV-lijn worden geplaatst, die nu nog ten zuiden van Krabbendijke ligt. De lijn komt verder dan oorspronkelijk gepland van de kern Krabbendijke af te liggen. Dat is gunstig voor de dorpelingen, maar óngunstig voor de inwoners van de Krabbendijker buurtschap Roelshoek. Volgens het artikel onder de link komen daardoor 4 huishoudens binnen een risicozone van straling te wonen. Waarschijnlijk zullen zij worden uitgekocht. Volgens dit artikel in PZC, d.d. 7-6-2018 willen 7 huishoudens in de buurtschap door TenneT worden uitgekocht, zodat ze naar elders kunnen verhuizen.

De aanleg van de lijn heeft overigens ruim een jaar vertraging opgelopen, omdat netbeheerder TenneT in oktober 2018 het contract met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles, voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten tussen Borssele en Rilland, heeft opgezegd. Volgens TenneT kon Heijmans-Europoles (HEP) de afgesproken kwaliteit en gestelde datum voor inbedrijfname niet leveren. Daarom is het project opnieuw aanbesteed. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en de kans op nieuwe tegenvallers te verkleinen, gaat TenneT het project over vier bedrijven verdelen. De eerste paal, in dit geval een wintrackmast, is op 24-4-2019 'geslagen'. Het project beoogt eind 2020 gereed te komen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rijkswaterstaat Zee en Delta en Waterschap Scheldestromen inspecteren jaarlijks de ca. 55 officiële Zeeuwse zwemwaterlocaties op waterkwaliteit. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en de Provincie controleren op veiligheid en inrichting. Elk jaar wijst de Provincie deze plaatsen aan. Van deze locaties weet je dan zeker dat het er schoon en veilig is. Je herkent ze aan de informatieborden. De gebruikte symbolen, kleuren op de kaarten en wat erop staat, zie je terug op alle borden bij Europese zwemwaterlocaties. Actuele informatie over de officiële zwemwateren is te vinden op Zwemwater.nl. Informatie over Badstrand Roelshoek bij Krabbendijke vind je onder deze link. Het strand ligt op de zuidelijke oever van de Oosterschelde, aan de Yerseke Oesterbank. Het betreft een zeer ondiep gebied, waardoor bij laagwater een uitgestrekt strand-/slikkengebied bloot komt te liggen. Alleen met hoogwater kan hier worden gezwommen. Het betreft een zoutwaterlocatie, die onder invloed staat van het getij.

Dankzij de Oosterscheldekering heeft de zeearm zijn status als getijdengebied behouden. Door de Oosterscheldekering vindt de uitwisseling van zeewater met water uit de Oosterschelde wel langzamer plaats dan voorheen. Het water blijft daardoor aanmerkelijk langer staan, waardoor het een grotere kans heeft om op te warmen. De stroomsnelheden in de Oosterschelde als geheel zijn afgenomen. In het water meegevoerde slib- en zanddeeltjes zullen daardoor eerder bezinken. Bovendien zorgt de geringere aanvoer van water ook voor minder slib en zand. Al met al is het water daardoor helderder dan voorheen.

De toegang tot Badstrand Roelshoek is gratis, ook voor het parkeren van de auto, fiets of brommer hoeft niet te worden betaald. Het strand is bereikbaar via een dijkovergang. De informatievoorziening naar de bezoekers is geregeld via informatieborden. Op deze locatie zijn geen verenigingen actief (zoals hengelsport- of watersportvereniging). Op het strand is een aparte opgang voor surfers, namelijk langs de boeienlijn. Er vinden verder geen speciale activiteiten plaats. Aan de andere zijde van de Oosterschelde (langs de noordelijke oever), ongeveer 9 km vanaf de zwemzone, ligt de vaargeul. Het zijn voornamelijk recreatievaartuigen die hier gebruik van maken.

Voor de bepaling en latere monitoring van de kwaliteit van deze locatie heeft Rijkswaterstaat in 2008 door Grontmij/DHV het Zwemwaterprofiel Roelshoek laten opstellen, waarin alle mogelijke gezondheidsrisico's worden geïnventariseerd en eventuele aanbevelingen ter verbetering worden gedaan. Je leest er o.a. alles over thermotolerante bacteriën van de coligroep, fecale streptococcen, Escherichia coli, intestinale enterococcen en andere enge beestjes waar je ziek van kunt worden. ;-) Een risico op deze locatie is de aanwezigheid van scherpe Japanse Oesters op de bodem, die verwondingen kunnen veroorzaken, aldus het rapport.

- "Bij Roelshoek kwam ik in mijn jeugd regelmatig. Vrienden van me hadden daar hun bootje liggen. Bij eb kwam de zeilboot droog te liggen. Bij hoog water kon er worden uitgevaren. Toen gingen we ‘s nachts vissen op zeebaars en paling. Nu was ik er om vogels te kijken. Ook op deze locatie zijn het natuurlijk vooral wadvogels die je ziet en soms in enorme aantallen. Dit is eerlijk gezegd niet een van de meest populaire locaties om vogels te kijken. Er zijn in Zeeland interessantere locaties te bedenken. Toch loont het de moeite om ook hier eens met je verrekijker of telescoop het slik af te speuren. Zeker als je graag wadvogels in het vizier hebt. Vogels als wulp, tureluur, zilverplevier, scholekster, rosse grutto, kemphaan, bonte strandloper, bontbekplevier en een heel enkele keer een kleine strandloper. Een enkele keer wordt een kleine zilverreiger gezien. En scheert er een buizerd, slechtvalk of smelleken over. Tijdens de najaarstrek kun je overal langs de zeedijken tapuiten tegenkomen. En in de zomer jagen er visdiefjes boven het water. Er bevindt zich hier een stukje kwelder. De combinatie van zeedijk en kwelder is ideaal voor de velduil. Die wordt dan ook een heel enkele keer gezien. Is wel een kwestie van geluk hebben. Vogels kijken bij Roelshoek... Geniet van het verre uitzicht, van de Oosterschelde, de schorren en de wadvogels!"

Aldus een 'recensie' van dit gebied op weblog De Visdief, een initiatief van Jako van Gorsel, fervent vogelaar en lezer. "Op mijn website vind je veel tips voor vogelaars en andere natuurliefhebbers. Vogels kijken is mijn grote passie. Bijna elke dag plaats ik een filmpje op het Youtube-kanaal van De Visdief. In de omschrijving vind je vaak een verwijzing naar het verhaaltje bij het filmpje. Op mijn website recenseer ik natuurboeken, schrijf ik over handige gadgets voor vogelaars of gooi ik er soms plompverloren een woest idee uit. Ik ben o.a. bestuurslid voor Uitgeverij KNNV, een gerenommeerde uitgever van natuurboeken. Wil je een keer een vogelexcursie boeken? Neem gerust contact met me op. Gebieden in Zeeland en Zuid-Holland ken ik op mijn duimpje. De natuurgebieden op Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld. Of de Zouweboezem in de Alblasserwaard. Ik wens je veel vogelplezier toe. En wie weet komen we elkaar een keer tegen in een vogelkijkhut of natuurgebied. Hartelijke groet, Jako."

- In 2016 stond het praathuisje op het strand van Roelshoek al 25 jaar leeg. Marieke Lobbezoo-Derks uit Krabbendijke keek vaak naar het verlaten praathuisje, dat gebouwd was voor de oude mannen, die het gezellige praatje in het weegbrugkotje zo misten toen in 1980 het haventje van Krabbendijke verdween. "Dit praathuisje zou een geweldig plekje zijn om in te schilderen, met al dat licht en het prachtig uitzicht", bedacht ze. Ze wilde het huisje dan ook weer openstellen als sociale ontmoetingsplek voor omwonenden, toeristen en recreanten. Ze vroeg toestemming aan de gemeente en mocht het in september 2016 een maand uitproberen. Dat beviel haar, de gemeente, omwonenden en andere voorbijgangers dus kreeg ze groen licht om er te blijven. In de winter is het er te koud en geeft ze elders muzieklessen. Maar van april t/m september is ze er elke maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. Mocht je eens in de buurt zijn, kom gerust even binnenlopen in het Praathuisje en genieten van een bakje koffie en het prachtige uitzicht!

Terug naar boven

Beeld

- Mooie dronevideo van buurtschap Roelshoek, door Arnoud Lievense.

Reactie toevoegen