Enter

Plaats
Dorp
Wierden
Twente
Overijssel

enter_plaatsnaambord_kopie.jpg

Enter is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

Enter is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

enter_enterse_dagen_2008_moulin_rouge_kopie.jpg

Tijdens de Enterse Dagen (een keer in de vier jaar, vier dagen in september) leven de inwoners zich uit in creatieve en kunstige bouwsels. Hier bijv. de Moulin Rouge, met echt draaiende wieken, tijdens de Enterse Dagen 2008.

Tijdens de Enterse Dagen (een keer in de vier jaar, vier dagen in september) leven de inwoners zich uit in creatieve en kunstige bouwsels. Hier bijv. de Moulin Rouge, met echt draaiende wieken, tijdens de Enterse Dagen 2008.

enter_enterse_dagen_2008_optocht_amsterdam_kopie.jpg

Tijdens de Enterse Dagen is er ook een optocht waarbij  men zich eveneens creatief uitleeft. Hier (eveneens tijdens de editie 2008) is een stukje Amsterdam nagebouwd met enkele markante grachtenpanden.

Tijdens de Enterse Dagen is er ook een optocht waarbij men zich eveneens creatief uitleeft. Hier (eveneens tijdens de editie 2008) is een stukje Amsterdam nagebouwd met enkele markante grachtenpanden.

enter_enterse_dagen_2012_live_muziek.jpg

Ook de muziekliefhebbers worden op de Enterse Dagen op hun wenken bediend met héél veel livemuziek van uiteenlopende aard.

Ook de muziekliefhebbers worden op de Enterse Dagen op hun wenken bediend met héél veel livemuziek van uiteenlopende aard.

enter_enterse_dagen_2016.jpg

De Enterse Dagen zijn een keer in de vier jaar. De vorige keer was in 2016, dus de volgende keer is in 2020.

De Enterse Dagen zijn een keer in de vier jaar. De vorige keer was in 2016, dus de volgende keer is in 2020.

Enter

Terug naar boven

Status

- Enter is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden. Tot 1811 viel het dorp onder het gericht Kedingen en was het een van de zogeheten Rijssense kwartieren. Andere Rijssense kwartieren waren Hoge Hexel, Wierden, Rijssen, Ypelo, Rectum, Elsen en Notter-Zuna. Dankzij handel en scheepvaart groeide het dorp uit tot de grootste plaats in Kedingerland. Het gericht Kedingen was onderdeel van het Oversticht, een gebied in handen van de bisschop van Utrecht. Tussen 1811 en 1818 hoorde het dorp bij de toen opgerichte gemeente Rijssen. In 1818 ging het dorp deel uitmaken van de gemeente Wierden en werd het qua grootte ingehaald door Wierden en Rijssen, waar de industrialisatie in de vorm van fabrieken een grote bevolkingsgroei bracht.

- Onder het dorp Enter vallen ook de buurtschappen Enterbroek, Ypelo en de recent opgerichte buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek.

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
Klompen- en Zompendorp.

Uitspraak in het dialect
Eanter.

Oudere vermeldingen
1134 vervalst ca. 1180-1190 de Ennethere, 1188 ingevoegd eind 13e eeuw Entheren, 1349 Enthere, 1385 Apud Enthere, 1387 Enteren, Enther, 1665 Enter.

Naamsverklaring
Men gaat uit van een samenstelling van het Oudnederlandse ennet 'eend' en here = heri 'plaats met een zandige rug'. Ook heeft men gewezen op enet* 'eenzame plaats', zoals mogelijk in Eynatten (B), 1262 Eynath.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Enter ligt Z van Wierden, ZW van Almelo, ZO van Rijssen, N van de A1, O van de N347 (Goor-Rijssen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Enter (incl. de nabijgelegen buurtschap Enterbroek) 299 huizen met 1855 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kapel
In de late middeleeuwen stond er in het dorp, binnen de parochie Rijssen, een kleine veldkapel die toegewijd was aan Antonius Abt. De kapel wordt rond het jaar 1400 al genoemd. Het is onduidelijk waar de kapel precies heeft gestaan. Tijdens de Nederlandse Opstand hebben rondtrekkende Spaanse troepen de kapel geplunderd. Volgens de overlevering heeft de Antoniuskapel vele bedevaartgangers getrokken. In 1636, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, wordt het katholieke geloof in Nederland verboden en wordt de kapel verwoest. De classis van Deventer constateert in 1637 echter dat het "oude geloof" in Enter nog steeds wordt aangehouden en dat er nog altijd openlucht "Baäls-kerkdiensten" worden gehouden bij de verwoeste katholieke kapel. In dit dorp lijkt men zich dan al weinig aan te trekken van landelijke verordeningen en religieuze verschillen. Protestanten en katholieken leven zonder problemen naast elkaar. De Enterse schippers drijven immers handel met iedereen, waardoor een sfeer van 'leven en laten leven' ontstaat. Het is onduidelijk wanneer de kapel is verdwenen. In 1709 krijgt het dorp een protestantse kerk, in 1819 een RK kerk.

Ganzen, klompen en zompen
In Enter werden vooral ganzen gedreven en klompen gemaakt. Verder was het dorp in de 18e en 19e eeuw het centrum van de bouw van zompen (schepen). Wanneer 's zomers de zandwegen mul en stoffig waren en in de herfst en winter nat en onbegaanbaar, bood de Enterse scheepvaart via de Regge uitkomst. Enterse schippers bevoeren de rivieren om goederen en dieren te verhandelen. Hun handelsgebied strekte zich uit van Engeland tot diep in Duitsland. Handel met Engeland ging via Rotterdam. Handel met Berlijn ging vaak via de Duitse noordkust.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de de volgende instantie en site:

- Canon van Enter.

- "Stichting Oudheidkamer Enter / Enters Erfgoed stelt zich ten doel het bewaren en aan jongere generaties overdragen van het culturele erfgoed van het dorp. In de praktijk behelst dit onder meer: het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die merkwaardig zijn en niet naar hun aard elders bewaard horen te worden; het zoveel mogelijk toegankelijk maken van bovenbedoelde voorwerpen voor het publiek; bevorderen van de studie van Enters verleden en eigen aard; middelen daartoe te verzamelen en te bewaren of te doen vervaardigen en de aldus verkregen gegevens voor begunstigers en andere belangstellenden toegankelijk te maken; het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die van belang zijn voor het vormen van een beeld van Enters verleden; het maken en laten maken van voorwerpen die het bovenbedoelde beeld helpen vormen; het waken voor en het handelen tot behoud van het mooie en goede dat uit vroeger tijden nog in ons dorp aanwezig is, waaronder geestelijke verworvenheden in taal of geschrift en oude benamingen."

In het kader van al deze doelen beheert de stichting o.a. Oudheidkamer Buisjan, het vroegere dorpsboerderijtje van Jan Scholten, met o.a. een snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd, een stoffen- en kledingwinkeltje, een winkeltje met producten van de jaren vijftig, een schoenmakerij, en een unieke collectie knipmutsen en gerold linnen. Jan droeg altijd een jasje, een ‘buis’ op z’n Enters, en daarom heet het dan ook ‘Buisjan’. De vrijwilligers van de Oudheidkamer vertellen je graag alles over de diverse collecties. Koffie (met krentenwegge) en fris zijn verkrijgbaar, ook op het gezellige terras met uitzicht op de grootste klomp van Nederland. Ook het oude materiaal van schoenmaker Philippi is nu te vinden in de Oudheidkamer. Lees hier het artikel in de Wiezer t.g.v. de opening van schoenmakerij Philippi in Buisjan. En hier vind je het verhaal van Marinus Philippi, schoenmaker, verteller en middelpunt van de dorpscommunicatie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Al sinds 1997 publiceert weekblad Elsevier jaarlijks een lijst van aantrekkelijkste gemeenten, die zij daartoe op basis van ruim 100 factoren beoordelen. In 2020 hebben zij voor het eerst ook een ranglijst gemaakt op basis van de 4-cijferige postcode, dus op woonplaatsniveau (en bij grotere woonplaatsen, met meer postcodes, op wijkniveau). De scores zijn verdeeld in 11 onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid. In de landelijke ranglijst van 355 gemeenten anno 2020 staat de gemeente Wierden van de Twentse gemeenten het hoogst: op plek 13. Deze gemeente dankt zijn hoge score vooral aan het dorp Enter. In Twente is dit het aantrekkelijkste dorp om te wonen, en daarbinnen met name in de omgeving Dorpsstraat - Stationsweg - Rijssenseweg - Disselweg - Reggestraat en Marijkelaan.

- “Het midden van de Dorpsstraat in Enter gaat in 2020 op de schop omdat de riolering moet worden vervangen. Een goed moment om ook te kijken naar de inrichting van de Dorpsstraat. Voor de herinrichting van de Dorpsstraat is aannemer NTP uit Enschede geselecteerd. Samen met de gemeente zijn zij de kartrekkers van het project. Zij werken samen met een co-creatiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners van de Dorpsstraat. Landschapsarchitect Oosterink begeleidt het co-creatieproces door de wensen en ideeën uit te werken in een ontwerp. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp, zodat de vernieuwde Dorpsstraat echt een project van en voor het dorp wordt.” (bron en voor nadere informatie zie de pagina van de gemeente over dit project)

- De afgelopen jaren is het project Landinrichting Enter gerealiseerd. Dit project behelsde maatregelen ter verbetering van landbouw, natuur, recreatie, leefbaarheid, landschap en milieu. In het ca. 2.600 ha grote gebied, grotendeels gelegen in de gemeente Wierden, deels gemeente Almelo, is in totaal ruim 600 ha geruild. Hierbij zijn ongeveer 800 eigenaren betrokken. Door de herinrichting hebben de agrariërs in het gebied hun gronden dichter bij de boerderij gekregen door waar mogelijk de huiskavels te vergroten. Door het ruilen van grond zijn percelen vergroot worden en is het aantal percelen van 2700 naar 1800 teruggebracht.

Ook zijn veldkavels dichter bij de bedrijfsgebouwen toegedeeld en is het aantal veldkavels door kavelconcentratie met ongeveer 35 procent afgenomen. Hierdoor is er minder landbouwverkeer op de openbare weg, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Bovendien stijgt het economisch rendement van het bedrijf doordat de werkzaamheden nu direct bij of dichter bij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Verder is in het plan, met name langs de Regge, ruim 120 hectare grond voor nieuwe natuur vrijgemaakt en zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden gerealiseerd. Grote en complexe landinrichtinsprojecten als deze hebben een lange looptijd: het verzoek van de landbouworganisaties voor een landinrichting rond Enter is al in 1983 ingediend, en in 2015 is het project afgerond.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Enter heeft 6 rijksmonumenten.

- Enter heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- De RK parochie Enter is opgericht in 1824 door afscheiding van de parochie van Rijssen. In 1819 komt er een RK Waterstaatskerkje, dat in 1841 wordt voorzien van een torentje op de voorgevel. In 1851 is het kerkje vergroot. De huidige driebeukige kruisbasiliek op enigszins centraliserende plattegrond, met toren, van architect Clemens Hardeman uit Oldenzaal, in laatneogotische trant, is gebouwd in 1927. De RK kerk H. Antonius Abt (Dorpsstraat 125) met breed middenschip is opgezet als zogeheten volkskerk. De kruiswegstaties komen uit de oude kerk. De parochie is met andere parochies in de omgeving gefuseerd tot parochie H. Marcellinus.

De krant Het Centrum schrijft d.d. 16 april 1928 o.a. het volgende over de nieuwe kerk: "De nieuwe kerk bevat 750 zitplaatsen, alle in het middenschip. De geloovigen hebben dus allen een vrij uitzicht op altaar en predikstoel. Door twee zeer groote ramen in het transept valt een stroom van licht in het midden der kerk en daar voor is het meer donker gehouden priesterkoor met het altaar, waarop helder licht valt door twee zijramen, een links en een rechte, welke ramen door een groote spitsboog aan 't oog onttrokken worden. Naast de kerk zal op de plaats waar nu nog het oude waterstaatskerkje staat, een nieuwe pastorie worden gebouwd. Aan de anders zijde der kerk bevinden zich een Zustershuis, de R.K. meisjesschool en de R.K. bewaarschool. Al deze gebouwen vormen met de kerk één complex, dat zeer bijdraagt tot de verfraaiing van het dorp en getuigenis aflegt van 't groot geloof en den offervaardigheidszin der parochianen. De actie voor een nieuwe kerk, begonnen tijdens het herderschap van den ZeerEerw. Heer H.J. Haarhuis, thans pastoor te Weerselo, is door den tegenwoordigen pastoor van Enter, den ZeerEerw. Heer J.M. Heimerikx met bekwamen spoed tot een goed einde gebracht en naast God dankt de parochie voorzeker aan haar energieken herder het geluk van een nieuw, schoon kerkgebouw, dat naast andere dorpskerken in Twente gezien mag worden."

- De Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 55) dateert uit 1709. Het is een eenvoudig, gepleisterd zaalkerkje, met een forse dakruiter op het zadeldak. Rondboogvensters. Klokkenstoel met klok van Nicolaus, 1315?, diam. 85,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts (Asten), met elektrisch aangedreven uur- en slagwerk. De Hervormde Gemeente Enter is een betrokken en bijbelgetrouwe gemeente met ca. 1700 leden. Ze zijn 'meerkleurig' tussen evangelisch en reformatorisch (confessioneel). De Hervormde Gemeente heeft in 2009 het 300-jarig bestaan gevierd, o.a. door de publicatie van het boek 'Hun werken volgen hen na', over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente.

- Gereformeerde Kerk.

- Enter was vroeger een echt ‘klompendorp’ en telde ooit meer dan 300 klompenmakers. Klompenmuseum Sköpke toont de geschiedenis van de Enterse klomp, de Enterse klompenmakers en hun gereedschappen. Je vindt er honderden handgemaakte en machinaal vervaardigde draagklompen uit binnen- en buitenland. Klompen met allerlei verschillende functies, zoals de bruidsklomp, de smokkelaarsklomp, de muziekklomp en zelfs de voetbalklomp. In de werkplaats naast de expositieruimte staan twee oude machines die nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden gebruikt. Bij rondleidingen kan ook een demonstratie hiermee worden gegeven. Ook klompenmakersgereedschappen, waaronder bijlen, boren, een uitsnijder en een navelklos, worden getoond en bij demonstraties gebruikt. Een videopresentatie laat zien hoe vroeger handmatig klompen werden gemaakt van wilgen- of populierenhout. Sinds enige tijd prijkt op de gevel van het Klompenmuseum het predicaat van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Dit vanwege het feit dat in ons museum de enige opleiding handmatig klompenmaken van Nederland is gevestigd. Hiermee geeft het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) het belang aan van het behoud van dit ambacht.

- Enter was vroeger ook een schippersdorp. Rond 1800 woonden er wel zo’n 120 schippers. Op de Regge, de rivier die langs het dorp stroomt, voeren de platbodemschepen, die Zompen genoemd werden. Ze vervoerden o.a. klompen, hout, stenen, textiel en turf. In het Zompenmuseum staat de 'Regt door Zee' uit 1870. Op de zolder van het museum is een expositie van oude gereedschappen. Naast verschillende modellen van de Zomp is er ook een scheepswerkplaats ingericht. Interessant is ook de grote wand waarop de loop van de Regge staat afgebeeld. Deze stroomt behalve langs dit dorp ook langs Rijssen en Nijverdal en mondt uit in de Vecht.

- Gevelstenen in Enter.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Winterloop (op een zaterdag in januari) is een hardloopwedstrijd met de afstanden 5 en 10 km en een kidsrun van 1,2 km.

- De jaarlijkse Ganzenmarkt (op een zaterdag eind mei) herinnert aan de periode in de 18e en 19e eeuw waarin Enter een centrum van de Oost-Nederlandse ganzenhandel was. Enterse kooplieden kochten de jonge dieren in het voorjaar in heel Overijssel en tot diep in Duitsland op. Ze verkochten ze aan Engelse kooplieden, die ze meenamen naar hun land, waar de ganzen verder werden gemest voor de Kerstmaaltijd. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) onderbrak deze handel en na 1918 bleken de Engelsen te zijn overgeschakeld op kalkoenen. Tegenwoordig is de Ganzenmarkt vooral een folkloristisch gebeuren met een markt, folkloristische dansen, demonstraties oude ambachten en live muziek. Beschrijving en filmpje van de Ganzenmarkt.

- "Het traditionele Beachvolleybaltoernooi Enter wordt al sinds 1996 jaarlijks georganiseerd. De beachvolleybalcommissie en tientallen vrijwilligers zijn gedurende het hele jaar weer volop bezig met de voorbereidingen. Gezien het aantal inschrijvingen van de afgelopen jaren is het verstandig om op tijd in te schrijven, want net als voorgaande jaren geldt: vol=vol. Vrijdags overdag wordt de parkeerplaats naast de RK kerk volgestort met 200 m3 zand. De wedstrijden beginnen vrijdags om 18.00 uur en zaterdag om 9.30 uur. Op de zaterdag komen in totaal 40 teams in actie. Op vrijdagavond tonen 25 teams hun volleybalkunsten aan het publiek, dat altijd massaal toestroomt. Langs de wedstrijdvelden wordt weer ruimte gemaakt voor een gezellig terras, waar zowel toeschouwers als spelers onder het genot van een drankje kunnen genieten van het wonderschone beachvolleybal. Zaterdag rond 16.00 uur zal het spektakel afgelopen zijn en worden de prijzen voor de zaterdag uitgereikt.

Op de vrijdag kan iedereen uit Enter of die iets met het dorp te maken heeft meedoen (leeftijd maakt niet uit). Je kunt dus bijv. ook met de straat of met de familie meedoen. Ook is er een bedrijvenklasse. Hier kunnen bedrijven zich inschrijven om te strijden om de felbegeerde Bedrijvenbokaal. Er is nog een wedstrijdklasse en een recreatieklasse (max. 1 competitiespeler). Ook in de wedstrijd- en recreatieklasse wordt gestreden om een wisselbeker. Op de zaterdag zijn alle overige teams, hogere en lagere klasses, welkom. Hier is een nieuwe klasse geintroduceerd; de Mix klasse. Hierin kunnen zowel dames als heren meedoen."

- Ronde van Enter (wielrennen, op een zaterdag in juli).

- Elke 4 jaar krijgen de Enternaren weer 'de kolder in de kop' (aldus een als compliment bedoelde kwalificatie van een inwoner van de regio). Dan vieren ze de Enterse Dagen (september). De Enternaren leven zich dan uit in creatieve bouwwerken waar het hele dorp mee wordt aangekleed en waarvan het thema iedere keer anders is. Verder is er o.a. een optocht en veel live muziek. "Bijna iedere inwoner van het kleine dorp werkt wel op een of andere wijze mee aan dit 4 dagen durende feest. Het is jammer dat het maar zo 'kort' duurt, want er valt zó ongelooflijk veel moois te zien, dat het niet goed lukt om dat in 4 dagen te bekijken, laat staan in 1 dag", aldus Dick Waanders in zijn verslag van de Enterse Dagen 2008 (zie ook de 2 vervolg-pagina's onder de link). De laatste keer was in 2016, dus de volgende keer is in 2020.

- "Op een woensdag half november (in 2019 voor de 25e keer) wordt de jaarlijkse Slachtvisite gehouden bij het Klompen- en Zompenmuseum te Enter. Van 10.00-13.00 uur ben je van harte welkom. Naast de Slachtvisite is er een Preuveri-j (in 2019 voor de 10e keer). De Preuveri-j wordt verzorgd door ca, 7 Enterse horecagelegenheden. Een traditie voor jong en oud. Kom gezellig proeven van vele (ouderwetse) lekkernijen en ervaar het gevoel van vroeger in nieuwe tijden. Tijdens editie 2019 is een Receptenboekje verschenen, dat sindsdien te koop is, met alle recepten van de afgelopen jaren.

- Op 25 en 26 december organiseren de Enterse Kloomp’n Daansers in Enter de Levende Kerststal. Bezoekers wandelen door een sfeervol aangekleed bos aan de Jagersweg waar de Enterse Kloomp’n Daansers de kerststal uitbeelden. In het bos ga je ruim tweeduizend jaar terug in de tijd. Daar wordt het kerstverhaal door de Enterse Kloomp’n Daansers aan je verteld. Voor binnenkomst wordt iedereen ingeschreven, zoals destijds Keizer Augustus dat deed met de volkstelling. Door de poort wandel je het plaatsje Bethlehem binnen. In het open veld houden de herders bij het kampvuur de wacht over hun kudde schapen. Verderop in het veld is er een bedoeïenentent waar kinderen de gelegenheid hebben om brood te roosteren. In de stal staan os en ezel. Het engeltje maakt de stal compleet. De ster boven de stal leidt de weg voor de drie koningen met kameel. Zij komen geschenken brengen voor het net geboren Kerstkindje dat, gewikkeld in doeken, in de kribbe ligt. Openingstijden Kerststal: 25 en 26 december 13:00-18:00 uur. De toegang is € 1,50 per persoon. Parkeren is € 1,- per auto.

- In dit dorp gaan ze het oude jaar uit met de 'Oudejaarsborrel op zien Eanters!' (30 december vanaf 20.00 uur) en gaan ze het nieuwe jaar in met de party 'Enter A Nice Year' (EANY) (nieuwjaarsdag vanaf 01.00 uur, in de voorverkoop 35 euro inclusief onbeperkt drinken).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 2009 opgeleverde scheepswerf De Enterse Waarf is een combinatie van een scheepswerf voor de Enterse zompen en een expositie met het thema "Regge de slagader van Twente". Het gebouw is in Saksische stijl opgezet, met rieten dak en prachtig ingepast in de omgeving. In de werkplaats vindt onderhoud en nieuwbouw plaats. Voor de werf ligt een hellingbaan waar boten met een lorry te water kunnen worden gelaten en waar allerlei aktiviteiten te bezichtigen zijn, zoals het krombranden en torderen van de planken. De zolder bevat het archief over zompen, zompvaart, vaarwegen, waterbeheer en schippers.

- De Enterse Zomp vaart van april t/m september van Rijssen via Notter en Zuna naar Nijverdal, tot aan een imposante stuw. Tijdens de vaart zijn er altijd twee schippers aan boord. De ene stuurt en de andere schipper vertelt over de zomp, hun bouw en geschiedenis, de Regge en de flora en fauna waar je langs vaart. In juli en augustus zijn er vaste vaarten. Dan kun je elk uur varen van 11.00 t/m 16.00 uur zonder te reserveren.

- In 2013 is in het kader van de Landinrichting Enter de Entergraven - een waterloop die O langs het dorp loopt - opnieuw ingericht. De waterafvoercapaciteit is vergroot en de waterloop is van natuurvriendelijke oevers voorzien. Ook zijn er vispassages aangelegd en is er een zwaluwenwand gebouwd.

- IVN afd. Rijssen-Enter organiseert o.a. de volgende activiteiten: excursies onder leiding van gidsen, lezingen en tentoonstellingen, voorlichting over natuur- en milieuzaken, het maken van fiets- en wandelroutes, landschapsonderhoud, inrichting ecologische structuren, nestkastcontrole en educatieve wandelingen.

- De rivier de Regge is 50 kilometer lang en stroomt door Twente en Salland. Waterschap Vechtstromen is sinds 2000 bezig geweest met herstelprojecten in delen van de rivier. De Regge heeft de meanderende loop van weleer teruggekregen in plaats van de gekanaliseerde vorm die de rivier jarenlang had. Het waterschap heeft in 2018 en 2019 het laatste stuk bovenstrooms in het Enters Reggedal aangepakt. Het gaat om de 11,5 kilometer tussen Rijssen en Goor, die grotendeels op grondgebied van Enter ligt. In het verleden zijn bij het kanaliseren van de Regge bomen geplant op de kades. Om een natuurlijker loop te realiseren, moesten deze bomen worden gekapt. In de nieuwe inrichting komt daarvoor een aanzienlijk grotere oppervlakte aan bomen en bos terug, o.a. aan de Ypeloweg.

Bij het project Reggedal Enter zijn kades en stuwen verwijderd en natuurvriendelijke oevers en een vispassage aangelegd. De Regge is met de herinrichting van het gebied tevens voorbereid op de klimaatveranderingen waarbij structurele verdroging en wateroverlast zoveel mogelijk worden voorkomen. Het water en de natuur krijgen hierdoor meer de ruimte. Het uitgangspunt is dat de Regge zoveel mogelijk water vasthoudt zonder dat dit leidt tot overlast voor boeren en andere omwonenden. Het project draagt zo bij aan het klimaatbestendig maken van het gebied. Bovendien verbetert door alle maatregelen ook de waterkwaliteit. Andere doelen zijn het vergroten van de ecologische diversiteit conform de Kaderrichtlijn Water en het versterken van de recreatieve functie door meer wandelmogelijkheden te creëren. De provincie Overijssel heeft 85 hectare nieuwe natuur in eigendom overgedragen aan toekomstig beheerder Stichting Enters Reggedal. De beheerders zijn straks samen de eigenaren van in totaal 160 hectare grond. (bron: Waterschap Vechtstromen)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Enter, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje over de tuinen in Enter door John M. Pieper.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Enter.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer. - Kinderopvang Partou.

- Muziek: - Muziekvereniging Enter is in 2016 ontstaan uit een fusie van Muziekvereniging Irene en Muziekvereniging St. Caecilia. De vereniging omvat een harmonieorkest, een slagwerkgroep, een jeugdorkest en dweilorkest De Dwarsliggers. De muziekvereniging verzorgt ook opleidingen aan leerlingen door eigen docenten in samenwerking met Kaliber kunstenschool (voorheen Muziekschool Twente) en de Enterse scholen.

- Het in 1991 opgerichte Gospelkoor His Masters Voices wil door middel van zang en muziek de boodschap van de Heer en Heiland laten horen.

- Sport: - "Voetbalvereniging SV Enter is opgericht in 1922, heeft bijna 800 leden en vervult daarmee een belangrijke sociale rol in de Enterse gemeenschap. Een rol waar we ons van bewust zijn en verantwoordelijk voor voelen! Het beleid van de SV wordt bepaald door het streven naar het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Hierbij kun je denken aan de jeugdopleiding, het bijbrengen van normen en waarden zowel in als buiten het veld, de accommodatie en last but not least de prestaties in het veld. Op dit moment telt de SV 28 jeugteams en 12 seniorenteams, die elke zaterdag en zondag met verve onze clubkleuren verdedigen!"

- "Voetbalvereniging v.v. Enter Vooruit is opgericht in 1940 en heeft bijna 800 leden. Het eerste elftal komt uit in de 1e klasse D. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Voetbal is hierbij de bindende factor. Normen, waarden en respect voor elkaar staan hoog in het vaandel. Daartoe hebben wij de volgende missie geformuleerd: we willen een aantrekkelijke vereniging zijn voor prestatiegerichte en recreatieve spelers, supporters, sponsoren en niet spelende leden."

- "ToerClub Enter organiseert door het jaar heen diverse activiteiten. Aan het begin van het jaar is er de Openingsrit, elke maandag- en woensdagavond om 18:30 uur vertrekken we met diverse groepen vanaf het dorpsplein en worden mooie routes gereden. Eind van het seizoen is er de Afsluitingsrit. In het seizoen zijn er ook diverse ritten waaraan we gezamenlijk deelnemen. Deze verschijnen op de jaarkalender. We zijn een actieve toerclub voor toerfietsers (wielrenners) en mountainbikers. De vereniging is aangesloten bij de NTFU en heeft momenteel circa 130 leden. De meeste trainingen en activiteiten zijn gericht op het fietsen op de weg. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een mtb-activiteit georganiseerd en is er jaarlijks de toertocht 'Veld- en Bosklassieker'."

- "Volleybalvereniging Holyoke uit Enter is opgericht in 1960 en is daarmee een van de oudste volleybalverenigingen in de regio. De vereniging is genoemd naar de gelijknamige plaats in de staat Massachusetts in de Verenigde Staten, waar het volleybal is ontstaan (wanneer en hoe dat daar is ontstaan, is een mooi verhaal, dat je hier kunt lezen op de site van de vereniging). We hebben ongeveer 200 leden, waarvan meer dan de helft jeugdlid is. We nemen met zowel herenteams als damesteams deel aan de competitie. Verder hebben we ook diverse jeugdteams en voor de recreatieve volleyballers recreantenteams. Al deze teams kun je terugvinden op onze site onder het menu "Teams". De trainingen en wedstrijden vinden plaats in sporthal De Zomp aan de Reggestraat. Al heel lang is de woensdagavond de vaste trainingsavond van de vereniging, maar door de groei van de laatste jaren zijn we nu bijna elke doordeweekse avond in de sporthal vertegenwoordigd. De competitiewedstrijden vinden plaats op de zaterdagmiddag. Voor de recreanten kan dit ook op een doordeweekse avond zijn."

- Tennisclub.

- Zorg: - "Gezondheidscentrum Dorpsplein Enter geeft zorg voor iedereen. Wij zijn een dorpscentrum waarin gastvrijheid, klantvriendelijkheid en veelzijdigheid speerpunten zijn. Wij zijn vernieuwend, modern en zitten in een nieuw pand met goede faciliteiten. Wij hebben alle disciplines in huis die nauw samenwerken waardoor wij snel op maat gemaakte zorg bieden. Centraal staat hierbij dat we goed opgeleide en ervaren vakspecialisten in dienst hebben. Wij volgen cursussen, zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Wij hebben een kinderteam en een geriatrisch team waarbij vragen over het welzijn van de cliënt centraal staat. Er is een huisarts gevestigd en fysiotherapeuten met specialisaties op het gebied van: manuele therapie, kinderfysiotherapie, ouderen/ geriatiefysiotherapie, oedeemfysiotherapie, ontspannings- en bekkenfysiotherapie en incontinentietraining, fysiotherapie op het gebied van sport, medische- en fysiofitness, seniorenfitness, medical taping, dryneedling, acupunctuur, gewicht coaching en bewustzijnscoaching. Ook kun je bij ons terecht voor logopedie, houdingstherapie, psychosomatische therapie, podotherapie, medisch pedicure, diëtetiek, verloskundige zorg. Ook het consultatiebureau GGD Twente Jeugdgezondheidszorg en Thuiszorg/wijkverpleging Carintreggeland zijn in het pand gevestigd."

Reactie toevoegen