Wetering

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

wetering plaatsnaambord.jpg

Wetering is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Wetering is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

wetering_wetering-oost_oeverzwaluwenwand.jpg

In de recentelijk gerealiseerde waterberging bij de weg Wetering-Oost is een oeverzwaluwenwand gerealiseerd. Dat hij inmiddels intensief wordt gebruikt, kun je zien op de foto hieronder. (© www.afanja.nl)

In de recentelijk gerealiseerde waterberging bij de weg Wetering-Oost is een oeverzwaluwenwand gerealiseerd. Dat hij inmiddels intensief wordt gebruikt, kun je zien op de foto hieronder. (© www.afanja.nl)

wetering_oost_oeverzwaluwen_met_jongen.jpg

Juli 2018: "Oeverzwaluwen vliegen af en aan om hun hongerige kroost te voeden. Het tempo moet erin blijven, want om de haverklap kijken de jonkies reikhalzend naar buiten. Je vraagt je af hoe ’t lukt om botsingen te voorkomen zonder luchtverkeersleiding."

Juli 2018: "Oeverzwaluwen vliegen af en aan om hun hongerige kroost te voeden. Het tempo moet erin blijven, want om de haverklap kijken de jonkies reikhalzend naar buiten. Je vraagt je af hoe ’t lukt om botsingen te voorkomen zonder luchtverkeersleiding."

wetering_wetering-oost_vogelkijkhut_twitterhut.jpg

Vanuit vogelkijkhut de Twitterhut bij de weg Wetering-Oost kun je de vogels in het waterbergingsgebied alhier goed bekijken zonder ze te storen. Wel een verrekijker meenemen natuurlijk.

Vanuit vogelkijkhut de Twitterhut bij de weg Wetering-Oost kun je de vogels in het waterbergingsgebied alhier goed bekijken zonder ze te storen. Wel een verrekijker meenemen natuurlijk.

wetering_wetering-oost_fuut_met_jongen.jpg

In juni kun je in Wetering o.a. futen met jongen spotten. Hier heeft ma fuut enkele kindjes tussen de veren, die door pa, die net terugkomt van de jacht, worden gevoerd.

In juni kun je in Wetering o.a. futen met jongen spotten. Hier heeft ma fuut enkele kindjes tussen de veren, die door pa, die net terugkomt van de jacht, worden gevoerd.

wetering_fanfare_de_bazuin.jpg

Fanfare De Bazuin in Wetering is opgericht in 1920 en heeft momenteel ca. 30 actieve leden. (© www.debazuinwetering.nl)

Fanfare De Bazuin in Wetering is opgericht in 1920 en heeft momenteel ca. 30 actieve leden. (© www.debazuinwetering.nl)

wetering_gemaal.jpg

Soms zijn gemalen saaie 'blokkendozen' waar architectonisch niets bijzonders aan te ontdekken valt. Soms hebben ze wél hun best gedaan om er iets moois van te maken, zoals hier bij Gemaal Wetering. Het is dan ook een gemeentelijk monument. (© Google)

Soms zijn gemalen saaie 'blokkendozen' waar architectonisch niets bijzonders aan te ontdekken valt. Soms hebben ze wél hun best gedaan om er iets moois van te maken, zoals hier bij Gemaal Wetering. Het is dan ook een gemeentelijk monument. (© Google)

Wetering

Terug naar boven

Status

- Wetering is een buurtschap* in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

* Gezien het feit dat Wetering 2 kerken heeft (zij het beide inmiddels niet meer als zodanig in functie) zou je deze plaats ook een dorp kunnen noemen, maar - vermoedelijk gezien de lintbebouwing, het ontbreken van een kern en het bescheiden huizen- en inwonertal - wordt de plaats toch als buurtschap beschouwd, dus conformeren wij ons daaraan.

- De buurtschap Wetering heeft een eigen postcode (8363) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- De buurtschap werkt op veel gebieden samen met de kleinere buur-buurtschappen Muggenbeet en Nederland. Zo is er bijv. een gemeenschappelijke belangenvereniging (waarvoor zie het hoofdstuk Links).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NW van Giethoorn, NO van Blokzijl, W van Scheerwolde, aan de wegen Wetering-Oost en -West.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Wetering heeft ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Wetering.

- In 2013 zijn in de buurtschap e.o. 6 fraaie informatiepanelen geplaatst met oude afbeeldingen met toelichting, t.g.v. het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Nut Wetering e.o. Via de link zijn de panelen ook online te bekijken.

- Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Nut in 2013 is in dat jaar ook het 200 pagina's dikke boek '100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913-2013)' verschenen. In dit boek wordt een beeld gegeven van alle bewoners van de huidige én de voormalige woningen in het werkgebied van Plaatselijk Nut. Naast de bewonersgegevens is er ook zoveel mogelijk een oude en een recente foto geplaatst van de betreffende woning. Als er een karakteristieke bewoner in een woning heeft gewoond of als er een leuke anekdote over de woning te vermelden valt, dan staat deze informatie met eventueel een extra foto bij de betreffende woning. De commissie heeft in de drie jaar dat zij met het onderzoek en de samenstelling bezig is geweest, enorm veel enthousiaste reacties ontvangen tijdens de vele interviews met de (oud)bewoners. De gevraagde én ongevraagde hulp die zij bij hun speurwerk naar informatie en beelden kregen was hartverwarmend en gaf hen de energie om het boek zo compleet mogelijk te maken in tekst en beeld. Het boek is dan ook voor, maar zeker ook door de bewoners zelf gemaakt! Het is gebleken dat er twee woningen niet zijn geplaatst in het jubileumboek. Wil je je boek compleet hebben, dan kun je de beschrijvingen van deze twee woningen hier downloaden. Het jubileumboek, met een oplage van 550 exemplaren, was binnen een half jaar uitverkocht. In de bibliotheken van Steenwijk, Steenwijkerwold en de provinciale bibliotheek in Zwolle is het boek nog wel te bekijken of te leen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie Wetering e.o. (2008).

- In 2013 is een nieuwe fietsbrug geplaatst bij gemaal Wetering-Oost.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het gemaal uit 1941 bij -Oost huisnr. 44. In 2017/2018 is de 3e fase van het project 'Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde' gerealiseerd. Dit gaat om optimalisering van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Het poldergemaal heeft een grotere capaciteit gekregen om in de toekomst (i.v.m. inklinken bodem en veranderend klimaat) voldoende drooglegging te kunnen garanderen. In het gemaal staan drie pompen, maar de stroomtoevoer was geschikt voor het laten draaien van slechts twee pompen. Daarom is de aanvoer van stroom vergroot.

Tijdens testen van de waterbergingen in winter 2016/2017 is gebleken dat de bergingen nog niet binnen twee weken weer op normaal peil kunnen worden gebracht. Door de capaciteitsvergroting van poldergemaal Wetering kan nu aan deze eis worden voldaan. Daarnaast is ook extra gemaalcapaciteit nodig om een flexibel peilbeheer te kunnen voeren. Bij de aanpassingen aan dit beeldbepalende gebouw is rekening gehouden met de monumentenstatus, zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Er zijn ook studieavonden belegd die zijn gericht op vergroting van de kennis over waterbeheer bij de landbouwers en innovaties op boerenbedrijven. Deze kennis draagt bij aan een kwalitatief en kwantitatief goed waterbeheer, een betere bedrijfsvoering en beheer van watergangen en aangrenzende percelen op een natuurlijke manier.

In 2018 is er in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta volop gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van het gemaal. In het gemaal zijn twee van de drie pompen vervangen. Een van de oude pompen blijft in het monumentale gemaal gehandhaafd als industrieel erfgoed. Tegenover het gemaal aan de westzijde van de Wetering is een nieuw gemaal met eigen uitstroomwerk gebouwd. Hierin is de derde nieuwe pomp geïnstalleerd. Het nieuwe gemaal is in september 2018 gereed gekomen. Er is een nieuwe uitstroomgoot aangelegd en de deels aangetaste betonconstructies zijn gerenoveerd. Het beton van de duiker onder de vaarweg die de oostelijke en westelijke polder verbindt, bleek van slechte kwaliteit. Er zijn grote kunststof buizen in deze koker geschoven om weer een sterke en dichte verbinding te krijgen. (bron en voor nadere informatie zie: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

- Het huidige pand van de voormalige Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (-West 3a) dateert uit 1966. Op de locatie van het huidige kerkgebouw stond vroeger de boerderij van de familie Marten van Sluis. In 1952 is deze boerderij afgebrand. In dat zelfde jaar is het houten gebouw 'Lokaal van de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk' op het 'Noordeinde' (dat in de buurt van Wetering West 93 stond) op een bok varend naar 'Eind van 't Diep' verhuisd. De zondagschool die in deze kerk werd gehouden verhuisde ook met het gebouw mee. In 1961 heeft de kerk de grond van de familie Van Sluis gekocht. Op dat moment heeft de kerk ca. 190 leden. In 1966 is het oude houten 'Lokaal' afgebroken en is het huidige kerkgebouw gerealiseerd.

Op 1 december 2016 is na 124 jaar officieel een einde gekomen aan het houden van de ‘Zondagse diensten’ in de Gereformeerde kerk Blokzijl (c.a.) aan de Wetering. Een teruglopend ledenaantal is de reden dat de kerk zijn deuren heeft moeten sluiten (in 2012 heeft de kerk nog 56 leden). Zondag 27 november is de laatste dienst gehouden. Oud-predikanten en oud-gemeenteleden kwamen uit het hele land om deze laatste dienst bij te wonen. Emeritus predikant J. v.d. Wetering leidde de dienst. Hij was tevens de laatste jaren consulent van deze gemeente. Koster Klaas Prinsen sloot deze dag voor de laatste keer de deuren van de kerk. Zijn vader, aannemer Luite Prinsen, was in 1966 de bouwer van dit kerkgebouw.

Ook aan de 35-jarige overtocht met de boot van de gemeenteleden die aan de overkant van de Wetering wonen kwam op deze dag een einde. De gemeenteleden hebben elders 'onderdak' gevonden. Het gebouw is verkocht aan een gezin van de kerkelijke gemeente. Zij gaan het pand verbouwen en herbestemmen tot woonhuis.

- Een bijzonder object is de voormalige Doopsgezinde Kerk bij -West nr. 17. Deze houten kerk uit 1910 verkeerde anno 2013 in slechte staat. De eigenaren zoeken financiering voor restauratie, en zijn tevens op zoek naar een 'zinvolle herbestemming'. Voor nadere informatie zie dorpskrant Waeterproat, dec. 2012, pag. 4.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De WeerribbenToerTocht (op een zaterdag eind mei, in 2020 voor de 13e keer) is een toertocht met historische trekkers. Het gaat om zowel bekende als onbekende merken en/of types. De trekkers zijn over het algemeen ouder dan 50 jaar. De start is om 09.45 uur bij Restaurant An't Waeter, Wetering West 77. Er doen ca. 90 oldtimers mee aan deze tocht door de omgeving van de Weerribben. Natuurlijk is het net zo zeer leuk om ernaar te kijken als om mee te doen, dus toeschouwers zijn van harte welkom.

- Inwoners van de buurtschap en buur-buurtschap Muggenbeet, vakantiegangers op de campings en bezoekers van de terrassen aan het water kunnen op een woensdagavond rond 10 juli vanaf de wal genieten van de langsvarende muzikanten tijdens het Zomeravondconcert van Muziekvereniging De Bazuin (foto's). Het is ook mogelijk om met je eigen boot mee te varen en zo vanaf het water te genieten van hun concert. Er wordt om ca 19.00 uur gestart bij Restaurant An't Waeter en van daaruit wordt er gevaren naar het Noordeinde van de Wetering. Daar wordt gekeerd en wordt er koers gezet naar Muggenbeet. Bij Restaurant Geertien in Muggenbeet wordt er nog een 'miniconcertje' gegeven en vervolgens gaat de muzikale vaartocht terug naar Restaurant An't Weater.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Bij de renovatie van het fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering begin 2021 is de verlichting ook vervangen. Uit een enquête onder de aanwonenden en in overleg met de plaatselijke belangen heeft de gemeente gekozen voor natuurvriendelijke verlichting zonder dat op veiligheid wordt ingeleverd. Uitgangspunten nieuwe verlichting: 1. Draagvlak. 2. Verlichting mag niet verblindend zijn. 3. Verlichting dient diervriendelijk te zijn. 4. Energiezuinig / mogelijkheid tot dimmen. 5. Bestaande masten blijven staan. 6. Goed te onderhouden / toekomstigbestendig. 7. Donker waar het kan, licht waar het moet. Diervriendelijk. Uitgaande van de resultaten van o.a. de enquête is er vervolgens gekozen voor Brisa BAT van Lightronics met een armatuur met omlaag schijnend licht in een zogeheten kofferarmatuur (weinig rondstraling van licht) met led-verlichting in de kleur amber. Uit onderzoek is gebleken dat amber kleur licht het meest diervriendelijk is voor met name vleermuizen. Dimbaar. De verlichting is verder dimbaar volgens het standaard dimprotocol van de gemeente: tot 19.00 uur 100% verlichting, daarna 70% en van 22.00 uur tot 06.00 uur 50%. De praktijk leert dat het dimmen niet opgemerkt wordt, dus de impact is gering. Heuvenpad. Het Heuvenpad van Kalenberg naar Wetering is verbreed van 1,5 meter tot 2,5 meter. Het fietspad is voorzien van lichtgrijs beton, dat oplicht in het donker."

- Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in juli 2013 ontheffing van de Omgevingsverordening aan de gemeente Steenwijkerland verleend om een toeristisch fietspad langs de Vloddervaart mogelijk te maken. De ontheffing was nodig omdat het tracé loopt over gronden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De verstoring van de natuur wordt geminimaliseerd door een goede natuurlijke en landschappelijke inpassing en beschermende randvoorwaarden voor het gebruik van het fietspad. De oppervlakte is elders aan de rand van natuurgebied De Wieden gecompenseerd.

- De Scheerebrug over de Wetering wordt alleen in juli en augustus bediend, dagelijks tussen 12 en 13 uur.

- Eendenkooi 'Kooi van Pen' ligt NW van Wetering, in het moerasgebied van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit is niet zomaar een doorsnee eendenkooi, maar een heel bijzondere; het complex ligt in een groot kooibos van 35 hectare met hierin 5 kooiplassen en 18 vangpijpen, en is daarmee de grootste eendenkooi van Europa. De eendenkooi is in 1884 opgericht door Jan Harmens Pen, en tot 2007 zijn er door de kooikers eenden gevangen. Sinds 2004 werkt hier regelmatig een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer om dit cultuurhistorisch monument te behouden. - Nieuws van de Kooi van Pen op Facebook. Enkele malen per jaar is er voor belangstellenden een open dag met rondeiding door de Kooi van Pen. - Jaarverslag werkzaamheden 2020 in de Kooi van Pen.

- "De visotter (Lutra lutra) is een sierlijk, speels maar schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van een goede leefomgeving en toenemend verkeer werden de otter fataal. Een legende die alleen nog voortleefde in plaats- en familienamen. Maar de otter is terug en hoe! Na 14 jaar van investeringen in natuurherstel zijn de eerste otters in 2002 uitgezet in de Overijsselse buurtschap Wetering. De populatie groeit gestaag en verspreidt zich in heel het land. Inmiddels behoort zelfs de stadsgracht van Groningen tot het leefgebied van dit unieke dier, die weer de rol van zoetwaterambassadeur op zich neemt. Documentaire. Hilco Jansma heeft in 2020 een bijzondere film gemaakt: 'De otter, een legende keert terug' (via de link te bekijken). Er is vier jaar lang gewerkt om de eerste natuurdocumentaire over de Nederlandse otter te maken en er is onder andere gefilmd in De Weerribben en in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Er komen mooie beelden van Wetering en omgeving in voor!" (bron: de site van de buurtschap)

- Mooi verhaal over een kastanjeboom uit 1940 in buurtschap Wetering die in de loop der decennia veel heeft meegemaakt en in 2018 tot verdriet van omwonenden uit veiligheidsoverwegingen moest worden gekapt. Gelukkig is er bijna op dezelfde plek een boom herplant.

- In het kader van de Landinrichting Noordwest Overijssel is in de polders Wetering-Oost en -West ruim 300 hectare nieuwe natuur ingericht. Om wateroverlast bij hevige neerslagperiodes in Noordwest Overijssel te voorkomen en om in te spelen op de klimaatveranderingen, is in die polders ook ruimte gemaakt om 2,4 miljoen m3 water te kunnen bergen. Vanwege die waterberging en de daarbij behorende wisseling van waterstanden in de genoemde polders, is het niet mogelijk om in dat gebied de gewenste trilvenen te laten ontwikkelen. Om die reden is besloten dat de ambitie om trilvenen te ontwikkelen nu gelegd wordt in het gebied tussen Wetering-West en de Roomsloot (die loopt ter hoogte van de buurtschap Nederland). De ontwikkeling van dat tussengebied vormt een essentieel onderdeel van het realiseren van een goede ecologische verbinding tussen de Wieden en de Weerribben. (bron: Provincie Overijssel, 16-2-2010)

Voor de aanleg van de genoemde waterbuffer is in 2013 aan beide kanten van de Wetering in totaal 1,6 miljoen kuub grond verplaatst. De waterbuffer krijgt ook een functie voor natuur en recreatie. Het beheer van het gebied gaat naar Staatsbosbeheer. Het 300 hectare grote terrein is een onmisbare schakel tussen de moerasgebieden De Weerribben en De Wieden. In de waterbuffer zal altijd 5 tot 40 cm water staan. Dit waterpeil wordt alleen hoger wanneer het moeras als 'noodopvang' dienst moet doen. Alleen dan, als er erg veel regenwater valt, gaan de twee inlaatwerken van de tijdelijke waterberging open. Het water wordt ingelaten vanuit het kanaal, om het peil op de boezem in extreem natte omstandigheden te kunnen verlagen (het waterpeil wordt geregeld met 2 grote kantelstuwen, die in 2013 zijn geplaatst). Daardoor stijgt het waterpeil in de nieuwe natuur van -Oost en -West tijdelijk met ongeveer een meter. Zodra het water in de boezem voldoende is gezakt, wordt het water uit het gebied, via gemaal Wetering weer op de boezem gepompt.

Het nieuwe gebied zal voor het grootste gedeelte bestaan uit rietmoeras. Naar verwachting wordt het een aantrekkelijk gebied voor de purperreiger, otter en roerdomp. Tussen de bebouwing en het moeras komt een droge buffer om overlast van muggen te voorkomen. In deze strook zijn tevens een recreatief fietspad en een vogelkijkhut gerealiseerd. (bron: Dienst Landelijk Gebied, 8-2-2013) Nadere informatie over het project Wetering-Oost en -West.

- Natura 2000-gebied Weerribben-De Wieden is ingedeeld in een 15-tal deelgebieden. Deelgebied 5 is de Noordmanen. Dit beslaat een groot deel van het gebied tussen de buurtschappen Muggenbeet en Nederland, en valt grotendeels onder de buurtschap Wetering. Dit deelgebied bestaat uit een afwisseling van extensieve graslanden en natuurgebied. De gronden zijn grotendeels in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. De gronden worden tot het moment van herinrichting in tijdelijke pacht uitgegeven. In 2023 moet het hele deelgebied ingericht zijn voor natuur. Hiervoor wordt door de provincie een inrichtingsplan opgesteld. Nadat het inrichtingsplan is vastgesteld zorgt de provincie voor de inrichting en het beheer volgens de natuurdoelen.

In dit gebied moeten de grote vuurvlinder (een soort die uniek is in de wereld!) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. De grote vuurvlinder heeft een combinatie van moerassen en hooilanden nodig. Hierbij zijn met name oevers met bloemen en waterzuring van belang. Vroeger kwam de vuurvlinder hier ook voor maar is hier in het verleden verdwenen. De inrichting moet ervoor zorgen dat er een goede verbinding ontstaat tussen de Weerribben en De Wieden voor de grote vuurvlinder. Het leefgebied van verschillende soorten moerasvogels, zoals de purperreiger, roerdomp, snor en rietzanger overlapt met het leefgebied van de grote vuurvlinder en bestaat uit rietmoeras, oevervegetatie en kruidenrijke vegetaties. Daarnaast moet ook leefgebied voor de zwarte stern, het porseleinhoen en de grote karekiet ontwikkeld worden.

- In het waterrijke gebied bij Wetering-Oost is een - inmiddels goed gebruikte - oeverzwaluwenwand gerealiseerd. Vanuit de nabijgelegen vogelkijkhut de Twitterhut kun je ze - met een verrekijker - goed bekijken zonder ze te storen. Jaarlijks in maart prepareren leden van de Vogelgroep van IVN afdeling Noordwest-Overijssel de oeverzwaluwwand voor het komende broedseizoen. De wand, die eigendom is van Staatsbosbeheer, is in 2015 door de IVN-vogelgroep geadopteerd en wordt sindsdien door leden van deze groep onderhouden. Zij nemen ook het monitoren van de broedende wandbewoners voor hun rekening. Ieder jaar moeten de gebruikte nestgaten worden schoongemaakt (verwijderen van grassen en dergelijke) ter voorkoming van groei van parasieten. De nestgaten worden met een boor van 70 cm uitgeboord en voorzien van vers zand. De oeverzwaluwen graven hierin zelf weer een nestgat met een lengte van 40 tot 70 cm.

In de afgelopen jaren werd voor het onderhoud gebruik gemaakt van een ponton, waarmee de mensen en materialen werden vervoerd. Omdat de waterstand tegenwoordig bewust laag wordt gehouden, kon de zwaluwwand in 2019 niet per ponton worden bereikt. Jeroen Bredenbeek, boswachter van Staatsbosbeheer in dit gebied, kwam op het idee de mensen en materialen met een bootje te vervoeren. Hij droeg zelf lieslaarzen en duwde het bootje vakkundig heen en weer, waardoor het werk razendsnel verliep. Namen de werkzaamheden in voorgaande jaren nog zo’n drie tot vier uur in beslag, dit keer was de klus in twee uur geklaard.

- In 2015 zijn er zwarte ibissen gezien in de natuurgebieden rond buurtschap Wetering, in 2016 zijn er heilige ibissen gezien. De heilige ibis hoort van nature niet in Nederland thuis, maar in Afrika. In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild. Vanaf 2005 zijn er af en toe ook broedgevallen in Nederland. De heilige ibis is makkelijk te herkennen. Het is een grote witte vogel met zwarte kop en kenmerkende kromme snavel en zwarte staartveren. Ze eten vooral vis, kikkers, insecten en diverse waterdieren.

- "Wetering-West was ook in 2020 weer een hotspot voor bijzondere moerasvogels. Zo broedde er een grote karekiet en een klein waterhoen in het zuidelijk deel van het moerasgebied. Daar kwamen veel vogelliefhebbers op af. Meer bijzondere broedgevallen. Verder hebben er nog veel meer bijzondere vogels gebroed in dit natuurgebied. Zo waren er 3 à 4 paar bruine kiekendieven, ca. 25 paar purperreigers en de eerste grote zilverreigers van De Weerribben hebben hier gebroed. Voor vogelliefhebbers waren de baardmannetjes ook leuk, die met enkele tientallen paren waren te zien. 1 à 2 witoogeenden werden regelmatig gespot en er wordt aangenomen dat deze ook hier hebben gebroed. Dat is best bijzonder want dit zou dan een van de weinige plekken in Nederland zijn waar ze hebben gebroed.

Nederland. Er waren veel zwarte sterns te zien in en rondom Wetering. Dat kwam mede door het groot aantal broedparen van de zwarte stern in buurtschap Nederland. In het voorjaar zijn speciale broedvlotjes voor hen neergelegd bij o.a. Nederland en het Giethoornse Meer. Bij Nederland hebben 41 paren op de vlotjes gebroed. Bij Nederland waren ook nog twee paar grote karekieten, 2 à 3 paar bruine kiekendieven en verschillende roerdompen te zien en te horen. Overlast ganzen. Kortom, rond Wetering West gaat het best goed met de moerasvogels. Zelfs zo goed dat de ganzen ook al aardig aan het riet beginnen te vreten. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten om het waterpeil in dit moeras 30 cm te laten zakken. Het is geen drooglegging zoals in -Oost, maar door het peil te verlagen kunnen de ganzen minder makkelijk het hele moeras in en kan het riet zich lokaal weer herstellen. In de natuur van -Oost (bij de Twitterhut) zijn grote delen in het voorjaar van 2020 hierom wel drooggelegd. Hierdoor raakt het moeras nu al aardig begroeid, maar het zal nog wel een jaar droog moeten liggen om weer grote hoeveelheden riet/moerasvegetatie te krijgen." (bron: Staatsbosbeheer, juli 2020)

- "Staatsbosbeheer heeft een video gemaakt over: 'Wat gaan we doen?' met betrekking tot de extra werkzaamheden die nodig zijn in buurtschap Wetering om de biodiversiteit in De Weerribben te versterken. Daarnaast geven ze meer informatie over de rest van het project 'Rondom de Kooi van Pen'. Videoboodschap. Wil je weten waarom verschillende werkzaamheden moeten gebeuren? Staatsbosbeheer heeft het in deze videoboodschap op een rijtje gezet. Daarbij zijn ook beelden te zien waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Buurtbezoek. Projectleider Ruben Achter de Molen is in oktober 2020 op huisbezoek geweest in Wetering. Er zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de meeste directe aanwonenden van het projectgebied 'Rondom de Kooi van Pen'. Besproken is wat de werkzaamheden betekenen, wat zij kunnen verwachten met betrekking tot het uitzicht dat gaat veranderen, wat zij er van gaan merken tijdens de uitvoering van het werk en andere zaken die ter tafel kwamen. Staatsbosbeheer en haar partners waarderen de gastvrijheid en zij vinden het belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met hun buren over de veranderingen in het gebied.

Samen voor natuurherstel. In de zomer van 2020 zijn ze gestart met werkzaamheden ter bescherming en uitbreiding van de grote vuurvlinder, want daar gaat het echt heel slecht mee. Deze zeer zeldzame soort komt alleen nog voor hier in De Weerribben en in de Rottige Meente in Friesland. Drie vlinderdeskundigen hebben 900 hectare afgezocht en de waterzuringen en nectarplanten in kaart gebracht. Vrijwel elke plek waar eitjes zijn gevonden, is gemarkeerd met een bamboestok met een rode punt, ook op de percelen van pachters. Hun dank is groot, want er wordt zorgvuldig om de gemarkeerde planten heen gemaaid! Vrijwel alle pachters werken hieraan mee, waarvoor grote waardering, want alleen samen maken we het verschil en een betere toekomst voor de grote vuurvlinder, die zo belangrijk is in de natuurlijke kringloop en voor de biodiversiteit. Inmiddels zijn de bamboestokken verwijderd en buigen de boswachters zich over een meerjarig maaibeheerplan voor zomer 2021 en verder. Dat is nodig, want ze hebben naast de morele ook een wettelijke plicht om ze te beschermen. Zowel de vlinder, de eitjes als het leefgebied zijn beschermd. Het is dan ook de gezamenlijke wens, de uitdaging en de verantwoordelijkheid om deze kwetsbare en unieke vlinder te behouden.

Droge voeten. Provincie Overijssel heeft recentelijk hoogtemetingen gedaan bij woningen aan de Veldhuisweg (in buurtschap Nederland) en aan Wetering West. De uitkomsten worden gebruikt voor de hydrologische modelberekening. Die berekening is nodig om te kunnen garanderen dat het water niet tot overlast gaat leiden bij de buren. Opslag verwijderen. Om het veenmosrietland en het trilveen te herstellen en te kunnen maaien en beheren, is het nodig de opslag die er groeit weg te halen. In januari 2020 zijn de jonge bomen en zaailingen ten oosten van het Kooibomenpad verwijderd. Het betreft circa 8 hectare. Om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren is er buiten het broedseizoen gewerkt en is er voor aanvang getoetst op de aanwezigheid van (actieve) nesten en aanwezige dieren. Er is gebruik gemaakt van werktuigen met rupsbanden en rijplaten om insporing zoveel mogelijk te beperken. De met name jonge elzen, berken en wilgen worden versnipperd. De houtsnippers worden direct uit het gebied gereden en gaan als bio- grondstof naar verwarmingscentrales. Vragen of ideeën. Heb je vragen of goede ideeën om de natuur in De Weerribben nog beter te beheren en te beschermen, laat het Staatsbosbeheer weten! Want samen weten we meer dan alleen. Neem contact met hen op via noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl of bel de boswachter op 06-22929553. Boswachter Denny Kroeze en projectleider Ruben Achter de Molen." (bron: Staatsbosbeheer, december 2020)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van buurtschap Wetering en de omringende natuur, door weblogger Afanja.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wetering (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - De in 1913 opgerichte vereniging Plaatselijk Nut Wetering e.o. behartigt de belangen van de inwoners van deze buurtschap en die van de buur-buurtschappen - Nederland, - Muggenbeet en het buitengebied O van de buurtschap rond de Oeverweg en de Kikkerij.

- Nieuws: - Dorpskrant Waeterproat (verschijnt 3x per jaar) is via de link ook online te lezen.

- Muziek: - "Muziekvereniging De Bazuin Wetering en omstreken is opgericht in 1920, op initiatief van de Gereformeerde Jongelingsvereniging. Het orkest begon met 13 muzikanten, die wekelijks een gulden contributie betaalden en ieder 15 gulden inlegden voor aanschaf van instrumenten. Iedereen die een blaas- of slagwerkinstrument bespeelt of wil leren spelen, kan lid worden van De Bazuin en, afhankelijk van het niveau, veelal direct meespelen. Nog niet eerder een muziekinstrument gespeeld? Dat is helemaal geen probleem. De meeste leden komen bij ons binnen zonder muzikale ervaring. Zie hier voor informatie over de opleiding.

Waarom is het zo leuk om lid te zijn van De Bazuin? Muziek maken is ontspannend en inspannend tegelijkertijd, of je dit nu alleen thuis doet of lid bent van een muziekvereniging. Muziek maken is inspannend omdat je je moet inzetten. Maar, als je de basis van het muziek maken onder de knie hebt, begint het leuke deel en kun je echt muziek gaan maken. Dan wordt het ontspannend. De afzonderlijke noten worden aan elkaar gekoppeld en je kunt liedjes gaan spelen. Als je dit ook nog bij een muziekvereniging doet, wordt het nog leuker. Samen muziek maken, onder de knie krijgen en muziekstukken spelen is altijd gezelliger dan alleen. Bovendien leer je nieuwe mensen kennen en werk je samen naar een doel toe. Daarnaast worden er allerlei leuke dingen georganiseerd. Dit alles maakt muziek maken bij een muziekvereniging tot een gezellige en ontspannende hobby voor alle leeftijden.

Wat biedt Muziekvereniging De Bazuin? Een actieve en gezellige muziekvereniging waar onder leiding van een professionele dirigent/instructeur iedereen op zijn of haar niveau met plezier kan musiceren. Leden ontvangen van de vereniging in bruikleen het muziekinstrument, uniform, muziekstukken en eventuele attributen. Daarnaast wordt een eventueel eigen muziekinstrument door de vereniging verzekerd voor schade e.d. Wij geven elk jaar een uitvoering, spelen meerdere concerten (ook in samenwerking met andere muziekverenigingen) en doen door het jaar heen nog veel meer."

Reactie toevoegen