Vlierden

Plaats
Dorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

NB gemeente Vlierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlierden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlierden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlierden

Terug naar boven

Status

- Vlierden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1925.

- Wapen van de voormalige gemeente Vlierden.

- Onder het dorp Vlierden vallen de buurtschappen Baarschot, Beersdonk (grotendeels), Belgeren, De Weijer (deels) en Heimolen (deels).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vlierden 102 huizen met 645 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 30/217 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Baarschot 21/112, Beersing 12/72, Brouwhuis 23/138, Hoeven 7/52 en Belgeren 9/54. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Vlierden gaat terug tot in de Germaanse tijd, wat onder meer blijkt uit gevonden grafurnen en stenen werktuigen. Het eerste document waaruit het bestaan van deze nederzetting blijkt dateert uit 721 en is een schenkingsakte van Herelaef, een rijke Angelsaksische Frank, die aan St. Willibrord een “casatum” (landhuis) te “Fleodrodum” schenkt. Dit document bevindt zich in het “Liber Aureus Epternacensis”, waarin de goederen van St. Willibrordus staan opgetekend.

- Verhalen over de geschiedenis van Vlierden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlierden heeft 7 rijksmonumenten.

- Vlierden heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- "Tussen 1232 en 1246 sticht keizerin Maria, weduwe van de Duitse keizer Otto IV en dochter van Hendrik I van Brabant en Mechteld van Boulogne, naast de abdij van Binderen in Helmond, ook een kapel te Vlierden ter ere van de H. Maagd Maria, die hier werd vereerd als “Onze Lieve Vrouw ter Schoot” (“S.Maria in puerperio”, of “in labore partus”, dus: O.L.V. in barensweeën). Van deze kapel, die een drukbezochte bedevaartsplaats werd, bestaat nog een afbeelding uit 1738. De vieringen werden oorspronkelijk vanuit Deurne verzorgd. Tegen het einde van de 17e eeuw werd het dorp een zelfstandige parochie. Van de parochiekerk die toen werd opgericht is de toren in 1902 afgebroken om er de weg mee te verharden. In 1648, na de vrede van Munster, toen in deze omgeving nergens meer Roomse kerken werden geduld, gingen kapel en kerk over aan de gereformeerde gemeente Deurne, die ze als bijkerk ging gebruiken. De kerkschatten zijn vermoedelijk in Venray in veiligheid gebracht. Daarvoor was door een heiligschennende roof in 1541 al veel schoons verloren gegaan. Het bouwvallige koor werd later afgebroken en vervangen door een ”schoolhuis”, waarin godsdienstlessen werden gegeven.

Ten tijde van de Bataafse Republiek kwam de kapel in 1798 door de zogeheten “kerknaasting” weer in handen van de katholieken, die deze evenwel door de protestanten lieten gebruiken voor hun erediensten. In de 19e eeuw raakte de kapel steeds meer in verval en verdween in 1904 door het streven naar een betere infrastructuur. De huidige Kapelweg herinnert nog aan dit verleden. De kapel moet gezocht worden aan de huidige Oude Torenweg. ln 1672, het “rampjaar”, vond een inval van de Fransen plaats. De katholieken konden weer herademen en richtten op de plek waar de huidige kerk ongeveer staat, in het centrum van Vlierden, een schuurkerk op. Deze kerk, waaraan in de loop der tijden veel werd verbeterd, heeft als parochiekerk gediend, tot de huidige RK Willibrorduskerk (Pastoriestraat 22) in 1846 in gebruik werd genomen. In 1844 al was door bouwpastoor Bruysten een pastorie gebouwd: het huis naast de huidige Pastorie.

De kerk van 1846 was een eenvoudig, eenbeukig “waterstaatskerkje”. In 1874 al moesten de grote trekstangen worden aangebracht om de danig uit het lood geraakle linker zijgevel te steunen. In 1930 is de kerk volgens de mode van die tijd uitgebreid. De fraaie voorgevel viel er aan ten offer. En ook bij de herstelwerkzaamheden van 1957 is weer toegegeven aan de smaak van de tijd. De laatste grondige restauratie is in 1988 en 1989 uitgevoerd. (bron: Parochie Heilige Willibrord Deurne, waar de kerk en geloofsgemeenschap van Vlierden tegenwoordig onder vallen) De kerk is een gemeentelijk monument.

- Molen Johanna-Elisabeth (Molenhuisweg 4a) is een ronde stenen molen met een flesvormig molenlijf. De molen heeft het jaartal 1844 op de baard staan, maar is mogelijk pas in 1848 gebouwd. Ze verving een standerdmolen die enkele kilometers naar het zuidoosten stond, waarvan het huidige molenhuis nog bestaat. Die standerdmolen was op haar beurt afkomstig van de Kouwenhoek in Deurne en van daaruit in de 17e eeuw naar Vlierden verplaatst. Daarmee begint de windmolengeschiedenis van het dorp dus in de 17e eeuw.

Oorspronkelijk was het een grondzeiler, maar in 1890 is ze verhoogd tot beltmolen. De molen werd hiermee een van de weinige flesvormige molens in Nederland. Toen is ook een olieslagwerk ingebouwd. Voor het aandrijven van het olieslagwerk werd een spil met bonkelaar aangebracht, die door het spoorwiel werd aangedreven. Ook dreef deze spil via een bonkelaar de koekenbreker en via een riemschijf op de maalzolder de mengketel aan. In de Tweede Wereldoorlog dreef deze spil ook een zaaginstallatie op de begane grond aan. Hiermee werden houtblokjes gezaagd, die in houtgasgeneratoren werden gebruikt. Het slagwerk heeft tot 1930 dienstgedaan en is toen verwijderd. Naast de molen liggen nog drie kantstenen van het oliewerk. In 1950 stopt het maalbedrijf, waarna de molen geleidelijk in verval raakt. De gemeente Deurne koopt de molen van Vlierden en laat hem restaureren, wat in 1972 gereedkomt. De molen is weer maalvaardig gemaakt, kreeg de naam Johanna-Elisabeth (de voornamen van de vrouw van de vrijwillig molenaar, Els Coppens-van de Rijt), en wordt regelmatig door vrijwillige molenaars bemalen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Carnavalsvereniging De Dorstvlegels.

- "Ruim je zolder of garage op en verkoop zelf je overbodige spullen. Speelgoed, kleding en huisraad kunnen zo op een leuke manier van eigenaar wisselen. Het direct onderhandelen en verkopen is leuker dan te koop aanbieden op het internet. De opbrengst van het verkochte komt geheel ten goede aan de verkoper. Dit alles kun je doen op de jaarlijkse Kofferbakverkoop Vlierden (op een zondag in april), in Engeland ook wel carboot sale genoemd. In tegenstelling tot braderieën en rommelmarkten is de kofferbakverkoop zeer interessant voor particulieren. Hoe werkt het? Je komt met je auto of bestelbus met of zonder aanhanger naar het dorp. De voertuigen worden in rijen neergezet, zodat een leuke markt ontstaat. Bij het voertuig stal je de spullen uit en de verkoop kan beginnen. De organisatie - Gide St. Willibrordus - zorgt voor publiciteit door middel van advertenties en borden, zodat het een grote bekendheid krijgt. Bezoekers zijn van 9.15-15.30 uur van harte welkom." Entree: volwassenen € 1,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Parkeren gratis. De opbrengst komt ten goede aan Gilde St. Willibrordus.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vlierden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Vlierden op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Samen Vlierden is een veelomvattend positief en breed gedragen platform ter behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Hiertoe zijn naast de Stuurgroep een aantal werktakken in het leven geroepen. Iedere werktak vertegenwoordigt een bepaalde bevolkingsgroep of behandelt een bepaald thema. Bespreking van voor het dorp van belang zijnde onderwerpen gebeurt door middel van tijdelijke projectgroepen die ondergebracht worden bij een van deze werktakken. De Stuurgroep heeft bij dit alles een coördinerende en ondersteunende rol. Daarnaast treedt zij op als gesprekspartner van de gemeente Deurne en andere bij het dorp betrokken instanties.

- MFA: - Multifunctionele accommodatie (MFA) 't Huis is in 2013 gerealiseerd en biedt onderdak aan verschillende verenigingen uit Vlierden en de Vlierdense schooljeugd in het kader van bewegingsonderwijs. De MFA kan tevens worden gereserveerd voor feesten, vergaderingen en dergelijke.

- Onderwijs: - "Basisschool De Wegwijzer is de spil van Vlierden. Onze school is een plaats waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren hen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en elkaar, samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. Onze leerlingen worden eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Hierdoor zal een grotere betrokkenheid ontstaan Dit doen we onder andere door hem te helpen bij het stellen van doelen, het geven en ontvangen van feedback en door hen te leren reflecteren op hun leerproces. Ouders worden bij dit proces betrokken. Wij geloven dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en school het beste uit ieder kind naar boven haalt.

Onze school is een katholieke school waarbij respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en vertrouwen een grote rol spelen. Deze waarden lopen als rode draad door onze school en krijgen gestalte in hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. We realiseren ons dat leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit hun culturele achtergrond verschillende opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing. We streven er naar om vanuit onze eigen identiteit de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens te respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen. We gebruiken hiervoor de aanpak van de Vreedzame school."

- Sport: - "RK Voetbalclub St. Paulus Vlierden (SPV) is opgericht in 1927. Het eerste officiële voetbalterrein ligt aan de Vlierdenseweg richting Deurne aan de linker kant, juist voor de Vloeieindse Loop. Veel ballen belanden in die tijd dan ook in het riviertje. Als eerste clubhuis krijgt SPV onderdak in café Willem van Bree. De scheidsrechter wordt dan verwezen naar de opkamer, waar hij zich ongestoord kan verkleden. Als de spelers een uitwedstrijd hadden gingen ze per fiets naar de wedstrijden en als het iets te ver weg was gingen ze met een vrachtauto met een paar bankjes erachter in. In verband met de oprichting van een eigen voetbalclub in Brouwhuis (D.V.O. / Door Vrienden Opgericht) vertrekken in 1935 de Brouwhuisse jongens bij SPV. Als daarna in 1939 ook nog de mobilisatie wordt uitgeroepen en een aantal jongens in militaire dienst moeten, zijn er te weinig voetballers over. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 maakt een definitieve einde aan het 13 jaar bestaan van Sint Paulus.

In 1951 is SPV Vlierden heropgericht. Door de verdere uitbreiding van het dorp in de jaren zeventig moet worden uitgezien naar een nieuwe professionele accommodatie. Er wordt een bouwplan ingediend bij de gemeente voor een sportcomplex aan de noordzijde van de Hoge Zijdeweg. Op 7 mei 1977 vindt de officiële opening plaats."

Reactie toevoegen