Vlierden

Plaats
Dorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

NB gemeente Vlierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlierden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlierden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlierden

Terug naar boven

Status

- Vlierden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1925.

- Wapen van de voormalige gemeente Vlierden.

- Onder het dorp Vlierden vallen de buurtschappen Baarschot, Beersdonk (grotendeels), Belgeren, De Weijer (deels) en Heimolen (deels).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vlierden 102 huizen met 645 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 30/217 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Baarschot 21/112, Beersing 12/72, Brouwhuis 23/138, Hoeven 7/52 en Belgeren 9/54. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Vlierden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlierden heeft 7 rijksmonumenten.

- Vlierden heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- Molen Johanna-Elisabeth (Molenhuisweg 4a) is een ronde stenen molen met een flesvormig molenlijf. De molen heeft het jaartal 1844 op de baard staan, maar is mogelijk pas in 1848 gebouwd. Ze verving een standerdmolen die enkele kilometers naar het zuidoosten stond, waarvan het huidige molenhuis nog bestaat. Die standerdmolen was op haar beurt afkomstig van de Kouwenhoek in Deurne en van daaruit in de 17e eeuw naar Vlierden verplaatst. Daarmee begint de windmolengeschiedenis van het dorp dus in de 17e eeuw.

Oorspronkelijk was het een grondzeiler, maar in 1890 is ze verhoogd tot beltmolen. De molen werd hiermee een van de weinige flesvormige molens in Nederland. Toen is ook een olieslagwerk ingebouwd. Voor het aandrijven van het olieslagwerk werd een spil met bonkelaar aangebracht, die door het spoorwiel werd aangedreven. Ook dreef deze spil via een bonkelaar de koekenbreker en via een riemschijf op de maalzolder de mengketel aan. In de Tweede Wereldoorlog dreef deze spil ook een zaaginstallatie op de begane grond aan. Hiermee werden houtblokjes gezaagd, die in houtgasgeneratoren werden gebruikt. Het slagwerk heeft tot 1930 dienstgedaan en is toen verwijderd. Naast de molen liggen nog drie kantstenen van het oliewerk. In 1950 stopt het maalbedrijf, waarna de molen geleidelijk in verval raakt. De gemeente Deurne koopt de molen en laat hem restaureren, wat in 1972 gereedkomt. De molen is weer maalvaardig gemaakt, kreeg de naam Johanna-Elisabeth (de voornamen van de vrouw van de vrijwillig molenaar, Els Coppens-van de Rijt), en wordt regelmatig door vrijwillige molenaars bemalen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Carnavalsvereniging De Dorstvlegels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 5 broers Swinkels uit Vlierden zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een productiebos - dat hun eigendom is - naar een natuurbegraafplaats van 13 hectare. Het initiatief liep vertraging op, omdat milieuvereniging Het Groene Hart Brabant en Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl bezwaar hadden aangetekend bij de Raad van State. Zij zijn bang dat het aantal geplande graven - er wordt gesproken van tienduizend - grote gevolgen zal hebben voor de bodem en de ecologie in het gebied. Volgens hen hadden er betere regels moeten worden gesteld over de spreiding van graven over het gebied, zodat er niet teveel dicht bij elkaar liggen. Verder betwijfelen ze of er voldoende behoefte is aan zoveel natuurgraven. Ook vinden ze dat de graven dieper moeten komen te liggen dan wordt voorgesteld. De Raad van State heeft in september 2019 bepaald dat het plan voor de natuurbegraafplaats door mag gaan. Volgens de Raad biedt het zogeheten inpassings- en werkplan dat de gebroeders Swinkels hebben opgesteld voldoende garanties dat de natuur op het terrein niet in het gedrang komt.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Vlierden op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Samen Vlierden is een veelomvattend positief en breed gedragen platform ter behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Hiertoe zijn naast de Stuurgroep een aantal werktakken in het leven geroepen. Iedere werktak vertegenwoordigt een bepaalde bevolkingsgroep of behandelt een bepaald thema. Bespreking van voor het dorp van belang zijnde onderwerpen gebeurt door middel van tijdelijke projectgroepen die ondergebracht worden bij een van deze werktakken. De Stuurgroep heeft bij dit alles een coördinerende en ondersteunende rol. Daarnaast treedt zij op als gesprekspartner van de gemeente Deurne en andere bij het dorp betrokken instanties.

- MFA: - Multifunctionele accommodatie (MFA) 't Huis is in 2013 gerealiseerd en biedt onderdak aan verschillende verenigingen uit Vlierden en de Vlierdense schooljeugd in het kader van bewegingsonderwijs. De MFA kan tevens worden gereserveerd voor feesten, vergaderingen en dergelijke.

- Onderwijs: - "Basisschool De Wegwijzer is de spil van Vlierden. Onze school is een plaats waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren hen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en elkaar, samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. Onze leerlingen worden eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Hierdoor zal een grotere betrokkenheid ontstaan Dit doen we onder andere door hem te helpen bij het stellen van doelen, het geven en ontvangen van feedback en door hen te leren reflecteren op hun leerproces. Ouders worden bij dit proces betrokken. Wij geloven dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en school het beste uit ieder kind naar boven haalt.

Onze school is een katholieke school waarbij respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en vertrouwen een grote rol spelen. Deze waarden lopen als rode draad door onze school en krijgen gestalte in hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. We realiseren ons dat leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit hun culturele achtergrond verschillende opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing. We streven er naar om vanuit onze eigen identiteit de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens te respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen. We gebruiken hiervoor de aanpak van de Vreedzame school."

Reactie toevoegen