Valkenburg ZH

Plaats
Dorp
Katwijk
Bollenstreek
Zuid-Holland

ZH gemeente Valkenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Valkenburg in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Valkenburg in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Valkenburg ZH

Terug naar boven

Status

- Valkenburg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Katwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005.

- Wapen van de voormalige gemeente Valkenburg.

Terug naar boven

Ligging

Valkenburg ligt ZO van Katwijk, Z van Rijnsburg, ZW van Oegstgeest, NW van Leiden en grenst in het N aan de Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Valkenburg, die alleen het dorp omvat, 105 huizen met 539 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Bij archeologische opgravingen in het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg in 2010 zijn restanten uit de Romeinse tijd aangetroffen: een door de Romeinen aangelegde weg, een militaire barak of wachttoren uit dezelfde tijd en een spitsgracht. Bij de bouw van de even verderop gelegen woonwijk Veldzicht is destijds ook een weg uit de Romeinse tijd blootgelegd, zoals tientallen jaren eerder in Valkenburg een complete Romeinse militaire nederzetting (castellum) werd aangetroffen door de befaamde professor Van Giffen. Hij toonde aan dat Valkenburg en Katwijk de noordgrens vormden van het Romeinse rijk. Ook het aanpalende tuinbouwgebied de Woerd heeft een rijke historische betekenis. De aangetroffen weg zou het castellum en de Woerd verbonden kunnen hebben.

- Valkenburg heeft zowel menselijk als materieel zwaar geleden tijdens de aanvallen van de Duitsers en de verdediging van de Nederlanders in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Een verslag daarvan vind je op de pagina De hel van Valkenburg op de site Katwijk in oorlog.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Vereniging Oud Valkenburg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Marinevliegkamp Valkenburg ten zuiden van de N206 (Katwijk-Leiden) is sinds medio 2006 niet meer in gebruik en gaat de komende jaren gebruikt worden voor woningbouw. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk en internationaal georiënteerd woongebied met ruimte voor groen, recreatie, natuur, ecologie en landbouw. Uitgangspunt is een woonwijk van ca. 5.000 woningen. Er is verder ruimte voor een werkpark voor kennisintensieve bedrijvigheid en een groen recreatiegebied. Bij de ontwikkeling van de locatie wordt rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten in het gebied, zoals cultuurhistorie en archeologie. De Mient Kooltuin wordt in nauwe afstemming met de woningbouwlocatie tot een voornamelijk groen en recreatief gebied ontwikkeld. Een aanvulling op de eerder vastgestelde uitgangspunten is dat in lijn met het herziene Streekplan van de provincie, het gebied De Woerd in het Masterplan als woongebied wordt uitgewerkt, onder voorwaarde dat de provincie compensatie vindt voor de in De Woerd aanwezige glastuinbouw.

“Eerst bewegen, dan bouwen”, is het adagium bij de ontwikkeling van het gebied. Daar bedoelt men mee dat de ontsluiting voor autoverkeer, de fiets en het OV vanaf het begin goed moet zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt de lat hoog gelegd; de wijk wordt in principe aardgasvrij, zoveel mogelijk energie-zelfvoorzienend en ‘All Electric’. De liefde voor de luchtvaart komt terug in de ambitie om een proefterrein voor drones te realiseren in het gebied. Het moet een onderscheidende trekker voor hoogwaardige werkgelegenheid worden, waarbij men potentie ziet voor verbinding met de activiteiten van de ruimtevaarttechnologie van ESA en ESTEC in Noordwijk. De bestaande kwaliteit van bebouwing en landschap wordt waar mogelijk behouden. Denk aan het VIP-gebouw - waar nu al een aantal startup bedrijven gebruik van maakt - en delen van de rondweg. Het is de intentie dat eind 2020 de eerste woningen worden opgeleverd.

Het eindresultaat van het Masterplan levert een uitgewerkt stedenbouwkundig beeld op van het gebied. De reacties op het concept-Masterplan, en de reacties van de stuurgroep daarop, zijn gebundeld in het Reactieboek concept-Masterplan Locatie Valkenburg. Voor nadere informatie zie ook de site van Project Locatie Valkenburg. - Kritisch weblog over de beoogde woningbouw op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. - Definitief Masterplan. - Artikel 'Locatie Valkenburg, een topstuk in het hart van de Randstad', door het Rijksvastgoedbedrijf (juli  2018).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Valkenburg heeft 3 rijksmonumenten.

- Het voormalige gemeentehuis aan ’t Boonrak wordt een zorghotel. De gemeente heeft het pand in 2013 in principe verkocht aan Binnen Westen uit Amsterdam. Deze zorginstelling gaat het oude raadhuis gebruiken voor mensen die na een periode van ziekte en uitval herstel en rust nodig hebben.

- In 2008 heeft de gemeente Katwijk de 32 barakken van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg aangemerkt als gemeentelijk monument. De door de Duitsers gebouwde barakken op enige afstand van het vliegveld liggen aan weerszijden van de weg tussen Wassenaar en Katwijk. Uit de lucht lijkt het een dorpje in lintbebouwing, met een vijver en een kapelletje, zo ontworpen om gespaard te blijven voor bombardementen door de geallieerden.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Valkenburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Valkenburg (online te bestellen).

Reactie toevoegen