Scheveningen

Stadsdeel
Dorp in de stad
Den Haag
Haaglanden
Zuid-Holland

scheveningen_plaatsnaambord_stadsdeel.jpg

Aan deze witte bordjes 'stadsdeel Scheveningen' is te zien dat je dit stadsdeel en deels 'dorp in de stad' binnenkomt (© H.W. Fluks)

Aan deze witte bordjes 'stadsdeel Scheveningen' is te zien dat je dit stadsdeel en deels 'dorp in de stad' binnenkomt (© H.W. Fluks)

Scheveningen

Terug naar boven

Status

- Scheveningen is formeel een voormalig dorp, tegenwoordig stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag heeft bij de invoering van het huidige postcodesysteem (1978) geen eigen postcode en plaatsnaam aangevraagd voor Scheveningen, daarom ligt deze plaats voor de postadressen 'in' Den Haag en is het ook formeel geen 'woonplaats' in de zin van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de praktijk is er echter nog wel degelijk sprake van een door inwoners en instanties als zodanig beleefde kern/woonplaats, althans voor het oudere gedeelte. Wij rekenen dat deel van deze plaats daarom tot de categorie 'dorp in de stad' (vergelijkbaar met Loosduinen).

- In tegenstelling tot de meeste dorpen in ons land, is dit dorp nooit een zelfstandige gemeente geweest. Bij de grenscorrecties van Den Haag met omliggende gemeenten in 2002, is een proefballonnetje opgelaten om van Scheveningen een gemeente te maken (en om van Loosduinen weer een gemeente te maken), maar dat heeft geen doorgang gevonden. De plaats is dus nooit zelfstandig geweest, heeft altijd onder Den Haag gevallen en was vanouds met slechts één zetel vertegenwoordigd in de Haagse schepenbank.

- Inwoners vinden dat ze niet 'in' maar 'op' Scheveningen wonen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Sceveninghe, 1345 Sceveninghen, 1527 op den dorpe van tSceveninge.

Naamsverklaring
Misschien datief meervoud (met locatieve functie) van Scevening 'nazaat of dienstman van de persoon Sceve' (mogelijk te vergelijken met de persoonsnaam Sceafa, koning der Langobarden). Ter plekke is Merovingisch en Karolingisch aardewerk gevonden, alsmede sporen van een nederzetting uit de 7e-8e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Scheveningen ligt (in het) NW van Den Haag en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Scheveningen 489 huizen met 5.903 inwoners. Dat is met gemiddeld 12 mensen in 1 huis ook voor die tijd uitzonderlijk hoog. Gangbaar in die tijd was gemiddeld 6 tot 8, hooguit 10 mensen in 1 huis. Tegenwoordig heeft de plaats ca. 25.000 huizen met ca. 56.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
Het huidige Scheveningen heeft een voorganger gehad in een buurtschap, die volgens sociaal geograaf dr. J.K. de Cock vermoedelijk in de 12e of 13e eeuw door langdurige zandverstuivingen onder het zand is verdwenen. De huidige nederzetting is gebouwd op relatief jonge duinen die zich rond de 12e eeuw langs de Noordzeekust hebben ontwikkeld. De residentie van de graven van Holland, die zich in de loop van de 13e eeuw bij de buurschap Die Haghe heeft ontwikkeld, is vermoedelijk de aanzet geweest tot het ontstaan van het latere vissersdorp. Mogelijk heeft een toenemende vraag naar zeevis van de nieuwe, rijke nederzetting tot gevolg gehad dat vissers zich hebben gevestigd aan de dichtstbijzijnde kuststrook. Het dorp is tot halverwege de 17e eeuw slechts met Den Haag verbonden door een duinpad, het Westerpad, dat uitkomt bij het Haagse Noordeinde. In 1665 komt de - naar een ontwerp van Constantijn Huygens aangelegde - lange rechte straatweg Scheveningseweg gereed, waardoor de verbinding aanzienlijk verbetert.

Visserij
De visserij is eeuwenlang bepalend voor de bedrijvigheid in het dorp. Van de 917 inwoners in 1680 houden ca. 250 zich bezig met de visvangst. Daar komen de visserijgebonden ambachten nog bij zoals afslager, lijndraaier, scheepstimmerman en vishakker. Omdat Scheveningen tot 1904 niet over een zeehaven beschikt, worden de vissersschepen, de zogeheten bomschuiten, tot dat jaar het strand op- en af gesleept. Met de aanleg van de eerste haven in 1904 komt ook een nieuw type schip, de logger, die geleidelijk ook steeds vaker gemotoriseerd wordt. Rond 1930 komt er een tweede haven, met o.a. een sleephelling en een visafslag. Er groeit een wijkje bij waar o.a. rokerijen, kuiperijen en vishandelaren zich vestigen. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de betekenis van de visserij geleidelijk af en verdwijnen de kleinere vissersschepen. De tweede haven krijgt steeds meer een recreatieve en toeristische functie. De eerste haven is nog steeds in gebruik als vissershaven.

Badplaats
Reeds sinds begin 19e eeuw heeft Scheveningen zich geleidelijk ontwikkeld tot badplaats. Zo laat de gemeente er in 1828 het Stedelijk Badhuis bouwen, dat in 1884 wordt vervangen door het bekende Kurhaus hotel. Andere hotels volgen vanaf begin 20e eeuw. De aanleg van de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan vanaf midden 19e eeuw dragen bij aan de verdere ontsluiting van het oorspronkelijk geisoleerd gelegen dorp, evenals het station, dat van 1907 tot 1953 eindpunt is van de Hofpleinlijn.

Tweede Wereldoorlog
De Duitse bezetters bouwen in de Tweede Wereldoorlog de Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de hele Westeuropese kust. Een groot deel van het dorp wordt tot Sperrgebiet (verboden gebied) verklaard en het grootste deel van de inwoners wordt geëvacueerd. Veel panden zijn toen afgebroken om plaats te maken voor de verdedigingslinie. Door de schade die de Duitsers hier in de Tweede Wereldoorlog hebben aangericht, is er niet veel van het oude dorp meer over. Het meest karakteristieke nog bestaande oudere gedeelte vind je bij en achter de Oude Kerk. Dit zogeheten Scheveningen-Dorp, met een eigen cultuur, dialect en klederdracht (hoewel de beide laatste door nog maar weinigen gepraktizeerd worden), is een beschermd stadsgezicht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Scheveningen, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen heeft als doel het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten rond de studie van de lokale geschiedenis en vooral van Scheveningse families. De vereniging is in 1982 opgericht als “Centrum voor Familiegeschiedenis” door vooral genealogen die onderzoek deden naar Scheveningers en hun families. In de loop der tijd groeide het inzicht dat genealogie niet los kan worden gezien van de lokale geschiedenis. Steeds meer leden verrichten onderzoek naar aspecten van de lokale geschiedenis. Daarom zijn in 2000 de statuten gewijzigd. De vereniging wil een plaats zijn waar iedereen die de lokale geschiedenis een warm hart toedraagt terecht kan.

- Muzee Scheveningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Kustversterking en herinrichting strandboulevard
De afgelopen jaren is de strandboulevard van Scheveningen heringericht. De kust alhier, die bekend stond als een zwakke schakel in de kustlijn, is versterkt met een dijk die op sommige punten 12 meter hoog is. Ook de boulevard is verfraaid om de badplaats aantrekkelijker te maken voor het publiek. Onder de vernieuwde boulevard is een kilometerlange dijk aangelegd. Deze moet de komende 100 jaar de veiligheid van de badplaats garanderen. Sinds 2009 is het strand al verbreed. Met 2.500.000 kubieke meter zand is deze 40 tot 70 meter breder geworden. Het bredere strand is nodig om de hoger wordende golven te breken.

Herontwikkeling Noordelijk Havenhoofd
De gemeente Den Haag, ondernemers van het viscluster op het Noordelijk Havenhoofd en vastgoedontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed hebben in november 2013 hun samenwerking voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Noordelijk Havenhoofd wordt de komende jaren getransformeerd naar een modern en duurzaam bedrijfsterrein voor de visserij aan de 1e Visserijhaven. Ook is, aan de strandzijde, een leisureprogramma voorzien met een hotel, parkeergarage en op termijn een indoor sportcluster, zodat in alle seizoenen een levendig gebied ontstaat. In de publiekstrekker ‘Fish' worden de verhalen over de visserij verteld en beleefd. Hier worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken ‘onder water' uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en natuurlijk kan er geproefd worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar. De realisatie van de gebiedsontwikkeling zal tussen 2014 en 2020 in fasen plaatsvinden. Eind 2018 heeft de Visafslag zich vooralsnog teruggetrokken uit het samenwerkingsverband, omdat zij de voor hen tegenvallende kosten niet kan opbrengen. De gemeent blijft met hen in overleg om een passende oplossing te vinden.

Zeekant
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in mei 2019 de randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkelingen die de gemeente Den Haag heeft gepland voor de Zeekant. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan Zee’ te worden. In het verlengde daarvan vinden in Scheveningen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Een van de ontwikkelingen is een alternatieve ontsluiting van de Gevers Deynootweg voor de nieuwe parkeergarage Noordboulevard. Bovendien heeft de gemeente de wens om de strandopgang Zeekant te verlagen. Omdat de projecten plaatsvinden in de duinen (zeewering) heeft Delfland specifieke voorwaarden opgesteld, zodat de waterveiligheid nu en in de toekomst niet in het geding komt. Voorafgaand aan de besluitvorming van het college is in constructieve sfeer gesproken met de bewoners rondom de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg. Dit heeft geresulteerd in waardevolle input voor de bepaling van de specifieke voorwaarden. (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, mei 2019)

- De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de positie van Scheveningen Haven als een krachtig maritiem en toeristisch gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Oude Kerk (Keizerstraat 8) is het oudste monument van het oude dorp. De Oude Kerk is tegenwoordig een kerk van de Protestantse Gemeente te Scheveningen en biedt plaats aan haar Wijkgemeente Oude Kerk en aan de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor. Sinds het midden van de 14e eeuw had het dorp reeds een eigen kerkje, maar voor een doop of huwelijk moesten Scheveningers naar Den Haag en er was ook geen begraafplaats bij. Toen het dorp in het midden van de 15e eeuw een zelfstandige parochie werd, kwam er een echte kerk, de huidige Oude Kerk. In 1570 verwoestte de Allerheiligenvloed een groot deel van het vissersdorp. De kerk stond daarna niet meer in het midden van het dorp, maar aan de rand. In 1578 verdween de roomse geestelijke uit het dorp en werd hij vervangen door een reformatorische predikant. In 1778 is op een duin bij de hoek van de huidige Duinstraat en Prins Willemstraat de begraafplaats Ter Navolging aangelegd, de eerste begraafplaats in Nederland die buiten de bebouwde kom was gelegen.

In 1893 wordt er een tweede kerk in Scheveningen gebouwd, in de Duinstraat. Vanaf dat moment wordt de kerk in de Keizerstraat de Oude Kerk genoemd en de kerk in de Duinstraat de Nieuwe Kerk. Tussen 1957 en 1959 is de Oude Kerk gerestaureerd. De kosterwoning is aan het kerkgebouw aangebouwd. In 1765 bouwt G. Steevens een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal en na diverse uitbreidingen is het orgel in 1845 voorlopig klaar. In 1935 is weer een uitbreiding aangebracht. In 1973 heeft Flentrop restauraties uitgevoerd en in 2006 is een deel van het pedaalwerk vervangen. De Oude Kerk heeft nog een luidklok gemaakt door Coenraet Anthoniszoon. Een tweede klok kreeg een barst en is in 1798 verkocht. In 1975 krijgt de kerk een carillon, gemaakt door Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Iedere donderdag- en zaterdagochtend speelt de beiaardier van 11-12 uur op het carillon. De huidige stadsbeiaardier is Gijsbert Kok. In de toren bevond zich vroeger het uurwerk waar Christiaan Huygens de slinger op uitprobeerde. Voor die tijd liepen torenuurwerken minder precies, met een balans die boven het uurwerk de tijd liet ontsnappen. Nadien werden de meeste torenuurwerken omgebouwd met deze Scheveningseslinger, zoals de uurwerkmakers deze noemen.

- In 2014 zijn de lokale Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Scheveningen en is de voorheen Gereformeerde Bethelkerk uit 1971 onderdeel geworden van de wijkgemeente Centrum.

- De Nieuwe Badkapel (Nieuwe Parklaan 90) is een kerk van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Nadat de kerk van de Hervormde gemeente op het Gevers Deynootplein was afgebroken voor de herinrichting van het plein, kreeg de Scheveningse kerkgemeente van de gemeente Den Haag een stuk grond aan de Nieuwe Parklaan om een nieuwe kerk te bouwen. De Nieuwe Badkapel is gebouwd in 1916, en is uit baksteen opgetrokken. Aan de voorgevel twee torens met een ronde bovenkant. Het ontwerp van de Scheveningse architect W.Ch. Kuijper is in rationalistische stijl, met invloeden van H.P. Berlage en Jugendstil. De basisvorm is als een Grieks kruis, waarbij de armen gelijke lengte hebben.

Het interieur van de kerk is ruim en licht. De plafonds zijn houten tongewelven, waaraan zeven koperen lampen hangen. De grote rondboogramen hebben een neorenaissance stijl. De kerkbanken zijn in de jaren zestig vernieuwd en bieden plaats aan 700 personen. In 1989 zijn een nieuwe avondsmaaltafel, doopvont, lessenaar en stoel voor de predikant ontworpen. De eerste jaren heeft de kerk een noodorgel van de firma Van Gelder gebruikt. Boven de preekstoel is in 1926 het eigen orgel geplaatst. Een deel van dat orgel is van orgelbouwer P. van Dam & Zn uit Leeuwarden, die tijdens de bouw failliet ging, zodat het orgel is afgemaakt door de firma Van Leeuwen. De houten kast is in 1973 gemaakt door Van der Zwan. De laatste restauratie is uitgevoerd in 1982, door de firma Tiggelman. Van 2012-2014 heeft de laatste restauratie van de kerk plaatsgevonden, waarbij twee rondboogvensters, het voegwerk, zandsteen in de torens en arcade alsmede delen van het leien dak onder handen zijn genomen.

- De RK Antonius Abtkerk in Scheveningen (Scheveningseweg 235) is in 1926-1927 gebouwd door architect Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr. in een zakelijk-expressionistische stijl met een rijk versierd art-deco-interieur. De kerk is gebouwd ter vervanging van de voorganger uit 1857, die te klein en bouwvallig was geworden. De kerk heeft een 50 meter hoge, vierkante toren, bekroond met een kleine lantaarn met puntdak, die van veraf zichtbaar is. In de vrij donkere kerk trekt vooral de apsis het oog van de bezoeker. Deze koorafsluiting is gedecoreerd met een groot, kleurrijk mozaïek dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Het is ontworpen door Antoon Molkenboer. In het mozaïek, dat 12 meter breed is en ruim 17 meter hoog, zijn 2.000.000 steentjes verwerkt, door atelier Mauméjean Frères uit Parijs. Het is het enige grote mozaïek in Nederland en het grootste ten noorden van Parijs. Andere opvallende elementen zijn het bronswerk van de gebroeders Brom, het glas-in-loodwerk van Chris de Moor en een tweeënhalf meter hoog Heilig Hartbeeld van Willem van der Winkel. In de kerk worden regelmatig concerten gegeven.

- Christelijke Gereformeerde Thaborkerk (Prins Mauritslaan 15).

- Museum Beelden aan Zee is in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar Theo en Lida Scholten en richt zich exclusief op de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst. Aan de boulevardzijde heeft Beelden aan Zee in 2004 een fascinerend terras met bronzen beelden geopend dat 24 uur per dag gratis toegankelijk is: SprookjesBeelden aan Zee. In 2004 is het museum ook uitgebreid met het Sculptuur Instituut, een gespecialiseerd onderzoeksinstituut op het terrein van de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst dat bibliotheek-, documentatie- en archivalische collecties beheert. Het instituut entameert onderzoeksprojecten, publiceert wetenschappelijke publicaties en catalogi, en organiseert symposia en lezingen.

- Vuurtoren uit 1875 (Zeekant 12). Woensdag- en zaterdagmiddag om 14.00 uur is het mogelijk de vuurtoren van Scheveningen te beklimmen al dan niet in combinatie met een bezoek aan Muzee. Het gaat door als er minimaal 6 personen zijn. Reserveren is noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met de balie van het museum: tel. 070-3500830. Bij de receptie van het museum wordt bijgehouden of er voor een bepaalde datum voldoende belangstelling is. Kinderen onder de 5 jaar worden om veiligheidsredenen niet toegelaten.

- De watertoren uit 1874 in het Oostduinpark is nog steeds in gebruik.

- Gemaal drs. P.H. Schoute (Houtrustweg 12), voorheen Gemaal Scheveningen, is een boezemgemaal. Het gemaal is in 1977 gebouwd, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het boezemwater wordt - vanuit het Afvoerkanaal, ook wel Verversingskanaal genaamd - rechtstreeks geloosd op de Noordzee. Bij oplevering had het gemaal een capaciteit van 700 m3/min; na uitbreiding in 2003 is de capaciteit vergroot tot 1000 m3/min. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal in haar beheersgebied. Er is geïnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken en het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022.

Het is nog niet bekend hoeveel glasaal het beheersgebied op natuurlijke wijze binnenkomt, waar de aal heen gaat en hoe groot het aalbestand is. Delfland heeft dan ook besloten om in de periode 2017 t/m 2022 onderzoek te doen naar de intrek van glasaal en de aalpopulatie in het beheergebied. De beroepsvisserij wordt betrokken in deze onderzoeken. Dankzij het onderzoek ontstaat een goed beeld van de hoeveelheid glasaal die vanuit de geboorteplaats in de Sargassozee bij Mexico uiteindelijk Delfland intrekt, de groeisnelheid van de aal, de opbouw van de aalpopulatie in het gebied, de hoeveel volwassen aal (schieraal) die in potentie weer naar zee terug zwemt om zich voort te planten in de Sargassozee en mogelijk ook van de zwemroutes van de aal in het gebied.

De studie 'Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute' (WUR, 2018) betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij een van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Scheveningen. Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keersluis (barrière 1), een tussenpand en een gemaal (barrière 2). Het is gebleken dat glasalen zich verzamelen nabij de keersluis en hier een lange verblijftijd hebben tot wel minimaal 20 dagen voor een deel van de lokale populatie. Ook in het tussenpand is een verblijftijd van 43 dagen waargenomen. Aanbevolen wordt de migratiemogelijkheden bij de keersluis verder te verbeteren door bijvoorbeeld kieren of kattenluiken. Daarnaast kan de reguliere bemaling wellicht zo afgestemd worden dat er in de nacht een opening wordt gecreëerd door de keersluis. Deze aanbevelingen worden medio 2018 uitgevoerd.

- Begraafplaats Ter Navolging.

- Het beroemde en imposante Kurhaus hotel is niet alleen een hotel maar ook een bezienswaardigheid op zich.

- Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS) - overigens is er ook nog een Atlantikwall Museum in Hoek van Holland en in Noordwijk - en drinkwaterbedrijf Dunea hebben in mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om publieksactiviteiten rond het bunkercomplex mogelijk te maken. Het gaat om een beperkt aantal excursies per jaar met een gecontroleerde aanmelding. Structurele openstelling is onder andere vanwege natuurwetgeving niet haalbaar: de bunkers liggen in Natura2000-gebied en hebben een belangrijke functie als verblijfplaats voor beschermde vleermuizen. Gezien de belangrijke functie van de bunkers voor vleermuizen - in het complex huist de grootste kolonie meervleermuizen van West-Europa - worden de activiteiten van SAMS afgestemd met Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland.

De samenwerking sluit geheel aan bij de visie van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. In die stichting werken Dunea, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland samen met gemeenten, terreinbeheerders en anderen, om stad, natuur, cultuur, landschap en zee te verbinden voor iedereen. Dunea-directeur Wim Drossaert: "De bunkers van de Atlantikwall en de daarin levende vleermuiskolonies verdienen onze bescherming. Tegelijkertijd willen wij het bewustzijn bij het publiek voor het aanwezige erfgoed en de natuurwaarden vergroten. Samenwerking tussen verschillende organisaties in het gebied is daarbij essentieel. Ik zou graag zien dat de overeenkomst die we nu gesloten hebben de opmaat is voor een sterkere samenwerking van verschillende partijen om erfgoed beter beleefbaar te maken binnen Nationaal Park Hollandse Duinen." Ook Gustaaf Boissevain, voorzitter van Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, is verheugd over de samenwerking: "Onze samenwerking doet recht aan de betekenis van dit erfgoed uit de oorlog en aan het huidige belang van de natuur in dit gebied."

- Gevelstenen in Scheveningen.

- Het intieme Toverlantaarnmuseum biedt een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de projectietechniek. De collectie bestaat uit honderden lantaarns en duizenden platen in vele vormen en formaten. Dat beweging in het beeld altijd geliefd is geweest bewijzen de vele platen met hendels en tandwieltjes om bewegingen op het doek te suggereren. Je vindt hier voorbeelden van uitvindingen die uiteindelijk tot de film en de beamer zouden leiden. Het museum is alleen geopend op de landelijke Open Monumentendagen (weekend in september) en verder op afspraak voor groepen. Zie ook de videoreportage over het Toverlantaarnmuseum te Scheveningen.

- In juni 2019 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Visafslag in Scheveningen op de rijksmonumentlijst gezet. Het nieuwe rijksmonument is aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Ook de gemeente Den Haag heeft hierover positief geadviseerd. De Visafslag (1962-1964) geldt als een essentieel toonbeeld van de cultuurhistorische ontwikkelingen uit de wederopbouwperiode in Nederland. Het is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en ruimte gebonden kunst in Nederland. Wethouder Robert van Asten (Monumenten) is trots op deze erkenning: "De visafslag is onlosmakelijk verbonden met Den Haag als stad aan zee. Niet alleen tijdens Vlaggetjesdag, als de komst van de Hollands Nieuwe gevierd wordt: Dagelijks veilen hardwerkende vissers in dit architectonisch meesterwerk hun vangsten. De visafslag als monument staat niet alleen symbool voor de wederopbouwperiode, maar ook voor het dagelijkse leven op Scheveningen." Architect Sjoerd Schamhart (1919-2007) was de architect van de Visafslag. Schamhart hield in zijn werk rekening met de bestaande stedenbouwkundige structuur en richtte zich sterk op de gebruiker. Beide eigenschappen keren terug in de Visafslag. Het voor de Visafslag beschikbaar gestelde terrein wist de architect met 25 meter uit te breiden door op palen in het water te bouwen. Aldus ontstond een breedte van 105 meter. Met een totale lengte van bijna 400 meter bracht Schamhart de combinatie van opslag, afslag en bedrijfsfuncties onder één dak. Voor laden en lossen was de havenkade gereserveerd. De kosten van de bouw bedroegen in de vroege jaren zestig 9 miljoen gulden (ruim 4 miljoen euro).

Het oorspronkelijke gebouw van de Visafslag is in vrijwel alle onderdelen goed herkenbaar gebleven en vervult nog steeds de oorspronkelijke functie. Per jaar wordt hier 9.000 ton vis verhandeld. Het gebouw is in hoge mate beeldbepalend door de enorme lengte en is bijna even lang als het landhoofd waarop het werd gebouwd. Het rijksmonument staat symbool voor de naoorlogse schaalvergroting van de zeevisserij. Sjoerd Schamhart ontwierp gebouwen met zeer uiteenlopende functies. Andere belangwekkende gebouwen van zijn hand zijn het wooncomplex Couperusduin (1975) en het Nationaal Archief (1979), beide in Den Haag. De monumentale kunst van de Visafslag is ontworpen door Aat Verhoog (1933) en bestaat uit eenvoudige, gestileerde betonreliëfs in en om de entreehal van het bedrijfsgebouw. De nieuwe status van de Visafslag maakt het mogelijk dat bij verdere ontwikkeling van het monument, de cultuurhistorische waarden behouden blijven. Een ander voordeel is dat bij de instandhouding van het monument een beroep kan worden gedaan op het Rijk en/of de provincie. Het complex in de Scheveningse haven omvat een bedrijfsgebouw, veilingzaal, opslagruimtes, kade en laadperron. (bron: RCE)

De sfeer van het Scheveningse vissersleven van dichtbij meemaken? Doe dan een rondleiding over de Visafslag! Elke eerste vrijdagochtend van de maand kun je onder leiding van een gids een kijkje nemen achter de schermen van de dynamische Scheveningse Visafslag waar hardwerkende vissers hun vangsten veilen. Speciaal voor vroege vogels die iets bijzonders willen meemaken, want de rondleiding start namelijk om 06.30 uur. Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarbij er een film over de Visafslag wordt getoond. Na de film gaat de rondleiding van start. De gids vertelt je alles over de visserij en het leven van de vissers van vroeger en nu. Wat maakt Scheveningen uniek? Welke vissoorten worden er aangevoerd? Hoe wordt de vis gesorteerd? En hoe gaat het veilen in zijn werk? Je gaat ook zien hoe het 'mijnen' op de klok verloopt. En waar gaat al die vis naartoe?

- Het Oranjehotel, de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, opent op 7 september 2019 zijn deuren als Herinneringscentrum. De gevangenis, waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 Nederlanders werden verhoord en berecht, veelal omdat ze in verzet kwamen tegen de Duitsers, was altijd onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het slechts beperkt toegankelijk tijdens een jaarlijkse herdenking. Vanaf september 2019 zijn bezoekers zes dagen per week welkom in het gerestaureerde cellencomplex. Een vaste presentatie, de Doodencel 601, filmmateriaal en een tijdelijke tentoonstelling geven dan een beeld van de geschiedenis, de verschillende groepen gevangenen en het gevangenisleven in deze belangrijkste Duitse gevangenis op Nederlands grondgebied. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Nieuwjaarsduik Scheveningen begint in 1960 met 28 deelnemers. Tegenwoordig is het met ca. 10.000 deelnemers de grootste Nieuwjaarsduik ter wereld.

- Duinenmars (weekend in april, in 2018 voor de 67e keer).

- Landelijke Reddingbootdag (op een zaterdag in mei).

- Zeilwedstrijden North Sea Regatta (eind mei).

- Aircooled Scheveningen (eind mei) is een oldtimer autoshow van alles dat Volkswagen én luchtgekoeld is: Brilkevers, Ovaalkevers, Ragtops, Cabriolets, Resto-look, Ratlook, Custom build, Spijlbussen, Sambabussen, Campers, T2a/b windows, T2b windows, Pick-Up’s, Kubels, Strandbuggy’s.

- Vlaggetjesdag (juni, in 2018 voor de 71e keer).

- Mud Masters Obstacle Run (weekend in juni).

- Salsa Beach Festival (weekend in juli).

- "Schollenpop (begin augustus, in 2020 voor de 24e keer) is een popfestival op het Zuiderstrand te Scheveningen. In 1997 begonnen als een strandfeestje voor een paar vrienden is Schollenpop uitgegroeid tot een festival van formaat, tot ver over de landsgrenzen bekend. De organisatie is nog steeds in handen van 6 vrienden, die één gezamenlijke hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling van de stichting is om in de programmering een aantal regionale bands mee te nemen zodat zij een kans krijgen zich op een groot podium met professioneel geluid en licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als middel om de doelstelling te verwezenlijken organiseren we jaarlijks het Schollenpopfestival, een laagdrempelig popfestival met minimaal de helft van het programma lokaal talent, aangevuld met meerdere landelijk of internationaal bekende bands. Deze acts, de publiektrekkers, moeten de aandacht voor het opkomend lokaal talent hierbij genereren. Een publieksevenement waar jong en ouder van kan genieten.

Schollenpop draagt graag bij aan het imago van Den Haag als festivalstad. Temidden van alle andere festivals die Den Haag rijk is heeft Schollenpop door de jaren heen een vaste plek verworven. Gezien de locatie zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk bij de organisatie van Schollenpop is de betrokkenheid van de lokale bevolking bij het festival wat tot uitdrukking komt in het feit dat zo’n 120 vrijwilligers, uit Scheveningen en Den Haag, het evenement in goede banen leiden in de dagen voor, tijdens en na het festival. De combinatie van zon, zee, strand en muziek en natuurlijk de inzet van al die vrijwilligers hebben Schollenpop gemaakt tot wat het nu is geworden. Namelijk een van de gezelligste zomerfestivals van de Haagse regio. De locatie van het festival, het Zuiderstrand van Scheveningen, maakt het festival extra aantrekkelijk!" En ook de gratis toegang is natuurlijk een pluspunt.

- Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen (augustus).

- Ooievaarsrun (2e zaterdag in september).

- Vliegerfeest (laatste weekend van september).

- Van half november tot half januari is er het Cool Event Scheveningen, met een 600 m2 grote schaatsbaan voor het Kurhaus Hotel, het 'Kurhausplein on Ice', en vanaf begin december een 30 meter lange ijsglijbaan, de 'Roetsjbaan', vanaf De Pier op de boulevard.

- Op een zaterdag in november komt Sinterklaas aan in de haven. Hij wordt verwelkomd door de burgemeester en de Spaanse ambassadeur. In Den Haag pakken ze de Sinterklaasintocht groots aan: na de aankomst is er een 3 km lange optocht met unieke voertuigen en meer dan 500 pieten door de straten van Scheveningen en Den Haag. De pieten delen tijdens de rijtoer meer dan 2000 kilo snoepgoed, 10.000 mandarijnen en ca. 10.000 tasjes gevuld met kleine geschenkjes uit aan de kinderen langs de route.

- Het strand van Scheveningen was in een weekend in november 2015 voor de 1e keer het decor van de zwaarste en grootste beachcross strandrace ter wereld; de Red Bull Knock Out. Welke motocrosser blijft het langst overeind en haalt de finish? Om de Red Bull Knock Out te halen, hebben de rijders lef, uithoudingsvermogen en snelheid nodig. De race is loodzwaar vanwege het mulle zand, de lengte van de race en het opkomend tij. De uitdaging? Zorgen dat je de snelste bent óf doorgaan totdat je knock out bent. Na de 2e editie in 2016, is de 3e editie van de Red Bull Knock Out in 2018. Vanaf dan beoogt het een 2-jaarlijks evenement te worden.

- Ieder jaar organiseert Vreugdevuur Scheveningen op oudjaarsnacht een groot vreugdevuur op het Noorderstrand. De opbouw van dit vreugdevuur vind jaarlijks plaats van 27 t/m 31 december, waarbij men de strijd aangaat met de zuiderburen op Duindorp wie het hoogste en grootste vreugdevuur kan bouwen. De winnaar van deze traditie van generatie op generatie maakt een jaar lang aanspraak op de titel 'hoogste vreugdevuur van Nederland'. Deze gigantische vreugdevuren worden allebei gelijktijdig op 31 december rond middernacht aangestoken om de jaarwisseling te vieren. Het Vreugdevuur is in 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. - Het Vreugdevuur editie oudjaar 2014 is vanaf dat moment officieel 'het grootste vreugdevuur ter wereld'. Dat is bevestigd door het Guinness Book of Records. De houtstapel was ca. 4.000 kuub groot. Dat komt neer op 30.000 pallets. Het oude record, ongeveer 1.700 kuub, stond sinds 2007 op naam van een groep Sloveense bouwers.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De huidige beroemde Pier van Scheveningen dateert uit 1961. Anno 2013 stond de Pier te koop, omdat toenmalig eigenaar Van der Valk geen mogelijkheden meer zag om het rendabel te krijgen. In het artikel onder de link pleit de auteur voor een status als rijksmonument. Er moest in ieder geval wel snel iets gebeuren, omdat de constructie niet meer in optimale staat verkeerde. Gelukkig is het tij inmiddels weer ten goede gekeerd; sinds juli 2015 is De Pier weer open voor het publiek, nadat KondorWessels Vastgoed en Danzep deze in oktober 2014 kochten. De vernieuwde Pier is heringericht tot een ware foodboulevard met een eigentijds en hoogwaardig aanbod van streetfood, restaurants, bars, terrassen, winkels en zelfs een reuzenrad en luxe suites. Op De Pier is altijd wat te doen en er zijn het hele jaar door festivals, culturele events, markten en muzikale optredens. De Pier is het hele jaar open en dagelijks gratis toegankelijk.

- In Sealife Scheveningen kom je oog in oog met haaien, roggen, zeesterren, zeeschildpadden en nog veel meer dieren. Neem een duik zonder nat te worden en loop in de onderwatertunnel.

- Pierewaaien Scheveningen is 1x per 7 weken een fikse strand- en duinwandeling naar Wassenaar voor singles.

- Redding Maatschappij Scheveningen, tegenwoordig onderdeel van de KNRM, is opgericht in 1824.

- De firma Merlin Entertainments, die ook eigenaar is van o.a. het naastgelegen Sealife, heeft in 2019 het Legoland Discovery Centre - een kleinere ‘indoorvariant’ van het Deense attractiepark - gerealiseerd naast het Kurhaus, op de plek van het voormalige thermencentrum Vitalizee, later casino, dat hiervoor is gesloopt. Naast een miniatuurversie van Den Haag zijn er vooral heel veel bakken met Lego, om zelf dingen mee te bouwen. Het ontwerp is van architectenbureau Filip Mens. Hoewel het metrage van de nieuwbouw bijna 6.000 m2 bevat, is het grootste deel niet zichtbaar, dit is ondergronds gebouwd vanwege de beperkte ruimte op boulevardniveau. Een in het oog springend element is de gebogen glazen gevel, zodat mensen die op de boulevard lopen als het ware om het gebouw heen kijken richting het Kurhaus. Andersom geldt dat men door de ronde vormen vanaf de achterkant van het gebouw ook sneller langs het gebouw naar de zee kijkt. Het creëert één gevel, in plaats van een voorgevel en een zijgevel. Naar verwachting wordt de attractie in het voorjaar van 2020 geopend.

- "Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen is de tijdelijke vervanging van De dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Het spiksplinternieuwe theater is het enige podium direct aan de Nederlandse kust. Je geniet hier in een bijzondere omgeving met uitzicht op de Scheveningse haven en de Noordzee van culturele hoogtepunten uit binnen- en buitenland. Jazz, pop, dans en spektakel: elke voorstelling tovert het stille strand om in een spetterende branding. Combineer een strandwandeling met een prachtige zonsondergang en het eten van een lekker visje met een avond vol bijzondere muziek en dans. Moderne dans, klassiek ballet, opera, spectaculaire shows, pop- en klassieke muziek: maak het mee aan zee in het Zuiderstrandtheater!"

Terug naar boven

Beeld

- Site met foto's van alle straten in Scheveningen, met verklaring van de straatnamen.

- De 10 live HD webcams van Scheveningen Live - onderin het scherm kun je switchen tussen de diverse webcams - geven je een goed beeld van de diverse delen van het strand en de boulevard. Zodat je bijvoorbeelt thuis van tevoren al kunt zien of het geschikt weer is om naar het strand te gaan, te winkelen of te vissen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Scheveningen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Scheveningen.

- Lokale links: - Scheveningen linkspagina.

- Belangenorganisatie: - Wijkoverleg Scheveningen-Dorp.

- Wijkvereniging: - Wijkvereniging Scheveningen.

- Sport: - Voetbalvereniging SVV.

- Pal onder de vuurtoren vind je brandingsportvereniging Jumpteam Scheveningen. Er zijn lockers voor het veilig en droog stallen van je (wind)surf-, kite- en sup-materiaal, er worden trainingen, clinics en events georganiseerd voor de jeugd & pro’s en is er regelmatig testmateriaal aanwezig. De kantine biedt een ruime en gezonde keus, van pannenkoek tot omelet en van verse smoothie tot huisgemaakte brownie. En af en toe gaan ook de voetjes van de vloer op de besloten feestjes met Jumpteam’s eigen DJ’s. Jumpteam is door de gemeente benoemd tot Buurthuis van de Toekomst en werkt samen met een reeks maatschappelijke partners. Hiermee zet Jumpteam sporten op het strand in de spotlight en geeft ze kinderen de ruimte om kennis te maken met de diverse brandingsporten en de fijne surf lifestyle. Jumpteam beschikt over een eigen reddingsboot, met daartoe opgeleide leden die een redding kunnen uitvoeren. Het grootste deel van de leden doet aan golfsurfen, wind- en/of kitesurfen, maar suppers, zeezwemmers en brandingkanoërs zijn ook welkom.

- Welzijn: - "Welzijn Scheveningen vindt het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit en vitaliteit van het woon- en leefklimaat binnen het stadsdeel en om daarbij, in wisselwerking met en verantwoording aan bewoners en hun organisaties, te investeren in een organisatie die hulp biedt, ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Graag willen we de inwoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze het verder weer zelf redden onder ons motto 'elkaar kennen, elkaar helpen'. Soms gaat het om eenzaamheid en soms gaat het om zelfredzaamheid. Soms gaat het om ontmoeting en soms gaat het om hulp. Maar de rode draad is dat de Scheveningers het zelf of voor elkaar moeten doen en dat Welzijn geen langdurige zorg of hulp met alleen betaalde krachten kan aanbieden. Naast de hulp, het advies en de begeleiding die onze gediplomeerde beroepskrachten de inwoners bieden, zijn ter ondersteuning diverse diensten van vrijwilligers opgezet. Wij staan voor onze bemiddelende rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen in een gemeenschap waar mensen zorg hebben voor elkaar, waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen.

Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van het stadsdeel. Als brede welzijnsorganisatie biedt zij een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in en om haar vier wijk- en dienstencentra. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners met het doel hen te faciliteren in het volwaardig participeren in de samenleving. Een vraaggericht aanbod aan dienstverlening wordt hiertoe ingezet vanuit het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk. Tevens vervullen wij een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het stadsdeel en ook het Vrijwilligerspunt in het stadsdeel valt onder onze organisatie. Ons motto ‘elkaar kennen, elkaar helpen’ wordt met grote betrokkenheid uitgedragen door de circa 50 beroepskrachten en meer dan 500 vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn."

- Vrijwilligersorganisatie YMCA Scheveningen, voorheen CJV, is opgericht in 1878. Het YMCA-gebouw is gelegen in het centrum van het oude dorp in de Keizerstraat. YMCA organiseert activiteiten die te maken hebben met participatie, leefbaarheid, cultuur, welzijn en zorg voor alle leeftijden en in het bijzonder voor jongeren. YMCA heeft als inspiratie de christelijke waarden en normen. Ruim 140 vrijwilligers maken alle activiteiten mogelijk. Voor educatieve activiteiten is een aantal freelance vakkrachten actief. Wekelijks trekt deze lokale YMCA ca. 750 leden/bezoekers. Er is regelmatig van alles te doen. Voor de agenda zie de link. Je kunt er ook muziekles volgen, en je kunt er ook lekker eten en drinken voor schappelijke prijzen.

Reactie toevoegen